Kommende gæstelicens i tidsbegrænsede parkeringszoner

Da der efter politisk behandling er kommet betydelige ændringer i løsningsforslaget, foretages denne nye høring.

Høringsfrist:

19. december 2022
Indsendt af:
Bo Falkencrone
Dato: 19. december 2022
Svarnummer:
46
Virksomhed / Organisation :
Villabyen Hellebo
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi har i Villabyen Hellebo med glæde noteret os, at Kommunen nu er indstillet på, at der kan udstedes et ubegrænset antal gæstelicenser pr. beboer (over 15 år) i vores område. Husstande er forskellige og har forskellige parkeringsbehov, og det bør derfor ikke være nødvendigt med en rigid tildeling af et bestemt antal gæstelicenser. Vi finder også, at det er fornuftigt, at der kan udstedes en beboerlicens pr. husstandsmedlem over 18 år, men vi ser meget gerne, at beboerlicensen i stedet kan tildeles et nærtstående familiemedlem (eller evt. en anden nærtstående) uanset dennes adresse, så længe det samlede berettigede licensantal ikke overskrides. I vores område bor der en del ældre, som tilses og/eller får hjælp med rengøring, havearbejde eller andet af børn eller børnebørn. I andre husstande rykker bedsteforældre jævnligt ind for at passe syge børn for udearbejdende forældre. Disse situationer indtræffer ofte akut, og en del - ikke mindst ældre - borgere kan have svært ved at begå sig digitalt (f.eks. hurtigt at få bestilt en gæstelicens), og da det jo ikke kun er borgerinteresser men også samfundsinteresser, som her bliver varetaget, vil det virke småligt/rethaverisk, hvis ikke i hvert fald én licens pr. husstand kan videregives til en nærtstående, så længe maksimum ikke overskrides. Med venlig hilsen Bo Falkencrone Formand for Villabyen Hellebo
Læs høringssvar fra Bo Falkencrone
Indsendt af:
Hvidkildehusenes Ejerlav
Dato: 19. december 2022
Svarnummer:
45
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Hvidkildehusens Ejerlav (Grøndal/Vanløse) vedlægger høringssvar vedr. gæstelicenser og el-bilers undtagelse i vedhæftede bilag
Læs høringssvar fra Hvidkildehusenes Ejerlav
Indsendt af:
Lars Joakim Preisler
Dato: 19. december 2022
Svarnummer:
44
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar - gæstelicenser i tidsbegrænsede parkeringszoner Jeg har en række bemærkninger til forslaget om indførelse af et ubegrænset antal gæstelicenser i tidsbegrænsede parkeringszoner. Jeg er beboer i grundejerforeningen Lyset i Valby, der rent geografisk omfatter Carl Langes Vej, Steenbergsvej, Fengersvej, Eschrichtsvej, Steinsvej og Steins Plads i Valby. Området er udset til at blive omfattet af de kommende tidsbegrænsede P-zoner i København. Området ligger geografisk placeret få minutters gang fra Valby Station der er et centralt trafikknudepunkt i København, ligesom området også ligger tæt på Folehave-krydset der fungerer som en af de største trafikale indfaldsårer i København. Områdets central placering tiltrækker derfor en meget voldsom koncentration af bl.a. pendlere der bruger området som ”park and ride”, ligesom området systematisk anvendes massivt til håndværkerparkering, distribution af udlejningsbiler, længerevarende ferieparkering, opmagasinering af skrotbiler mv.       Det er ganske veldokumenteret, blandt andet gennem Teknik- og Miljøforvaltningens egne analyser-, vurderinger og parkeringsdata, at der eksisterer en række ganske alvorlige trafikale og parkeringsmæssige udfordringer i Lyset. Udfordringerne er blandt andet følgende: Børn, cyklister og andre bløde trafikanter udsættes for fare på grund af det massive parkeringspres og den stigende søgetrafik efter parkeringspladser i området. Parkeringspresset skaber en uhensigtsmæssig afvikling af trafikken i området, da modsatrettet passage af vejen i mange situationer er umulig. Samtidig vanskeliggøres passagen for udrykningskøretøjer, sygetransporter og trafik i al almindelighed. Arbejdsmiljøet for renovationsarbejdere, sundhedspersonale og håndværkere med arbejdsopgaver i Lyset forringes kraftigt på grund af parkeringspresset. Parkeringsbelastningen udgør en åbenlys miljø- og sikkerhedsmæssig udfordring for beboerne i området. Det stigende parkeringspres og den massive søgetrafik har medført et stigende antal parkeringsskader på biler der er hjemmehørende i området. I mange tilfælde ender beboerne i området selv med store udgiften til udbedring af skaderne, da skadevolder ofte ”glemmer” at efterlade et visitkort. Parkeringspresset og søgetrafikken forringer sikkerheden for de mange mindre børn der dagligt bl.a. bruger områdets vuggestuer, børnehaver, skoler og legepladser. Teknik- og miljøforvaltningen har tidligere anerkendt, at det kraftige parkeringspres og søgetrafikken er en reel udfordring, der ideelt set bør adresseres med en politisk beslutning om indførelsen af Gul Zone i området. Forvaltningen har samtidig anerkendt, at etableringen af én yderligere daginstitution på Saxtorphsvej vil bidrage til at skabe yderligere trafikale og sikkerhedsmæssige problemer i nærområdet inklusive Lyset. I forhold til ovenstående bemærkes det supplerende, at Lyset som lokalområde åbenlyst lever op til de tidligere kommunale fastlagte kriterier for etablering af gule P-zoner, og at etableringen af en P-zone i Lyset derfor vil kunne bidrage hensigtsmæssigt til at understøtte centrale områder i forhold til kommunens politisk fastlagte trafikale målsætninger. Med afsæt i ovenstående er jeg derfor også positivt indstillet i forhold til de overordnede politiske intentioner mhp., at reducere trafik- og parkeringstrykket i bydelen gennem indførelse af en P-zone i området. Som udgangspunkt indeholder det foreliggende forslag om udstedelse af et antal ubegrænsede antal gæstelicenser imidlertid en række alvorlige problemer, der i meget vidt omfang vil virke direkte kontraproduktivt i forhold til det oprindelige P-forslags intentioner. I det følgende præsenteres de udfordringer der knytter sig til forslaget om udstedelse af et antal ubegrænsede gæstelicenser: Ubegrænsede gæstelicenser vil fastholde og øge parkeringstrykket Lyset har siden indførelsen af gul zone i området omkring Valby station oplevet et stigende og massivt parkeringstyk af bl.a. pendlere, udenlandske bilister og håndværkere, der alle har truffet et bevidst aktivt valg om ikke ville betale for parkering i Københavns kommune. Det er derfor hovedreglen, at parkeringsprocenten på bl.a. store dele af Carl Langes Vej overstiger 100 procent i weekenden, da der systematisk parkeres foran indkørsler og indenfor 10-metersgrænsen ved krydsende veje. Samtidig kan vi konstatere, at der også i aften- og nattetimerne og i weekends er hyppig søge- og parkeringstrafik af bl.a. pendlere med aften- og natarbejde, kassevogne tilhørende biludlejningsfirmaer og håndværksfirmaer. Der er aktuelt cirka 140.000 biler registreret i København, og i takt med at der i stigende grad nedlægges P-pladser og indføres gule zoner i centrum og brokvarterne (hvilket isoleret set kan være fornuftigt nok), vil en del af disse biler i stigende grad søge mod områder med mindre restriktive P-begrænsninger - som f.eks. Lyset. Samtidig er antallet af biler i Danmark vokset kraftigt. I dag er der cirka 3 millioner biler i Danmark, hvilket er en vækst på cirka 60 procent siden år 2000, hvor der var indregistreret 1,85 millioner biler i Danmark. Det betyder med andre ord, at de områder i København der bliver omfattet af forslaget om indførelsen af ubegrænsede antal gæstelicenser fremover, vil være presset af en fortsat stigende ”efterspørgsel” efter gratis eller billig parkering fra en stigende mængde køretøjer, der både er hjemmehørende i København, men som i særlig grad også kommer fra områder uden for København. Implementeres forslaget om muligheden for et ubegrænset antal gæstelicenser vil det bl.a. betyde, at de alvorlige trafikale-, sikkerhedsmæssige- og miljømæssige problemer som er anført ovenfor, fortsat vil eksistere og formentlig også øges. Det oprindelige forsøg om indførelse af P-zonerne dækker i forvejen kun 1/3 del af tidsrummet i løbet af en uge, hvor man ikke kan parkere gratis. Udstedelsen af et meget stort antal gæstelicenser vil dermed bidrage markant til at udhule effekten af det oprindelige utilstrækkelige forslag yderligere.   Jeg skal derfor henstille til forslaget om udstedelse af et ubegrænset antal gæstelicenser skrinlægges, at løsning på de alvorlige ovenstående problemer adresseres gennem indførelsen af en gul zone i Lyset, eller subsidiært indførelse af en tretimers tidsbegrænset parkering gældende i hele døgnet alle ugens dage. Supplerende bemærkninger i forbindelse med udstedelse af licenser En udstedelse af for mange gæstelicenser vil bidrage til at skabe forventninger om p-muligheder hos borgerne, som man fra politisk og forvaltningsmæssigt hold efterfølgende ikke vil kunne honorere i praksis. Forvaltningen bør derfor inden den endelige forelæggelse af forslaget gennemføre datakørsler og beregninger samt P-prognoser der kvalificerer det politiske beslutningsgrundlag. Helt konkret bør forvaltningen bl.a. med afsæt i demografi og de hidtidige erfaringer med udstedelse af beboer- og gæstelicenser, lave beregninger og prognoser på de samlede forventninger til udviklingen i parkeringstrykket i Lyset og de andre lokalområder i København, der forventes omfattet af forslaget. Det bemærkes i den forbindelse, at der efter indførelse af gul zone i området omkring Valby station sket en voldsom vækst i udstedelsen af antallet af P-licenser til områdets beboere, og at der på trods af den gule zone fortsat er massive p-problemer i Som udgangspunkt vil forslaget om udstedelse af gæstelicenser med stor sandsynlighed bidrage til at fastholde og øge parkeringstrykket i de områder der er omfattet af forslaget. Der er samtidig en reel risiko for, at parkeringen med gæstelicenser risikerer at koncentrere sig på særlige tider i løbet af året – f.eks. jul, nytår, ved store sports- og kulturbegivenheder og i forbindelse med konfirmationer, studentereksamener mv. Dermed risikerer man igen at skabe forventninger hos borgerne der ikke vil kunne indfries, jf. problemstillingen omkring udstedelse af P-tilladelser på Østerbro, ligesom gæstelicenserne bidrager uhensigtsmæssigt i forhold til et øget parkeringstryk og øget trafik i lokalområdet. Løbende evaluering er nødvendig hvis forslaget om gæstelicenser vedtages Hvis man politiks vælger at vedtage en ordningen med ubegrænsede gæstelicenser, er det helt afgørende, at denne ordning løbende monitoreres og evalueres - og om nødvendigt hurtigt nedskaleres når det viser sig at ordningen bl.a. øger parkeringstrykket og skaber en række andre alvorlige miljømæssige problemer Det vil stærkt uhensigtsmæssigt, hvis man får adresseret problemerne med bl.a. pendlerparkering, for i stedet at erstatte problemet med parkanter med gæstelicenser. Derfor bør en eventuel udformningen af ordningen med gæstelicenser alene gennemføres som en forsøgsordningen i mindre skala og bør kun iværksættes i en afgrænset del af København, og bør alene udformes som en 1-årig forsøgsordning med klare restriktive geografiske begrænsninger. Der bør således kun udstedes gæstelicenser der giver adgang til parkering i de umiddelbart nærliggende gader der knytter sig til gæstelicensen, da man ellers risikerer at parkeringen emigrerer på en uhensigtsmæssig vis, og at parkeringen i særlig grad bl.a. koncentrerer sig i nærheden af offentlige trafikknudepunkter jf. bemærkninger ovenfor. Endelig bør forvaltningen beskrive og analysere de helt åbenlyse mulige udfordringer der potentielt knytter sig til ordningen med gæstelicenser – herunder udstedelsen af mange gæstelicenser til beboere i tætbebyggede områder, risiko for misbrug af ordningen i form af ”salg” af gæstelicenser mv. Endelig bør forvaltningen udarbejde og offentliggøre estimater for det forventede antal udstedelse og anvendelse af gæstelicenser for alle de berørte lokalområder, inden forslaget foreligges til endelig politisk behandling, ligesom forslaget indholds- og konsekvensmæssigt bør beskrives mere præcist. Behov for effektiv overvågning af P-zonen og anvendelse af gæstelicenser Det bemærkes i den forbindelse, at det vil være en helt central og afgørende forudsætning for at etableringen af de nye P-zoner vil kunne komme til at fungere efter hensigten, at parkeringsreglerne og anvendelse af gæstelicenser overholdes gennem en langt mere systematisk parkeringsovervågning af områderne end tilfældet er i dag, hvor vi desværre meget sjældent får besøg af p-vagter i vores lokalområde.   P-kontrollen bør systematisk gennemføres i alle de omfattede områder mindst én gang i døgnet. Der skal også gennemføres hyppige kontroller uden for tidsrummet 8-16, ligesom der skal allokeres tilstrækkeligt personale til kontrolarbejdet i weekender og på helligdage. P-kontrollen skal forpligtes til at gennemføre kontrol umiddelbart efter at borgere, virksomheder eller andre myndighedspersoner indberetter ulovlig parkering via ”Send et praj” i mindst 80 procent af de indberettede tilfælde. Ulovligt parkerede køretøjer skal som udgangspunkt altid pålægges en p-afgift, og umiddelbart herefter fjernes af kranvogn for ejerens regning. Dette gælder i særlig grad køretøjer der holder ulovligt parkeret foran indkørsler og krydsende veje (10-meters reglen). Subsidiært skal alle ulovligt køretøjer altid pålægges en p-afgift for hver enkelte dag det henstår ulovligt parkeret.   Forvaltningen pålægges en gang i kvartalet at offentliggøre relevant p-statistik for tretimerszonerne, herunder bl.a. (1) antallet af anmeldelser via ”Send et praj” og antallet af anmeldelser der har medført en fysisk kontrol, (2) antallet af udstedte p-afgifter i forbindelse med punkt (1), (3) antal udstedte p-afgifter fordelt på veje og / eller P-zoner. Offentliggørelsen af statistikken vil ideelt set kunne ske via kk.dk eller via BI-værktøjer og interaktive kort som offentligheden, borger og politikere vil kunne tilgå uden større udfordringer.  Endelig bør det afdækkes om en model med ubegrænset gæsteparkeringer bidrager til at fastholde eller øge parkeringstrykket i lokalområderne – f.eks. ved at parkering flyttes fra P-huse med betaling til gratis parkering på offentlige veje med anvendelse af gæstelicenser - eller at biler med gæstelicenser tenderer til at foretage længerevarende parkeringer end biler uden gæstelicenser. ____________________
Læs høringssvar fra Lars Joakim Preisler
Indsendt af:
Anne Fausbøll
Dato: 19. december 2022
Svarnummer:
43
By:
København NV
Postnr.:
2400
Det er godt, at der bliver mulighed for gæstelicenser, men et ubegrænset antal giver mulighed for misbrug, det vil derfor kræve kontrol for at imødegå dette. Der er stor forskel på, hvor mange gæstelicenser den enkelte beboer har brug for. Eks.: familiebesøg en gang om ugen = 52 licenser. Andre har måske kun brug for et par stykker. Aldersgrænsen for at søge bør være 18 år. Såfremt det ender med ubegrænset antal gæstelicenser (uden kontrol),  vil det samtidig med, at der fremover kommer flere og flere elbiler,  betyde færre p-pladser til zonens egne beboere, og det var vel ikke det, der var meningen?
Læs høringssvar fra Anne Fausbøll
Indsendt af:
Alex Heick
Dato: 19. december 2022
Svarnummer:
42
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
se vedhæftede høringssvar
Læs høringssvar fra Alex Heick
Indsendt af:
Kjeld Jensen
Dato: 18. december 2022
Svarnummer:
41
By:
København NV
Postnr.:
2400
Et ubegrænset antal gæsteparkeringer vil forværre parkeringsforholdende i området. Det vil åbne for handel med gæstelicenser, og det er vel ikke meningen med forslaget. Der skal selvfølgelig være en mulighed for at gæster kan parkere, men der er vel ingen, der har brug for at samtlige i husstanden over femten år kan få udstedt et ubegrænset antal licenser? Bunder forslaget i at forvaltningen skal have det så nemt som muligt? Oven i er der så muligheden for at elbiler kan parkere ubegrænset i områder med tre timers parkering. Jeg er klar over, at det er for at understøtte omlægningen til elbiler. Men det vil betyde at pendlere i elbiler på trods af den tidsbegrænsede parkering kan parkere frit. Der bliver solgt flere og flere elbiler, så med tiden vil det også udhule de gode intentioner i det oprindelige forslag. Intentioner der også bliver udhulet af at der kan parkeres frit fra kl. 19 til kl. 8 næste morgen. Jeg håber at forslaget bliver taget op til fornyet overvejelse!
Læs høringssvar fra Kjeld Jensen
Indsendt af:
Kirsten Olsen og Jens Christian Gundtoft
Dato: 18. december 2022
Svarnummer:
40
By:
København NV
Postnr.:
2400
Det nye forslag Den kommende udrulning af tidsbegrænset parkering i Grøndal i Vanløse giver mulighed for, at gæster kan parkere her i 3 timer fra kl. 8.00 til kl. 22. (hvorefter der ikke gælder nogen forbud før fra kl. 8.00 næste morgen.) På hverdage kan gæster dermed parkere her fra kl. 19.00 til næste morgen kl. 8.00 I weekenden er der mulighed for gæsteparkering fra fredag aften kl. 19 til mandag morgen kl. 8.00 Oprindeligt forslag til Gæsteparkering Ved høringen i marts 2022 var der stillet forslag om, at der kunne udstedes 10 årlige gæstelicenser i hvert kalenderår til hver borger over 15 år med adresse indenfor den tidsbegrænsede zone. Det nye forslag indebærer, at alle over 15 år kan få udstedt et ubegrænset antal af gæstelicenser og ydermere er der forslag om, at det gælder til et ubegrænset antal biler. Dette vil bevirke en enorm belastning FOR ALLE beboere på Hvidkildevej og Genforeningspladsen, som er præget af mange etageboliger.  Ikke mindst vil forslaget om gæsteparkering betyde en ekstraordinær skæv fordeling for os, der bor i rækkehusene på Hvidkildevej. Hvorfor?  Vi er 44 grundejere (rækkehusene) op imod genboernes mere end 400 lejligheder – (anslået 2 borgere pr. husstand giver 88 gæstelicenser (rækkehusene) op mod godt 800 licenser (etagebebyggelse overfor). Set i lyset af Teknik- og Miljøudvalgets afslag på vores ønske om ændring af Lokalplan 299, som ville give alle rækkehuse lige mulighed for at indrette parkering i forhaven, var begrundelsen bl.a. de mange høringssvar, hvor vi, med vores ønske om ændring af lokalplan, blev beskyldt for at ville nedlægge op til 28 offentlige parkeringspladser (hvor det i virkeligheden handler om, at bilen flytter fra parkering på vejen til parkering på egen grund og derved ikke længere er en belastning i området) Afslaget indeholdt en bemærkning om, at der snart ville blive udrullet tidsbegrænset parkering i området, som forventedes at frigøre p-pladser til beboerne både med og uden forhave. Man rystes derfor over forslaget om ubegrænset gæsteparkering, fremsat af de selvsamme politikere, idet de igen diskvalificere os i rækkehusene på Hvidkildevej og ydermere ikke ser det kæmpe problem, der opstår for os alle. Vi bliver jo hinandens fjender. Det giver derfor på ingen måde mening at tillade ubegrænset gæstelicenser i området. Det kan undre én, at politikerne (kommunen) selv anfører som begrundelse for indførslen, at denne indføres for at reducere trængsel og parkeringspres, som tilskrives udefrakommende biler. Elbiler Det samme vil gøre sig gældende for elbiler, idet politikerne har besluttet at tillade elbiler at parkere i området uden nogen form for begrænsning, hvilket vil betyde en yderlig tilstrømning af biler til området. Hvis forslaget gennemføres, vil det betyde: Stort set alle, der ser en fordel ved at kunne stille bilen i vores område, vil kunne opnå gæsteparkering via forbindelser til beboere i området. Eksempelvis kan en person, der arbejder i Kommunens Koncernservice på Borups Allé 177 via aftale med en borger i området over 15 år, kunne få udstedt løbende gæstelicenser til sit køretøj. Ifølge forslaget kan der ansøges om et ubegrænset antal licenser til et ubegrænset antal biler. Hypotetisk tænkt kan én borger udstede gæstelicenser til alle i Koncernservice.   Uanset antal af eventuelle gæstelicenser, vil forslaget medføre en skæv fordeling mellem husejere og etageboligerne.  
Læs høringssvar fra Kirsten Olsen og Jens Christian Gundtoft
Indsendt af:
Marianne Falkner
Dato: 18. december 2022
Svarnummer:
39
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg støtter forslaget om indføring af 3-timerszoner. Det vil været meget effektivt i forhold til at begrænse langtidsparkering og generelt parkeringskaos for beboere i de områder, hvor zonerne indføres. Især de mange parkerede varevogne er til gene, da vores børn vanskeligt ved at orientere sig i trafikken på villavejene pga. begrænset udsyn.  Jeg mener imidlertid, at en ubegrænset mængde gæstelicenser vil mindske effekten af det gode tiltag, og jeg har som beboer i en af de nye parkeringszoner intet behov for et ubegrænset antal gæstelicenser.
Læs høringssvar fra Marianne Falkner
Indsendt af:
GF Valby Have
Dato: 18. december 2022
Svarnummer:
38
By:
Valby
Postnr.:
2500
Grundejerforeningen Valby Have er positiv over for, at man vil gøre det lettere for beboere i de begrænsede parkeringszoner at have gæster i dagtimerne på hverdage og håndværkere, der har måttet køre til området i bil. Vi finder imidlertid, at den foreslåede løsning er alt for vidtrækkende i forhold til dette mål. Vi ser i forvejen, at et stort antal varebiler parkeres i weekenderne, hvor den tidsbegrænsede zone ikke gælder, og således optager nogle af de i forvejen sparsomme pladser, der er til områdets beboere. Derfor frygter vi, at adgangen til at søge ubegrænsede licenser og en periode på 3 dage pr. licens vil give adgang til, at beboere, der ikke har bil, eller ikke har behov for parkering i gadeplan vil kunne søge på vegne af udefrakommende, eller at der i værste fald kan blive handlet med licenser (det er almindelig markedslogik, at når der er knaphed på en efterspurgt vare, og nogen har bedre adgang til den end andre, så opstår der et marked). I forhold til stadig at give rimelig adgang til dagsgæster og håndværkere med reelt ærinde i de begrænsede zoner i dagtimerne, foreslår vi følgende: · Beboere over 18 år i de begrænsede zoner kan ansøge (eller får automatisk tilsendt) om et begrænset antal fysiske licenser pr. år, f.eks. 12. · Licenser har kun gyldighed den kalenderdag, hvor de er taget i brug – dato påføres den fysiske licens, som skal placeres i bilens forrude · Har man behov for yderligere licenser, f.eks. ved længerevarende bygge- eller renoveringsprojekter, kan man søge om yderligere licenser, som kan tildeles på registreringsnummer. I så fald skal man medsende dokumentation for, at der er indgået aftale med et firma samt oplyse forventet varighed
Læs høringssvar fra GF Valby Have
Indsendt af:
Erik Jarner Olsen
Dato: 17. december 2022
Svarnummer:
37
By:
København NV
Postnr.:
2400
Et ubegrænset antal gæstelicenser til beboere lyder som en ordning, der kan misbruges, og i sidste ende føre til, at parkeringszonen ikke bliver den fordel for beboerne, som den var tiltænkt at være. Der bør selvfølgelig være begrænsning på, og begrænsningen skal gælde for hver husstand uanset hvor mange, der bor i husstanden.
Læs høringssvar fra Erik Jarner Olsen
Indsendt af:
Michael Falkner
Dato: 15. december 2022
Svarnummer:
36
By:
Valby
Postnr.:
2500
Dagligt oplever vi, at det er svært at finde parkeringsplads i eget kvarter pga. pendlere eller langtidsparkering af biler, som ikke ejes af beboere i kvarteret. Endvidere har vi etableret parkering på egen grund inklusive ladestander til elbil, men ofte er adgangen forhindret pga. parkering foran eller så tæt på indkørslen, at vi ikke kan komme ind eller ud fra grunden. Derfor støttes forslaget som helhed, men antallet af gæstelicenser bør begrænses til 1-2 licenser.
Læs høringssvar fra Michael Falkner
Indsendt af:
Michelle Maack
Dato: 15. december 2022
Svarnummer:
35
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg stemmer for at der skal være ubegrænset gæste p-licenser, da man ikke bør begrænse folk i at få alle de besøg man gerne vil og kan få. Vi lever idag længere fra hinanden og derfor har mange bil hvilket kan betyde at man kan have behov for mange gæsteparkeringer, det kan ikke være rigtig at man ikke kan se venner og familie som man vil. 
Læs høringssvar fra Michelle Maack
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 14. december 2022
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hermed høringssvar fra Valby Lokaludvalg 
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Michael Jørgensen
Dato: 13. december 2022
Svarnummer:
33
By:
København SV
Postnr.:
2450
  Synes ikke at der skal udstedes et ubegrænset antal gæstelicenser til alle beboer over 15 år, da dette vil kunne blive misbrugt. Måske 1 eller 2 om året pr husstand vil være i orden. 
Læs høringssvar fra Michael Jørgensen
Indsendt af:
Mette S
Dato: 12. december 2022
Svarnummer:
32
By:
København V
Postnr.:
1738
  Jeg støtter forslaget om tidsbegrænset parkering for besøgende til området. Parkeringsproblemerne er så store, at der skal gøres noget. Men ubegrænset tildeling af gæstelicenser til alle over 15 år af meget lang varighed udhuler hele idéen med tidsbegrænset parkering og gør tiltaget ligegyldigt. I værste fald vil det øge problemet da parkering i zoner hvor der før skulle betales pr time vil blive gratis i tre døgn. 
Læs høringssvar fra Mette S
Indsendt af:
Lene Nielsen
Dato: 12. december 2022
Svarnummer:
31
By:
København SV
Postnr.:
2450
Mulighed for tildeling af et ubegrænset antal gæstelicenser af flere dages varighed til alle beboere over 15 år i den tidsbegrænsede parkeringszone er et ualmindeligt dårligt forslag, som i den grad inviterer - ja ligefrem lægger op til misbrug, og som fuldstændig udhuler forslaget om 3 timers parkering. Mange gader i de påtænkte parkeringszoner er private fælles veje, hvor kommunens parkeringsvagter indtil nu kun har tjekket parkeringer i 10 meters zonen op til offentlig vej – i hvert fald her i SV. De nye parkeringszoner vil betyde, at de nu også skal dække alle de private fælles veje. Det må dog forventes, at der ikke sker en optrapning med hensyn til parkeringsvagter – det kunne kommunens repræsentant i hvert fald ikke love på et offentligt møde om den nye ordning. Det vil betyde, at der er frit slag for udbredt brug af gæstelicens-parkeringer af 3 dages varighed med diverse forlængelser – for lige at stille på parkeringsskiven og andre kreative tiltag. I forvejen har mange svært ved at overholde reglen om parkeringsforbud ved gul afstribning eller foran portindgange. Jeg har også svært ved at se, hvordan kommunen vil kontrollere evt. misbrug af gæstelicenser. I dag kører beboerne hver eftermiddag/aften dag rundt for at finde en parkeringsplads nogenlunde i nærheden af deres bolig. Det vil ikke blive nemmere med det nye forslag. 10 gæstelicenser af 24 timer pr. måned må være rimeligt. Den nye 3 timers parkering er vel for at forbedre parkeringsforholdene for de faste beboere og ikke alle andre.
Læs høringssvar fra Lene Nielsen
Indsendt af:
Peter Ravn-Olesen
Dato: 11. december 2022
Svarnummer:
30
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Gefion
By:
København S
Postnr.:
2300
Som formand for Grundejerforeningen Gefion leveres hermed høringssvar som vedtaget af bestyrelsen: Grundejerforeningen Gefion støtter oplægget til fri udlevering af gæstelicenser idet vi forventer, at hver enkel tilladelse skal påføres både registreringsnummer og startdato, så misbrug herunder handel/salg undgås.
Læs høringssvar fra Peter Ravn-Olesen
Indsendt af:
Anders
Dato: 11. december 2022
Svarnummer:
29
By:
København sv
Postnr.:
2450
Støtter forslaget om indførelsen af tidsbegrænset parkering, det er tiltrængt her i Sydhavnen. Forslaget om gratis og ubegrænset antal gæstelicenser vil efter min mening give mulighed for misbrug. Har fra andre kommuner god erfaring med at gæsteparkering koster 35 kr. Pr. Dag. Det gør at der betales et rimeligt beløb for gæster og misbrug af gæstelicenser gøres uattraktivt.
Læs høringssvar fra Anders
Indsendt af:
Ulrik Petersen
Dato: 11. december 2022
Svarnummer:
28
Virksomhed / Organisation :
Hjortholms Alles Vejejerforening
By:
København
Postnr.:
2400
Hjortholms Alles Vejejerforening er nærmeste nabo grundejerforening i forhold til forslag H om udvidelse af parkeringszone på Bispebjerg i trekanten afgrænset af Skoleholdervej, Tomsgårdsvej, Utterslevvej og Borups Alle.   Vejejerforeningens område er Hjortholms Alle og en del af Støvnæs Alle fra Utterslev skole og til lige før hjørnet ved Ravneholmsvej.   Ved et blik på kortet forekommer det umiddelbart indlysende, at en ny parkeringszone i trekanten vil få afsmittende virkning på vores veje.    Efter beslutning på generalforsamlingen i Vejejerforeningen i april har vi derfor i den tidligere høringsrunde skrevet, at vores udgangspunkt er, at vi ansøger kommunen om en privat parkeringsordning, som ligner den kommende regulering i trekanten mest muligt.   Vi vil derfor gerne knytte et par bemærkninger til forslaget om gæstelicenser.   Vejejerforeningen støtter den fleksible ordning for gæstelicenser, som der lægges op til, så det er let at få gæstelicenser og gerne uden antalsbegrænsning. Der er dog måske en risiko for utilsigtet brug af ordningen, hvis der over en lang periode løbende udstedes gæstelicenser til den samme bil.   Vi forudsætter, at beboer- og gæstelicenser også kan håndteres af en privat aktør (f.eks. Q-park), som ville skulle administrere en  privat parkeringsordning med tidsbegrænsning på Hjortholms Alle og vores del af Støvnæs Alle.   Hjortholms Alles Vejejerforening Rune Rathsach Andersen, formand og Ulrik Petersen, kasserer
Læs høringssvar fra Ulrik Petersen
Indsendt af:
Claus Kristoffersen
Dato: 11. december 2022
Svarnummer:
27
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Dejligt med p zone. Det er jo nærmest umuligt at finde en p plads i Sydhavnen. Men det forekommer helt håbløst at lave ubegrænset antal af gæstelicenser af flere dages varighed. Det skal sikres, der ikke kan handles med gæstelicenser.
Læs høringssvar fra Claus Kristoffersen
Indsendt af:
Hanne Bierring
Dato: 11. december 2022
Svarnummer:
26
By:
København SV
Postnr.:
2450
Tanken om kommende p zone indførelse har været rar.  Men med det nye udspil om ubegrænset tildeling af gæstelicenser, ansøgningsmulighed for alle i husstanden over 15 og gæstelicenser af tre døgns varighed blir p-zone indførelsen fuldstændig udhulet og ligegyldig.  Vi har kæmpe store problemer med parkerede biler. Og undersøgelserne viste at mange bilerne kommer fra andre dele af København eller fra de nybyggede områder.  Vi har brug for p pladser til beboerne i den gamle del af Sydhavnen.  Ubegrænsede antal gæstelicenser af flere dages varighed åbner op for handel med licenser og går ud over de faste beboere med bil.   
Læs høringssvar fra Hanne Bierring
Indsendt af:
Jørgen thorup
Dato: 11. december 2022
Svarnummer:
25
By:
København
Postnr.:
2450
Med det nye forslag til ubegrænset antal gæstelicenser kan indførelsen af tidsbegrænsede parkeringszoner skal  droppes, da der er en stor risiko for, at det bliver fuldstændigt virkningsløst. Det giver mulig- hed for at søge gæstelicenser til venner og bekendte i stor stil.   Gæstelicenser bør hverken være ubegrænsede i antal eller have en varighed på 3 kalenderdage.    Ved at lave en ubegrænset adgang til gæstelicenser vil der være stor risiko for handel med gæstelicenserne. Med den i forvejen store mangel på parkeringspladser til beboere vil udstedelse af et ubegrænset antal gæstelicenser og flere licenser per husstand gøre, at parkeringsvanskelighederne vil være uændrede og indførelsen af 3-times parkering dermed ligegyldig Man skal lave regler så man undgår, at personer med adresse i området, blot anmoder om gæstelicenser kontinuerligt til deres erhvervskøretøjer eller andre. Således bør det ikke være muligt for håndværkeren, at have fast licens til sin privatbil og samtidig konstant modtage en gæstelicens til sin firmabil. Dette ville bevirke status quo for så vidt angår antallet af biler i området.    Ubegrænset antal gæstelicens i tre hele kalenderdage underminerer hele ideen med parkeringszone i Kbh SV. Nu hvor det endelig ser ud til, at der er vilje til at løse det massive parkerings problem i Sydhavnen,  Forslår det kun  er muligt at ansøge om 5stk  gæstelicenser pr husstand ad gangen- der maksimum gælder i 24. timer., så der ikke florerer et ubegrænset antal til salg rundt omkring. Man skal være bevidst om, at det fremlagte forslag  åbner en dør for videresalg af parkerings licens til vores område, og det vil være super ærgerligt, hvis vores parkerings problemer så ikke løses.   
Læs høringssvar fra Jørgen thorup
Indsendt af:
Ulla Cornett
Dato: 10. december 2022
Svarnummer:
24
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vanvittigt med ubegrænset antal gæsteparkering. Der bliver jo åbnet op for”sortbørshandel” med gæsteparkeringer,  hvis man som beboer ønsker at tjene ekstra. Og en femtenårig har jo ikke bil? Det er meget svært at se formålet med forslaget. Og svært at se hvis nogen misbruger ordningen. En bebyggelse jeg kender kører med beboerkort, og så kan man få måske 5 gæstekort og flere i tilfælde af fest eller lignende.
Læs høringssvar fra Ulla Cornett
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 7. december 2022
Svarnummer:
23
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Lokaldemokrati
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Ole DUELUND
Dato: 6. december 2022
Svarnummer:
22
By:
København
Postnr.:
2450
Undskyld mig, men er der ikke nogen politikker som skal tage ansvaret på sig og få lukket helt for det her pjat. Gæsteparkering, i indre by, Vesterbro eller Østerbro får man ikke udstedt gæsterparkeringer, der må gæste betale hvis de skal slæbe deres bil med, så hvorfor skal det være anderledes i Sydhavnen eller de andre nye zoner. Drop det dog, og tage det politiske ansvar og spark alle de udefra kommende bil ud af området, eller lade dem betale en fuld takst hele døgnet, så kommer det helt af sig selv.  Jeg betale gerne for en beboerlicens for at kunne slippe af men alle de udefra kommende parkeringer. 3 timers parkeringer, og fri parkeringer over natten og gæsteparkeringer, det er simpelthen for tyndt og ansvarsløst!
Læs høringssvar fra Ole DUELUND
Indsendt af:
Lene Eiberg Becker
Dato: 6. december 2022
Svarnummer:
21
Virksomhed / Organisation :
Ejerforeningen Brombærparken B
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg bor i et tidsbegrænset område som vi har haft i min 3-4 år. I grundejerforeningen Valby Have. Det er spildt af gode kræfter at udstede gæstelicencer.  vores område er fuldt ud belagt fra kl. 09.00 til kl 16.00 hvoraf min. 60% af personer der arbejder i området, der tager chancen eller flytter p skiven.  De øvrige 50% er beboer der er hjemme.  Efter kl. 15.30-16.00 er her fuldt belagt så derfor vil en gæstelicens ikke gøre nogen gavn, skulle der være en enkelt plads, så har vi beboere der ikke har mulighed for at leje en p plads i vores hus og kælder, men har behov for at holde på gaden, de må trods alt have en fortrinsret da de bor her fast.  Så på vegne af vores Ejerforening siger vi nej tak til gæstelicenser, men roser, at det er muligt at få en midlertidig licens til en lånebil.  På Ejerforeningens vegne  Brombærparken B   
Læs høringssvar fra Lene Eiberg Becker
Indsendt af:
Nana Hee jepsen
Dato: 4. december 2022
Svarnummer:
20
By:
Valby
Postnr.:
2500
3 dage til en gæstelicens er IKKE nok. Hvor skal man stille sin bil når man rejser 1-2 uger på ferie? 
Læs høringssvar fra Nana Hee jepsen
Indsendt af:
Jane Bach
Dato: 4. december 2022
Svarnummer:
19
By:
Valby
Postnr.:
2500
har læst det nye udkast. Det er ikke bedre end det sidste.  Er enig med høringssvar nr 1 fra Mickey Agregaard.  NEJ til ulimiterede antal gæstelicenser.  JA til 3 timers zonen tidsrummet fra kl. 08:00 til 20:00 Gæstelicenser tildeling af ca 30 stk om året til en dag ad gangen til privatbiler. Pr husstand  10 gæstelicenser til en håndværker for en dag ad gangen. Det er når en beboer skal have udført noget på bopælen . Licenser til erhvervskæretøjer til en beboer, der er enefører på bilen er et NEJ. der er i forvejen alt for mange erhvervsblier parkerer på villavejene i Valby. I det oprindelige forslag lagde kommune op til at de skulle ud af området, så beboerens havde mulig for selv at kunne parkere i nærområdet  Hold fast i dette udgangspunkt!        
Læs høringssvar fra Jane Bach
Indsendt af:
Jacob Jensen
Dato: 4. december 2022
Svarnummer:
18
By:
Valby
Postnr.:
2500
Angående de sidste høringssvar om tidsbegrænsede p-zoner i Valby: Tidsbegrænsningen bør ligge mellem 08:00-20:00 Beboerlicens: Der udstedes 1 licens pr adresse Gæstelicens: Skal kun gælde privatbiler. 40 stk. må være et godt udgangspunkt. Ønskes flere, må man kunne ansøge med “reelle”formål  NEJ TIL UBEGRÆNSEDE GÆSTELISENCER. Lisencer til erhvervsbiler skal kun udstedes til de virksomheder der har adresse i Zonerne og kun til virksomhed, IKKE fører af køretøjet.  
Læs høringssvar fra Jacob Jensen
Indsendt af:
Hanneloa Jørgensen
Dato: 4. december 2022
Svarnummer:
17
By:
København SV
Postnr.:
2450
Ubegrænset antal gæstlicens i tre hele kalenderdage underminerer hele ideen med parkeringszone i Kbh SV. Nu hvor det endelig ser ud til, at der er vilje til at løse det massive parkerings problem i Sydhavnen, forstår jeg slet ikke dette nye forslag. Jeg kan forstå, at det er muligt at ansøge om en/to antal gæstlicens pr husstand - der maksimum gælder i 24. timer. Det må dække besøget af onkel Henning fra Herning. Ydermerer bør et gæstlicens skulle fornyes hvert år, så der ikke florerer et ubegrænset antal til salg rundt omkring. Man skal være bevidst om, at dette forslag åbner en dør for videresalg af parkerings licens til vores område, og det vil være super ærgerligt, hvis vores parkerings problemer så ikke løses. Dagligt ser jeg tilkomne, der parkerer i området omkring Sydhavnen station, som tager S-tog/cykel videre herfra - både morgen og eftermiddag. Det samme vil blive gældende i musik kvarteret, når metroen bliver taget i brug ved Mozarts plads. Derfor håber jeg der fortsat, at der er vilje til at løse vores problem.
Læs høringssvar fra Hanneloa Jørgensen

Sider