Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Rabarbervej 2 og 10-12

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 14.02.17 til 06.03.17
Bydel:
Sagsnr: 514267~001
Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse på Rabarbervej 10-12 og at om- og tilbygge den tidligere vandværksbygning på Rabarbervej 2.

Ny etageboligbebyggelse

Den nye etageboligbebyggelse bliver på 5.424 m2 og opføres i 3 etager samt en tagetage med 93 ungdomsboliger på mellem 30-50 m2 samt 22 familieboliger på mellem 90-129 m2, hvilke primært vil blive indrettet i de to øverste etager.

Bygningen vil blive udformet som et ”U”, der åbner sig mod banelegemet mod syd.

Facaderne belægges med både mørke profilerede stålplader og lyse facadeplader.

Vandværksbygningen

Den tidligere vandværksbygning fra 1902 ombygges til 2 etager og tagetage med i alt 41 ungdomsboliger på mellem 33-46 m2. Den ombyggede vandværksbygning bliver på 1.623 m2.

Tagfladen i naturskifer ombygges med store tagvinduer, men bevares i størst muligt omfang som oprindeligt mod gadeside. De eksisterende vindskedebrædder i træ på gavle og ved indgangspartier bevares, og de nye indgangsdøre udføres som massive trædøre i samme nuance som vindskedebrædderne. De eksisterende facadeåbninger tilmures med en tydelig reces, så åbningerne stadig er fremtrædende som en del af facaden. Der etableres nye vinduesåbninger, uafhængige af de oprindelige åbninger, som markeres med spinkle vinduesrammer og som skaber en ny rytme i facaden og kontrast mellem nyt og gammelt med markante skyggevirkninger. Vinduesåbningerne i stueetagen udføres, så de udvendigt er løftet til overkant af den eksisterende granitsokkel.

Den eksisterende tilbygning med fladt tag mod sydvest rives ned og erstattes af en ny tilbygning med saddeltag i forlængelse af hovedbygningen. Den nye tilbygning er placeret ca. 3 m fra skel, så den fremtidige bygningskrop samlet danner en sluttet form. De nye facader fremstår i en hvid nuance som på den eksisterende bygning. I stueplan udføres vandrette reliefspor, der spiller sammen med den eksisterende murede underfacade. Tårnet bevares i sit oprindelige udtryk med et zinkinddækket tag.

Lokalplanforhold

Begge projekter ligger inden for lokalplanen for ”Grøndalsvænge Allé” og afviger på en række punkter fra bestemmelserne i lokalplanen (se lokalplanen her). Det ansøgte forudsætter derfor dispensation fra lokalplanen.

Vi vil af den grund gerne høre, hvordan du tror, at byggeriet vil påvirke dig og området.

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 6. marts 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00