Oprettet: 25. januar 2016
Svarnummer:
20

Indsendt af

Indre By Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Indre By Lokaludvalg

Postnr.

1466

By

København K

Høringssvar

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt lokalplanforslaget ”Statens Naturhistoriske Museum” i offentlig høring på bliv hørt-portalen med svarfrist den 25. januar 2016.

Indre By Lokaludvalgs overordnede kommentarer
Københavns blå og grønne områder må ikke betragtes som potentielle byggegrunde.

Et museumsbyggeri i Botanisk Have forudsætter derfor, at byggeriet tilfører grønne kvaliteter til området, der skal opfattes som hele fæstningsringen.

Lokalplanforslaget opfylder delvis denne forudsætning, idet en væsentlig del af byggeriet er placeret under terræn. Herved opstår der en symbiose mellem de udstillede genstande og Botanisk Have, der nærmest bliver udvidet og havens planter bliver en del af museet.

Lokalplanforslaget svigter derimod sin forpligtelse til at forøge sammenhængen i fæstningsringen.

Byggeriet bliver en del af ”Parkmuseerne”, et navn der understreger forpligtelsen til at skabe sammenhæng mellem Botanisk Have og Østre Anlæg, dvs. bryde Sølvgades trafik som barriere mellem Parkmuseerne.

Det er således Indre By Lokaludvalgs overordnede kommentar, at den nuværende smalle tunnel under Sølvgade erstattes af en bred, lys og åben plads, der forbinder Botanisk Have og Østre Anlæg og dermed forbinder alle parkmuseerne.

Borgerdialog
Lokaludvalget var sammen med forvaltningen og Statens Naturhistoriske Museum vært for et borgermøde den 19. januar 2016 om lokalplanforslaget. Ca. 40 borgere deltog.

Indre By Lokaludvalgs detaljerede kommentarer
Dette høringssvar er en opsummering af bemærkningerne fra lokaludvalget, da lokaludvalget tog stilling til sagen i sit møde den 14. januar 2016, samt af de bemærkninger, borgerne havde i borgermødet den 19. januar 2016.

Projektet i forhold til kvarteret
• Selv om projektet er godt og spændende, skal det indpasses i kvarteret. Kvarteret skal ikke tilpasses projektet. Dette gælder for så vidt angår bygningshøjde, trafik og parkering.

Lokalplanen og byggeprojektets afgrænsning
• Afgrænsningen af lokalplanområdet er for snæver: Både fordi lokalplanen og byggeriet har konsekvenser for omgivelserne og fordi byggeriet bør ses i sammenhæng med omgivelserne; ikke mindst i sammenhæng med Østre Anlæg og Botanisk Have.

Der foreligger her en mulighed for at binde parkerne sammen, som bør udnyttes. Lokalplanforslaget bør bl.a. omfatte en grøn forbindelse til Ørstedsparken ad enten Rømersgade eller Linnésgade.

• Fortidsmindebeskyttelseslinjen er tilfældigt lagt. Den går gennem det sted, man vil bygge nyt. Det bør der redegøres for.

Utilstrækkeligt tegningsgrundlag
• Der er ingen tegning af, hvordan Hvalbygningen kommer til at se ud. Indtil videre har offentligheden kun set et billede, der på afstand viser, hvordan bygningen tager sig ud i mørke mellem to eksisterende bygninger – illustrationen på side 5 i lokalplanforslaget.

Der mangler således målfaste fotos og tegninger, der viser, hvor høj Hvalbygningen bliver. Det er et utilstrækkeligt grundlag at skulle forholde sig til projektet og lokalplanen på.

Hvalbygningen for høj
• Umiddelbart vurderer vi – på dette utilstrækkelige grundlag – at Hvalbygningen er for høj og i disharmoni med de to eksisterende bygninger, som den bliver placeret imellem. Den bør ikke kunne ses på afstand fra fx Nørreport, men skal være lavere end de to eksisterende bygninger.

Endvidere må lyset fra Hvalbygningen ikke påvirke omgivelserne.

Der skal således redegøres for glasbygningens højde og for hvordan lyset påvirker omgivelserne.

• Eventuelt kan gulvet i hvalbygningen sænkes svarende til reduktionen af bygningens højde. Den lavere gulvhøjde kan måske forbindes med den foreslåede plads under Sølvgade.

Indgangen til museet
• Der skal arbejdes mere med indgangen til museet. Indgangs-forholdene til museet er diffuse i og med, der både vil være adgang fra Sølvgade og fra forskellige steder i Botanisk Have. Man må beslutte, hvor indgangen skal være.

Lokaludvalget mener, at tunnelen under Sølvgade bør udvides og tjene som en egentlig indgang til museet fra nord. Den vil samtidig kunne udgøre forbindelsen mellem Østre Anlæg og Botanisk Have. I så fald bør åbningstiden i Botanisk Have være noget længere end nu.

• Dermed også sagt, at det bør være muligt at komme til museets indgang via Botanisk Have, også når Botanisk Have er lukket. Man kunne anlægge en sti i udkanten af Botanisk Have til dette formål.

• Det er ikke holdbart, at folk, der parkerer på parkeringspladsen ved Øster Farimagsgade, skal gå ad fortovet til hovedindgangen. Der bør være en indgang fra parkeringspladsen til Botanisk Have.

Tunnel under Sølvgade
• Tunnelen under Sølvgade er ved at blive renoveret, hvilket ikke giver mening, når man ved, at den bruges af unge til at holde fester i, men ellers ikke bruges, og når man er klar over, at der foreligger et projekt fra Rambøll for en åben og lys tunnel under Sølvgade, som kan ses i sammenhæng med det foreliggende lokalplanforslag og med byggeprojektet.

Sammenhæng med igangværende og kommende trafikprojekter
• Hvordan hænger lokalplanen og projektet for Statens Naturhistoriske Museum sammen med cykelprojektet "Tagensvej-korridoren", som omfatter Sølvtorvet og Sølvgade?

• Hvordan hænger lokalplanen og projektet for Statens Naturhistoriske Museum sammen med cykelprojektet "Københavnerruten", som omfatter Øster Farimagsgade mellem Sølvtorvet og Gothersgade? Cykelprojektet "Københavnerruten" bør flyttes fra Farimagsgaderne til Søgaderne. Det understreges med denne lokalplan, at cykelprojektet "Københavnerruten" ikke bør lægges i Øster Farimagsgade.

• Hvordan tages der i lokalplanen og i projektet for Statens Naturhistoriske Museum højde for, at busfremkommelighed er prioriteret i Sølvgade?

• I Indre By Lokaludvalgs bydelsplan fra 2013 er et projektønske "Dæmpning af biltrafik i Sølvgade og Webersgade", som der bør tages højde for i lokalplanen og i projektet for Statens Naturhistoriske Museum. Se side 40 i bydelsplanen:
http://www.indrebylokaludvalg.kk.dk/files/media/dokumenter/Projekter%20o...

• Kan hastighedsgrænsen i Sølvgade sættes ned til 30 km/t?

Parkering
• På borgermødet den 19. januar 2016 blev det nævnt, at behovet for parkeringspladser til byggeriet er vurderet på baggrund af behovet for parkeringspladser til Den Blå Planet i Kastrup. Lokaludvalget mener, at det er et forkert sammenlignings-grundlag. Behovet for parkering skal vurderes på baggrund af behovet for parkeringspladser ved Zoologisk Museum i Universitetsparken. Dog skal der tages højde for, at Statens Naturhistoriske Museum ligger i et område, der er unikt med hensyn til kollektiv trafikbetjening. Det taler for, at der skal være relativt færre parkeringspladser ved Statens Naturhistoriske Museum end ved Zoologisk Museum.

Under alle omstændigheder skal regnestykket for antal parkeringspladser, der oprettes som følge af byggeriet, være gennemskueligt.

• Især de omkringboende mener, at der er for få parkeringspladser i projektet, idet de frygter at det vil føre til, at der kommer yderligere pres på parkeringen i de omkringliggende gader. Andre mener, at der er for mange parkeringspladser i projektet, idet de frygter, at det vil trække yderligere trafik til kvarteret.

Lokaludvalget anerkender de omkringboendes frygt for, at der kommer pres på parkeringspladserne i deres gader. Vi foreslår derfor, at betalingen for parkering i de omkringliggende gader sættes op til det maksimale.

Samtidig foreslår vi, at parkeringsmuligheden i tilknytning til projektet bør være minimal, når området er så godt betjent af kollektiv trafik som tilfældet er. Museet må informere offentligheden om, at det ikke er muligt at besøge museet i bil og orientere om, hvordan man kommer dertil med kollektiv trafik.

Parkeringen bør styres ved at fastlægge hvor mange bil¬parkerings-pladser, der er behov for til byggeriet; ikke ved at relatere antal bilparkeringspladser til antal etagemeter i byggeriet.

Hvis man kan fravige normen for overdækkede cykelparkerings-pladser, bør man også kunne fravige normen for bilparkeringspladser.

• Når der lægges op til, at man skal kunne komme til museet via Botanisk Have, bør der etableres cykelparkering i tilknytning til indgangene fra Botanisk Have.

Turistbusser
• Det er problematisk, at der etableres mulighed for af- og påstigning på tuirstbusser i Øster Farimagsgade, idet busserne da vil skulle køre rundt, mens buspassagererne er inde på museet.

Der bør således ikke være af- og påstigningsplads for turistbusser i Øster Farimagsgade.

I stedet skal der udvikles et projekt for turistbusparkering i Øster Voldgade mellem Nørreport og Georg Brandes Plads, eventuelt i begge sider af gaden.

Øvelokaler i bunkere
• Lokaludvalget forudsætter, at der findes en tilfredsstillende løsning for de, der har øvelokaler i bunkerne ved Sølvgade, hvis de skal fjernes som følge af projektet.

Hensyn til eksisterende træer
• Tænk de eksisterende træer ind i projektet.

Hundepark
• Med projektet vil en hundepark ved Sølvgade ikke være mulig. Kan man anvise alternativer?

Byggefasen
• Byggefasen skal tilrettelægges i forhold til omgivelserne, herunder skoler og institutioner i kvarteret.
• Projektet omfatter en grundvandssænkning. Det bør man informere ejerne af ejendommene i kvarteret om. De bør ligeledes informeres om, i hvilken grad byggeriet vil medføre vibrationer.

Grundvandsænkningen
• Hvordan vil det påvirke de omkringliggende ejendomme, at grundvandet sænkes?

Lokaludvalget beder Teknik- og Miljøforvaltningen om at tage hensyn til ovennævnte kommentarer i det videre arbejde med det foreslåede projekt og ikke mindst sørge for, at projektforslaget revideres, så der etableres en bred, lys og åben plads under Sølvgade så der bliver mening i at tale om Parkmuseerne som en enhed.

Med venlig hilsen

Bent Lohmann,
formand

Få nyt om høringer

Abonnér