Oprettet: 5. april 2019
Svarnummer:
45

Indsendt af

Udviklingsselskabet CØ P/S

Postnr.

2300

By

Købenahvn S

Høringssvar

Som advokat for Udviklingsselskabet CØ P/S, som er ejer af Papriøen skal jeg herved komme med følgende bemærkninger/indsigelse til tillæg 4 til lokalplan 331:

Side 23, ”Anlæg på søterritoriet”:
• Det bemærkes, at det viste område i lokalplanafgrænsningen vedr. Arsenalgraven samt Proviantmagasingraven ikke er en del af By & Havns søområde jf. Havnereglementet for Københavns Havn. Disse søområder administreres således af Kystdirektoratet.

§5, stk. 2:
• ”I Arsenalgraven kan der etableres en 3,5 m bred træbrygge.” Det bør præciseres ” i forhold til nuværende kajkant.”
• ”Træbryggen kan udvides til i alt 8 m, som vist på tegning 4”. Det bør præciseres, ”Udvidelsen kan kun ske udfor Kongeporten”.

§5, stk. 3:
• Det bemærkes, at Proviantmagasingraven ikke er indeholdt i lokalplanafgrænsningen jf. tegning nr. 1-6.

§6, stk. 8:
• ”Maksimalt etageareal af den enkelte husbåd 300 m2, maksimal højde 5,4 m og længde 30 m. Husbåde skal placeres langs med kaj med en indbyrdes afstand på minimum 5 m”. CØPS er bekymret for, at udsigten mod øst fra Papirøen blokeres. Det bør præciseres, at der skal sikres udsyn på tværs af kanalen, som angivet i lokalplan nr. 548 i form af en max. udnyttelse af kajstrækningen på 50 %. For at sikre besejling af Arsenalgraven bør der tillige sikres et friareal i midten af denne, eksempelvis være ved at maksimere udbredelsen af husbåde eller andre elementer så som kajanlæg, træbrygger og lignende i Arsenalgraven til 10 m fra nuværende kajkant samt med en afgivelse af en max. bredde af husbådene. Husbåde eller andre elementer så som kajanlæg, træbrygger og lignende bør ikke placeres på søterritoriet udfor Kongeporten. Dette vil sammenholdt med indehold af lokalplan 548 sikre et friareal til besejling og sikre et maritimt miljø.

Tegning nr. 2:
• Det bør præciseres, at den viste overkørsel fra Værftsbroen til Trangravspladsen kun er for cyklister. Skal biltrafik kunne køre ind på Trangravspladsen fra Værftsbroen skal der etableres en separat overkørsel herfor.
• På Trangravsvej ved Trangravspladsen er der vist en vigeplads (for renovationskøretøjer). Da kørsel på Papirøen skal begrænses, idet færdselsarealer skal indrettes på fodgængernes præmisser jf. lokalplan nr. 548, må renovationskøretøjer foretage vending på matrikel 592.

Med venlig hilsen / Yours sincerely
_________
Claus Høxbro
Advokat (H) | Attorney-at-law
Partner

dir +45 3319 3789
mob +45 2894 8841

Få nyt om høringer

Abonnér