Forslag til udvidelse af miljøzonen til kommunegrænsen på Amager

 • Kort, der viser området på Amager, hvor miljøzonen foreslås udvidet.
Forslag om at udvide miljøzonen på Amager, så den dækker hele Københavns Kommune.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

16. december 2022 til 29. januar 2023

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. januar 2023
Skriv høringssvar

Borgerrepræsentationen har den 15. december 2022 besluttet at sende et forslag om udvidelse af miljøzonen til kommunegrænsen på Amager i offentlig annoncering.

Se referatet fra mødet i Borgerrepræsentationen. 

Annonceringsperioden løber fra mandag den 16. december 2022 til mandag den 29. januar 2023.

Udvidelsen dækker området syd for Vejlands Allé og Wibrandtsvej og den del af Ørestad, der ligger syd for Øresundsmotorvejen.

Se kort over området under Relateret materiale.

Veje, der regelmæssigt anvendes som led i international transit af varer, herunder transit via havne- eller lufthavnsfaciliteter, kan kun inddrages i en miljøzone, hvis der findes rimelige alternative transitveje uden for miljøzonen. Øresundmotorvejen er en statsvej og anvendes til international transit og der findes ikke rimelige alternative transitveje uden for miljøzonen, hvis Øresundmotorvejen inddrages i miljøzonen. Derfor indgår Øresundsmotorvejen ikke i Miljøzonen. 

Alle indkomne bemærkninger i den offentlige annonceringsperiode fremlægges i forbindelse med den endelig politiske godkendelse af forslaget i Borgerrepræsentationen i foråret 2023. Herefter er der en overgangsperiode på 14 måneder, inden udvidelsen af miljøzonen kan effektueres og reglerne kan træde i kraft medio 2024. 

Baggrund

Miljøzonens nuværende geografiske afgrænsning blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. maj 2008. Her blev miljøzonen udvidet fra Ring 2 til kommunegrænsen, dog med undtagelse af zoneafgrænsningen på Amager. Her blev det vedtaget, at afgrænsningen var tydeligt markeret ved Øresundsmotorvejen og Vejlands Allé/Wibrandtsvej, og ikke på de mindre lokalveje. 
Ørestad Syd var ikke etableret på daværende tidspunkt. 

I dag bor der ca. 11.800 mennesker i Ørestad Syd og i området afgrænset af Vejlands Allé/Wibrandtsvej bor ca. 8.300 mennesker. I alt bor der således ca. 20.100 mennesker i de to områder, der ikke er omfattet af miljøzonen.

Forslagets indhold

Ved at inkludere Ørestad Syd, samt villakvarteret syd for Vejlands Allé og Wibrandtvej i Miljøzonen, dækker miljøzonen hele Københavns Kommune med undtagelse af to transitruter.

I miljøzonen stilles der krav om partikelfiltre til følgende køretøjskategorier:

 • Lastbiler og busser afhængig af alder
 • Varebiler afhængig af alder
 • Dieseldrevne personbiler

Alle krav, undtagelser og muligheder for dispensation beskrives i det efterfølgende.

Krav til partikelfilter på lastbiler og busser:

Kravene til tunge køretøjer i en miljøzone er fastsat i miljøbeskyttelseslovens § 15 b. stk. 1.

Ældre dieseldrevne lastbiler og busser har ikke adgang til miljøzonerne, medmindre de har monteret et partikelfilter. De nye miljøzoneregler for lastbiler og busser trådte i kraft 1. juli 2020.

Ældre dieseldrevne køretøjer (lastbiler og busser) over 3,5 ton skal være monteret med partikelfilter for at køre og parkere i miljøzonerne. 

En bus er indrettet til at blive benyttet af mere end 9 personer inkl. chauffør. En dieseldreven autocamper over 3,5 ton med mere end 9 sæder inkl. chauffør defineres som en bus og er dermed omfattet.

Regler for kørsel med lastbiler og busser i miljøzonerne

 • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2015 eller senere eller have partikelfilter monteret for at have adgang til miljøzonerne.
 • For tunge køretøjer, som minimum er Euronorm VI anses kravet om partikelfilter for at være opfyldt, og disse køretøjer må gerne køre i miljøzonerne.
 • Udenlandske køretøjer skal registrere sig, hvis de ikke opfylder datokravet, men har et partikelfilter monteret eller køretøjet er en euronorm, hvor partikelfilterkravet anses som opfyldt. Læs mere om registrering af udenlandske køretøjer via følgende link: www.miljoezoner.dk.

Krav til partikelfiltre på varebiler:

Kravene til varebilerne i en miljøzone er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens § 15 b. stk. 2.

Ældre dieseldrevne varebiler, der vejer op til 3,5 tons, har ikke adgang til miljøzonerne, medmindre de har monteret et partikelfilter. 

Reglerne gælder for alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen. Miljøzonereglerne for varebiler trådte i kraft 1. juli 2020.

Reglerne for varevogne i miljøzonerne er delt op i trin:

Fra 1. juli 2022

Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

Fra 1. juli 2023

Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

For varebiler, som minimum er euronorm 5, anses kravet om partikelfilter for at være opfyldt, og disse køretøjer må gerne køre i miljøzonerne. Varebiler, der er registreret før ovenstående skæringsdatoer, skal have et partikelfilter monteret for at køre i miljøzonerne. Udenlandske køretøjer skal registrere sig, hvis de ikke opfylder datokravet, men har et partikelfilter monteret eller køretøjet er en euronorm, hvor partikelfilterkravet anses som opfyldt. Læs mere om registrering af udenlandske køretøjer. Læs mere om registrering af udenlandske køretøjer via følgende link: www.miljoezoner.dk.

Krav til partikelfilter på dieseldrevne personbiler:

Miljøbeskyttelseslovens § 15 a, stk. 1 giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen i en af de etablerede miljøzonekommuner kan beslutte, at dieseldrevne personbiler skal omfattes af miljøzonekravene.

Kravene til personbiler i en miljøzone er fastsat i miljøbeskyttelseslovens § 15 b, stk. 3. Skærpelsen vil betyde, at der vil være forbud mod at køre med dieseldrevne personbiler uden partikelfilter i miljøzonen.

Besluttes det at skærpe miljøzonen til også at omfatte dieseldrevne personbiler vil det ramme de køretøjer, der er indregistreret før den 1. januar 2011. Personbiler indregistreret efter denne dato har alle et fabriksmonteret partikelfilter. 

Der er mulighed for at kunne eftermontere partikelfilter som alternativ til udskiftning af køretøjer.

Tilskud til eftermontering af partikelfilter på dieseldrevne personbiler:

I Finansloven for 2022 er der afsat midler til en tilskudspulje, som kan søges af bilejere i lavindkomstgrupper, som lader et partikelfilter eftermontere på sin dieseldrevne personbil. Ifølge lovbemærkningerne til Miljøbeskyttelsesloven koster et åbent partikelfilter minimum 6.000 kr. inklusiv montering. Tilskuddet er på ca. 2.000 kr. Tilskudsordningen skal administreres af Miljøstyrelsen og beskrives nærmere i en bekendtgørelse, der forventes at træde i kraft ultimo 2022. 

Ved at eftermontere et partikelfilter sparer bilejeren endvidere 1.000 kr. i partikeludledningsafgift om året.

Forslagets retsvirkninger for borgere og virksomheder:

Såfremt et køretøj ikke opfylder kravet om første registreringsdato og ej heller har et partikelfilter monteret udstedes der et administrativt bødeforelæg for overtrædelse af miljøzonereglerne. 
Prisen på et administrativt bødeforelæg afhænger af typen af køretøj. For lastbiler og busser er prisen 12.500 kr. For varebiler og personbiler er prisen 1.500 kr.

Kontrol:

Der er opsat kameraer i miljøzonerne, der aflæser køretøjernes nummerplade, hvorefter nummerpladen sammenholdes med oplysninger i Motorregistret (DMR) for at fastslå, om køretøjet overholder kravet til første registreringsdato og om køretøjet har et partikelfilter monteret. Det kontrolleres ligeledes om køretøjet har en gyldig dispensation, og om der er registreret en undtagelse for køretøjet. Viser det sig, at køretøjet ikke overholder reglerne, sendes billede af nummerplade og information om køretøjet til Miljøstyrelsen, som er den ansvarlige myndighed i forhold til udstedelse af administrative bødeforelæg. 

Undtagelser og dispensationsmuligheder:

Undtagelser:

Reglerne i miljøzonerne gælder ikke for:

 • Køretøjer, der er registreret i Danmark til veterankørsel. 
 • Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.
 • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for anvendelse af køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet her anvendes til øvelsesvirksomhed. 

Dispensationer:

Miljøstyrelsen kan meddele dispensation fra miljøzonekravene. Miljøstyrelsen foretager ved hver dispensationsansøgning et skøn. Det grundlæggende udgangspunkt er dog, at der ikke meddeles generelle eller tidsubegrænsede dispensationer

Miljøstyrelsen har på baggrund af erfaringerne med behandlingen af dispensationsansøgninger for erhvervskøretøjer opstillet tre kategorier, hvor der i dag ofte tildeles en dispensation, fordi der foreligger særlige omstændigheder.

Den første kategori er unikke specialkøretøjer, der kun kører i en miljøzone få dage på et år, og hvor prisen for at montere et partikelfilter er væsentlig højere end den gennemsnitlige partikelfilterpris, da partikelfilteret vil skulle tilpasses det enkelte køretøj. Den gennemsnitlige partikelfilterpris inkl. montering antages at være ca. 60.000 kr. for tunge køretøjer og ca. 6.000 kr. for varebiler. 

Den anden kategori er tilfælde, hvor montering af partikelfilter er teknisk umulig på grund af køretøjets særlige konstruktion eller anvendelse, og der foreligger andre særlige omstændigheder, herunder bl.a. at køretøjet kun anvendes i begrænset omfang inden for miljøzonerne.

Den tredje kategori er tilfælde, hvor en offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke kan gennemføres, fordi ansøgeren ikke har mulighed for at overholde miljøzonekravene. 

Der kan også opstå andre særlige omstændigheder, som kan begrunde en dispensation. 

For køretøjer til privat brug har Miljøstyrelsen mulighed for at meddele dispensation, hvis der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet, og hvor en offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke vil kunne gennemføres, og køretøjet ikke kan udskiftes med et andet køretøj, og andre omstændigheder i øvrigt taler derfor. 

I tilfælde af at Miljøstyrelsen vurderer, at der generelt er ekstraordinær lang leveringstid på nye køretøjer eller partikelfiltre kan Miljøstyrelsen meddele dispensation under forudsætning af, at ansøger har bestilt enten nyt køretøj eller partikelfilter. 

Miljøstyrelsen skal efter ansøgning fra ejeren eller brugeren af et køretøj meddele dispensation fra kravene om partikelfilter, hvis kravene rammer ansøgeren på en sådan måde, at opfyldelse af kravene ville indebære ekspropriation.

Ansøgning om dispensation foregår igennem en digital selvbetjeningsløsning, som kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside.

De nærmere regler om dispensationsadgangen, og krav til indholdet af en dispensationsansøgning er fastlagt i den tekniske miljøzonebekendtgørelse nr. 396 af 22. marts 2022. 

Undtagelser for køretøjer, som anvendes til privat brug: 

For personbiler og varebiler, der blev omfattet af miljøzonereglerne d. 1 juli 2022 og frem, og som anvendes til privat brug, er der i en række bestemte situationer mulighed for at opnå undtagelse fra miljøzonekravene, såfremt der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet. 

Undtagelsesmulighederne er fastlagt i den tekniske miljøzonebekendtgørelse nr. 396 af 22. marts 2022, hvori det fremgår, at der kan opnås undtagelse: 

 • Ved hospital- eller speciallægebesøg
 • Ved natarbejde i miljøzonen
 • Ved bopæl i miljøzonen 
 • For handicapkøretøjer
 • Til 6 adgange i miljøzonen 

For hver undtagelseskategori knytter der sig en tidsmæssig begrænsning samt for nogle krav om dokumentation.  

Undtagelser kan registreres på www.miljoezoner.dk.

Frist for indgivelse af bemærkninger

Der er frist for indgivelse of bemærkninger den 29. januar 2023. Bemærkninger kan indgives på link ovenfor eller via e-mail.

Yderligere oplysninger om forslaget:

Find yderligere information om miljøzoner på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk

Se miljøbeskyttelsesloven på Retsinformations hjemmeside retsinformation.dk 

Se bekendtgørelse af den tekniske miljøzone på Retsinformations hjemmeside retsinformation.dk 

Find oplysninger om miljøzonerne på den fælleskommunale hjemmeside miljoezoner.dk

Klageadgang

Borgerrepræsentationens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed jf. Miljøbeskyttelsesloven MBL § 15, stk. 5, alternativt BEK nr. 396 af 22/03/2022 § 29, stk. 1. 

Kontakt