Ansøgning om tilladelse til erosionssikring af Nordre Landkanal

Ansøgning efter vandløbsloven om tilladelse til erosionssikring på nogle strækninger af Nordre Landkanal

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

1. august 2019 til 28. august 2019

Sagsnummer

2019-0207019

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. august 2019

Høringen er lukket

Rambøll Danmark har på vegne af By & Havn ansøgt om tilladelse til etablering af erosionssikring af brinkerne på nordøstlige del af Nordre Landkanal samt erosionssikring under fire gang- & cykelbroer.

Nordre Landkanal indgår i afledningen af regnvand fra Ørestad og Tårnby Kommune, hvorfor det er vigtigt at sikre, at kanalen er i stand til at aflede de ønskede vandmængder. En del af vedligeholdelsen er at erosionssikre siderne af Nordre Landkanal, således at disse ikke eroderes i en sådan grad, at strømningsforholdende i kanalen ændres. Der i dag erosionsskader af brinkerne langs den nordlige del af Nordre Landkanalen. Dette skyldes sandsynligvis varierende vandstand og vandhastighed i forbindelse med kraftige regn, kombineret med stejle brinker med en vegetation, hvor rødderne ikke er dybe eller stærke nok til at fastholde jorden på brinkerne. Udbedres disse erosionsskader ikke, vil der være risiko for yderligere erosion af brinkerne på denne strækning af kanalen. 

Københavns Kommune ved Center for Miljøbeskyttelse ønsker at fremme sagen efter vandløbsloven. 

Det er Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil nedsætte den hydrauliske kapacitet eller vandføringsevnen i vandløbet.

En tilladelse forudsætter accept fra de involverede parter, der alle vil blive partshørt ved direkte henvendelse.

Ved spørgsmål kontakt: Vand og VVM, Center for Miljøbeskyttelse, vand@kk.dk

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér