Oprettet: 26. marts 2019
Svarnummer:
24

Indsendt af

Jørgen Wegeberg (formand)

Virksomhed / organisation

Grundejerforeningen for Holmens Gamle Bådeværft

Postnr.

1437

By

København K

Høringssvar

Center for Byplanlægning
Njalsgade 13
Postboks 348
1503 København V København K, d. 26. marts 2019

Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 4 til Lokalplan nr. 331 Holmen II
Grundejerforeningen for Holmens Gamle Bådeværft fremsender sit høringssvar i forbindelse med forslaget om tillæg nr. 4 til Lokalplan nr. 331 Holmen II.
Grundejerforeningen skal hermed gøre indsigelse mod det fremlagte tillæg til lokalplanen som vil gennemføre en forhøjelse af bebyggelsesprocenten. De overordnede retningslinjer for bebyggelse tilsiger en bebyggelsesprocent på maksimal 60, og den foreslåede bebyggelsesprocent er på 70 - en forhøjelse på 10 procentpoint - og dermed en materiel forøgelse på næsten 16 procent. Henset til de i forvejen problematiske trafikale forhold i Prinsessegade og på Holmen, vil denne ekstra forøgelse af bebyggelsesprocenten give øgede trafikale problemer til et område som i forvejen er hårdt belastet. Hertil kommer den ringe butiksservice i området, hvorfor det ikke rimeligt at overskride den overordnede ramme.
Denne øgede fortætning giver også meget lidt plads til frirum, idet det skal tages i betragtning, at en række af de arealer, som er ”grønne”, ikke er frirum til den almindelige befolkning, da de er reserveret til idrætsanlæg mv.
Forøgelsen af bebyggelsesprocenten og den afledte biltrafik vil først og fremmest få alvorlige trafikale konsekvenser for Prinsessegade. Prinsessegade huser i dag Børnebyen, folkeskole og gymnasium og er dermed også børnenes hovedfærdselsåre til institutionerne hver dag. En forværring af de trafikale forhold vil få direkte konsekvenser for alle dem som bor her og dem som bruger Prinsessegade hver dag, i høj grad også forureningsmæssigt.
Der er ganske vist lavet en trafikanalyse, men den har metodemæssige svagheder (se nedenfor) og den tager ikke højde for, at trafikken fordeler sig ujævnt over døgnet. Ligesom det ikke fremgår, hvorvidt den planlagte svømmehal på Papirøen er indregnet i trafikbelastningen, hvorved trafikken også vil øges yderligere.
Man skal også tage i betragtning, at den nye, flerleddede Bus 2A (fra sommeren 2019) alene i kraft af sin størrelse må forventes at være en hindring for hurtig afvikling af den øvrige trafik, både ved passage af parkerede biler, herunder håndværkerbiler og taxaer mv. og i krydset ved Torvegade. Allerede i dag er der lange køer, specielt for at komme ud på Torvegade i myldretiden. Før beslutning kan tages, må man som et minimum lave en ny trafikanalyse.
De metodemæssige svagheder ved trafikanalysen fremgår af analysens side 4, idet ”Førtællingerne” er ikke gennemført samme dag, men på fire forskellige dage. Det betyder, at der er en større usikkerhed i sammenhængen mellem tallene for de fire tællesteder end tilfældet er for eftertællingerne. Eftertællingerne er gennemført på samme dag for alle fire lokaliteter.” Dette kan synes uvæsentligt, men på side 3 er anført følgende: ”Tællingerne viser dog, at der er sket en stigning i trafikken på ca. 500 køretøjer på Prinsessegade ved Skt. Annæ Gade og ca. 1.000 køretøjer på Prinsessegade ved Bodenhoffs Plads samt på Danneskiold-Samsøes Alle ved Philip de Langes Allé.” Men det virker ganske utroværdigt, at trafikken ikke skulle være steget med 1000 ved Sct. Annægade ligesom ved Bodenhoffs Plads. For hvor skulle de 500 biler være forsvundet hen? Der er jo ikke en nyttetrafik ad Philip de Langes Alle til området imellem. Det er højst sandsynligt, at forskellen skyldes de forskellige tælledage i føranalysen. Tilbage står derfor, at trafikanalysen er utroværdig. Den er desuden så gammel, at den bør gentages, førend det kan overvejes at beslutte det fremsatte tillæg til lokalplanen.
Vi, som bor i området, er ikke i tvivl om, at trafikken er steget væsentligt her i løbet af de sidste år og særligt 2018, og vi er overbevist om, at den angivne nye belastning vil medføre noget nær blokering i myldretiden og skabe endnu mere kritisable forhold for trafikken og skabe farlige forhold for børn og cykelister. Det er vores opfattelse, at området og vejene ikke er gearet til den massive forøgelse i trafikken, ej heller i forhold til det sikkerhedsmæssige, idet der ikke er niveauforskel mellem vejbane og cykelsti på Holmen og der ikke er plads til at etablere en cykelsti på broerne, hvor cykelister nu færdes ude på vejbanen med den øvrige biltrafik.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Holmens Gamle Bådeværft
v/ Jørgen Wegeberg, Formand

Materiale:

Få nyt om høringer

Abonnér