Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Høring af samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet i Københavns Kommune

Officielt navn: Høring af samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet i Københavns Kommune
Type: Andet
Høringsperiode: 08.05.15 til 28.05.15
Sagsnr: 2015-0078304

Socialudvalget i Københavns Kommune igangsatte for cirka et år siden en større proces om udvikling af misbrugsområdet. Det har været en spændende proces, hvor udviklingen er sket med inddragelse af borgere i misbrugsbehandling, samarbejdspartnere, medarbejdere, ledere og faglige organisationer. Processen har været inddelt i to faser. Den første fase handlede om at identificere udfordringer, og den anden fase handlede om at identificere løsninger.

Med resultaterne fra de inddragende processer og efter grundige diskussioner og overvejelser i Socialudvalget har Socialforvaltningen udarbejdet forslag til en samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet.   Socialudvalget i Københavns Kommune besluttede på mødet den 22. april 2015 at sende udkast til samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet i høring. Under behandlingen af sagen afgav Socialudvalget protokolbemærkning om, at udvalget imødeser høringssvarene fra aktørerne og først træffer endelig beslutning om en løsning for misbrugsområdet i forbindelse med forelæggelse af den endelig version for Socialudvalget.   Dansk Folkeparti (O) afgav protokolbemærkning, som Det Konservative Folkeparti (C) og Venstre (V) tilsluttede sig, om at:   ”Der er tale om ganske omfattende reorganisering af alkohol- og stofmisbrugsbehandling i kommunen. Det er en oplagt lejlighed til at fokusere på de helt grundlæggende præmisser for behandlingsindsatsen og eksempelvis få defineret, hvad der konkret mens med begrebet behandling i Københavns Kommune. I høringssvarene er der derfor brug for at få gode bidrag til denne debat, så kommunens medarbejdere kan få konkretiseret, hvad der forventes af dem.     Samtidig er der, efter Dansk Folkepartis opfattelse, brug for bidrag i høringen, der forholder sig til forvaltningens skarpe opdeling mellem borgere der modtager substitutionsbehandling og de øvrige borgere i behandling, som kan frygtes at føre til forskelsbehandling, alene bestemt af typen af rusmiddel/rusmidler borgeren er afhængig af, i stedet for at fokusere på den enkeltes funktionsniveau og afhængighed som et kompleks fænomen.     Endelig er der brug for særlig opmærksomhed omkring de tilbud, der vil blive nedlagt eller betydeligt ændret i forbindelse med omstruktureringen. Her tænkes særligt på lægeklinikken i Turesensgade samt Forchhammersvej og Classensgade. Hvilken betydning kan lukning af disse tilbud få for brugerne og den samlede behandlingsindsats? I forvaltningens oplæg er beskrevet fordele, men man har undladt at beskrive og give eksempler på, hvilke ulemper det vil medføre, hvilket DF finder meget beklageligt.”  

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Mi Kortzau