Oprettet: 16. oktober 2022
Svarnummer:
10

Indsendt af

Kjeld Allan Thrane Larsen

Virksomhed / organisation

Rådet for bæredygtig trafik

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Klimabelastningen

Vi opfordrer til, at klimabelastningen vil fremgå krystalklart i de kommende rapporter om vurderinger af miljøkonsekvenser, for såvel anlægsfase og driftsfase, så borgerne klart kan se konsekvenserne af projekterne for deres fremtidige livssituation. Klimakonsekvenserne vil primært ramme en ung bekymret generation.

De manglende, ikke-offentliggjorte trafiktal

Så opfordringen lyder: vi vil meget gerne have oplyst de foreliggende, men ikke offentliggjorte basisberegninger for trafikstrømmene på vejniveau for 2015 og fremover for 2035, 2050 og 2070 tillige med de tilsvarende projektberegninger.

Valg blandt alternativer for Østlig Ringvej

Det skal klart fremgå af den kommende miljøkonsekvensvurdering, hvilken model for Østlig Ringvej der er tilvalgt og hvorfor. Såfremt den valgte model for Østlig ringvej er uden brugerbetaling, skal det fremgå og begrundes. Den oprindelige model om selvfinansiering er opgivet. Det skal derfor fremgå af rapporten, hvem der skal betale for bilernes brug af en havnetunnel.

Det skal ligeledes fremgå, hvornår en trafiksanering i Indre By ved realisering af Østhavnsprojektet kan påbegyndes, og med hvilke midler et sådant ændret trafikflow kan gennemtvinges.

Beskrivelsen af Østhavnen som et centernært brokvarter

Opfordringer:

Det skal begrundes, hvorfor en byudvikling i Østhavnen skal sammenlignes med brokvartererne, frem for en sammenligning med Nordhavn, idet byudvikling på Lynetteholm er underlagt de samme betingelser som Nordhavn som finansieringskilde for mere metro.

Der skal opstilles en mere troværdig model og beregning for trafikstrømme i forbindelse med en byudvikling på Lynetteholm, hvori der fremkommer skøn over pendlingsafstande mellem Lynetteholm og det øvrige København og omegnskommunerne, hvor Lynetteholm er både arbejdsplads for beboere i omegnskommunerne og for beboere med arbejdsplads i omegnskommunerne tillige med beregning af konsekvenser for klima og miljø ud fra de beregnede trafikstrømme.  

Et forventet skift fra ture i bil til ture i kollektiv trafik og cykling

Opfordring: det skal empirisk anskueliggøres hvilke transportformer der reduceres via metroudbygning.

Det skal fremgå, i hvilket omfang en udvikling af Østhavnen vil tilgodese Københavns kommunes målsætning for fordeling af ture.

 

Kjeld A. Larsen

Næstformand I Rådet for bæredygtig trafik