Oprettet: 21. september 2020
Svarnummer:
8

Indsendt af

Beboerforeningen Ballonparken og Fonden Ballonparken

Virksomhed / organisation

Beboerforeningen Ballonparken og Fonden Ballonparken

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Hermed høringssvar til ”FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 384 Artillerivej øst”

fra Fonden Ballonparken/ Beboerforeningen Ballonparken.

 

Vedr. BELYSNING

Lokalplansforslaget, side 22, siger at ”Byrum, indgangspartier, portåbninger og passager skal belyses. Belysning må ikke være til ulempe for omgivelserne.”

Belysningen på den nuværende, midlertidige institution er et skoleeksempel på, hvordan lys kan være til stor ulempe for omgivelser: Det kraftige udendørs lys giver massiv lysforurening aften og nat både for beboere på Artillerivej og i Ballonparken, ligesom det kaster stærkt lys ud på Amager Fælled, der presser det allerede pressede dyreliv yderligere.

Vores henstilling går derfor på

At al udendørs belysning på institutionerne udelukkende lyser ind på de tiltænkte døråbninger, og lyser ned på de tiltænkte passager fra en placering under 150 cm højde, og er afskærmet helt fra at kunne lyse op i luften eller horisontalt ud over omgivelserne.

At så meget som muligt af daginstitutionens lys slukkes udenfor åbningstiden. Det samme gælder mht skolehaven.

At hvis den grønne kile skal have nattebelysning, skal det være så nær jorden som muligt.

At belysning på et eventuelt stiforløb videre til fælleden skal være helt jordnær, f.eks. som på den eksisterende asfalterede fælled-sti, for ikke at være til gene for omgivelserne.

Vi vil også gøre opmærksom på, at beboerne på plejehjemmet tilhører en aldersgruppe, der lettere blændes af stærkt lys om aftenen. En formålstjenlig belysning for dem er velrettet lys med en varm farve, snarere end meget og stærkt lys med koldere farve. Omgivelserne, både mennesker og dyr, vil også få gavn af et sådant belysningsvalg.

Vedr. EVENTUELT STIFORLØB TIL FÆLLEDEN

I det følgende taler vi ikke om stien/grøn kile på selve området mellem institutionerne og skolehaven, som er nødvendig alene som brandvej. Her taler vi om forslagene til videre stiforløb ud til fælleden:

På skrivebordet ser en direkte forbindelse fra havnen gennem Kigkurren og til fælleden givetvis attraktiv ud.  Men der er i forvejen både cykel- og gangsti ved Halfdansgade (260 m mod nordøst) og ved de gule institutionsbygninger (200 m mod sydvest).

Vi henstiller

At man dropper om at lave en – for os at se – overflødig ny stiforbindelse til fælleden.

Vi mener, at der er stier nok fra Artillerivej til Fælleden allerede. Det påtænkte stiforløb vil have store omkostninger: Føres stien gennem ”bræmmen” af træer langs ballon-hangaren, vil unødvendig meget træbevoksning skulle vige. Desuden vil stien tage tiltrængt areal fra enten rideskolens børn eller ”krudtuglerne”.

 

Vedr BRÆMMEN AF HØJE TRÆER

Vedr. bræmmen i områdets sydøstlige kant er vores henstilling:

At man undlader at fælde Bræmmens træer, og i stedet plejer og fornyr bevoksningen.

At man undlader at anlægge en bred sti midt gennem Bræmmen.

Vi stiller os uforstående overfor, at kun ét træ i hele Bræmmen anses for bevaringsværdigt ifølge lokalplansforslaget. Vi mener at Bræmmen som sådan er bevaringsværdig:  I en tid hvor al by-natur er under stort pres, er bræmmen vigtig at bevare med sin karakter af skovbryn med både krat til hulebyg og velvoksne træer. For alle beboere på Artillerivej, inkl. Ballonparken, samt plejehjemmets beboere og børnene i daginstitutionen, er det tiltagende vigtigt, at vi midt i det stadig mere massive byggeri på hele Bryggen stadig har vores træer og grønne hegn at hvile øjnene på. Træerne gavner fuglelivet og giver læ og skygge. Det er sande rekreative kvaliteter for borgerne.

Bræmmen trænger bestemt til pleje og vedligeholdelse af træerne for at sikre nødvendig foryngelse. Den opgave har været forsømt i mange år p.gr.a. uklarhed omkring ejerskab og ansvar for pleje. Vi ser i lokalplanforslaget tegn på, at man ser sig blind på områdets forsømte fremtoning, i stedet for at se områdets muligheder i samspil med institutionernes formål.

I klimahenseende har især Bræmmens piletræer vigtige funktioner som drænere af grøften, så den ikke oversvømmer for meget om vinteren. Grøften og volden ved siden af er den sidste rest af  en mindre voldgrav fra områdets militære fortid. Bræmmen har tillige funktion som velbesøgt natur-korridor for ræv, rådyr og fasaner, den er hjemsted for spætter, sangfugle, insekter og flagermus, og den er støjskærm mod trafikken.

Få nyt om høringer

Abonnér