Oprettet: 21. marts 2019
Svarnummer:
18

Indsendt af

Anne Grete Holmsgaard på vegne af AB Halvtolv

Virksomhed / organisation

Andelsboligforeningen Halvtolv

Postnr.

1436

By

København

Høringssvar

Høringssvar Basecamp og Kuglegården Holmen II tillæg 4 – lokalplanforslag med kommuneplantillæg Vores indsigelse fra AB Halvtolv går først og fremmest på forslaget om at bygge 2,5 etagers rækkehuse oven på Basecamp. Forslaget vil medføre et byggeri, der er højt (det højeste i lokalplanområdet) og borgagtig. Højden på det nuværende Basecamp fordobles til 18 m, hvilket er meget dominerende i forhold til det omkringliggende byggeri (AB Halvtolv er knap 12 m). Det er rent ud sagt uskønt i et ellers smukt og historisk vigtigt område. Og, det kan ikke undgå at påvirke udsyn og solindfald negativt. Både i dele af AB Halvtolvs boliger og i det planlagte byggeri med handikapegnede boliger og studieboliger (”garagelængen”) ved siden af Basecamp. Vi forstår desuden ikke, hvorfor man lægger op til, at der bygges store (og dyre) rækkehuse (ca. 139 bruttokvadratmeter/bolig) i en bydel, hvor der er ganske mange store boliger i forvejen. Det hænger slet ikke sammen med kommunens udmeldinger om, at der er behov for mindre og betalbare boliger. Vi vil derfor foreslå, at man i stedet for de 2,5 etagers rækkehuse oven på Basecamp går videre med et af nedenstående alternativer: 1. Det planlagte boligareal oven på Basecamp (3.440 kvm.) realiseres i stedet på Kuglegårdsgrunden. Det kan ske ved at nogle af de planlagte nye erhvervs kvadratmeter på Kuglegårdsgrunden i stedet bruges til boliger. 2. Et alternativ til at flytte samtlige 3.440 bolig kvadratmeter fra taget af Basecamp til Kuglegården kunne være at etablere nogle af boligerne ved sydenden af Basecamp (ud mod sportspladsen), hvor der pt. er indrettet en midlertidig skole - og resten på Kuglegårdsgrunden. 3. Endelig er der den mulighed, at man nøjes med at bygge én etage oven på Basecamp. Fordele ved alternativ 1 og 2: Med begge forslag opnår man en langt bedre fordeling af boliger og erhverv mellem Kuglegården og Basecamp. Dette i modsætning til det fremlagte lokalplanforslag, hvor samtlige boligkvadratmeter (tagboliger, studieboliger og handikapegnede ditto) er trængt sammen på Basecamp-grunden. Konsekvensen er, at området omkring Basecamp (og Netto) bliver gjort til et stort parkeringsareal (dobbelt så mange P-pladser i terræn som i Kuglegården). Vi savner grønne og rekreative elementer i lokalplantillægget for Basecampgrunden. Eneste grønne islæt er nogle plantekasser og en lille legeplads mellem de parkerede biler. Det kan vi slet ikke få til at passe med lokalplanens krav om 100% friarealer ift. boliger. Det vil klart give den bedste fordeling af erhverv og boliger, hvis de 3.400 boligkvadratmeter (tagboligerne) i stedet placeres på Kuglegårdsgrunden. Men, der er også en mulighed at indpasse nogle af bolig-kvadratmetrene ved sydenden af Basecamp, hvor der pt. er en midlertidig skole. Det forudsætter blot, at forslaget om at udvide Basecamps erhvervsareal mod syd, droppes. I betragtning af, at det samlede lokalplanforslag er meget erhvervstungt, burde det ikke være en uoverstigelig barriere. Hvis man ønsker at kompensere bygherren for noget af det erhvervsareal, der tabes ved at bygge boliger på Kuglegårdsgrunden, kan det ske ved at indrette en enkelt etage til erhverv oven på Basecamp. Et forslag som bygherren selv har peget på som en foretrukken løsning, hvis man skal undgå 2,5 etager oven på Basecamp. Vi synes i øvrigt, at det er en udmærket idé at bygge en kombination af handikapegnede boliger/institution og små studieboliger i den såkaldte ”garagelænge” på Basecampgrunden. Vi går ud fra, at kravet om 25% almene boliger skal realiseres ved at de øverste etager af bygningen gøres til almene boliger. Vi håber, at I som politikere vil være lydhøre og indgå i en konstruktiv dialog med os og andre, der både på borgermødet og på skrift har kritiske bemærkninger til forslaget, således at et revideret forslag kan være et, der påskønnes af både nuværende og kommende brugere - frem for at presse en plan med 24 halvstore rækkehuse og en 18 m høj borgagtig konstruktion igennem, når der faktisk findes udmærkede alternativer, som sikrer samme boligareal og giver mulighed for større fleksibilitet i boligstørrelserne. Mht. øvrige forhold vil vi påpege følgende: Det virker meget voldsomt med en så stor ”hotelblok” som den, der er tænkt placeret lige ud til Proviantmagasingraven (tegning 3, bygn. A i høringsdokumentet), når man ser på de eksisterende, smukke, historiske bygninger, ligesom det virker ubegrundet, at det placeres så tæt på Proviantmagasingraven. Her burde der holdes større afstand til Proviantmagasingraven, så det ikke kun er hotelgæster, der får glæde af denne del af uderummet. Vi savner i øvrigt en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt at udvide bebyggelsesprocenten i lokalplanen med 10 procentpoint - og dermed forøge bygherres byggemuligheder betragteligt – når en inkludering af kanonbådskurene kun tilsiger en forøgelse med 5 procentpoint. Set i et samlet perspektiv ligner det en noget større imødekommenhed overfor bygherren end overfor beboerne i området.