Forslag til regulativ for erhvervsaffald

  • Logo
Københavns Kommunes forslag til regulativ for erhvervsaffald er i høring.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

19. april 2024 til 17. maj 2024

Sagsnummer

2024-0006222

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. maj 2024

Høring ikke åben

Borgerrepræsentationen besluttede den 18. april 2024, at affaldsindsamlingen fra kommunens egne institutioner og virksomheder skal kompetenceoverdrages til I/S Amager Ressourcecenter (ARC). En kompetenceoverdragelse af indsamlingen af dette affald forudsætter en ændring af Københavns Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Det gældende regulativ indeholder ikke indsamlingsordninger for affald fra kommunens egne institutioner og virksomheder, da dette affald i dag ikke indsamles af kommunen, men håndteres i henhold til en kontrakt mellem Økonomiforvaltningen og en privat virksomhed om indsamling af affaldet. Denne aftale udløber den 1. september 2024.

Når indsamlingen af affaldet hjemtages og kompetenceoverdrages til ARC, skal Københavns Kommunes regulativ for erhvervsaffald ændres som konsekvens heraf, så indsamlingsordninger for affald fra kommunens institutioner og virksomheder indføres i regulativet. Københavns Kommune forslår at indføre 16 ordninger for indsamling af affald fra kommunens egne institutioner og virksomheder i regulativet for erhvervsaffald. De foreslåede ordninger afspejler de forskellige affaldstyper, som kommunens egne institutioner og virksomheder producerer. Kompetenceoverdragelsen til ARC medfører bæredygtige fordele, da indsamlingsopgaven primært vil blive udført ved brug af elbiler.

Derudover forslår forvaltningen, at regulativet for erhvervsaffald ændres, så der fra 1. januar 2025, stilles krav om anvendelse af klare plastsække for følgende typer af affald, hvis det afleveres i affaldssække:

  • Private virksomheder i den kommunale ordning: Restaffald (gælder allerede)
  • Private virksomheder i den kommunale ordning: Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald
  • Kommunens egne institutioner og virksomheder: Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald
  • Kommunens egne institutioner og virksomheder: Restaffald

Kravet om klare sække forventes at øge sorteringen af virksomhedernes og institutionernes genanvendelige affald, at give virksomhederne og institutionerne bedre mulighed for selv at rette op på fejlsortering og at gøre tilsynene mere effektive.

 

Kontakt