Oprettet: 30. juni 2020
Svarnummer:
7

Indsendt af

Nyhavn Erhvervsforening

Virksomhed / organisation

Nyhavn Erhvervsforening

Postnr.

1051

By

Kbh K

Høringssvar

På Nyhavn Erhvervsforenings vegne vil jeg hermed indgive en indsigelse mod både den midlertidige Covid-19 tilladelse til udeservering samt forslag om en permanente tilladelse til udeservering fra restaurationsskibe i Nyhavn. 

Nyhavn Erhvervsforening er en sammenslutning af restaurationer, kontorer og andre erhverv i og omkring Nyhavn. Nyhavn Erhvervsforening har eksisteret i mere end 30 år med et godt samarbejde både med Københavns Kommune og området. Vi har været en aktiv spiller i forhold til arbejdet og udviklingen med Kvæsthusprojektet samt udfærdigelsen af lokalplanen for området med foreningens indsigt og historiske viden om Nyhavn.

 

Vores indsigelse har to hovedfokus: 

overholdelse af den eksisterende lokalplan, 

samt kravene der stilles til de restaurationsskibe, der lægger til i Nyhavn.

 

Specifikt kommer forslaget om ændring af lokalplanens forhold til restaurationsskibes restriktioner i forbindelse med udeserveringer langs kajkanten i forbindelse med restaurationsskibet Oranje har søgt Teknik og Miljø omkring en midlertidig samt permanent tilladelse til udeservering langs bolværket.

 

Det har aldrig været tilladt for restaurationsskibe at servere fra kajkanten i København; det sig værende i Nyhavn, Christians Havn eller steder som Havnegade. 

I Nyhavn har dette været beskrevet i lokalplanen, hvor ønsket om friholdelse af bolværk og mole har været vurderet højt, samt udsyn til kanalen, de gamle facader samt de gamle skibe. Samme høje vægtning har den frie passage haft i forhold til promenaden langs Nyhavn.

I lokalplanen står der pt. følgende: ”Kajkantzonen jf. tegning nr. 3 skal friholdes for løst og fast inventar, dog undtaget herfra er fast inventar som eksisterende pullerter og fortøjningsringe, nødvendige affaldssug og nødvendigt redningsudstyr.” (Lokalplanen side 21, stk. 6, punkt f).

 

Det er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, at Oranje serverer fra skibet på kajkanten, ej heller at de opstiller hverken borde, stole, skilte eller andet materiel på kajen. Dette vil medføre privatisering af bolværket samt kajkanten. Derudover vil det være en forsnævring af kører- og gå-arealet på strækningen i en højsæson, hvor netop fremkommelighed er vigtigt.

 

Der har tidligere været stillet krav til Oranje om, at de overholdt både lokalplanen samt de bestemmelser der er fra Teknik- og Miljøforvaltningen omkring restauranter og hvad disse kan og må på deres arealer.

Alle bestemmelser har Oranje valgt ikke at overholde, da de gentagne gange har stillet borde og stole ud, bygget bar til kaj, opsat reklameparasoller og skilte mm. Dette har medført en del gener i området, samt en del administration fra Kommunens side, da disse tiltag hverken har været ønsket eller godkendte. 

Derfor er det også stærkt bekymrende, når der i ”Forslag til tillæg 1 til lokalplan 512” står: ”Anvendelse. Udover den i lokalplan 512 fastlagte anvendelse kan der i kajkantzonen, jf. tegning 2, opstilles løse møbler til udeservering samt blomsterkasser i umiddelbar tilknytning til restaurationsskibe efter Teknik- og Miljø-forvaltningens nærmere godkendelse” (side 12, § 3, stk. 1). Hvis ikke hverken naboer i form af erhverv eller beboere eller KK bliver respekteret i forhold til den foreliggende lokalplan og retningslinjer, vil en yderligere udvidelse af Oranjes serveringsareal kun medfører flere brud på retningslinjerne.

 

I Oranjes egen ansøgning omkring kajpladsen i Nyhavn fremgår det tydeligt, at de er klar over, at udeservering ikke er muligt. De skriver selv i ansøgningen: ”Vores gæster sidder på selve skibsdækket – alt er fuldt synligt, såvel fra land som indefra skibsdækket. Der er således ikke tale om, at man ”forsvinder” ind i et lukket skibsskrog.”. Opstilling af parasoller og møbler vil gøre netop det modsatte; spærre for udsyn.

Jørgen Kragh har fornyligt udtalt til pressen, at ”Ingen restaurant i det indre København kan i dag overleve uden udeservering” (City Avisen uge 10, 2020). Men som nævnt herover kendte Kragh retningslinjerne for dette i forbindelse med Nyhavns kajkant.

 

Oranje har selv i en klage til KK omkring afholdelse af et sommermarked i Nyhavn skrevet: ”Jeg vil også gerne tilkendegive,at jeg- ligesom de øvrige erhvervsdrivende og beboere,at STÆRKT optaget af ATY VI I FÆLLESKSAB VÆRNER OM DEN SMUKKE NYRESTAUREREDE NYHAVN UDENFOR BROEN.-Strækningen er en helt integreret del af den PROMENADE som skabets af KVÆSTHUSPROJEKTET,-og danner en fantastisk overgang mellem Sigfred Pedersensden ”gamle uartige Nyhavn- og så det mere ”voksne” nutidige ”strøg” -medden markante brolagte flade-ud mod SKUESPILHUSET og rundt Kareen til den Palæ-prægede SKT.ANNÆ PLADS ”-det skal vi passe rigtig rigtigt godt på ikke at FORFLADIGE.”. Han fortsætter desuden i samme mail; ”Promenaden med havnens ÅBNE FLADER og masser af lys og høj himmel. DET ER OGSÅ ”LIV I BYEN”.” (mail af 13. juli 2016 til KK – alt skrevet direkte af fra mail, derfor tro kopi af stavning, grammatik samt fremstilling).

 

Vi vil i Nyhavn Erhvervsforening altid arbejde for et skønt og kønt Nyhavn, og vil støtte op om tiltag der er givtige for området, for gæsterne og for beboerne i det. Men vi kan under ingen omstændigheder støtte op omkring forslaget om ændringerne omkring restaurationsskibe og udeservering – det vil ikke have en positiv indvirkning på området, for de besøgende eller dem der bor her.

 

Specifikt så er Oranjes ejer – Jørgen Kragh – ikke interesseret i samarbejde hverken med KK eller med sine omgivelser i form af andre erhverv eller beboere. Derimod gør han alt for at behandle samtlige som fjender, hvilket medfører en del utryghed i nærområdet.

 

Vi vil derfor på det kraftigste protestere mod det foreslåede tillæg og ændringer i lokalplanen omhandlende servering på kajkanten fra restaurationsskibe.

 

 

 

På vegne af Nyhavn Erhvervsforening

 

Bo Hansen

Formand 

Få nyt om høringer

Abonnér