Oprettet: 20. november 2018
Svarnummer:
145

Indsendt af

Inger Hutters

Virksomhed / organisation

Østerbro Havnekomité

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Bilag til høringssvar fra Østerbro Havnekomité Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By&Havn I/S. (Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn) Den oprindelige lov blev vedtaget i 2007. En international arkitektkonkurrence afholdt af Københavns Kommune og By&Havn for at få vedtaget en strukturplan for området samt en bebyggelsesplan for det første byudviklingsområde, Århusgadekvarteret blev vundet af COBE, Sleth og Rambøll: Nordholmene – Urban Delta. Natur Adskillige lovændringer har siden da ødelagt muligheden for at sikre de i denne plan foreslåede naturområder: • En lovændring gjorde en del af området til containerterminal. • Opfyldningsområdet blev indskrænket. Dermed blev også naturområdet begrænset. Alt i alt er de grønne naturområder i Nordhavn blevet voldsomt indskrænket i forhold til vinderforslaget. Nu kommer endnu et anslag Område III i gældende lov er udlagt til rekreativt område. ”Ved rekreativt område forstås at området henlægges som et ubebygget areal, som langs kysten kan anvendes til rekreative faciliteter som eksempelvis vådområde, fugleudkigstårne og andre mindre støttepunkter til fysisk aktivitet. Området kan ikke anvendes til andre formål.” Området kaldes i lovændringen for område II: ”Området skal kunne anvendes til flere forskellige formål end loven giver mulighed for i dag. Bestemmelsen gør således udtømmende op med, hvad området kan anvendes til.” • Der indgår her skjult i lovforslaget mulighed for omdanne de planlagte naturområder til et støjende og alt for højt Disneyland. Det betyder, at der ikke er meget tilbage af de grønne naturområder, som var en vigtig del af den vedtagne masterplan fra COBE, Sleth og Rambøll. Grønne naturområder, der er vigtige for at afhjælpe en kaotisk og stressende samfundsudvikling. Omdannelse af Nordhavn fra havn til bydel har fra starten skullet være en klima-, miljø- og social- bæredygtig bydel. Det må vi holde fast i, at den også bliver. Østerbro Havnekomité vil derfor opfordre partierne i Folketinget til at få udarbejdet • en helhedsvurdering af behovet for natur i Nordhavn og den enestående mulighed for at gennemføre den nu. • At nedlægge veto mod at give Københavns Kommune mulighed for at omdanne de planlagte naturområder til et støjende og alt for højt Disneyland for de eksisterende boligområder i såvel Nordhavn, på Østerbro og i Hellerup. Statens rolle Staten har vetoret i bestyrelsen i By&Havn og vi opfordrer til at Staten samarbejder med Københavns Kommune for, at den del af de mistede 100 ha til naturområder i den oprindelige strukturplan bliver indtegnet i en ny strukturplan. Miljø Udvidelse af kapaciteten for krydstogtskibes anløb i krydstogtterminalen Kaos præger beslutningen om, at flere krydstogtsskibe skal anløbe København. • Det fremgår af udkast til lovforslaget, at der skal skabes mulighed for yderligere udvidelse af krydstogtterminalerne. • Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at benyttelsen af krydstogtterminalen allerede nu er betydelig større end forventet. • Det er aldrig ordentligt overvejet, hvilke problemer, der allerede er og hvilke øget anløb af krydstogtskibe medfører. Miljømæssige konsekvenser De store krydstogtskibe har en række uheldige miljømæssige konsekvenser. • De er normalt drevet med den billigst mulige og dermed miljøbelastende tunge dieselolie, og de opretholder energiproduktionen, mens de ligger ved kaj ved fortsat at benytte disse miljøbelastende anlæg, da der ikke kræves, og pt. ikke er mulighed for, at driften skal ske ved tilførsel af el fra land. • Der findes ikke regler for bortskaffelse af affald, og det må formodes, at en betydelig del af de store affaldsmængder bortskaffes ved udledning på åbent hav i stedet for bortskaffelse via renovationsløsninger i anløbshavnene. Østerbro Havnekomité vil derfor opfordre partierne i Folketinget til • At få gennemført en beskrivelse af, hvilke tiltag Folketinget vil gennemføre som opfølgning af udvidelsen af krydstogtterminalerne. Dette på det nationale plan og i internationale fora, herunder EU. • At få udarbejdet en lov om, at alle skibe, der anløber Københavns Havn, mod betaling skal modtage strøm i havnene, som foreslået af Økologisk Råd. • At få udarbejdet en lov om, at alle skibe, der anløber Københavns Havn, mod betaling, skal opfylde samme miljøkrav, som gælder for Københavns borgere: o Skibene skal aflevere deres toiletaffald til behandling i rensningsanlæg på land. o Skibenes øvrige affald skal ligeledes afleveres i land, sorteret i komposterbart affald, papir, plastic, glas og metal. o Såfremt et skib ikke agter at følge disse nødvendige miljømæssige retningslinjer for at lægge til i Københavns Havn, skal det pågældende skib nægtes tilladelse til at lægge til i København. Vi er klar over, at flere af de anførte problemer kun kan løses ved internationale regler og indsats; men som baggrund for lovforslaget bør der være en mere dybgående beskrivelse af de anførte problemstillinger samt en beskrivelse af, hvilke muligheder Danmark har for at opstille miljømæssige regler og regler mod social dumpning. Skat Udvidelse af kapaciteten for krydstogtskibes anløb i krydstogtterminalen Der er behov for en dybere udredning af de skatteproblemer, der er forbundet med den voksende krydstogtaktivitet: • Det fremgår af lovforslaget, at der skal skabes mulighed for yderligere udvidelse af krydstogtterminalerne. • Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at benyttelsen af krydstogtterminalen allerede nu er betydelig større end forventet. • Det er aldrig ordentligt overvejet, hvilke problemer, der allerede er og hvilke øget anløb af krydstogtskibe medfører. Manglende skattebetaling og social dumpning De pågældende krydstogtskibe er normalt organiseret således, at • Hverken rederi, skibenes servicevirksomhed, herunder restaurantionsdrift, samt skibenes besætning og servicepersonale betaler indkomstskat. • Der opkræves ikke moms af restaurationsdriften, selv om denne udøves, mens krydstogtskibet ligger til ved kaj. • Nyere undersøgelser viser, at passagererne i stigende grad indtager måltider om bord på krydstogtsskibet under ophold i havn i stedet for ved lokale restaurationsbesøg. • Ofte er servicepersonalet på krydstogtskibene lønnet betydeligt under lønniveauet i anløbshavnen og de er betydeligt dårligere socialt sikret. • Der er i mange tilfælde reelt tale om social dumpning i forhold til anløbshavnenes restaurations- og andre servicevirksomheder. Østerbro Havnekomité vil derfor opfordre partierne i Folketinget til • At få udarbejdet en beskrivelse af, hvilke tiltag for at inddrive skat og undgå social dumping på krydstogtskibene, der lægger an i Københavns Havn, regeringen vil gennemføre som opfølgning af udvidelsen af krydstogtterminalerne. Dette på det nationale plan og i internationale fora, herunder EU. • At der foretages en gennemgang af, hvilke skatte- og afgiftsproblemer, der er ved den nuværende energi- og affaldshåndtering på krydstogtsskibe i Københavns Havn incl. Nordhavn. Trafikale problemer Trafikale konsekvenser af udvidet container- samt krydstogtterminal Der er ikke i lovforslaget givet en rimelig og dækkende beskrivelse af de trafikale konsekvenser af et stigende anløb af såvel container- som krydstogtskibe, herunder af endnu større krydstogtskibe end de nuværende. Dette er særlig vigtigt i perioden indtil den nye Metrolinje bliver forlænget ud til krydstogtterminalen. Østerbro Havnekomité vil derfor opfordre partierne i Folketinget til en helhedsvurdering, inden vedtagelse af den foreslåede ændring af loven, der ændrer udviklingen i Nordhavn: • Der bør foretages en analyse af, hvilke tiltag der skal til for styre stigningen af turister i København, som den forstørrede krydstogtterminal vil medføre. Trafikale konsekvenser til vands og på land • Lovforslaget skal ledsages af en dækkende beskrivelse af de trafikale udfordringer og konsekvenser på kort og længere sigt af den mulige udvidelse af den maritime aktivitet, herunder især udvidelsen af krydstogttrafikken. • Lovforslaget bør endvidere indeholde en beskrivelse og vurdering af de trafikale udfordringer for til- og frakørsel til Nordhavnsbydelen, især indtil den nye metrolinje er etableret og der endnu ikke er etableret den i lovforslaget forudsatte havnetunnel. Den 15. august 2018 Bestyrelsen for Østerbro Havnekomite, Karin Bergdahl, Marianne Skovgaard, Dorrit Heering, Lillan Silberbrandt, Kirsten Olrik og Inger Hutters.

Få nyt om høringer

Abonnér