Høringssvar vedrørende Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Oprettet: 16. december 2019
Svarnummer:
141

Indsendt af

Mads Lyhne Haslund

Virksomhed / organisation

Andelsboligforeningen Nørre Alle 23, mfl.

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Helhedsplan for De Gamles By.
På vegne af bestyrelsen for andelsboligforeningen ABF, Nørre Alle 23 m.fl., Møllegade 36, Nørre Sidealle’ 2-8, Nørre Alle 23, 2200 København N, vil vi modsætte os Helhedsplan for De Gamles By. Andelsboligforeningen omfatter 6 opgange i hhv. Møllegade, Nørre Sidealle og Nørre Alle med 499 lejligheder.

Vi bliver voldsomt berørt af planen - en Helhedsplan, der vil inddrage nogle af vores sparsomme grønne områder, tilføre mere biltrafik til området, øge forureningen og mindske lys og ren luft.
De Gamles by er et meget benyttet og værdsat område af børnefamilier, der bruger Byoasen og Orangeriet, af unge fra Det Frie Gymnasium og deres venner og af ældre, såvel beboere i De Gamles By som andre fra området, der går tur og af institutioner fra hele København.
Området er i forvejen nedslidt pga. de mange brugere.

Rekreative områder:
I følge Helhedsplanen inddrages store dele af grønne områder i De Gamles By til skolebyggeri samt til et Diabetescenter.
De få grønne oaser på Nørrebro er under pres i takt med befolkningstilvæksten i København.

I forvejen er Nørrebro belastet af en dårlig statistik, hvad angår adgang til grønt.
Der bor 80.066 mennesker på bare 4,10 km2, mens der til sammenligning på Østerbro bor 76.402 mennesker på hele 8,74 km2. Der bor altså færre mennesker på Østerbro på over dobbelt så megen plads. På Nørrebro er der desuden kun 7m2 grønt per indbygger. Det tal er i gennemsnit 39m2 per indbygger i hele København.

Adgang til grønne områder er med til at øge vores mentale og fysiske helbred, og borgerne på Nørrebro har i forvejen den laveste middellevealder i København, hvorfor det burde være en selvfølge at prioritere og bevare det grønne på Nørrebro.
Det synes ikke at være tilfældet med den nye Helhedsplan for De Gamles By.

Hovedparten af vores kritik omhandler Diabetescentret, der vil have en direkte påvirkning på os.

Placering af Diabetescentret:
Ønsker et politisk flertal på Københavns Rådhus at mindske biltrafikken i byen, er det en dårlig ide at vælge at placere et Diabetescenter i et byområde uden Metro. Flere af patienterne vil formentlig være dårligt gående og vil vælge at komme til centereret i bil.

Helhedsplanen tilfører mere biltrafik. Området er for nylig blevet yderligere belastet af trafikken til og fra det nye Panum Tårns parkeringskælder med indgang fra Nørre Alle samt vareindlevering, som ligger ved Nørre Alle 25.

I forvejen er støjbelastningen fra vejtrafik på Nørre Alle blevet målt op til 73 dB, hvilket overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58dB.

Ifølge Helhedsplanen vil trafikken til og fra Diabetescentret foregå netop via Nørre Alle – og hovedparten af trafikken ledes videre ad Møllegade og Hans Kirk Vej.

Der optræder forskellige vurderinger af forventet antal mer-trafik for de 40 ansatte og godt 130 daglige besøgende på centret samt forventet varelevering og affaldshåndtering. Ét sted i Rambøls Trafikanalyse nævnes, at der forventes 180 daglige ture til og fra Diabetescentret, mens Miljøvurderingen anslår 200 daglige ture.

Derudover forventes Indre Nørrebro over de næste fem år i forvejen at blive belastet af særligt tung trafik med nedrivning og byggeri af plejecentret Sølund. I den forbindelse udbeder vi os en plan over forventet kørsel af tung trafik til og fra dét byggeri samt en opgørelse over alle planlagte eller forventede byggeprojekter på Indre Nørrebro.

I selvsamme periode som byggeriet af Sølund foregår, forventer Københavns Kommune så at igangsætte yderligere to store byggeprojekter i området; Skolen og Diabetescentret i De Gamles By. I givet fald vil området - de næste fem år – være særdeles hårdt belastet af tung trafik til og fra flere byggeprojekter.
Trafikken forventes primært at foregå på ruten Nørre Alle, via Møllegade og Hans Kirks vej. Men da handicapbusser skal parkeres i Møllegade, vil de holde i retning mod Guldbergsgade. Det betyder, at i hvert fald den del af trafikken ledes igennem Møllegade og ud i Guldbergsgade. Lokalvejene er alle forholdsvis smalle og allerede trafikbelastede. Således har to almindelige personbiler i dag svært ved at passere hinanden på Møllegade. Handicapbusser er som bekendt større.

På Nørrebro har vi mange cyklister. De kan i dag køre mod ensretningen fra Guldbergsgade og ind i Møllegade, hvilket en del benytter sig af, i særdeleshed da der ligger både et fritidshjem og flere børneinstitutioner i gaden.

Parkering:
Rambøls Trafikanalyse opregner, at Møllegade har en belægningsgrad på omkring 120% over hele døgnet, hvoraf en del af bilerne er parkeret ulovligt.

Af Helhedsplanen fremgår det, at handicapbusser forventes at få reserveret parkering i netop Møllegade – langs Diabetescentret. Det markerede område svarer til mellem 10-13 almindelige parkerede personbiler, der således ikke længere kan holde i Møllegade, hvor bilejerne med stor sandsynlighed bor.

Vi udbeder os en forklaring på rationalet bag at fjerne parkeringspladser i en gade, hvor belægningsgraden allerede er over de 100% samt en løsning på beboernes kommende parkeringsudfordring – døgnet rundt.

Trafiksikkerhed:
Vi er stærkt bekymrede for trafiksikkerheden ifm Helhedsplanen og særligt den øgede trafik til og fra Diabetescentret.

I forvejen oplever vi en række uheld især koncentreret i krydset Nørre Alle/Tagensvej. Det går oftest ud over de bløde trafikanter.

Støj og støv:
Beboerne i vores område har nu i en del år været plaget af bygge- og trafikstøj fra byggeriet af Panum Tårnet og den ekstra trafik, som Tårnet har medført. Trafikken er lige nu den største kilde til støjproblemer i vores område.

Udsættes vi for yderligere såvel støj som støvpåvirkning – særligt i byggeperioden af
Diabetescentret - risikerer vi, at det vil være mere sundhedsskadeligt at bo og opholde sig i vores område.

I forvejen markerer Nørrebro sig desværre som den bydel i København med den laveste gennemsnitslevealder. På Nørrebro bliver kvinder i gennemsnit 77,4 år og mænd 72,7 år. Til sammenligning er gennemsnitslevealderen i København 80,8 år for kvinder og 75,5 år for mænd.

Byarkitektonisk værdi:
Diabetescentret med 3.000 etagem2 og 15 meter i højden placeret langs Møllegade er et voldsomt brud med den eksisterende arkitektur – og vil være til stor gene for alle beboere og gæster.

Bebyggelsen vil tage udsigten og aftensolen og kaste en mørk skygge ned over Møllegade, dens beboere og de passerende

Afslutning:
Vi opfatter først og fremmest Nørrebro som et beboelseskvarter.

Vi er grundlæggende imod, at der bygges tættere på Nørrebro. Vi er imod, at vi får inddraget vores få grønne m2 i De Gamles By, at vi får frataget lys og luft og i stedet får tilført mere trafik, støj, forurening og skygge.

Ønsker Københavns Kommune at placere et Diabetescenter i byen, må der findes en lokalitet, hvor det gør mindst muligt skade på beboere. Fx i området o. Bispebjerg Hospital, hvor synergieffekten er langt høj

Med venlig hilsen

Mads Lyhne Haslund, formand,

Andelsboligforeningen ABF, Nørre Alle 23, mfl.

mads.lyhne@gmail.com

Få nyt om høringer

Abonnér