Oprettet: 19. oktober 2021
Svarnummer:
2

Indsendt af

August Lund

Postnr.

2200

By

Kbh N

Høringssvar

Kommentar til ekstra høring vedr. lokalplanforslag 258, tillæg 1 

 

 

 

FLYTNING AF BYGGEFELT 

Ejeren af Bragesgade 8-10 er fortsat af den opfattelse, at byggeriet langs Baldersgade bør rykkes helt til grundgrænsen mod gade, og dermed i modsat retning af det foreslåede. Vi begrunder dette ud fra hensyn til skyggeforhold, bedst mulige opholdsarealer for beboerne i Baldersgade-bebyggelsen og for at skabe størst muligt frirum mellem Baldersgade og Bragesgade. 

 

Situationen dokumenterer kun, hvor middelmådigt projekt og lokalplan er.  

 

Derfor kan vi ikke støtte forslaget som det foreligger. 

 

 

ILLUSTRATIONER side 9  &  TEGNING 7c 

I samme forbindelse er det vigtigt, at de i alt 7 større træer, som er planlagt på boliggrunden placeres hensigtsmæssigt – også i forhold til naboer i Bragesgade. 

 

Illustrationerne viser med al tydelighed, at bebyggelsen overhovedet ikke egner sig til den smalle grund. (Det var i sin tid også forklaringen på, at bebyggelsesprocent og bygningsprofiler i den nugældende lokalplan har en noget mere behersket udformning end det lokalplanforslag der er til debat nu.) Det må betragtes som en alvorlig mangel på arkitektonisk indsigt og rumlig fornemmelse hos den kommunale forvaltning, at man ikke kan indse det. 

 

Den angivne placering, hvor alle de større træer er placeret tæt på vort byggeri (med henvisning til beplantningsskitsen), vil betyde at rodnettet vil kunne gøre skade på vore fundamenter. Desuden vil en del af trækronerne efterhånden hænge godt og vel ind over vore lave bygninger, hvilket vi ikke ønsker og ikke behøver at acceptere jfr. byggelovgivningen. Træerne må rykkes tættere på den nye bebyggelse, således at lysindfaldet ikke begrænses yderligere for os, ud over hvad skyggegenerne giver fra bygningerne. 

 

Vi konstaterer tillige, at den viste skråafbildning er mildest talt totalt misvisende. Forestil jer 7 større træer til erstatning for de karsebede, som er angivet. Illustrationsplanen er underlødig og yder ingen støtte til at forstå lokalplanen. Hvordan kan Københavns kommune have så lidt stedsans? Det er ubegribeligt. På den måde forråder man borgerne ved disse høringer. 

 

Vort forslag er 

 

 

  • at de 7 træer placeres min 4-5 m fra vor bagmur 

  • at mindst 4 større træer placeres nord for den tværgående planlagte stiforbindelse 

  • at placeringen sker efter forhandling med os som naboer 

  • at der vælges et lysåbent, hurtigtvoksendeletløvet træ med dansk oprindelse, fx ask  

 

Den foreslåede, om end ikke fixerede, placering er decideret nabofjensk og uanstændig!   

Så kort kan det siges. 

 

 

På vegne af  Bragesgade 8-10 

Dennis Lund 

 

 

København, 18.10.21