Høringssvar vedrørende Prinsesse Christines Vej - lokalplan 587

Oprettet: 23. september 2019
Svarnummer:
4

Indsendt af

Pseudonym - Navne-adresse beskyttet

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Der er tale om en utrolig uambitiøs lokalplan for en stor ejendom på grænsen mellem handelsstrøg, skole og et villakvarter.

Generelt er lokalplanen nærmest en blankocheck til endnu et kønsløst kedeligt byggeri som der bør stilles større krav til især i detaljereingen og med respekt for den byggetradition der er i København.
Der er mange muligheder for at gå ambitiøst ind i en dialog med en bygherre og ikke blot tillade endnu et hyldeprodukt af en betonklods beklædt med røde mursten, hvor der tænkes i billigst muligt for at kunne profitoptimere med en placering der passeres af mange tusinder af mennesker dagligt.

Skyggediagrammer er kun udført for 21. marts og 21. juni. hvor det ifølge teksten fremgår at nabobebyggelse kun påvirkes i begrænset omfang.
For at give et mere korrekt billede af om hvorvidt nabobebyggelsen påvirkes, bør der dog udføres skyggediagrammer for 21. september og 21. december hvor skyggepåvirkningen vil være mere markant - og især vil det øjensynligt fremgå at der sker en skyggepåvirkning af naboskolens arealer, samt dele af skolebygningen hvor der er placeret undervisningslokaler - der endda kan være ensidigt belyst mod øst.
Dertil vil skolens i forvejen meget begrænsede opholdsarealer påvirkes - Man optager bl.a. D-vitamin igennem huden ved sollys - og en øget skyggepåvirkning af arealet vil derfor kunne gå ud over børnenes D-vitamin optag. Danskere får generelt for lidt D-vitamin i forvejen - hvilket kan medføre bl.a. depressive tanker og magtesløshed - hvilket ikke ligefrem er optimalt når det går ud over børn i de formative år.

Det er uambitiøst at der i forbindelse med nybyggeriet skal opføres eller indrettes fællesarealer svarende til 1% af bruttoetagearealer. Det er en irrelevant procentdel og giver ikke noget tilbage til hverken den eksisterende eller kommende boligbebyggelse, der vil påvirkes kraftigt af en øget brug og fortætning.

Bilparkeringen bør etableres i kælder og ikke tillades på terræn da det vil påvirke fællesarealer og fjerne kvaliteter.

Bebyggelsens højde bør som minimum terrasseres, således at der mod skole og villakvarterer ikke tillades en øget bygningshøjde med hensyn til både skyggepåvirkninger og af arkitektoniske hensyn i den grænsezone der er mellem de højere karrebebyggelser mod Amagerbrogade og den lavere skole og villakvarter. Dertil bør der tages større hensyn til den bevaringsværdige bygning, således at der skabes mere luft omkring denne og at dens skala respekteres i stedet for at overdøves med en klodset, stor og uambitiøs bygning.

Der er uambitiøst at tillade op til 135m2 mindre bygninger i gården som vil fjerne kvaliteter fra beboerne.

Det bør f.eks. fremgå at tegl bør ikke være røde, men i stedet i rødlige nuancer i blødstrøgne tegl. Når der blot skrives røde, så bliver det en ensartet kedelig maskinsten som vil skæmme byen i mange år.
Der bør være fokus på at stueetagen fremstår med sin egen identitet f.eks. ved en ændret materialitet, at teglforbandt fremstår anderledes etc.

Man ville kunne fortsætte med at trykke fingeren på alle de steder i lokalplanen hvor der stilles lempelige krav - krav der er så lempelige at de ender med slet ikke at være krav.
Man skulle i hvert fald ikke tro at der har været en stadsarkitekt inden over denne lokalplan eller det projekt lokalplanen er udformet efter. For her er der bestemt ikke tænkt liv mellem husene ind i et sådan projekt der er afkoblet fra menneskelig skala og som absolut ikke bibringer kommunen, Amager eller området andre kvaliteter end øget fortætning og flere skatteborgere der måske kan bidrage til kommunekassen.

Få nyt om høringer

Abonnér