Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Vandløbsregulering på Kalvebod Fælled

Officielt navn: Ansøgning efter Vandløbsloven om regulering af grøft på Kalvebod Fælled til afvanding fra Bella Kvarter
Type: Andet
Høringsperiode: 03.09.15 til 02.10.15
Bydel:
Sagsnr: 2015-0148465

Høringen er afsluttet!

 I forbindelse med udbygningen af Bella Kvarter foretages ændringer af afledningen af regnvand fra Bella Centers område, jf. kommunens lokalplan og tillæg til spildevandsplan.Ændringerne består primært i, at afledning af regnvand fraktioneres i vejvand og tagvand som i den resterende del af Ørestad. En mindre del af regnvandet ledes til drængrøfter på fælleden og pumpning via Nordre Pumpestation mens en større del nu afledes ved gravitation til Københavns Havn via Nordre Landkanal og Hovedkanal City.

  Rambøll er ansøger på vegne af Bella Center og med fuldmagt fra Naturstyrelsen.    Der ansøges om en regulering af en drængrøft langs Center Boulevard i forbindelse med den ansøgning om revideret udledning. Der søges om at forlænge drængrøften langs vestsiden af Centerboulevard med ca. 16 m, således at der er afløb fra begge udledningspunkter.   Rørlægningen vil foregå som en rørlægning, således at der på samme måde som i dag er adgang til området. Formålet med forlængelsen er at forbinde det eksisterende udledningspunkt til det eksisterende grøftesystem på fælleden. Forlængelsen foregår med en rørlægning. Der ansøges om at forlænge drængrøft i oplandet til Nordre Pumpestation med betonrør ø500 mm. Røret etableres med en bundkote, der er ca. 5 cm under bundløb af eksisterende grøft og med et fald på 3 promille.   Rørlægningen er dimensioneret for samme vandmængde som udledningen fra Bella Kvarter på 490 l/s. Denne vandmængde vil opstå ved en 5 års hændelse i år 2100, idet der er indregnet et sikkerhedstillæg på 25 % i forhold til en 5 års hændelse i det nuværende klima.   Forlængelsen af grøften vil samtidig forbedre afvandingsforholdene fra den grøft, der løber på sydsiden af parkeringspladsen ved golfbanen. Forlængelsen af grøften vil ikke medføre yderligere risiko for oversvømmelse fra eller sedimentation i grøfterne på fælleden idet en større del af regnvandet end det er tilfældet i dag, vil udledes via regnvandsbassin og at forlængelse giver større forsinkelse af vandet inden afstrømningen til Nordre Pumpestation. Vandhastigheden i drængrøften vil fortsat være under 0,3 m/s i maks. situationen.

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse, Vand & VVM