Kommuneplantillæg for Valby Skybrudstunnel med miljøkonsekvensrapport med udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse

Forslag til kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport med udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse for Valby Skybrudstunnel

Høringsfrist:

3. september 2022
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 10. august 2022
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar vedr. Valby Skybrudstunnel Lokaludvalget støtter realiseringen af Valby skybrudstunnel og ser den gerne realiseret hurtigst muligt, ikke mindst fordi den yder et væsentligt bidrag til at sikre vandkvaliteten ved badestranden i Valbyparken. Valby Lokaludvalg lægger desuden meget stor vægt på, at der fortsat arbejdes med realiseringen af gang- og cykelforbindelsen til Ramsingsvej/Høffdingsvej, der binder Grønttorvet sammen med det centrale Valby og forhindrer, at området ender som en isoleret boligø. Det er derfor afgørende at holde fast i, at byggeriet af skybrudstunnelsen udformes, så det ikke lægger hindringer i vejen for realiseringen af stiforbindelsen. I forbindelse med den tunge trafik til og fra arbejdspladserne ser vi det som vigtigt for trafiksikkerheden, ikke mindst for cyklister og gående, at der fastlægges tvangsruter for tung trafik samt spærretid ved skolerne ved F.L. Smidth. Det gælder ved etableringen af skakterne, at der vil være meget kørsel med lastbiler og maskiner, og under boringen vil der især være meget tung trafik fra startskakten, hvor det borede materiale skal køres væk. Det er derfor vigtigt at fastholde, at startskakten ligger ved Blushøjvej og ikke ved Høffdingvej. Ved Høffdingsvej/Ramsingsvej skal al tung trafik ledes af Ramsingsvej, og ikke ad Høffdingsvej, hvor der er flere skoler. Der skal være særlig opmærksomhed på, at der også ligger en skole på Vigerslev Allé ved udkørslen fra Ramsingsvej. Det betyder, at der i hele området færdes mange skolebørn og det er lokaludvalgets holdning, at der derfor skal etableres spærretid for tung trafik på de tidspunkter, hvor der er flest skolebørn på vejene. Ved Blushøjvej bør tvangsruten gå ind fra og ud til Ellebjergvej, da udkørslen ved Gl. Køge Landevej ikke er hensigtsmæssig. Krydset ved Gl. Køge Landevej er ikke bygget til større trafikmængder og ligger lige op til bagindgangen til Kirsebærhavens skole. Ved F.L. Smidth-arbejdspladsen skal cykelstien forlægges. Det er vigtigt, at der skabes en sikker udkørsel og overkørsel for cyklister både i forhold til den tunge trafik og i forhold til udsyn. En stor del af skolevejstrafikken til skolerne på Høffdingsvej sker ad denne sti, og udkørslen er i forvejen farlig. Det er desuden vigtigt at sikre, at der ikke sker trafik til byggepladsen ad Ib Schønbergs Allé. Endelig er det vigtigt, at der ved alle arbejdspladser, hvor der i dag er cykel- og gangforbindelse, opretholdes en sikker forbindelse. Det gælder ud over stien fra Høffdingsvej/Ramsingsvej til Ny Ellebjerg også stien langs Øresundsbanen ved Valbyparken. På lokaludvalgets vegne Michael Fjeldsøe, formand        
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg