Høringssvar vedrørende Englandsvej 51 - lokalplan 592

Oprettet: 29. oktober 2019
Svarnummer:
23

Indsendt af

Randi Nielsen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar vedr. Englandsvej 51
Jeg takker for muligheden for at afgive høringssvar. Jeg har en række bekymringer i forhold til det fremlagte planforslag der skygger for, at jeg kan glædes over at mit boligkvarter forskønnes. Disse bekymringer vil jeg gerne fremføre i håb om, at Københavns Kommune lytter og ændrer på en række af de planlagte forhold:

Bebyggelsesprocent
Jeg finder den planlagte bebyggelsesprocent urimeligt høj. Jeg er meget bekymret for, hvilken betydning den vil få for parkerings- og vejforhold i området. Vi er allerede svært belastet af parkering fra lejlighedskomplekser på Højdevangs Allé og fx Peder Lykkes vej. Grundejerforeningerne på Ulrik Birchs Allé, Vatnavej, Thingvalla Allé samt Højdevangs Allé må forventes at få øgede udgifter til vedligehold af vejene som følge af stigende trafikmængder.
Derudover foreslår jeg at gøre det obligatorisk for beboere i den nye bebyggelse at benytte deres parkeringskælder.

Trafikale forhold
De nye bebyggelser på Irlandsvej/Persillevej har de seneste par år medført flere bløde trafikanter i kvarteret, ligesom vi allerede har en del trafik til Sankt Annæ skolen på Peder Lykkes vej.
Jeg finder det derfor særdeles uhensigtsmæssigt, at der er opkørsel fra parkeringskælder til Ulrik Birchs Allé, da denne vej ikke har cykelsti og er smal med parkerede biler. Vejen betjener bl.a. cyklister på vej til skolerne i området. Jeg foreslår at opkørslen fra parkeringskælderen sker til Irlandsvej, hvor der allerede findes cykelsti og fodgængerovergang.

Cyklisme
Jeg forventer, at byggeriet vil medføre øget antal cyklister. Vi tror mange cyklister vil krydse Englandsvej ved Peder Lykkes Vej for at cykle den grønne rute over Amager Fælled. Krydset Peder Lykkes Vej / Englandsvej er meget farlig for cyklister, da et bugtet vejforløb med to kryds tæt på hinanden (Peder Lykke Vej og Irlandsvej) skaber uoverskuelighed. Derudover kommer biler i høj fart sydfra, da den er en bred vej uden forhindringer til at bremse hastigheden. Jeg foreslår derfor, at 40 km zonen fra Irlandsvej forlænges til strækningen på Englandsvej, ja faktisk på strækningen fra Sundby Idrætspark på Englandsvej og videre over til Øresundsvej. Jeg ønsker, at disse forhold forbedres for cyklisterne.

Jeg foreslår også, at der bliver lavet flere cykelparkeringspladser på gadeniveau, gerne i gården af byggeriet, da vi vurderer at der er for få. Der er cykelparkeringspladser i kælder, men vurderer at der er behov for flere cykelparkeringspladser i gadeplan.

Parkeringsforhold
Jeg finder det estimerede antal parkeringspladser i det nye byggeri ganske utilstrækkelige i forhold til bebyggelsesprocenten og vurderer klart, at dette i problematisk omfang vil komme til at belaste de eksisterende vejforhold på Thingvalla Allé, Vatnavej, Ulrich Birchs Allé og Højdevangs Allé.

Skyggeforhold
Det er på baggrund af det foreliggende materiale uklart, hvilke skyggepåvirkninger de eksisterende omkringliggende bebyggelser vil opleve pga. det nye byggeri. Dette vil påvirke eksisterende Thingvalla Allé, Vatnavej, Ulrich Birchs Allé og Højdevangs Allé. Jeg vil på det kraftigste anbefale, at byggehøjden tilpasses, så skyggepåvirkningerne minimeres.

Træbeplantning
Vi finder rejsning af 20 nye træer uambitiøst og opfordrer til, at dette tal sættes markant i vejret, også for at matche fokus på grøn beplantning i vores område, som Amager Vest Lokaludvalg har sat i værk. Vi opfordrer videre til, at byggeriet gøres så klimaneutralt som overhovedet muligt.

Gård fra 1853
Vi foreslår at bygherren bliver pålagt at renovere gården efter god byggeskik. Vi foreslår at gården anvendes af kommunen til fx kreative værksteder og repair café, musikøvelokaler, fællesbeboelseshus for området eller lignende, da det vil tilføre fællesskab til lokalsamfundet

Mvh.
Randi Nielsen

Få nyt om høringer

Abonnér