Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Projekt om arbejdsplads til Metro Cityringen i Sortedams Sø

Officielt navn: Cityringen - Ansøgning no. SR1 - ØSØ, om tilladelse til etablering, drift og retablering af tunnelarbejdsplads i Sortedams Sø
Type: Andet
Høringsperiode: 22.06.12 til 24.07.12
Sagsnr:
Billede af høringen

  

Københavns Kommune er som vandløbsmyndighed i gang med at behandle ansøgningen om tunnelarbejdspladsen i Sortedams Sø og indkalde eventuelle indsigelser og kommentarer i relation til vandløbsloven.

 

Det er ved lov fastlagt, at der skal være en midlertidig arbejdsplads i en del af Sortedams Sø, i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen. Metroselskabet har søgt om tilladelse efter vandløbsloven, til at etablere arbejdspladsen og efterfølgende fjerne den og genskabe den berørte del af Sortedams Sø.

 

Arbejdspladsen etableres ved at inddæmme et areal på ca. 180 meters længde og ca. 100 m ud i Sortedams Sø, ud for Øster Søgade 96 til 114.

Arealet afspærres med et siltgardin, der stopper vandbevægelsen. Indenfor siltgardinet bygges en dæmning med forfyldte stenkasser, og området indenfor dæmningerne opfyldes. Under opfyldning vil bortpresset vand blive filtreret gennem fiberdug, der monteres på dæmninger og udlægges på søbunden.

 

Arbejdspladsen anlægges fra 2012 til 2013. Pladsen vil blive anvendt senest til udgangen af 2018. Her efter fjernes opfyld, fiberdug, dæmning og siltgardin og det rømmede areal genetableres som sø.

Metroselskabet vil overvåge tilstanden i Sortedams Sø og indenfor siltgardin i hele perioden samt i 5 år efter arbejdspladsen er fjernet.

 

Københavns kommune vil i sin behandling af sagen tage udgangspunkt i det gældende lovgrundlag, vandplanen og kommuneplan tillæg for Cityring med VVM-redegørelse og hvidbog med høringssvar.

 

I henhold til VVM-redegørelsen skal Københavns Kommune i tilladelsen stille krav, der sikrer, at der ikke sker en negativ påvirkning af Sortedams Sø uden for arbejdspladen, og at søens økosystem, d.v.s. vandkvalitet, flora og fauna retableres.

 

Spørgsmål, indsigelser og kommentarer til projektet i relation til vandløbsloven kan sendes til Vandteamet i Københavns Kommune, Center for Park og Natur, Islands Brygge 37, 2300 København S eller parkognatur@tmf.kk.dk   og skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelse, altså den 23.  juli 2012. Kontaktpersoner er Louise Andersen og Helle Sørensen.

 

Forhold vedrørende anvendelse af arbejdspladsen i anlægsperioden vil blive reguleret i en efterfølgende godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

 

Seneste høringssvar

22.07.12 Svar (2100)
13.07.12 Svar (2100)
24.06.12 Svar (2720 )
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Københavns Kommune
Center for Park og Natur
Vandteamet