Oprettet: 20. november 2018
Svarnummer:
134

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

Kbh. v

Høringssvar

Verdensby med ansvar? Vesterbro Lokaludvalg har drøftet oplægget til Kommuneplan-strategi 2018-31. Vi sender jer hermed vore bemærkninger. Vesterbro er en fortættet bydel Vesterbro Lokaludvalg bemærker, at der lægges op til en fortsat byfortætning. Vi finder ikke, at dette nødvendigvis kan og bør ske i de bydele, der i forvejen er de tættest bebyggede. Den store hast som byen er blevet fortættet og udbygget har afstedkommet en række problemer, som der nu bør tages fat på at blive afhjulpet. Vi skal sammen stoppe den stigende ulighed I en periode med vækst er det vigtigt at have fokus på den sociale ulighed og den udfordrede sammenhængskraft. Det er nu, der bør være overskud i kommunen til at skabe varige løsninger på det sociale område – ellers vil man ikke kunne leve op til målsætningen om at være en storby med høj livskvalitet, de marginaliserede vil blive yderligere marginaliserede, og byen vil knække over og lade de mest udsatte borgere i stikken. Vesterbro Lokaludvalg mener, at en verdensby med ansvar vil prioritere indsatsen mod social ulighed! Tilvæksten udfordrer byen Der er brug for at vi tager et langsigtet ansvar for byen. Byudviklingen omkring Vesterbro er gået stærkt de seneste år, for stærkt mener vi i Vesterbro Lokaludvalg. Carlsberg, Havneholmen, Enghave Brygge, Teglholmen og Postgrunden alle områder som er blevet bygget uden, at der er taget tilstrækkeligt ansvar for de basale behov, der følger med en så drastisk udvidelse af byen. Der mangler daginstitutioner, skoler, fritids- og kulturtilbud, plads til de socialt udsatte og ikke mindst grønne rekreative områder med plads til sport og plads til at være. Nu er Godsbaneterrænnet, det sidste område omkring Vesterbro, på tegnebrættet. Og det er nu, det er sidste chance for, at tage ansvaret for det vi glemte. Vi skal indhente efterslæbet. Der skal tages hånd om det store pres på skoler og daginstitutioner og de lange ventelister til byens fritidsliv. Der skal gøres plads til de socialt udsatte borgere og der skal gøres plads til at livet ude til grønt, til sport, til alle de mennesker der er flyttet til og til dem der var der i forvejen. Hvis Kommuneplan-strategien skal gennemføres, må der lægges flere kriterier til grund for, hvor byen på i sin langsigtede planlægning håndterer demografiens udfordringer. Kultur og fritidsområdet, bymiljøet og ikke mindst den grønne by skal medtages i beregningerne og anlægsplanerne, hvis København skal nå sine mål om høj livskvalitet, om at være en storby for mennesker, om at skabe diversitet og identitet i byens fysiske miljø, om byudvikling med kant – og om at være en verdensby med ansvar. En international byregion samarbejder! På Vesterbro bliver vi dagligt mindet om, at København er blevet en international magnet og på flere parametre har meget høje ratingtal. Det skyldes ikke mindst, at også byens brokvarterer er blevet meget attraktive både for boligsøgende og besøgende bl.a. på grund af de mange kreative iværksættermiljøer og spændende kunstneriske initiativer, som Kommuneplan-strategien også har øje for. Vesterbro Lokaludvalg forventer, at udviklingen af en storbyregion som vores kan og vil inddrage nye byområder, og at en løsning på storbyens dilemmaer også skal findes idet det regionale samarbejde og ikke mindst i forhold til de københavnske omegnskommuner og Malmø. Det synes fraværende i strategien. Et tæt regionalt samarbejde er efter vores mening enormt vigtigt for at sikre, at der findes gode og varige løsninger hvad angår for eksempel udsatte boligområder, boligmanglen, infrastrukturen og forbedrede rammer for virksomhedernes udvikling. I et sådant samarbejde kan man også finde mere plads til at lave boligeksperimenter og giv rum for midlertidige boliger, som strategien efterlyser. På den måde mindsker man også presset på brokvartererne, og man kan undgå, at København føler sig fristet til at forgribe sig på byens grønne områder, historiske bygninger og kulturelle spor fra tidligere tiders byliv for at løse dilemmaerne. Københavns Kommune bør tage ansvar for at skabe en sådan verdensby! Udbygningen af Otto Busses vej Der lægges op til, at godsbanearealet på Otto Busses vej skal fremrykkes fra perspektivområde til byudviklingsområde. I Vesterbro Lokaludvalg har vi mange planer for området. Borgerdialogen har afstedkommet en righoldig idémængde, med en stor mangfoldighed. Væsentligst er dog forståelsen af, at der på arealet bør være plads til alt det der mangler på Vesterbro. En grøn park, med kultur- og sportsfaciliteter. En ”Central Park” for det gamle Vesterbro og alle de nye boliger ved havnen, hvor der er plads til det grønne og kulturen. Og hvor nye broer og stier til cyklister og fodgængere forbinder byen. … det, der mangler. Vesterbro har eksempelvis ikke en eneste fodboldbane – og de to fodboldbaner som borgerne benytter (placeret i Sydhavnen på Bavnehøjanlægget), er endda truet af at staten vil udbygge fængslet. Den store udbygning af boliger har ikke medført, at der er kommet ekstra sportsfaciliteter. Eksempelvis er der ikke på Carlsberg mulighed for at dyrke idræt som lokal beboer. IDAN (Idrættens Analyseinstitut) har placeret København nederst af 98 kommuner på deres facilitetsindeks. I stedet for at skabe stadigt større mangler ved at fortsætte boligbyggeriet, så ville vi hellere begynde at løse nogle af problemerne. Voksne har mulighed for at bevæge sig på tværs af byen, og benytte de forskellige muligheder. Men for børn og unge gælder det, at alderen har stor betydning for, hvor langt man tager til sports- og kultur-faciliteter. Det er derfor vigtigt, at der findes en rimelig spredning af sportsfaciliteter, hvis man som kommune ønsker at børn og unge dyrker idræt i fritiden. Sundhedspolitisk er det vigtigt, at børn og unge vænnes til at dyrke idræt, hvis man ønsker at dette fortsætter igennem livet. Hvis der indrettes idræt og kulturfaciliteter på Otto Busses vej, så kan dette give muligheder for beboere på Vesterbro og den nye del af Sydhavnen – og måske også for indbyggere i Indre By. På Vesterbro Lokaludvalgs vegne Thomas Egholm Formand for Vesterbro Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér