Københavns Kommune logo

Høring om badezone i Teglværkshavnen - Vandtrappen

Høring vedr. ansøgning om badezone i Teglværkshavnen - Vandtrappen

Høringsfrist:

29. november 2021
Indsendt af:
Josefine Sandra Fouchard Roberts
Dato: 29. november 2021
Svarnummer:
66
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vi har en stor bekymring omkring en eventuel badezone foran vores lejlighed. Vi har boet her i ca 8,5 år og der har altid været liv på vandtrappen om sommeren. Der er dog sket et skifte i de senere år. Der er kommet flere og yngre mennesker til og der bliver taget mindre og mindre hensyn til beboerne. Vi oplever at der bliver spillet højt musik døgnet rundt, der bliver tisset i vores gård og henkastet skrald. Der bliver ikke gjort meget fra kommunes side for at mindske disse gener og en offentlig kendt vandzone vil uden tvivl medføre mere støj og gener for beboerne, der bor tæt op af vandtrappen.  Mvh Simon og Josefine
Læs høringssvar fra Josefine Sandra Fouchard Roberts
Indsendt af:
Thomas Grandjean-Thomsen
Dato: 28. november 2021
Svarnummer:
65
By:
København SV
Postnr.:
2450
Som nærmeste nabo til den foreslået badezone, bliver vi nødt til at protestere over projektet. GF Sluseholmen Nord, har træffet en beslutning, uden at tage hensyn til holdningen hos den nærmeste ejerforening, Egholm. De seneste par år, har vi oplevet en øget tilstrømning af gæster udefra. Dette har betydet en række uheldige konsekvenser, som vi formoder kun bliver værre, hvis en badezone etableres. - Der er ingen cykelparkering, hvorfor fortovet og vejen bliver blokeret med cykler - Grundet manglende toiletforhold, anvender gæster hyppigt vores gård, vores trapper, vores elevatorer, ja sågar trætrappen og fortov som toiletter - Grundet manglende parkeringsmuligheder, bliver gågaden på Thad Jones Vej anvendt som p-plads, hvilket vil være til stor gene for evt. udrykningskøretøjer - På trods af, vi har opstillet flere midlertidige containere, sker det ofte at lokale beboere på Richard Boones Vej, må ud og rydde op efter gæsternes efterladenskabet i form af pizzabakker, dåser, flasker mm. - På gode sommeraftener, er det sjældent muligt at benytte værelserne vendt mod vandet som soveværelse, da larmen fra festglade gæster umuliggøre nattesøvn Alle ovenstående punkter har været noget, ejerforeningen Egholm har gjort GF Sluseholmen Nord opmærksom på i flere år. På trods af dette, har GF Sluseholmen Nord ikke været villige til at deltage i at afhjælpe problemet. Måden GF Sluseholmen Nord har ageret i processen omkring badezonen giver os ingen forhåbninger om, de har i sinde at påtage sig deres del af ansvaret denne gang. På trods af de bedste hensigter om en ny badezone, virker det meget som om forslaget er hastet igennem uden at tage hensyn til dem, der vil opleve den største indvirke på deres hverdag. Derudover kan vi forstår på Kgs Enghave lokaludvalgt, at høringsfristen ikke overholder de 6 uger, som ellers er reglen. Slutteligt må det bemærkes at denne badezone ligger tættere på bebyggelse end nogle af de nuværende badezoner, hvorfor det foreslås at se på alternative beliggenheder i Teglværkshavnen, eksempelvis graven ved Aalborg Universitet, hvor der ikke er nogle nærliggende naboer.
Læs høringssvar fra Thomas Grandjean-Thomsen
Indsendt af:
Dorthe Poulsen
Dato: 27. november 2021
Svarnummer:
64
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg skal hermed indgive en protest imod Københavns Kommunes påtænkte etablering af offentlig badezone ved Richards Boones Vej. Som beboer i Ejerforeningen Egholm, som omfatter bebyggelsen Richard Boones Vej - Dexter Gordons Vej – Thad Jones Vej, kan jeg hermed fremkomme med flg. argumenter mod dette forslag: Den uheldige placering af badezonen, skal først og fremmest ses i lyset af, at denne ønskes etableret ved Vandtrappen, kun få meter (ca.30) fra bebyggelsen på Richard Boones Vej. Vi er nu igennem flere år blevet generet af badende gæster, som ulovligt har benyttet sig af Vandtrappen - specielt i sommerhalvåret. Det er tiltagende støjgener: råbende badende, der kombinerer det med daglige fester, dertil hørende alkohol og højt musik DØGNET RUNDT, alle ugens dage. Desuden et voksende parkeringskaos: biler og cykler fra badende parkeret ulovligt, så der spærres for både gående og kørende beboere og som til tider umuliggør at komme frem til egen gadedør. Ingen toiletforhold til de mange badende, hvilket bl.a. medfører at Ejerforeningens trapper, elevatorskakter, cykelskure, p-kælder og gårdmiljø benyttes til at udrette sin nødtørft. Efterladt affald overalt, flasker, pizzabakker osv. der også ofte ender i kanalen. Disse forhold må kun forventes at blive forøget i takt med større tilstrømning af badende, ved at lovliggøre området som badezone og de dermed tilknyttede faciliteter. Ovenfor nævnte gener har Ejerforeningen Egholm, forsøgt at afhjælpe ved bl.a. at få opsat toiletvogne, betonklodser for at imødegå ulovlig parkering, ekstra affaldscontainere og ekstra rengøring af ejendommens gårdmiljø og udenoms areal. Omkostningerne for dette vil stige yderligere i takt med flere badende og dermed indirekte medføre øgede udgifter for beboerne. Ikke rimeligt, specielt ikke hvis hele området vil blive kendt for denne pestilens og dermed forringet ejendomsværdi. Grundejerforeningen Sluseholmen Nord har ikke på noget tidspunkt været lydhør overfor Ejerforeningen Egholms klager vedrørende ovennævnte. Har end ikke været interesseret i at indgå i et samarbejde om de løsningsforslag Egholm er kommet med. Frygten for at stå alene med de forventede øgede problemer ved badezonen – også økonomisk – er dermed kraftigt begrundet. I det mindste må Ejerforeningen Egholm have mulighed for at kunne tilkendegive sin manglende tilslutning til badezonen på en kommende generalforsamling. Hvis hensigten med badezonen er at gøre det sikkert for de badende, er placeringen ikke hensigtsmæssigt, idet netop arealet i forvejen er for småt i forhold til de mange besøgende. Kanalen ved hjørnet Richard Boones Vej / Dexter Gordons Vej er i forvejen ikke overskueligt for bådtrafikken, så flere badende uden for det påtænkte banetov vil blot forværre sikkerheden. Københavns Kanal byder stadig flere steder på længere strækninger (uden hjørner) med mere udenoms plads til ophold og ikke mindst i større afstand fra beboere. Sammenfattet må en anmodning om etablering af badezonen kunne skrinlægges. På baggrund af ovennævnte forhold, må en grundigere undersøgelse for placeringer indledes og ikke iværksat før tilknyttede ejerforeninger er hørt.  Med venlig hilsen Dorthe Poulsen Dexter Gordons Vej 59, 1.tv. 2450 København S.
Læs høringssvar fra Dorthe  Poulsen
Indsendt af:
W. v. Heydebrand
Dato: 26. november 2021
Svarnummer:
63
By:
København V
Postnr.:
2450
Vi bor direkte i Richard Boones Vej og kan ikke forestille os, at kommunen ville støtte forslaget om etablering af badezone netop her, så snart de kan se, at den overvældende flertal af dem, der rent faktisk bor på stedet og skal leve med konsekvenserne (altså E/F Egholm), har sagt nej til forslaget.    De fleste grunde er allerede blevet nævnt af andre (lugt- og larmgener, den korte distance fra bygning til vandet, skrald etc.), men generelt må man sige, at det i 2021, lige efter UNs Klimakonfernce, virker som det modsatte af det, vi som samfund skal gøre: istedet for at bevare den natur, der er tilabge i København, tager vi endnu mere væk, hegner vi den kunstigt ind med plastikbøjer, ødelægger vi udsigten til gavn for endnu flere mennesker, der så vælger at bade og forurene naturen her.   Mens det bedste ville være at vente med at skabe flere kunstige badezoner, hvorfor ikke etablere det et sted, hvor støj- og lugtgener er mindre indgribende og hvor distancen til beboerområderne er højere end netop her? Så hvidt jeg kan forstå bliver det en af de tættest beboede badezoner i København. Hvorfor ikke vælge den anden side ved Aalborg Universitetet, hvor ingen familier bor, hvor lydniveauet pga. traffiken i forvejen er forhøjet og hvor de unge kan mødes, bade og larme uden at genere andre?    Please. Gør det rigtige og stem imod etableringen af badezonen ved Richard Boones Vej.   9 ud af 10 af dem, der bor her, siger nej. 
Læs høringssvar fra W. v. Heydebrand
Indsendt af:
Lepa Georgievska
Dato: 26. november 2021
Svarnummer:
62
By:
København SV
Postnr.:
2450
Hi, I live in Richard Boones Vej 4 and I am tottaly against the decission of making it a public bathing zone. Me and all the other mothers in this building are against this decission as it will get loud and messy and not good for a family to live here, maybe more like for students.This is a residential area and one of the reasons why it's beautiful is because it is calm and restful. Turning it to a public bathing zone will ruin the calm and will bring pollution, which this small street will not be able to bear. Our terrase is just five meters away from the bathing zone, so it's tottaly unsuitable for a beach, I mean this is just a tiny canal, not a beach. What Sluseholmen needs is an indoor swimming pool, where the kids can swim both in summer, as in winter and the rest of the year. It also needs some cultural centers. IT DOES NOT NEED ONE EXTRA BEACH! Also the floats will ruin the sight and it's a beautiful sunset sight here in summer. In other words this decision will ruin it for the locals. Please don't do it!!
Læs høringssvar fra Lepa Georgievska
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 26. november 2021
Svarnummer:
61
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Stina
Dato: 24. november 2021
Svarnummer:
60
By:
København SV
Postnr.:
2450
Nej tak. Som beboer på Richard Boones Vej synes jeg at det er en rigtig dårlig idé at anlægge badezone her. Der er i forvejen ALT for meget larm, for mange affaldsproblemer, manglende toiletfaciliteter, ulovlig parkering og ikke mindst narkohandel. Da disse problemer under ingen omstendigheder ønskes forværrede, bliver det et stort nej her fra. 
Læs høringssvar fra Stina
Indsendt af:
Pia Westi
Dato: 24. november 2021
Svarnummer:
59
By:
København SV
Postnr.:
2450
Som beboer lige ud til det omtalte område må jeg klart sige NEJ til forslaget, da det helt sikkert vil øge støj niveauet og forøge mængderne af skrald, som allerede er et problem i "badesæsonen".
Læs høringssvar fra Pia Westi
Indsendt af:
Søren Lillie
Dato: 24. november 2021
Svarnummer:
58
By:
København Sv
Postnr.:
2450
Nej tak til forslaget. Placering al for tæt på beboelse. Der bliver endnu flere problemer med støj, affald, urinering og parkering. Foreslår en placering ved den kommende kajplads/bolværk udfor metrostation Sluseholmen. Her kan der lettere etableres toiletforhold og anden infrastruktur. Også lettere adgangsforhold. Og pengene bliver kun brugt en gang!      
Læs høringssvar fra Søren Lillie
Indsendt af:
Sheyda Amini
Dato: 23. november 2021
Svarnummer:
57
By:
København Sv
Postnr.:
2450
Nej tak til badezone ved vandtrappen Richard boomes vej. 
Læs høringssvar fra Sheyda Amini
Indsendt af:
Mads
Dato: 23. november 2021
Svarnummer:
56
By:
København
Postnr.:
2450
Der er ingen andre badezoner anlagt i Københavns kommune med så kort afstand til beboere. Alene af denne årsag bør man stoppe forslaget da en officiel badezone vil medføre voldsomme sjener for de nærmeste beboere. Det er derudover en gåde, at den nærmest tillæggende ejerforening, Egholm, ikke er blevet hørt i denne sag. Det er beboerne heri som vil skulle leve med støjen fra musikanlæg, den ulovlige parkering, narkotikasalg, skrald og ikke mindst både arrøring og urin fra 'gæsterne'.    Man lader desværre til at glemme de lokale beboere i denne udrulning af flere og flere badezoner i København. 
Læs høringssvar fra Mads
Indsendt af:
Helle
Dato: 23. november 2021
Svarnummer:
55
By:
København
Postnr.:
2450
Nej tak til badezone - for tæt på beboelse - der ingen parkeringspladser til cykler og biler - der er ingen toiletter - der er ingen plan for indsamling af affald og rengøring
Læs høringssvar fra Helle
Indsendt af:
Mette Kabell
Dato: 23. november 2021
Svarnummer:
54
By:
Kbh sv
Postnr.:
2450
Nej til badezone ved vandtrappen, Richard Boones Vej. Jeg indgiver hermed en protest mod at etablere den planlagte badezone ved Richard Boones Vej. Helt overordnet vil badezonen i alvorlig grad forværre eksisterende problemer i området i form af øgede støjgener, større mængde skrald i gaderne, mere hærværk og yderligere problemer med at finde parkering til os, der bor her, når udefrakommende turister i stor stil vil strømme til området og forpeste både gade- og gårdmiljøet for os, der bor under 20 meter fra badezonen. Vi oplever allerede store gener af sommergæster på de nuværende faciliteter langs Richard Boones Vej og personligt har jeg døjet med søvnmangel og stress symptomer grundet støj døgnet rundt og har i perioder måttet overnatte andre steder for at få søvn. Derudover ubehagelige oplevelser af folk der er stærkt påvirkede af alkohol og evt. stoffer som holder fest og laver hærværk. Jeg opfordrer derfor Københavns Kommune til øjeblikkeligt at skrinlægge projektet med at etablere en badezone ud for Richard Boones Vej, fordi: Badezonen er ikke målrettet områdets beboere Projektplanen appellerer med sin placering på den vestvendte kaj til aftenbadning, som ikke appellerer til områdets mange småbørnsfamilier. Uden bassin med bund henvender badezonen sig til voksne badende. Dertil kommer forslag om sauna, der ydermere ikke henvender sig til familier. Det lokale gårdmiljø vil blive overbefolket og slidt af de badende gæster Bygningerne ligger meget tæt i området omkring Fordgraven. Der er ikke mange åbne pladser eller områder, hvor de badende gæster kan spise, lege og sole sig og klare toiletbesøg. Vi forudser derfor, at de badende gæster vil indtage de lokale beboeres gårdmiljøer til stor gene for de mange, eksisterende beboere, der i forvejen benytter og selv finansierer vedligeholdelse af gårdmiljøet. Områdets beboere bliver de store tabere Vi vil få en øget økonomisk byrde med udgifter til vedligehold af det nye badeområde, forringet ejendomsværdi og øgede gener i form af støj, skrald og hærværk. Dette forstærkes yderligere af, at projektbeskrivelsen ikke indeholder en budgetramme (eller en økonomisk plan) for toiletforhold, vagter for ordentlig opførsel, rengøring og affaldsbortskaffelse. Borgerne i nærmeste ejerforening E/F Egholm er ikke hørt Grundejerforeningen har givet deres opbakning til etablering af en badezone i 2022 til trods for modstand fra de nærmeste beboere i E/F Egholm. Ved seneste generalforsamling i september 2021 var der stort flertal af ejere mod forslaget til badezone, trods dette har grundejerforeningen tilkendegivet opbakning overfor kommunen. Vi – i E/F Egholm – har allerede bedt om udsættelse af beslutningen til tidligst efter foreningens generalforsamling. Dette er ignoreret. Allerede planlagt ny badezone ved Kalvebodløbet Der er allerede planlagt en ny badezone ved Kalvebodløbet i 2022, blot 7 minutters cykeltur fra Richard Boones Vej, langt fra boliger og med mere plads til aktiviteter og mulighed for at spise etc Som det fremgår af bilag 1, har vi allerede store problemer med badende og festglade gæster i området. Derfor vil vi på det kraftigste fraråde Københavns Kommune at gå videre med den planlagte badezone. Som minimum bør den udskydes, indtil Metrobyggeriet står klar i 2024, da vi forudser endnu større parkeringsproblemer i området med den planlagte badezone. I mellemtiden bør Københavns Kommune indlede et tæt samarbejde med områdets beboere om udformning af en eventuel badezone, der i højere grad tilgodeser de lokale beboeres behov. Det er ikke rimeligt, at områdets beboere både skal tilføjes gener og samtidig pålægges udgifter til at finansiere kommunens turisme i det omfang, projektplanen lægger op til. Vores område er et skønt smørhul midt i byen, hvor vi er mange der nyder at kunne finde ro ved vandet. Læse en bog i solen og spise aftensmad til en flot udsigt. Der er masser af muligheder for at bade i nærheden (ex havnebassinet ved Sluseholmen og Valby strand), som er steder hvor der ikke ligger bebyggelse så tæt på.
Læs høringssvar fra Mette Kabell
Indsendt af:
Francis Mirète
Dato: 23. november 2021
Svarnummer:
53
By:
København
Postnr.:
2450
Nej tak! We already experience noise, cars parking illegally, trash left behind and people urinating in our courtyard, front of elevator etc...   
Læs høringssvar fra Francis Mirète
Indsendt af:
Simon Steinitz Andersen og Camilla Cecilie Breede
Dato: 23. november 2021
Svarnummer:
52
Vedhæftede filer: 1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Nej til badezone ved vandtrappen, Richard Boones Vej. Vi indgiver hermed en protest mod at etablere den planlagte badezone ved Richard Boones Vej. Helt overordnet vil badezonen i alvorlig grad forværre eksisterende problemer i området i form af øgede støjgener, større mængde skrald i gaderne, mere hærværk og yderligere problemer med at finde parkering til os, der bor her, når udefrakommende turister i stor stil vil strømme til området og forpeste både gade- og gårdmiljøet for os, der bor under 30 meter fra badezonen. Som det fremgår af bilag 1 oplever vi allerede store gener af sommergæster på de nuværende faciliteter langs Richard Boones Vej. Vi opfordrer derfor Københavns Kommune til øjeblikkeligt at skrinlægge projektet med at etablere en badezone ud for Richard Boones Vej, fordi: Badezonen er ikke målrettet områdets beboere Projektplanen appellerer med sin placering på den vestvendte kaj til aftenbadning, som ikke appellerer til områdets mange småbørnsfamilier. Uden bassin med bund henvender badezonen sig til voksne badende. Dertil kommer forslag om sauna, der ydermere ikke henvender sig til familier.    Det lokale gårdmiljø vil blive overbefolket og slidt af de badende gæster Bygningerne ligger meget tæt i området omkring Fordgraven. Der er ikke mange åbne pladser eller områder, hvor de badende gæster kan spise, lege og sole sig og klare toiletbesøg. Vi forudser derfor, at de badende gæster vil indtage de lokale beboeres gårdmiljøer til stor gene for de mange, eksisterende beboere, der i forvejen benytter og selv finansierer vedligeholdelse af gårdmiljøet.   Områdets beboere bliver de store tabere Vi vil få en øget økonomisk byrde med udgifter til vedligehold af det nye badeområde, forringet ejendomsværdi og øgede gener i form af støj, skrald og hærværk. Dette forstærkes yderligere af, at projektbeskrivelsen ikke indeholder en budgetramme (eller en økonomisk plan) for toiletforhold, rengøring og affaldsbortskaffelse.     Borgerne i nærmeste ejerforening E/F Egholm er ikke hørt Grundejerforeningen har givet deres opbakning til etablering af en badezone i 2022 til trods for modstand fra de nærmeste beboere i E/F Egholm. Ved seneste generalforsamling i september 2021 var der stort flertal af ejere mod forslaget til badezone, trods dette har grundejerforeningen tilkendegivet opbakning overfor kommunen. Vi – i E/F Egholm – har allerede bedt om udsættelse af beslutningen til tidligst efter foreningens generalforsamling. Dette er ignoreret.   Allerede planlagt ny badezone ved Kalvebodløbet Der er allerede planlagt en ny badezone ved Kalvebodløbet i 2022, blot 7 minutters cykeltur fra Richard Boones Vej, langt fra boliger og med mere plads til aktiviteter og mulighed for at spise etc Som det fremgår af bilag 1, har vi allerede store problemer med badende og festglade gæster i området. Derfor vil vi på det kraftigste fraråde Københavns Kommune at gå videre med den planlagte badezone. Som minimum bør den udskydes, indtil Metrobyggeriet står klar i 2024, da vi forudser endnu større parkeringsproblemer i området med den planlagte badezone. I mellemtiden bør Københavns Kommune indlede et tæt samarbejde med områdets beboere om udformning af en eventuel badezone, der i højere grad tilgodeser de lokale beboeres behov. Det er ikke rimeligt, at områdets beboere både skal tilføjes gener og samtidig pålægges udgifter til at finansiere kommunens turisme i det omfang, projektplanen lægger op til.  
Læs høringssvar fra Simon Steinitz Andersen og Camilla Cecilie Breede
Indsendt af:
Alex Olsen
Dato: 18. november 2021
Svarnummer:
51
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vedr. etablering af endnu en badezone i Sydhavnen.    Der er oplagt brug for flere områder i Sydhavnen hvor det er tilladt at bade. Det ses af den kraftige belægning af den ene eksisterende. Samt den uautoriserede brug af vandtrappen ved Richard Boones vej på Sluseholmen. Da det ikke er muligt at etablere ordentlige toilet og  skraldeaffaldsordninger på området samt de meget dårlige parkeringsforhold, mener undertegnede ikke at det er den rette placering at anlægge en permanent badezone her. Det foreslås at der anlægges en midlertidig let badezone på Richard Boones vej med toiletvogn og midlertidige affaldsbeholdere i en periode på 2-3 sæsoner. Derefter etableres en egentlig badezone i bunden af Fordgraven når reetablering af området ved den nye metro station går igang. Formentlig i 2024. Da vil det formentlig også være muligt at indtænke både ordentlige toiletter og affaldsforhold. Endvidere vil behovet for parkering blive meget begrænset med de gode metro og busforbindelser der vil være der. Således vil også det gamle Sydhavnen få en meget lettere adgang til en badezone.  Med venlig hilsen  Alex Olsen  Thad Jones Vej 10,4  2450 kbh sv     
Læs høringssvar fra Alex Olsen
Indsendt af:
Karl Aurvig-Huggenberger
Dato: 18. november 2021
Svarnummer:
50
Virksomhed / Organisation :
Husbådelauget Sluseholmen
By:
København-SV
Postnr.:
2450
Husbådelauget Sluseholmen bliver nærmeste nabo til den foreslåede badezone ved Vandtrappen. Vi er meget positive og støtter forslaget 100%. Vi ser hvert eneste år mennesker som svømmer ud midt i havneløbet og bliver forskrækket over det hver eneste gang. Der er mange hændelser som har været rigtig tætte på at koste nogle livet, da motorbådene ikke så nemt kan se de svømmende og samtidig ikke forventer at der er svømmende ude i Teglværksløbet eller Teglværkshavnen.  En badezone skaber mere tryghed, også for børn og unge. Samtidig kan de badende, som alligevel bader der, følge med i vandkvaliteten. Vi tror ikke på at der kommer flere badende til Vandtrappen, end der allerede er, når der etableres en badezone. Stedet bliver allerede nu brugt meget af badende om sommeren. I øvrigt har har det fra starten været hele ideen med vandtrappen, da den blev projekteret af Arkitema at den kan benyttes af badende. Formanden for Husbådelauget Sluseholmen Karl Aurvig-Huggenberger Arkitekt M.A.A.  
Læs høringssvar fra Karl Aurvig-Huggenberger
Indsendt af:
Henrik Malling
Dato: 12. november 2021
Svarnummer:
49
By:
Kbh K
Postnr.:
2450
Jeg er beboer i Egholm ejerforening, der er nærmeste nabo På seneste - lange-GF blev muligheden nævnt som sidste punkt under evt. Der var ikke på forhånd sendt materiale ud Der var ikke tid til en ordentlig drøftelse og diskussion. Jeg var en  af de positive, der blev overrasket over det ved en hurtig håndsoprækning blev nedstemt. Jeg går  ind for lovliggørelse af den badning der foregår året rundt og at badevandets kvalitet monitoreres Jeg vil tro at Egholm gerne vil drive en sauna - som der tilfældigvis var forslag om på generalforsamlingen,og derudover har jeg blot ønske om belysning til vinterbaderne
Læs høringssvar fra Henrik Malling
Indsendt af:
Esben Kristensen
Dato: 12. november 2021
Svarnummer:
48
By:
København SV
Postnr.:
2450
Meget positivt tiltag og stort behov for dette i området. Stor opbakning herfra.
Læs høringssvar fra Esben Kristensen
Indsendt af:
Hanne Rubæk og Michael Jensen
Dato: 12. november 2021
Svarnummer:
47
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vi kan på ingen måde støtte en etablering af en badezone ved vandtrappen på Richard Boones Vej. Vores lejlighed ligger ud mod Richard Boones Vej og dermed ud til den strækning, hvor det nu forslåes, at der skal etableres en badezone. Vi har boet i lejligheden i snart 12 år, og har gennem disse år kunnet følge udviklingen i området og aktiviteten på Richard Boones Vej, en aktivitet som gennem de seneste 5 års tid i sommerhalvåret har været kraftigt tiltagende. Vi har intet imod, at der er liv i området, og at nogle solbader og nyder solen på vandtrappen. Udviklingen har desværre været, at dem der bare nyder det, efterhånden er blevet fortrængt af personer, der ikke formår at tage hensyn til andre og til omgivelserne. Den negative side omfatter ikke mindst støj fra musikanlæg, råben og skrigen, der ofte fortsætter til langt ud på natten – også på hverdage. Desuden affald og trafik og store udfordringer for de solbadende og badende, der bliver trængende, og resultatet heraf kan findes omkring biler, indgange, gården m.v. Herudover har vi selv observeret nakohandel og misbrug af gaspatroner. Bebyggelsen Egholm består udelukkende af boliger, der ligger ganske få meter fra kajkanten og dermed klods op ad den nu påtænkte badezone. Reelt vil hele arealet fra de nærmeste boliger og til badezone-miljøet blive inddraget i de påtænkte aktiviteter. Dette er helt usædvanligt i forhold til de eksisterende og potentielt udpegede steder til nye badezoner. En etablering af en badezone ved Richard Boones Vej, vil, med den “markedsføring” der ligger i det, i sagens natur øge tiltrækningskraften, og proportionalt hermed eskalere omfanget af gener for beboerne. Hertil hører, at en badezone jo har “døgnåbent”. Som beboere er vi medlem af E/F Egholm, og ejerforeningen er medlem af Grundejerforeningen Sluseholmen Nord, som ifølge indstillingen har givet deres opbakning til forslaget. E/F Egholm udgør jo et mindretal, og grundejerforeningens bestyrelse har valgt helt at negligere E/F Egholms indvendiger. Vi er bekendte med, at der for nyligt også har været behandlet en indstilling om etablering af en badezone ud for ejerforeningen Tangholm, som imidlertid modsatte sig forslaget, hvilket kommunen valgte at lytte til, også selvom den lokale grundejerforening bakkede forslaget op. Vi håber og forventer, at dette også vil gøre sig gældende i forhold til en badezone ved Richard Boones Vej. Ikke så langt fra Sydhavnen er der en lang strækning, hvor aktitivitetsniveauet er meget lavt, også lavere end de fleste ønsker – nemlig Kalvebod Brygge. Her er ingen boliger, kun erhvervsbygninger, og dermed meget begrænset aktivitet indenfor normal arbejdstid, og stort set ingen aktivitet om aftenen og i weekenderne. Hvorfor er dette område ikke i spil i forhold til etablering af faciliteter for badende?. Vi er godt klar over, at en etablering af havnebad og/eller badezoner vil kræve lidt ændringer i forhold til bolværket, men den udfordring er løst andre steder. Som andre allerede har påpeget, deler vi opfattelsen af, at det ikke kan være rigtigt, at det er områdets beboere, der skal afholder de afledte omkostninger som en etablering af en badezone i sagens natur resulterer i, bl.a. i form af etablering og drift af toiletfaciliteter og affaldshåndtering.
Læs høringssvar fra Hanne Rubæk og Michael Jensen
Indsendt af:
Niels Malte Christensen
Dato: 12. november 2021
Svarnummer:
46
By:
Copenhagen SV
Postnr.:
2450
Grundejerforeningen skal IKKE HAVE ROS for at fremture med et forslag, som med kæmpe stort flertal afvises af den del af foreningen, som er direkte berørt af forslaget, nemlig EF Egholm. 
Læs høringssvar fra Niels Malte Christensen
Indsendt af:
Helle Krag Rasmussen
Dato: 11. november 2021
Svarnummer:
45
By:
København
Postnr.:
2450
Jeg siger som næsten nabo til området Ja til etablering af badezone. Der er allerede rigtigt mange mennesker der bader og  svømmer i det område, så det er kun fornuftigt at at sikre området med gul markering og advarselssystem. Det er også fint med et ekstra havnebad på Sluseholmen, men det eksisterende ofte er meget fyldt.
Læs høringssvar fra Helle Krag Rasmussen
Indsendt af:
YEN LE TAT CHRISTENSEN
Dato: 11. november 2021
Svarnummer:
44
By:
København SV
Postnr.:
2450
Som beboer på den vej det drejer sig om (Richard Boones Vej) ville jeg blive endog meget bedrøvet over at opleve dette byggeri med deraf følgende øget larm, svineri, besørgelse af nødtørft, narko handel samt ulovlige parkeringer. Vil I være rare at lade os være i fred. Vi bor FEMOGTYVE meter fra vandet! Det siger sig selv at dette forslag vil medføre gener og eventuelle forringelser af ejendomsværdi, som vi i givet fald vil søge kompensation for hos kommunen.  
Læs høringssvar fra YEN LE TAT CHRISTENSEN
Indsendt af:
YEN LE TAT CHRISTENSEN
Dato: 11. november 2021
Svarnummer:
43
By:
København SV
Postnr.:
2450
Som beboer på den vej det drejer sig om (Richard Boones Vej) ville jeg blive endog meget bedrøvet over at opleve dette byggeri med deraf følgende øget larm, svineri, besørgelse af nødtørft, narko handel samt ulovlige parkeringer. Vil I være rare at lade os være i fred. Vi bor FEMOGTYVE meter fra vandet! Det siger sig selv at dette forslag vil medføre gener og eventuelle forringelser af ejendomsværdi, som vi i givet fald vil søge kompensation for hos kommunen.  
Læs høringssvar fra YEN LE TAT CHRISTENSEN
Indsendt af:
Peter Nielsen
Dato: 11. november 2021
Svarnummer:
42
By:
København SV
Postnr.:
2450
Som beboer i foreningen der ligger lige ud til lokationen hvor badezonen ønskes opført, er jeg meget bekymret for at de mange støjgener vi har i forvejen i de varme måneder,  blot bliver endnu værre, hvis der ikke kommer begrænsning og kontrol på dette område. Det absolut største problem i mine øjne er dog de hygiejne problemer vi allerede oplever, pga. de manglende toiletfaciliteter i området. De besøgende bruger vores gård, opgange, elevatorindgange og andre nærliggende steder til besørgelse, hvilket selvfølgelig giver de områder som vi kalder for vores hjem, et direkte klamt miljø i de værste besøgsmåneder. Hvis ikke de besøgendes toiletfaciliteter forbedres, vil dette igen blot blive endnu værre - og jeg kan ikke se idéen i at vores grundejerforening skal være med til at danne rammerne for "turister" økonomisk, ved at opstille toiletter, når der ellers ikke er nogen indtægt i de besøgende for grundejerforeningen selv.  Derudover er der stort set dagligt problemer med affald på vandtrappen i de varme måneder, fordi de besøgende ikke rydder op efter sig selv. Igen vil dette problem blive endnu værre, hvis ikke der gøres noget for er forebygge dette. 
Læs høringssvar fra Peter Nielsen
Indsendt af:
Paul Morison
Dato: 11. november 2021
Svarnummer:
41
By:
København
Postnr.:
2450
Jeg er 100% imod! Fordi det er alt for tæt på beboelse, og vi er i forvejen plaget hver sommer af støjende gæster, skrald, ulovlig parkering, høj musik osv. indtil langt ud på natten. Jeg er glad for denne mulighed for at blive hørt, men er ret skuffet over Sluseholmen Nord's GF fordi de har valgt at overse Egholm's modstand. Det er også værd at bemærke at dem der stemmmer for ikke bor i nærheden af vandtrappen. Hvorfor kan badezonen ikke etableres f.x. foran Aalborg Universitet, hvor der ikke er boliger lige ned til?
Læs høringssvar fra Paul Morison
Indsendt af:
Mette Petersen
Dato: 11. november 2021
Svarnummer:
40
By:
København
Postnr.:
2450
NEJ TIL MERE STØJ OG FORURENING. Området kan ikke bære de mange flere besøgende som en officiel badezone ville give. Desuden er det enormt arrogant at placere en badezone et sted som dette som er SÅ tæt på mange menneskers lejligheder og altaner. Dette er ikke tilfældet andre steder med badezone. Et andet forslag til placering som har været oppe at vende er på den anden siden af vandet ved TV2. Hvad blev der af den mulighed? Her er der ikke på samme måde direkte beboelse ud til. At anlægge en officiel badezone og alt hvad der medfølger af larm og skidt vil være en direkte hån mod Egholms beboere, som meget entydigt var imod ved en meningstilkendegivelse på seneste generalforsamling. Det er mig en gåde hvordan grundejerforeningen og kommunen kan finde på at gå videre med et forslag som åbenlyst har så stor negativ betydning og vil være til stor gene for så mange beboere. Det er en ommer!
Læs høringssvar fra Mette Petersen
Indsendt af:
Misho Ristov
Dato: 10. november 2021
Svarnummer:
39
By:
København SV
Postnr.:
2450
As someone who lives mere 13 meters away from the stairs at the waterfront at Richard Boones Vej 4, I strongly believe this is a really bad proposal. Having an official bathing zone would invite far more people than what we currently had during the summer. No amount of policing would prevent the loud noise, illegal parking, litter, food and drink leftovers, and especially the piss (even with the temporary toilets). We, the residents living directly above it, are the ones who had to clean daily after this mess. We are the ones who most directly are affected by promoting this small patch of waterway to an official bathing zone. Our association had to take some serious measures, quite costly ones, to actually try to reduce the number of visitors. The zone has seen zero conflict between the swimmers and an occasional small boat. There were absolutely no cases of this in the zone, unlike the zone next to the teglholmen havnebus station, which is the one that should be fenced off. Having the plastic floats during the whole year would simply kill the beauty of the waterfront, which was the sole reason for my family moving here. All that for promoting a 2 week of bathing "season".  Once again, I strongly recommend, and demand, the voice to the residents to be heard! regards, Misho Ristov
Læs høringssvar fra Misho Ristov
Indsendt af:
Lau Andersen
Dato: 10. november 2021
Svarnummer:
38
By:
København SV
Postnr.:
2450
Som beboer på Richard Boones vej må jeg sige nej tak. Vandtrappen er i sommerperioden plaget af alt for mange gæster med støj, musik og affald til følge. Det er uudholdeligt på de varme dage at ens altan omdannes til et støj-inferno og man skal se ned på al det affald der bliver efterladt og samtidig være tvunget til at på musik fra soundbokse og ikke mindst hvinende gæster der springer i vandet på alle tider af døgnet. De lokale beboere er ikke blevet hørt eller tilgodeset her.
Læs høringssvar fra Lau Andersen
Indsendt af:
Niels Malte Christensen
Dato: 10. november 2021
Svarnummer:
37
By:
Copenhagen SV
Postnr.:
2450
Jeg bor på Richard Boones Vej med direkte udsigt til vandtrappen. I ejerforeninen er vi hver sommer voldsomt plaget af larm, ulovlige parkeringer, forrettelse af nødtørft i området, narkohandel samt affaldsproblemer. En hurtig gennemgang af referaterne fra generalforsamlingerne dokumenterer disse forhold. Det kræver ikke megen forestillingsevne at forudse, at bliver det planlagte anlæg realiseret, så forringes livskvaliteten for beboerne væsentligt. Jeg håber, at den meget store modstand i ejerforeningen Egholm mod disse planer vil blive hørt og at anlægget ikke bliver til noget. Hvorfor ikke tænke over, hvor anlægget kan placeres uden at genere andre? For eksempel mellem de to universitetsbygninger på den anden side af havnebassinet?
Læs høringssvar fra Niels Malte Christensen

Sider