Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Thoravej 20

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 27.10.16 til 10.11.16
Bydel:
Sagsnr: 521382~001
Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en 3½ etages beboelsesbygning på 720 m² bruttoetageareal, indrettet med 6 lejligheder på hver 3½ etage adskilt med lodrette lejlighedsskel samt en 303 m² stor fælles parkeringskælder på adressen Thoravej 20.

I forbindelse hermed fjernes eksisterende erhvervsbebyggelse på grunden. Det er oplyst, at dele af de eksisterende ydermure i skel bibeholdes som hegn med en højde på 2 meter.

Bygningen placeres med facade i vejlinje mod Thoravej og med gavle i henholdsvis vejlinje mod Kæmnervej og i sydøstlige naboskel mod matr. nr. 6hv Utterslev, København, Thoravej 18B.

Ejendommen opføres som delvis sluttet randbebyggelse i 3½ etage inklusive tagetagen. Tagetagen består af individuelle tagterrasser med trappehuse.

Bygningshøjden er 13,2 m, og bygningsdybden er 9,7 m.

Der etableres en 303 m² stor kælder, der rummer 6 parkeringspladser.

Kælderen skyder frem foran havefacaden og danner et hævet fælles opholdsareal 1,25 m over terræn på 72 m². Fra det hævede opholdsareal etableres trappe og rampe ned til ejendommens friareal på terræn, der udgør 153 m².

Det hævede opholdsareal på bygningens tag er opdelt i 6 private tagterrasser med individuel trappeadgang fra hver lejlighed via trappehus. Herudover har gavllejligheden en 14 m² stor altan ud mod Kæmnervej i 1. sals højde.

Ejendommens bebyggelsesprocent bliver 97 med et samlet friareal/hævet opholdsareal på 60 % af boligetagearealet.

Ejendommen opføres med ydervægge af lette plader og tagbeklædning af tagpap.

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 261 ”Provstevej”, bekendtgjort den 23. januar 1996, og er beliggende i lokalplanens delområde I. Se lokalplanen her.

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 10. november 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00