Oprettet: 28. september 2018
Svarnummer:
24

Indsendt af

Hans S. Christensen

Virksomhed / organisation

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

CO2 reduktion
Det er prisværdigt, at ét af planens tre hovedmål er at reducere CO2 udledningen. Men så bør man også gøre lidt mere ud af at beskrive det. F.eks. fremgår det ikke klart, om de anførte 59.000 ton skal forstås således, at udledningen på årsbasis forventes at være 59.000 ton mindre i 2024 end i 2018 som en direkte følge af planen, eller om de 59.000 ton angiver noget andet. Ligeledes bør der være angivet tal for den årlige CO2 udledning inden for Ressource- og Affaldsområdet, ligesom den totale reduktion af Københavns CO2 udledning, der er nødvendig for at blive CO2 neutral, bør angives. Den samlede CO2-emission fra
Københavns Kommune for kommune som samfund er for 2017 opgjort til 1.486.148 tons. Set i det lys er CO2 målet i bedste fald kun 4% af den nødvendige reduktion.
De 59.000 tons CO2 reduktion opnås ved en udgift over perioden på 893 mio. kr. Tema 7: Nye tekniske løsninger står imidlertid for 25.150 tons til en pris af 37 mio. kr., dvs. ca. 40% af reduktionen opnås for 4% af planens udgifter. Det tyder ikke på, at man på nogen måde har ladet CO2 reduktion være afgørende for de foreslåede aktiviteter. Det er fair nok, men så bør CO2 reduktion ikke beskrives som et af 3 hovedmål.

Nærgenbrugstationer
København har 14 genbrugsstationer, heraf er otte nærgenbrugsstationer. I Brønshøj-Husum bydel er der alene en nærgenbrugsstation i Tingbjerg. Med hensyn til brug af egentlige genbrugspladser anvendes de som befinder sig i tilstødende kommuner og bydele: Herlev, Mørkhøj samt på Bispebjerg. På nær Tingbjergs beboerne er benyttelse af genbrugsstation i praksis betinget af ejerskabet af en bil. Flere mindre nærgenbrugsstationer i Brønshøj-Husum vil derfor kunne øge genbruget i bydelen væsentligt. Planens forslag om kun tre nye nærgenbrugsstationer i hele København er næppe nok til der kan komme flere genbrugsstationer i Brønshøj-Husum.
Lokaludvalget ønsker i den kommende planperiode at gå i dialog med borgerne og Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at undersøge de lokale ønsker og behov vedr. etablering af nærgenbrugsstationer og i så fald, hvilke placeringer, aktiviteter og faciliteter, der kunne være interessante at arbejde videre med.
Lokaludvalget foreslår endvidere at nærgenbrugsstationen I Tingbjerg bliver opgraderet, får forbedret adgangsforhold og får udviklet en større synlighed ift bydelens borgere. Om der vil være grundlag for at få knyttet sociale aktiviteter til Tingbjerg Nærgenbrugsstation tænker vi er interessant at få undersøgt.

Byttestationer og bytteskabe
Lokaludvalget ønsker at fremme skabelsen af lokale byttestationer i tæt samarbejde med lokale foreninger og institutioner. Byttestationerne skal med erfaring fra både haveforeningernes storskraldpladser og de byttestationer der er skudt op rundt om i byen have en lokal forankring og være organiseret således at der kommer flow i materialestrømmen.
Arbejdet med at fremme en cirkulær materialeøkonomi i kobling med etableringen af rumlige arbejdspladser, frivillighedskulturer og læringsmiljøer ligger i fin tråd med tankerne bag Naturbyen på EnergiCenter Voldparken.
Også etablering af bytteskabe på centrale torve i bydelen i samarbejde med omkringliggende kulturinstitutioner ser Lokaludvalget som en oplagt indsats i den næste planperiode.
Synliggørelse af den lokale effekt
Lokale initiativer til genbrug og reduktion af affaldsmængden vil kunne øges, hvis man kan se, at det batter noget. Statistik på bydelsniveau over affald i de forskellige fraktioner er en mulighed for at synliggøre indsatsen samt gennem sammenligning med andre bydele at sætte nogle mål.
Bedre affaldshåndtering i villakvarterne end de mange skraldebøtter per parcel.
Lokaludvalget ser gerne forsøg med nedgravet affaldshåndtering, selvom løsningen kan være dyr.
I forhold til boligsociale områder kan man evt. kigge på Solgavl i Tingbjerg, der har haft et godt projekt kørende med information og involvering af beboerne i forhold til affaldssortering.
Endelig opfordres Teknik- og Miljøforvaltningen til at give hjemmesiden og kommunikationen med borgerne et eftersyn. Det er fx ikke hensigtsmæssigt, at man kan downloade en pdf-kalender for afhentning af affald, hvor så tiderne efterfølgende ændres. En generel funktion hvor brugerne kan give feed-back og komme med gode ideer, vil også være ønskeligt.

Med venlig hilsen
Hans S. Christensen
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Palle Lolk
Formand for Byudviklingsudvalget / Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér