Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Nedlæggelse af gruppeordningen for specialelever på Sønderbro Skole

Officielt navn: Nedlæggelse af gruppeordningen for specialelever på Sønderbro Skole
Type: Andet
Høringsperiode: 26.03.12 til 07.05.12
Bydel:
Sagsnr: 2010-139499
Forvaltningen har med afsæt i Specialreform 2.0. taget initiativ til at optimere tilbuddene på specialområdet og har i den forbindelse fokus på gruppeordningen på Sønderbro Skole. Gruppen har plads til 13 elever og blev etableret i 2008. Gruppeordningen blev etableret som svar på en udvikling hvor stadigt flere børn med autisme visiteres til specialtilbud og en situation hvor kapacitetsgrænsen på Frejaskolen og særligt Peder Vedelsgade Skole på det tidspunkt var nået. 

Gruppeordningen blev etableret i ledige lokaler på den almene folkeskole Sønderbro Skole, og et af målene var ud over at afhjælpe kapacitetsproblemer at etablere et tilbud, hvor inklusion i almenområdet kunne være et væsentligt element. Siden har der dog vist sig en række udfordringer, herunder bl.a.: ·         Den fysiske placering af gruppeordningen på skolen understøtter ikke i tilstrækkelig grad en inkluderende arbejdsform og et tværfagligt samarbejde mellem skolens almene og specielle del. ·         Opdelingen betyder at gruppeordningen med en kapacitet på kun 13 pladser er sårbar i forhold til at opretholde et fagligt miljø ligesom det er vanskeligere at håndtere personalefravær optimalt  ·         Bygningsmæssigt mangler der flere adskilte rum, idet elever med autisme i højere grad end andre har behov for undervisning en-til-en. ·          Det kan med en så lille gruppe være svært at visitere børn med en for stor aldersspredning. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er behov for at finde en mere langsigtet løsning for eleverne. Løsningen vil  understøtte Specialreformens intentioner om at sikre, at kommunen kan yde gode tilbud til de børn og unge, som har brug for en særlig undervisningsmæssig eller pædagogisk indsats. Det betyder bl.a., at de fysiske rammer skal være tilpasset elevernes særlige behov og at løsningen skal rumme en fleksibilitet i forhold til eleverne og det pædagogiske personale. 

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen