Høringssvar vedrørende Englandsvej 51 - lokalplan 592

Oprettet: 4. november 2019
Svarnummer:
36

Indsendt af

Asger Bo Andersen

Postnr.

2300

By

Købenavn S

Høringssvar

Lokalplanforslaget ”Englandsvej 51” er godt nok givet betegnelsen ”Englandsvej 51”, men al væsentlig adgang til og fra bebyggelen sker ad de private fællesveje på tre sider af bebyggelsen: Ulrich Birchs Allé og Thingvalla Allé via Vatnavej.

Derfor springer det i øjnene, at lokalplanforslaget ikke nævner noget om, hvilket/hvilke vejlaug at bebyggelsen ”Englandsvej 51”, skal tilhøre med henblik på tinglyst medlemskab og deraf følgende fælles forpligtelser vedrørende etablering, genopretning efter byggeriet og vedligeholdelse af de private fællesveje, som ”Englandsvej 51” støder op til mod øst og nord – og i en vis forstand også mod syd i kraft af til/fra kørsel via Thingvalla Allé, som ligger i Grf. ”Dyveke”.

Lokalplanforslaget nævner heller ikke, hvordan byrden ved sådan etablering, genopretning og vedligeholdelse fremover og under byggefasen (!) skal fordeles mellem på den ene side Vatnavejs ulige numre/østlige del og på den anden side de mange flere nye beboere i lokalplanforslagets nye bebyggelse på Vatnaveejs østlige del.

Der bør også i den endelige lokalplan tages hensyn til den trafik- og parkeringsbelastning, som den udefra kommende tilkørsel via Thingvalla Allé i nabogrundejerforeningen ”Dyveke” (som indsiger tilhører) medfører. I denne grundejerforening er der tinglyst vejforpligtelser via tinglyst medlemskab.

Parkeringsforhold:
I øvrigt er områdets trafik- og parkeringsforhold efter de nye bygningers opførelse og indflytninger helt utilstrækkeligt belyst. Områdets private fællesveje er i forvejen stærkt belastede af parkeringer fra naboområder. Det gælder især aften- og natparkeringer. Jf. vedhæftede illustration.

Lokalplanforslagets foreslåede parkeringskapaciteter i kælder m.v. er derfor helt utilstrækkelige. Især hvis der ”fifles ” med den krævede parkeringskapacitet på egen matrikel i kraft af, hvor stort antal lejligheder der (i starten?) rubriceres som ”ungdomsboliger” med påstået mindre kravene til egne antal P-pladser. Men holder antallet af ungdomsboliger i længden? Senere omklassificeringer (det være sig reelt eller formelt) af bebyggelses ”ungdomsboliger” til almindelige boliger vil forstærke parkeringsforholdenes uheldige konsekvenser for de grønne nærområders parkeringsforhold.

Byggeriet under byggeperioden:
Lokalplanforslaget bør indeholde bestemmelser med krav til, hvordan lokalplanområdets byggetilladelser regulerer entreprenørers og transportørers til/fra kørsel og placering af materialer og materiel under byggeriet. Ligeledes lokalplanområdets byggetilladelser regulere, hvornår på døgnet/i ugen arbejdet med opførelsen må finde sted, samt hvordan omgivelsernes og områdets renholdelse skal være under byggeperioden.

Den endelige lokalplan bør også indeholde bestemmelser, der regulerer lokalplanområdets byggetilladelser med hensn til, hvordan byggeområdet under opførelsen sikres mod f.eks. børns adgang.

Renovation:
Lokalplanforslaget indeholder tilkørsler til/fra Vatnavej. På Borgermødet begrundedes det blandt andet med hensyn til adgangsforhold for renovationsvogne, som ikke skulle /kunne vende inde på matriklen.

For at komme forbi dette forhold, skal den endelige lokalplan for ”Englandsvej 51” indeholde bestemmelser, der forpligter til, at bebyggelsen forsynes med renovations-systemer med central afhentning af dagrenovation og lignende via/fra Ulrik Birchs Allé. ("centralsug" og lignende som det f.eks. ses i det nærliggende "Sundbyvang" område ved Persillevej og Tomatvej).

Derved undgås kørsel med de store og tunge renovationsvogne rundt om hjørnerne - også på de omgivende smalle private fællesveje.

Skyggediagrammerne:
Lokalplanforslagets skyggediagrammer er som sædvanlig af ”bikini-typen”. Det vil sige, at de vækker interesse, men skjuler det væsentlige. Nemlig: hvordan nybyggeriets skygger falder (og strækker sig) i den mørkeste tid af året.

Den endelige lokalplan bør indeholde illustrationer, der viser bebyggelsens skyggedannelser omkring vintersolhverv.

Indblik:
Lokalplanforslaget stiller ikke krav til det færdige byggeri med hensyn til mindskning af indblik fra de nye ejendomme til naboerne i f.eks enfamiliehusene og deres grunde.

Den foreslåede, enligt liggende bebyggelse i Lokalplanområdets sydøstlig hjørne må derfor sløjfes, subsidiært kun være i ét plan - og ikke overskride hvor tæt sådanne bebyggelser må ligge på skel. Den foreslåede blok er for det første alt for høj og ligger alt for tæt på nabogrundene mod syd.

De foreslåede bevaringsværdige ejendomme (villaen og bondegården):
Forholdene omkring den videre skæbne især for de foreslåede bevaringsværdige ejendomme (villaen og den historiske bondegård) er helt utilfredsstillende belyst mht. både fremtidig vedligeholdelse og fremtidig anvendelse.

Ja, det synes som om, at matrikelen, hvor "bondegården" er beliggende, også foreslås udstyret med en rammebetegnelse B4. Helt og aldeles utilstedeligt!

Stiforbindelsen Irlandsvej-Vatnavej :
Lokalplanforslagets stiforbindelse fra Irlandsvej og helt frem til Vatnavej forekommer meningsløs. Der er allerede rigelig og tæt adgang for gående trafik via den meget nærved liggende Thingvalla Allé.

Stiforbindelsen bør derfor sløjfes i den endelige lokalplan, og området - inklusive området for den her i høringssvaret krævede fjernelse af blokken i lokalplanområdets syd-østlige hjørne - bør udlægges grønt og derved skabe en - for en ansvarlig verdensby - miljørigtig overgang til det tilgrænsende grønne boligområde.

”Kreativ” tilpasning til Kommuneplanforhold:
Det nævnes i Lokalplanforslaget, at forslaget er i overensstemmelse med forslaget (!) til den kommende Kommuneplan. - Som havde høringsfrist til 22. oktober - men jo først vedtages endeligt en gang (måske) i foråret 2020.

Processen med lokalplanforslaget "Englandsvej 51" minder lidt om den situation, hvor en virksomhed overtager en anden virksomhed - med lån i den anden, overtagne virksomheds egne penge.

Man skal i hvert fald blandt "fælles-foreningen af forvaltninger og politikere" være sikker på, at Kommuneplanforslaget går igennem på dette punkt - uanset hvad borgerne forsøger at indvende mht., hvad matrikelen på ”Englandsvej 51” kan anvendes til. Den nugældende Kommuneplan giver ikke mulighed for det foreslåede bolig-byggeri.

Få nyt om høringer

Abonnér