Oprettet: 31. januar 2019
Svarnummer:
15

Indsendt af

Tony Christrup

Virksomhed / organisation

Arkitektgruppen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar til Københavns Kommune vedrørende offentlig høring om
miljøkonsekvensrapport for OILTANKING COPENHAGEN A/S (”OTC Syd”) på Prøvestenen

Københavns Kommune har den 6. december 2018 sendt miljøkonsekvensrapport for OTC Syd
på Prøvestenen med tilhørende miljøgodkendelse i høring.
K/S Ved Amagerbanen har som grundejer i området Ved Amagerbanen Nord læst
Miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til
miljøgodkendelse, hvori OTC Syds ansøgning om genoptagelse af Shells tidligere aktiviteter på
området behandles.

K/S Ved Amagerbanen 17 - 23 er ejer af ejendommen Ved Amagerbanen 17 – 23, 2300, der
er udlagt til udvikling af i alt ca. 28.500 m2 blandet bolig og erhverv, heriblandt almene
boliger. De første etaper af byggeriet, som omfatter boliger, er under opførelse, hvorimod det
planlagte erhvervsbyggeri samt byggeri til almene boliger endnu ikke er igangsat. Arealet er
omfattet af lokalplan nr. 544, og det forudsættes derfor, at Københavns Kommune ikke vil
fremkomme med skærpede krav, der er en følge af en godkendelse af OTC Syd, for såvel
igangværende boligbyggerier som de kommende byggerier til erhverv og almene boliger på
området, idet dette har store konsekvenser for grundejeren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Området, Ved Amagerbanen Nord, er udlagt til byudvikling i anden halvdel af planperioden i
Kommuneplan 2015, og det er derfor bekymrende, at Københavns Kommune foreslår en
godkendelse af yderligere oplagring og distribution af fossile brændstoffer tæt på eksisterende
by og byudviklingsområder ved Amager Øst, da dette vil bremse udviklingen og få store
tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for de grundejere, der er berørt. Endvidere pågår i
øjeblikket en lokalplansproces for området, hvor det er forventningen, at området udvikles
som boligområde med 150% bebyggelsesprocent inden for en kortere tidshorisont. Det er som
grundejer i området bekymrende, at miljøkonsekvensrapporten ikke har undersøgt de
konsekvenser for Ved Amagerbanen Nord, som en godkendelse til OTC Syd højst sandsynligt
vil medføre, heriblandt konsekvenser for den eksisterende og fortsatte mulighed for
byudvikling af området som helhed.

Ifølge miljøkonsekvensrapportens afsnit 6.7.6 skal risikomyndigheden ved ny følsom
arealanvendelse i området høres af planmyndigheden for at tage hensyn til risikoen i
forbindelse med større uheld. Dette indebærer, at området ved Amagerbanen Nord i
forbindelse med lokalplansprocessen skal have risikomyndigheden til at vurdere, hvilke
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal tages, når området skal udvikles.
Sikkerhedsmæssige foranstaltninger kan potentielt føre til begrænsninger i valg af materialer,
bygningskonstruktioner, placering af boliger mv. samt skærpede krav, der udelukkende er en
følge af placeringen af OTC Syd. Der er således tale om potentielt indgribende krav til
grundejere, som samme grundejere således ikke har haft mulighed for at indregne i deres case
og deres tidsplaner, ligesom den allerede igangværende projektudvikling potentielt skal
ændres som følge af en godkendelse af skærpede krav. Vi indstiller således til, at kravene ikke
skærpes som følge af en godkendelse af OTC Syd, for såvel igangværende boligbyggerier som
de kommende byggerier til erhverv og almene boliger på området Ved Amagerbanen Nord,
heriblandt K/S Ved Amagerbanen.

Få nyt om høringer

Abonnér