Høringssvar vedrørende Restaurations- og nattelivsplan

Oprettet: 1. june 2017
Svarnummer:
52

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

København V

Høringssvar

Vesterbro Lokaludvalg har drøftet den ”Restaurations- og Nattelivsplan” der er i høring. Vi har deltaget i arbejdet med at udvikle den. Og vi vil derfor her forholde os til både processen, selve Restaurations- og Nattelivsplanen, Handleplanen og de politiske protokolbemærkninger i BR den 27. april 2017. Helt overordnet: Vi har været godt inddraget i denne proces, der i stor udstrækning har handlet om de problemer der findes i Københavns Indre By. Det er klart, at vi som en bydel, der i stadigt større udstrækning hænger sammen med den Indre by også har nogle af de problemer, som findes her. Men dog ikke det hele. Vi er indtil videre i vid udstrækning en bydel for de noget ældre at gå i byen i. Hvorimod problemerne i den Indre by også består af meget unge mennesker – nogle af dem børn på 14 og 15 – der opholder sig i nattelivet. Her rakker de rundt, ofte med Netto-øl i posen og uden mulighed for at komme ind på diskoteker og værtshuse. Og det gode spørgsmål er jo, i hvilken udstrækning det er Restaurationernes opgave at gøre noget ved denne problemstilling. Børn på 14 og 15 bør ikke befinde sig i nattelivet, men bør have andre muligheder. Og en styrkelse af foreningslivet ligger lige for. Når disse store børn/halv-unge mennesker er i gang med at blive rigtigt unge, så er det ikke kun familiernes rolle, at stille alternativer op. Det vil være vanskeligt at forestille sig dette som en komplet løsning. Men civilsamfundet bør styrkes. Foreningerne bør styrkes. Og ungdomsklubberne må have en rolle. De øvrige unge og det øvrige festliv skal selvfølgeligt reguleres. Det er stort set alle partier også enige i. Og konkret er Handleplanens mange punkter et godt udgangspunkt, der vel nok kan finde opbakning i hele Borgerrepræsentations-salen, hvis der kan findes penge til dem. 10 af dem handler også om Vesterbro, og vi ser frem til at indgå i implementeringen af dem. Vi skal indledningsvist bemærke, at Teknik- og Miljøforvaltningen har bemærket, at der på visse steder på Vesterbro (Sdr. Boulevard, Litauens Plads og Enghaveparken) i dag finder et lige så stort slid sted, som i Fælledparken og på Islands brygge. Det er væsentligt for os, at disse grønne områder holdes ved lige. Og når vi vurderer hvordan sliddet i de enkelte bydele ser ud, så er det for os væsentligt, at manglen på grønne arealer på Vesterbro ikke medfører, at kvaliteten daler. Vi vil også her benytte lejligheden til at minde om, at Enghave Plads nu står foran at genåbne efter Metrobyggepladsen. Vi mener ikke, at dette skal give anledning til et større antal restaurationer. Vi ønsker ikke, at Enghave Plads udvikler sig til en Vesterbrosk Jomfru Ane Gade. Bemærkninger til handleplanens punkter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22 og 23 Pkt. 9 og 10 er umiddelbart gennemførlige. At øge kapaciteten i lokale skraldespande vil give god mening. Det samme med en udvidelse af renholdelsesbemandingen. Pkt. 11 indgår vi gerne i drøftelse af. Pissoirerne vil med deres placering indgå i den lokale nudging – vi beder jo folk tage et kortvarigt ophold - , og der skal tages hensyn til naboer, når disse placeres. En gennemførelse kan afvente Metroens åbning i 2019. Se også pkt. 13. Pkt. 12. Vi finder overvejelserne ved at indføre en øget spuling kloge. Vi kan også være betænkelige ved at øge spulingen på Halmtorvet, da underlaget i vid udstrækning består af brosten og chausse-sten. Pkt. 13 kan vel i sommermånederne overvejes. Og de mobile toiletter kan jo bruges nu, indtil Metroen åbner i 2019. Pkt. 14. Vesterbro Lokaludvalg finder det interessant, at Otto Busses Vej her omtales som et muligt nyt sted for Restaurations og natteliv. Vi er i gang med at udvikle vore egne planer, og indgår meget gerne i en drøftelse om udviklingen af Otto Busses Vej. Carlsberg omtales også. Det er åbenlyst, at Carlsberg med 10.000 studerende får brug for et restaurationsliv. Og vi finder gerne, at dette indtænkes i de planer, der for tiden lægges. I det hele taget bør dispensationen fra at have butikker m.m. I stueetagerne ikke gennemføres uden at indtænke både behovet for restaurationer (- men også for lokale daginstitutioner m.m.) Pkt. 18. At fremrykke afviklingen af renholdet i gaderne bør ikke være det store problem. Pkt. 21 Det er en god ide, at koordinere med afviklingen af større arrangementer – og også lære af dette. Pkt. 22 Et forbud mod terrassevarmere og tidligere lukning af udendørs serveringsområder er Pkt. 23 er vel i vid udstrækning et spørgsmål, om hvorvidt lovgivningen åbner mulighed for dette. Til selve Restaurations- og Nattelivsplanen: Vesterbro Lokaludvalg kan skrive under på målsætningen om, at København skal være en livlig by, dag og nat. Vi er enige i, at der skal være plads til arrangementer med kant. Men også, at det skal ske i fordrageligt samspil med alle beboerne. Vesterbro har historisk set haft og har stadig et meget livligt natteliv, særligt på Indre Vesterbro. Men forholdene er umiddelbart ikke helt så grelle mht. gener for beboerne som i visse områder af Indre By, bl.a. fordi at publikummet generelt er mere voksent. Og fordi en stor del af det vildere natteliv foregår i Kødbyen, hvor der reelt er langt til naboer, som man kan genere. Vesterbro er i gang med at vokse sammen med Indre by, også hvad angår Restaurations- og nattelivet. Vi følger derfor udviklingen tæt. Og forstår godt Borgerrepræsentationens behov for at reagere på den nuværende situation. Men vi opfatter byen og Vesterbro som værende i stor udvikling. Og for os er det også væsentligt at beholde et fokus på situationen efter den kommende Metros åbning i 2019. Med venlig hilsen Thomas Egholm Formand for Vesterbro Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér