Oprettet: 23. juni 2017
Svarnummer:
3

Indsendt af

Amager Øst Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Amager Øst Lokaludvalg

Postnr.

2300

By

Kbh S

Høringssvar

Høringssvar: Kløverparken tillæg 2

Amager Øst Lokaludvalg har vedtaget indeværende høringssvar på sit møde den 22. juni 2017.

Lokaludvalget har i forbindelse med høringen afholdt en byvandring i området med efterfølgende borgermøde. Arrangementet havde ca. 50 deltagere. Deltagerne i arrangementet udviste stor interesse for området og for de nye planlagte kreative og rekreative aktiviteter. Der var på mødet således opbakning til de planmæssige ændringer, der er lagt op til i lokalplanforslaget. Endvidere blev opfordret til at fremme mulighederne for bl.a. containerboliger til unge og at kommunen arbejder for at fjerne tankene på Prøvestenen.

Herunder følger Amager Øst Lokaludvalgs bemærkninger til forslaget:

Lokaludvalgets vision for området er at udvikle det i en bymæssig og rekreativ retning, og vi er derfor positive overfor de ændringer, der er skitseret i lokalplanforslaget, herunder i særdeleshed for oprettelsen af kreative zoner. Den, af Teknik- og Miljøforvaltningen, netop udarbejdede analyse for Nordøstamager påpeger, at dette område har stort fremtidigt rekreativt potentiale, og forslaget understøtter efter lokaludvalgets vurdering, at området i et fremtidigt perspektiv kan udnytte sit potentiale i den retning.

Lokaludvalget ønsker generelt at sikre, at de midlertidige aktiviteter i området ikke blokerer for, at området kan ændre planstatus i 2027, når det bliver muligt at medtage områderne i den permanente kommunale planlægning.

Som påpeget under byvandringen bør undersøges muligheden for en midlertidig anvendelse i form af containere som ungdomsboliger og at kommunen generelt arbejder for at tankanlæggene på Prøvestenen fjernes. Tankanlæggene på Prøvestenen begrænser anvendelsen af området, senest havde det indflydelse på placeringen af en ny skole i Nordøstamager. så lokaludvalget vil gerne opfordre til, at der arbejdes på at få fjernet tankene.

Lokaludvalget er generelt bekymret for trafikafviklingen i området. De planlagte aktiviteter vil medføre yderligere belastninger af bl.a. Raffinaderivej og Kløvermarksvej. Der er i forlængelse heraf særligt behov for at se på forholdene for bløde trafikanter. Den allerede planlagte dobbeltcykelsti på Raffinaderivej, fra Uplandsgade til Sundby Boldklub, er efter lokaludvalgets vurdering ikke tilstrækkelig, idet mange besøgende til eksempelvis Tap1 vil komme fra nordlig retning. Der bør derfor anlægges cykelstier på hele Raffinaderivej snarest muligt. I forbindelse med arbejdet med bydelsplanen har lokaludvalget fået en lang række borgerhenvendelser, der ligeledes fremhæver behovet for cykelstier på hele Raffinaderivej. Som Lokaludvalget tidligere har påpeget kan der også ret enkelt laves en kombineret gå- og cykelsti på vejens østlige side, idet der alene mangler nogle cykelvenlige overgange enkelte steder.

Lokaludvalget har i den nye bydelsplan for Amager Øst peget på, at der i lyset af den igangværende byudvikling og de afstedkommende ændringer i trafikmængder og trafikmønstre er behov for en ny trafikplan for Amager. Det aktuelle lokalplantillæg, som vil afstedkomme mere trafik i området både i form af biltrafik og bløde trafikanter, bestyrker lokaludvalgets vurdering af, at der er behov for en ny trafikplan. Der er udover den generelle trafikafvikling behov for at se på den kollektive trafikbetjening af området.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen
Formand for Amager Øst Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér