Høringssvar vedrørende Nordøstamager Skole - lokalplan 598

Oprettet: 24. oktober 2020
Svarnummer:
8

Indsendt af

Vibe Kjer Nemming

Postnr.

2300

By

KBH S

Høringssvar

Jeg ønsker at gøre indsigelser mod følgende problemstillinger,
de er uddybet nærmere på de efterfølgende sider.

Placering af skole
Hvorfor placeres skolen ikke på en matrikel i passende størrelse, i det endnu ikke færdig-
planlagte område ved Amagerbanen Nord? Her har skolen mulighed for at lægge i sammenhæng med andre institutioner (børnehave, Fritidshjem etc), bedre i forhold til ankomst for bløde trafikanter og samtænkt væsentlig bedre med anden bebyggelseskontekst.

Kontekst
Det udvalgte matrikelvoloume gør, at skolen ikke kan undgå at blive meget massiv og
dominerende på grunden. På trods af gode intentioner og fine vendinger i lokalplansforslaget, har jeg svært ved at se hvordan skolen med sin masse, højde og markante røde teglfacade, vil spille sammen med eksisterende byggeri. Jeg mener at man skal fastholde den eksisterende lokalplans højderestriktioner på maksimalt 20 m.

Støj
I forbindelse med den planlagte tagterrasse, er der i lokalplanens forslaget ikke gjort mange overvejelser vedrørende støj fra disse. Jeg ønsker at planen kommer til at indholde løsninger på støjgener, dette kan være i form af værn eller andet.

Trafik
Erfaringer fra andre skoler, viser at der ved afleverings- og afhentnings-tidspunkter er en øget trafikmængde, selvom der i lokalplans forslaget argumenteres for at den ikke vil øges. Støjbelastningen ud til Holmbladgade overstiger Københavns kommunes mål om støjniveau, der er således allerede i dag behov for en reduktion i trafikmængden. Der kan tænkes at der bliver behov for at blænde smågader og lukke Holmbladsgade for gennemkørende trafik.

Parkering
Der er påtænkt at skolen skal rumme en parkeringskælder på 9 pladser. Der bør påtænkes mere parkering, da der i forvejen er knapt med parkering i lokalområdet.

Sætningsskader og grundvandssænkning
Bygherre bør stå for en vurderingsrapport af naboejendommene, så der sørges for at der ikke opstår sætningsskader og eventuelle andre skader pgr. pilotering og midlertidig grundvandssænkning.

Materiale: