Oprettet: 20. november 2018
Svarnummer:
144

Indsendt af

Inger Hutters

Virksomhed / organisation

Østerbro Havnekomité

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Kommuneplanstrategi 2018. Høringssvar fra Østerbro Havnekomité. Kommuneplanstrategien bygger på nogle økonomiske forudsætninger, der lægger meget stramme rammer for arealudviklingen i Nordhavn. Københavns kommune har på grund af den fejlagtige måde at finansiere metroen og udbygning af metroen på bragt sig i en meget stor gæld. En gæld, som ved ændring af forudsætningerne, som f.eks en rentestigning, lavere passagertal i metroen end beregnet og den stigende fraflytning fra København, kan bevirke, at kommunen går konkurs på grund af metrogælden. Den forudsætning ligger bag - Ønsket om sælge grunde som medfører ændringer i den vedtagne strukturplan for Nordhavn og allerede vedtagne lokalplaner. Det er igen blevet investorerne, som lægger planer for udviklingen i Nordhavn. - Ønsket om at tiltrække turister og store event til byen på bekostning af os københavnere for derved at gøre København interessant for investorerne. - En planlægning, der favoriserer velhavere med f.eks mange rigmandsboliger og boliger uden bopælspligt i Århusgadekvarteret. Økonomisk og socialt dårligere stillede skubbes ud og uligheden er stigende. Østerbro Havnekomité har igennem 20 år arbejdet for en helhedsplan for Nordhavn, der sikrer varierede boligformer, rekreative og kulturelle tilbud med rækkefølge bestemmelser, der løbende sikrer opførsel af daginstitutioner, skoler, kulturhuse og idrætsfaciliteter efter antallet af lejligheder. En særlig fokus har vi haft på at sikre Nordhavns herlighedsværdier med vild natur ved vandet for alle københavnere. I planperioden vil vi opfordre til 1. et opgør med finansieringsmodellen af metroen, 2. en analyse af problemerne med det stigende antal turister og 3. En sikring af grønne arealer med vild natur i Nordhavn på mindst 100 ha. 1. Kommunen står for 99% af metrogælden. Det er en økonomisk farlig situation for København. Derfor bygges der tættere og højere i Nordhavn for at tiltrække investorer. Den internationale konkurrence om Nordhavn i 2009 om strukturplan for Nordhavn og bebyggelsesplan for Århusgadekvarteret blev vundet af COBE. Planen er blevet ændret utallige gange, husene er blevet højere, det hus, der skulle indeholde idræts- og kulturaktiviteter, blev til boliger for velhavere, et byggeri med 100 kollegieværelser blev til 300 værelser på det samme grundareal og en bred Sandkaj med bademuligheder og anløb af havnebus ved Nordhavn Station er stærkt formindsket. Det formulerede formål, at gøre Nordhavn socialt bæredygtig er på ingen måde opfyldt. 2. Det stigende antal turister bliver meget belastende for Nordhavn. Det er nu besluttet, at der opføres yderligere en krydstogtsterminal, så der kan anløbe 4 krydstogtsskibe. Vi har i et høringssvar (er vedhæftet som bilag) i forbindelse med udvidelsen til 4 krydstogtsterminaler gjort opmærksom på de store uløste problemer, der er med krydstogtsskibene. De miljømæssige konsekvenserne er forurening fra energiproduktion ved brug af dieselolie, når krydstogtsskibene ligger ved kaj, da der ikke er mulighed for og derfor ikke kræves tilførsel af el fra land. Der er ingen regler for og renovationsløsninger for bortskaffelse af affald i anløbshavnene. Det stigende antal krydstogtsskibe åbner for manglende skattebetaling og social dumpning. Der bør foretages en gennemgang af, hvilke skatte- og afgiftsproblemer, der er i forbindelse med krydstogtskibe, der ligger ved kaj. Det drejer sig om manglende moms ved restaurationsdrift, og evt. lavere lønniveau for servicepersonalet. Det er i det hele taget tvivlsomt om ikke passagererne vælger at indtage måltiderne om bord. Det betyder, at passagererne måske ikke bruger så mange penge, mens de er i København, som vi ellers får at vide. Det øgede antal krydstogtsskibe skaber øgede trafikale problemer for Nordhavn. En udbygning af infrastrukturen vil være omkostningstung. Et investor-forslag om et megahøjhus HCAnderen Adventure Tower, som er under behandling i Københavns kommune og By&Havn bør ikke indgå i Kommuneplanstrategien. Østerbro Havnekomité er stærk modstander af et megahøjhus på 280 m og en forlystelsespark i Ydre Nordhavn. Det vil ødelægge herlighedsværdierne derude. 3. Lad os få reetableret området Stubben, som et vildtvoksende område med store naturkvaliteter. I området er der blevet registeret over 200 fuglearter, samt sjældne sommerfugle og grønbroget tudse. Der er tale om et varieret naturområde, med eksisterende søer og mulighed for dannelse af strandeng. I en tid med omskiftelighed, usikkerhed og øget arbejdspres er der brug for steder til ro og genopbygning af legeme og sjæl. Skræmmende tal viser, at et stigende antal mennesker søger hjælp hos psykolog og i psykiatrien. Et naturområde med stier, fugletårn og afgrænsede opholdssteder, vil være til gavn for mange. På grund af klimakrise og bæredygtighedskrise er der kommet en øget interesse for naturen og mennesket, som en del af naturen. Den viden må man bruge ved udviklingen af Ydre Nordhavn. I forslaget til Kommuneplan 2018 står der: ”Byen skal først og fremmest gavne københavnerne”. Det er vi helt enige i. Men det betyder - At der skal forhandles med Staten om en ny finansieringsmodel, så Staten medvirker til at finansiering af infrastruktur i Hovedstaden, på samme måde som f.eks letbanen i Århus og motorvejsbyggeri. - At der laves en analyse af de negative konsekvenser med det stigende antal turister, som problemer med krydstogtsskibe, Airbnb-udlejning, Megahøjhus med forlystelsespark i Nordhavn. - Det grønne område på ca 100 ha, som var en del af COBEs strukturplan, indgår i en ny grøn strukturplan for Nordhavn.

Få nyt om høringer

Abonnér