Oprettet: 14. marts 2019
Svarnummer:
15

Indsendt af

Alice Linning

Virksomhed / organisation

Kost & Ernæringsforbundet

Postnr.

3600

By

Frederikssund

Høringssvar

Sundhed- og omsorgsforvaltningen
København Kommune
Sendt pr. mail
Høringssvar til Ældrepolitik 2019 – 2022

Kost & Ernæringsforbundet i Region Hovedstaden har med inte-resse læst høringsmaterialet og har følgende kommentarer.

Der er utrolig mange gode overvejelser i ældrepolitikken, der fokuserer på, at sætte den ældre borger i centrum, således at de har medbestemmelse. Vi støtter op omkring de tre værdier i æl-drepolitikken: Frihed, Tryghed og Fællesskaber. I den sammen-hæng er det vigtigt, at den ældre borger ikke er passiv tilskuer til sit eget liv. Det er afgørende, at sikre de rette faglige kompeten-cer i den fremtidige ældrepleje i København.
Her anbefaler jeg vigtigheden af, at sikre den nødvendige kostvej-ledning, som skal varetages af kliniske diætister og øvrige profes-sionsbachelorer i Ernæring og Sundhed. Disse to faggrupper har den fornødne ernæringsfaglige viden, pædagogiske og didaktiske kompetencer til omkostningseffektivt at arbejde ud fra de ældres behov og ernæringstilstand.

Frihed
Vi støtter op omkring, at de ældre borgere skal have frihed til
at vælge og bestemme. Det giver et medansvar for borgeren, desuden en større forståelse for, hvordan og hvorfor en ældrepo-litik indeholder gode og relevante temaer. De ældre er specialist i eget liv.

Fælles måltider er med til at skabe relationer, samvær og fore-bygge ensomhed. Den enkelte borger skal sikres den rette ernæ-ringsrigtige mad i et sundheds- og forebyggelsesperspektiv.
Det er godt, at der i politikken er fokus på mangfoldigheden blandt borgerne i København. Det kræver specifikke kompetencer bl.a.
set ud fra kultur, mad, måltider og normer i den sammenhæng. Det håber jeg, at der fremadrettet kan indgå i det videre arbejde og handlingerne for disse borgere.

Tryghed

Behandlingen af en del borgere med kroniske sygdomme diabe-tes type 2 og KOL –patienter behandles i almen praksis. I de kommende år sker der en gradvis udflytning af disse opgaver. Jeg anbefaler, at kost-, ernærings- og sundhedsfaglige personale og kliniske diætister inddrages i en målrettet indsats for disse patienter og borgere som er fejl- og underernæring. Viden og samspil er vigtig mellem hospitalernes fagpersonale og kommu-nens ældrepleje om behandling, energi, medicin, væske, mad og måltider skal deles, således at dyre genindlæggelser undgås.

Den ældre borgers familie har også et medansvar for deres kære, og vigtigt at familien inddrages i beslutninger omkring trivsel. Familien skal også yde hjælp til selvhjælp, og være en naturlig del af den ældre borgers hverdagsaktiviteter og hverdagsliv. Eksem-pelvis skal de være muligt, at børnebørnene bare kan komme forbi, uden det skal varsles. I Elses eget hjem, bestemte hun selv, hvem og hvornår, hun ville have besøg.

Fællesskaber
De ældre besidder enormt mange ressourcer, der kan være til gavn for samfundet. Samtidig med, det giver borgeren en følelse af at være værdsat og mening med hverdagen.

Samarbejde på tværs i kommunen, hvor de ældre har mulighed for at tilbyde deres frivillige hænder, kunne måske lette byrden for andre professioner, f.eks. en historielæsning i daginstitutio-nen. Mange børn i dag ”mangler” en bedsteforælder. Vi bakker op omkring at bringe generationerne sammen til gavn og glæde for alle parter.

Desuden kan de friske ældre borgere hjælpe og motivere mindre friske ældre til at deltage i kommunens mange tilbud, der skal være nemt tilgængelige set fra et borgerperspektiv.

I forhold til den ernæringsmæssige del, så skal rammerne og fællesskabet omkring måltidet sættes i centrum. Det indebærer bl.a. udseende og præsentation af maden, duft, konsistens, gen-kendelighed osv. De ældre borgere kan bidrage med de praktiske opgaver, de stadig mestrer i forbindelse med mad og måltider, som f.eks. som værter for måltidet. I udgangspunktet er der i den ældre borgers liv, højst sandsynligt ikke meget genkendelig-hed over at modtage mad i en foliebakke. Så vi anbefaler, at de visiterede ældre til madservicebliver tilbudt transport til en af kommunes ældrecaféer, hvor mad og måltider kan spises og socialt samvær vil være med til at etablere ny fællesskaber og/eller vedligeholde eksisterende.

Vi støtter op omkring mere fællesskab og samvær generelt for ældre, men især i forbindelse med måltiderne, idet selskab ofte giver anledning til, at alle spiser mere.

Vi står naturligvis til rådighed for den fremadrettede proces i tilbli-velse af den endelige ældrepolitik.

Med venlig hilsen
Alice Linning
Regionsformand

Få nyt om høringer

Abonnér