Vandløbsregulering på Kalvebod Fælled

I forbindelse med udbygningen af Bella Kvarter foretages ændringer af afledningen af regnvand fra Bella Centers område. Ændringerne består primært i, at afledning af regnvand fraktioneres i vejvand og tagvand som i den resterende del af Ørestad. En mindre del af regnvandet ledes til drængrøfter på fælleden og pumpning via Nordre Pumpestation mens en større del nu afledes ved gravitation til Københavns Havn via Nordre Landkanal og Hovedkanal City. Ansøger er Rambøll på vegne af Bella Center og med fuldmagt fra Naturstyrelsen om at forlænge eksisterende drængrøft.

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

3. september 2015 til 2. october 2015

Sagsnummer

2015-0148465

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. october 2015

Høringen er lukket

 I forbindelse med udbygningen af Bella Kvarter foretages ændringer af afledningen af regnvand fra Bella Centers område, jf. kommunens lokalplan og tillæg til spildevandsplan.Ændringerne består primært i, at afledning af regnvand fraktioneres i vejvand og tagvand som i den resterende del af Ørestad. En mindre del af regnvandet ledes til drængrøfter på fælleden og pumpning via Nordre Pumpestation mens en større del nu afledes ved gravitation til Københavns Havn via Nordre Landkanal og Hovedkanal City.
 
Rambøll er ansøger på vegne af Bella Center og med fuldmagt fra Naturstyrelsen. 
 
Der ansøges om en regulering af en drængrøft langs Center Boulevard i forbindelse med den ansøgning om revideret udledning. Der søges om at forlænge drængrøften langs vestsiden af Centerboulevard med ca. 16 m, således at der er afløb fra begge udledningspunkter.
 
Rørlægningen vil foregå som en rørlægning, således at der på samme måde som i dag er adgang til området.
Formålet med forlængelsen er at forbinde det eksisterende udledningspunkt til det eksisterende grøftesystem på fælleden. Forlængelsen foregår med en rørlægning. Der ansøges om at forlænge drængrøft i oplandet til Nordre Pumpestation med betonrør ø500 mm. Røret etableres med en bundkote, der er ca. 5 cm under bundløb af eksisterende grøft og med et fald på 3 promille.
 
Rørlægningen er dimensioneret for samme vandmængde som udledningen fra Bella Kvarter på 490 l/s. Denne vandmængde vil opstå ved en 5 års hændelse i år 2100, idet der er indregnet et sikkerhedstillæg på 25 % i forhold til en 5 års hændelse i det nuværende klima.
 
Forlængelsen af grøften vil samtidig forbedre afvandingsforholdene fra den grøft, der løber på sydsiden af parkeringspladsen ved golfbanen. Forlængelsen af grøften vil ikke medføre yderligere risiko for oversvømmelse fra eller sedimentation i grøfterne på fælleden idet en større del af regnvandet end det er tilfældet i dag, vil udledes via regnvandsbassin og at forlængelse giver større forsinkelse af vandet inden afstrømningen til Nordre Pumpestation.
Vandhastigheden i drængrøften vil fortsat være under 0,3 m/s i maks. situationen.

Ansvarlig

Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse, Vand & VVM

Få nyt om høringer

Abonnér