Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Bygge- og anlægsforskrift

Officielt navn: Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til ændring af Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune

Ændringerne af forskriften er:

- at der ikke længere gælder en støjgrænseværdi for stærkt støjende arbejde, som det er defineret i forskriften jf. § 3, stk. 2. og § 8.

- at tidsrummet for udførelse af stærkt støjende arbejde, begrænses til hverdage kl. 8-17, jf. § 8.

- at grænseværdien for vibrationer, samt tillæg for støj og impulser fjernes fra forskriften

Ændringen medfører, at stærkt støjende arbejde kan udføres uden støjgrænser, det vil sige at entreprenører ikke længere skal ansøge om dispensation, hvis stærkt støjende byggearbejde ikke kan overholde forskriftens grænseværdi på 70 dB(A). Af hensyn til borgerne er det tilladte tidsrum, for hvornår der må udføres stærkt støjende arbejde begrænset til kun at kunne foregå i tidsrummet hverdage kl. 8 til 17.  

Desuden fjernes grænseværdien for vibrationer, samt tillæg for toner og impulser i den nuværende grænseværdi, således at eventuelle gener fra vibrationer, toner og impulser i fremtiden bliver håndteret konkret fra sag til sag.  

Den ændrede forskrift fastsætter, i lighed med den eksisterende forskrift, støjgrænseværdier for det øvrige bygge- og anlægsarbejde, tidspunkter for, hvornår det er tilladt at udføre bygge- og anlægsarbejder, samt krav til indretning og drift af byggepladsen så risikoen for gener i omgivelserne minimeres. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 6. juni 2016 besluttet at sende udkastet i høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen ultimo 2016.

Bemærkninger kan gives her på siden eller sendes pr. e-mail til MSBA@tmf.kk.dk eller til Center for Miljøbeskyttelse, Njalsgade 13, postboks 380, 2300 København S senest den 12. september 2016.

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljøbeskyttelse