Høringssvar vedrørende Englandsvej 51 - lokalplan 592

Oprettet: 4. november 2019
Svarnummer:
31

Indsendt af

Lars Rønnow Torp

Virksomhed / organisation

Grundejerforeningen GF Dyveke

Postnr.

2300

By

KBH.S.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende Kommuneplan-forslag 2019 - Sundbyvester- ”Englandsvej51”
Fremsendt fra nabogrundejerforeningen GF Dyveke, fremsendt af GF Dyvekes bestyrelse, på vegne af foreningens 71 parceller.

Indsigelsespunkter:
A: Indsigelse mod omdannelsen af Englandsvej 51 til den høje rammebetegnelse B4. Forslag at ændre beslutningen til B3
B: Afstand til naboskel
C: Bekymring for øge trafik- og parkeringsbelastningen af vores kvarter som har status af private fællesveje.
D: Opfordring til at byggetransport under byggeri ikke benytter de private fællesveje.

Ad A: Indsigelse mod omdannelsen af Englandsvej 51 til den høje rammebetegnelse B4. Forslag at ændre beslutningen til B3

Denne indsigelse fokuserer på det urimelige i, at "Englandsvej51", som er det (nye) område, der ligger tættest på og klos op ad vores forening og parcelhusområde B1 skal have højeste ramme i området på B4.

Se bilag/Fig1

Det giver et meget højt byggeri med en meget høj bebyggelsesprocent. Det bliver en uønsket kontrast mellem kvartererne, som alle naboer i Sundby Vest ellers har arbejdet på at integrerer ved med gennemgangsstier, grønne veje og kunst på fællesarealerne.
Det er helt uhørt og en overraskelse for os, at der indstilles til en B4 for Englandsvej51, idet alle de omkringliggende etageejendommes områder har max B3 som rammebetegnelse.

Se bilag/Fig 2

Det er der ikke megen glidende overgang i, når to markant forskellige kvarterer (etagebebyggelse-parcelhuse) mødes.
Højden på bygningen langs Englandsvej bør den være max 4 etager (B3). Hvilket er af hensyn til skyggevirkningen og lysindfald for karréen lige over for om formiddagen, og om eftermiddagen skyggevirkningen for villaområderne i Øst.

Ad B: B: Afstand til naboskel

Vi gør indsigelse mod at bygningen på Englandsvej 51 ind mod vores matrikler bliver for høj og kommer til at ligge for tæt på skel.

For bygningen i lokalplanen i hjørnet ved Vatnavej, mod Thingvalla Allé skal sikres ordentlig afstand til naboskel, jfr. både evt. tinglyste bestemmelser for området og bygningsreglementet, hvilket tillige gælder for beplantningen langs skel.

Se bilag/fig 3

Ad C: C: Bekymring for øge trafik- og parkeringsbelastningen af vores kvarter som har status af private fællesveje.
Undgå parkeringseksport
For at undgå ”parkeringseksport” fra området, der allerede nu er belastet af mange parkerede biler på gader og stræder, til omliggende villakvarterer og andre kvarterer, skal det i lokalplanen sikres, at den nødvendige og tilgængelige parkeringskapacitet er tilstede i bebyggelsen. Det gælder for både biler og cykler. For bilernes vedkommende er det desuden vores holdning, at nogen af de planlagte parkeringspladser bør prioriteres til delebilpladser af hensyn til den trafikale trængsel, der jo øges med byggeriet af flere boliger.

For cyklernes vedkommende er det afgørende, at parkering kan ske på terræn eller i stueetage, så der ikke flyder med cykler alle vegne på området.

Vores allé-veje er beplantet med birketræer og virker som en grøn oase i forlængelse af Englandsparken. Det vil ødelægges med flere parkerede biler. For os beboere og beboere fra vores nabokvarterer er vores veje rare og meget benyttede transportkoorridorer for fodgængere og cyklister, der nyder de bilfrie veje, når de går til og fra skole, arbejde eller indkøb på Amagerbrogade.
Lokalplanforslagets utilstrækkelige parkeringskapacitet vil resultere i en yderligere og allerede helt urimelig belastning og efterfølgende økonomisk byrde for borgerne i området langs de private fællesveje i kvartererne sydvest for lokalplanforslaget.

Ad D Opfordring til at byggetransport i forbindelse med byggeriet ikke benytter de private fællesveje.

Som nabogrundejerforening der vi gerne, at det overfor entreprenørene, der involveres i byggeri på Englandsvej 51, indskærpes såvidt muligt at undgå at anvende Vatnavej og Thingvalla Allé som til- / frakørselsvej i forbindelse med transporter til byggeriet.
Vi har erfaring med at det slider ekstraordinært meget på kørebanen. Vores vejtræer er blevet beskadiget, og træ-steler på vores vejbump er ofte blevet ramt og knækket af gennemkørende tung trafik.

På vegne af bestyrelsen for grundejerforeningen GF Dyveke
Lars Rønnow Torp (Formand)
Ingolfs Allé 47, 2300 KBH. S.

Få nyt om høringer

Abonnér