Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Justering af kriterier for tildeling af social kompensation

Officielt navn: Justering af kriterier for tildeling af social kompensation
Type: Andet
Høringsperiode: 14.10.11 til 25.11.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-66007

Børne- og Ungdomsudvalget har som en del af specialreformen ønsket at styrke den tidlige, forebyggende indsats over for socialt udsatte børn ved at tildele ekstra resurser i daginstitutionerne. Det indgår således i "Tidlig indsats og inklusionspakken", som blev fremlagt i BUU på mødet den 17.8.2011, at midlerne til social kompensation øges med 5 mio. kr. fra 2012 og yderligere 5 mio. fra 2013. Børne- og Ungdomsudvalget har således omprioriteret 10 mio. kr. på dagtilbudsrammen til den sociale kompensationspulje med henblik på styrkelse af indsatsen. Ved udmeldingen af midlerne i 2011 på BUU-mødet den 8.12.10 var det desuden forudsat, at forvaltningen ville fremlægge forslag til justering i tildelingskriterierne fra 2012.

I denne indstilling fremlægger forvaltningen forslag til justeringer af de socioøkonomiske kriterier for udmøntning af den sociale kompensationspulje fra budgetåret 2012. Derudover fremlægges en model for fordeling af midler på baggrund af pågældende kriterier.

 

Den tidlige indsats i daginstitutionerne skal modvirke den negative sociale arv og sikre det inkluderende arbejde med det enkelte barn. I deres forløb gennem institutioner og skoler har børnene i målgruppen en øget risiko for at ende med tiltag af foranstaltningsmæssig karakter, herunder anbringelser. En tidligere intervention, herunder at der arbejdes inkluderende med de enkelte børn, vil medvirke til at øge børnenes chancelighed og dermed også medvirke til at nedbringe omfanget og antallet af dyrere sociale foranstaltninger. Der er i kraft af befolkningssammensætningen i København en meget stor variation i de vilkår, som institutionerne og klyngerne skal agere inden for. Forvaltningen vurderer, at selv om alle institutioner på forskellige tidspunkter vil opleve at have udsatte børn eller børn, der af andre årsager kræver en ekstra indsats, så vil der være nogle institutioner, som er nødt til at bruge flere ressourcer i form af øget voksenkontakt med det enkelte barn.

 

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen