Luftfoto af lokalplanområdet

Nordøstamager Skole - lokalplan 598

Lokalplanen gør det muligt at bygge en tresporet skole med idrætshal på Holmbladsgade 113.

Høringsfrist:

26. oktober 2020
Indsendt af:
Anne Arildsen
Dato: 26. oktober 2020
Svarnummer:
15
By:
København S
Postnr.:
2300
Som nabo til den foreslåede kommende Nordøst Amager skole, vil jeg som flere andre høringssvar gerne stille kritiske spørgsmål ifht. følgende punkter: - Støjgener: jeg mener ikke man i lokalplanforslaget har gjort rede for, undersøgt eller forebygget de unægteligt øgede støjgener som skolen vil medbringe. Ét er øget trafik i området omkring mødetid om morgenen. Min største bekymring er dog de foreslåede højt løftede ude arealer (teresseres/skole gård). Med tiltængte lokalplan, løfter man nogle støjgener op i en 6 meters højde ud mod nabo ejendommer, som ligger meget tæt på den kommende bebyggelse. Dette vil medføre nye støjgener og jeg kan være bekymret for at dette ikke kun vil være i skole tiden. Har kommunen tænkt på hvordan man vil undgå at dette offentligt sted ikke vil blive et tilholdsted om aftenerne og i weekender, hvor unge eller andre vil mødes og fx. spille høj musik. - Sætningsskader: Som andre naboer til kommende byggeri også har påpeget, så forventer jeg at bygherre vil udføre en vurderingsrapport af naboejendommene, så der sørges for at der ikke opstår sætningsskader og eventuelle andre skader pgr. pilotering og midlertidig grundvandssænkning. - Miljø hensyn: Under punktet omkring Spildevand står det i lokalplanforslaget beskrevet at der ved Lokal håndtering af regnvand er specifikke forurenende stoffer ikke bør bruges til byggematerialer eller at regnvandet i hvertfald bør renses inden det nedsives eller ledes til et vandområde. Jeg syntes ikke kun dette bør være gældende ved tiltænkning af lokal håndetering af regnvand. Hvis vi vil fremtidssikre miljømæssigehensyn i København, bør man ved nybyggeri slet ikke tillade disse stoffer, heller ikke selvom regnvandet i dag skal ledes på fællessystemet og renses på renseanlæg. Hvis man skal fremtidssikre og muliggøre fremtidig separering i området, så skal man ved nybyggeri helt undgå disse forurenende stoffer.
Læs høringssvar fra Anne Arildsen
Indsendt af:
Robert Olsen
Dato: 26. oktober 2020
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
Kofoeds Skole
By:
København
Postnr.:
2300
  Høring til Lokalplan Holmbladsgade 113   På det lokalt beboermøde den 11. oktober 2017 og den 22. august 2019, præsenterede Københavns Kommune planerne for en ny folkeskole på Holmbladsgade 113.  På mødet den 22. august 2019 blev trafik igen berørt, men svaret var at de tilstedeværende kun beskæftigede sig med selve matriklen Holmbladsgade 113. Planen er nu i lokalplanshøring og ingen ser ud til at ville forholde sig til de trafikale udfordringer.   Vedr. trafikale forhold under byggeri og efter skolens færdiggørelse Kofoeds Skole har rettet henvendelse til Teknik og Miljøforvaltningen og Lokaludvalget på Amager Øst i 2017 og 2019. Nu fremsender vi gen en kommentar til den forlæggende lokalplan. Ikke fordi vi synes det er en dårlig ide at placere en folkeskole Holmbladsgade 113. Vi synes faktisk det er en fin ide, men vi finder det vigtigt at man forholder sig til skole og bydelens trafikale udfordringer, dels under et byggeri og efter at skolen er færdig.  Med de erfaringer, som man efterhånden kan sige at lokalområdet har fået med mange nye byggerier fra Amagerstrand, Amagerstrandvej, Strandlodsvej m.m., kan det virke som om man først bygger husene, derefter parkeringspladserne og til sidst bliver der tænkt på de trafikale forhold, så som lysregulering, cykelstier/stativer, ændret parkeringsforhold m.m. Et grelt eksempel er trafikken på Strandlodsvej. Da man besluttede at bygge stort på Strandlodsvej og åbne butikker i området, ændrede de trafikale forhold fuldstændigt. Der var i flere år (7) kaos foran Kvickly, hvilket også medførte uheld og mange farlige situationer - inden der blev opsat en lysregulering. Man kan bare tage en tur igennem Strandlodsvej i dag   for at se på et kaos, der nu har været foregået siden min sidste henvendelse om emnet i oktober 2017. dette kaos i trafikken har nu pågået i 5 år. Samtidig har manglende cykelsti gjort gaden overordentlig farligt. Mange cyklister og fodgængere undgår derfor Strandlodsvej. Som det er nu, er der stadig ikke blevet anlagt en cykelsti og den såkaldte supercykelsti ved Amagerbanen lader ligeledes vente på sig. Der mangler med andre ord stadig en cykelsti på Strandlodsvej, og den tunge trafik parkerer i området - f.eks. på Jenagade, hvor børn og unge i eftermiddags og aftentimerne bruger Kofoeds Skoles Multihal til sportsaktiviteter. En problematik kommunen er blevet gjort opmærksom på for 4 år siden.  En yderligere problematik for de trafikale forhold, er den manglende sikkerhed for trafikanter, når der bygges om. F.eks. har hjørnet af Jenagade/Strandlodsvej været uden fortov i flere år på grund af boligbyggeri og andre steder i bydelen har der været lignende tilfælde. Når man placerer en skole på Holmbladgade 113, vil det være helt essentielt at der ikke kun laves en skoleplan, men også en trafikplan for området. Ved at lægge en skole på Holmbladsgade 113, vil det få konsekvenser for trafikken i området. Det vil betyde flere biler (forældre, som aflevere børn) og det vil betyde flere ”bløde trafikanter” (cyklister og fodgængere) til området, hvor f.eks. Prag Boulevard er blind i den ende. Det kan blive kaos. Der er desuden endnu ikke et sammenhængende cykelvejsnet i området, så børn kan komme til skole eller hjem fra skolen. Cykel og gangstier ved Kløvermarken er kun lavet delvist og er i øvrigt uden sammenhæng med lysreguleringen på Uplandsgade. Her skal man måske tilføje, at der på Uplandsgade til og fra Benzinøen også er en del tung trafik.     Mere konkret kunne man foreslå:   At der laves en trafikplan for byggeperioden At Prags boulevard gennembrydes mod Strandlodsvej/Uplandsgade for at få byggetrafikken væk fra byggepladsen igen. Det vil betyde at tung trafik ikke kommer ind i bydelen. På længere sigt vil de også kunne blive aflæsningsområdet, når børn afleveres i bil ved skolen At der på sigt laves lysregulering ved krydset Nyrnberggade /Holmbladsgade og krydset Holmbladsgade/Strandlodsvej At der laves en bro over Uplandsgade, så børn og unge kan komme sikkert til sportsaktiviteter på Kløvermarken. Vejbump i de tværgående gader f.eks. Nyrnberggade At cykelstinettet i området gennemgås. At der laveset fodgængerfelt i Holmbladsgade 113 /Holmbladsgade 120.   at der laves vejbump uden for skolen   Med venlig hilsen   Robert Olsen Forstander Kofoeds Skole
Læs høringssvar fra Robert Olsen
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 26. oktober 2020
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
HOFOR A/S
Dato: 26. oktober 2020
Svarnummer:
12
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S.
Postnr.:
2300
Til rette vedkommende, HOFOR A/S har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.  
Læs høringssvar fra HOFOR A/S
Indsendt af:
Martin Elneff, E/F Factoryhouse Holmbladsgade 111
Dato: 25. oktober 2020
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
E/F Factoryhouse Holmbladsgade 111
By:
København S.
Postnr.:
2300
Som nabo til den kommende skole har vi en forhåbning og en forventning om at se et skolebyggeri af højeste kvalitet. Det er København efterhånden blevet berømt for. Isoleret set er projektet da også flot, men desværre virker det, som om horisonten for bygherre og arkitekter har begrænset sig til matriklens skel. I hvert fald er projektets positive sammenhæng med den omgivende by og bebyggelse svær at se. Hvis man løfter blikket en anelse, er det ellers ret nemt at se løsninger, som kunne skabe sammenhæng i byområdet og lette opgaven med at bygge en skole inden for rammerne af den gældende lokalplan. Den gældende lokalplan tillader nemlig allerede anvendelsen til grundskole- og fritidsundervisning. Den tillader også en bebyggelsesprocent på 150, nøjagtigt som lokalplanforslaget. Den gældende lokalplan fastslår endda eksplicit, at ny bebyggelse på grunden kan tillades uden supplerende lokalplan. Så der er i virkeligheden kun én grund til at fremsætte lokalplanforslaget: Kommunen har købt en for lille grund til et for stort byggeri. Det er i hvert fald ikke lykkedes de arkitekter, som bygherre har benyttet, at løse opgaven inden for de rammer, som kommunen ellers selv har defineret gennem den gældende lokalplan. Det fremsatte lokalplanforslag giver derfor anledning til en række konkrete spørgsmål og forslag, som kommunen bør forholde sig til, inden den vedtager lokalplanforslaget og godkender skolebyggeriet.   Koter og bygningshøjder Med lokalplanforslaget stiger den tilladte bygningshøjde fra 20 meter inklusiv penthouses (gældende lokalplan § 5 stk 2) til 24 meter eksklusiv småbygninger (lokalplanforslaget § 6 stk 3). Lokalplanforslaget fremfører ingen bymæssige eller arkitektoniske argumenter for at tillade 4 meter højere bebyggelse end den gældende lokalplan, og redegørelsen for forslaget undlader at illustrere skolebyggeriets højde i relation til nabobebyggelserne, for eksempel som højdeprofil set fra Holmbladsgade. Dermed er det i praksis umuligt for borgerne at vurdere, hvordan den højere bebyggelse hænger sammen med omgivelserne. Bekymrende er desuden bestemmelsen om terrænregulering (lokalplanforslaget § 7 stk 3 pkt c). Byggeriets minimum og maksimum koter på 2,0 og 3,1 meter illustreres ikke i sammenhæng med koterne for nabobygningerne. Som nabo spørger man derfor sig selv, om den større bygningshøjde i virkeligheden ikke 4, men 7 meter, fordi bygningen står på et terræn, der er op til 3 meter højere end naboerne.   Byggefelter og facadelinjer Den gældende lokalplan lægger vægt på sammenhængen mellem nybyggeriet og nabobygningerne. I redegørelsen hedder det således, at  Bygningsdelen nærmest "Stregkodebygningen" (naboen mod øst, red.) spiller op til denne, mens bygningsdelen ved Holmbladsgade 111 er trukket tilbage fra vejlinien i respekt for denne bevaringsværdige bygning. På denne måde skabes et mindre byrum, hvorigennem der er adgang til en sti, der forbinder Holmbladsgade med Prags Boulevard (...) Facaderne mod Holmbladsgade og Prags Boulevard bliver åbne facader med mødelokaler, café o.l. I lokalplanforslaget udvides de fastlagte byggefelter og ændres de fastlagte facadeforløb markant, især mod Holmbladsgade. Den gældende lokalplan fastlægger et byggefelt og en facadelinje, hvor nybyggeriet flugter med naboerne “i respekt for denne bevaringsværdige bygning”, som lokalplanen siger om naboen på Holmbladsgade 111. Denne respekt ses ikke i lokalplanforslaget, hvor sammenhængen mellem nybyggeriets byggefelter og facadelinjer og de eksisterende nabobygninger er helt væk. Det samme er arealet, der i den gældende lokalplan er markeret som beplantningszone. Den gældende lokalplans “mindre byrum, hvorigennem der er adgang til en sti, der forbinder Holmbladsgade med Prags Boulevard” ender dermed som en parkeringsplads for 16-18 biler, en 6-8 meter høj betontrappe og et affaldsskur på op til 70 m2. Dermed betyder lokalplanforslaget naturligvis en klar forringelse af bymiljøet i denne ende af Holmbladsgade sammenlignet med intentionerne i den gældende lokalplan. Fil: fig-1.jpg: Illustration af byggefelter og facadelinjer i gældende lokalplan (blå) og i lokalplanforslaget (rød) superimposeret. Udvidelsen af byggefeltet medfører, at sammenhængen mellem nybyggeriets og naboernes facader forsvinder. Det samme gør den planlagte begrønningszone (grøn).   Materialer Den gældende lokalplan indeholder bestemmelser om, at nybyggeri “skal skabe en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne og relatere sig til områdets karakteristiske miljø” (§ 6 stk 1) “så der opnås et nuanceret samspil med de øvrige bygninger i området” (§ 6 stk 2). Noget lignende udtrykkes i lokalplanforslagets formålsparagraf (§ 1) om, at “nybyggeri udformes, så det passer til Københavns og stedets egenart”. Skolens nabo mod vest er en bygning med høj bevaringsværdi (Bydelsatlas Amager) udført med hvide, pudsede facader. Bygningen blev opført i 1922 til blik- og emaljefabrikken Celludan, og senest i 2015 gennemgik den en omfattende renovering og omdannelse til butik og beboelse. Naboen mod øst er også udpeget som bevaringsværdig. Den var oprindeligt tv-fabrik og hovedkvarter for Philips i Danmark. I 2020 blev bygningen totalrenoveret, og den fremstår nu også med hvide, pudsede facader. Den anden bygning på hjørnet af Holmbladsgade og Strandlodsvej er desuden netop blevet malet og fremstår nu med hvide, pudsede facader. Denne bygning er også udpeget som bevaringsværdig. Den gældende lokalplans bestemmelse som pudsede facader i gråtoneskala (§ 6 stk 2) er dermed nærmest mere relevant nu end ved lokalplanens vedtagelse, og lokalplanforslagets bestemmelse om røde tegl (§ 7 stk 1 pkt a) virker derfor helt umotiveret. Redegørelsen giver ingen konkret argumentation for materialevalget.   Trafik Lokalplanforslaget forholder sig stort set ikke til trafikken uden for skolens matrikel, selv om en skole selvfølgelig vil medføre øget trafik i området. Blandt andet er det temmelig forudsigeligt, at i omegnen af 800 børn vil bevæge sig til og fra skolen på alle hverdage. Det skal selvfølgelig ske på en sikker måde, og gerne på cykel eller til fods. Mange af børnene må forventes at bo i nybyggerierne mellem Strandlodsvej og Amager Strandvej, og det kræver kun et enkelt blik på et aktuelt luftfoto af området at se den indlysende løsning på en sikker skolevej: Den nye sti langs Amagerbanen føres over Strandlodsvej og videre ad Prags Boulevard, hvor vejbanen syd for den grønne stribe ryddes for kørende og parkerede biler og omlægges til en grøn sti for blød trafik -- en omlægning der er allerede sket på store dele af Prags Boulevard nærmere Amagerbrogade. Med dette enkle greb på trafikken frigøres et vejareal, som de facto anvendes som parkeringsplads. Arealet kunne i stedet anvendes til cykelparkering og lignende, samtidig med at kommunen med rimelighed kunne inddrage og indregne dele af den nu nedlagte vejbane og dele af den grønne stribe på Prags Boulevard i skolens friareal.  Derfor er det uhensigtsmæssigt og ødelæggende for fremtidige trafikløsninger, at skoleprojektet og lokalplanforslaget placerer en nedkørsel til parkeringskælder for skolens medarbejdere mod Prags Boulevard. Den skal selvfølgelig ligge mod Holmbladsgade, hvor bilerne burde høre til. Sådan en løsning kræver naturligvis en smule organisatorisk og muligvis juridisk smidighed fra kommunens side, men kun en smule, så det burde være muligt at løse. Fil: fig-2.jpg   Indbliksgener Ifølge lokalplanforslaget må der i byggefelt a, der ligger op imod Holmbladsgade 111, bygges i en etages højde i op til 6 meters højde (§ 6 stk 3), hvilket er en del højere end det i august 2019 fremlagte bygningsforslag. Da stueetagen i Holmbladsgade 111 kun er ca. 4 meter høj, og der samtidig planlægges tagetage/skolegård og offentligt ophold udenfor den normale skoletid oven på byggeriet i byggefelt a, vil dette kunne give store indbliksgener for beboerne i Holmbladsgade 111, og især for lejlighederne på 1 sal, da disse jo nærmest vil blive kælderlejligheder, som brugerne af skolens opholdsrum vil kunne kigge ned og ind i. Da der ifølge lokalplanforslaget kun bygges i en etages højde i byggefelt a, hvorfor er en byggehøjde på 6 meter så nødvendig?     Støjgener Lokalplanforslaget tager højde for støjgener fra trafik på Holmbladsgade og ind mod skolen, men ikke for støjgener fra skolen og dens brugere og ud mod de omkringliggende bygninger, hvoraf nogle anvendes som beboelse. I byggefelt a planlægges en skolegård og offentligt opholdsrum i 6 meters højde, tæt på lejlighederne i Holmbladsgade 111. Dette må forventes at give ikke uvæsentlige støjgener for beboerne i bygningen, også uden for normal skoletid.    Vores ønsker til kommunen Inden kommunen vedtager lokalplanforslaget og godkender byggeriet af skolen, bør den: - fremvise tydelige illustrationer af skolebyggeriets koter og højder set i relation til den omgivende bebyggelse, for eksempel som en række målfaste tværsnit af skolen og nabobygningerne, - fremføre saglig argumentation for at tillade højere bebyggelse end den gældende lokalplan, - fremføre saglig argumentation og fremvise konkret vurdering af at eventuelle støjgener fra skolen og dens brugere ud mod de omkringliggende bygninger ikke er af væsentlig karakter, og at der af den grund, ikke er behov for yderligere støjreduktion. - fremføre saglig argumentation for at ændre byggefelter og facadeliner så nybyggeriet ikke længere følger nabobygningerne, - fremføre saglig argumentation for at sløjfe beplantningszonen og byrummet i den gældende lokalplan til fordel for affaldsskur og betontrappe, - fremlægge overbevisende argumentation for materialevalget med den røde tegl eller fastholde den gældende lokalplans bestemmelser om pudsede facader i gråtoneskala, - udarbejde en sammenhængende løsning og vedtage en forpligtende plan for den kørende, cyklende og gående trafik, som skolen selvfølgelig vil medføre i området, inden der tages stilling til placeringen af nedkørsel til parkeringskælder, - supplere planforslaget med konkrete krav om tiltag, der effektivt begrænser indblik og støjgener fra skolen, især opholdsområdet oven på 1. etage, mod beboelsen på Holmbladsgade 111, og tilpasse skoleprojektet og lokalplanforslaget derefter. Venlig hilsen, E/F Factoryhouse Holmbladsgade 111 Beboere og bestyrelse
Læs høringssvar fra Martin Elneff, E/F Factoryhouse Holmbladsgade 111
Indsendt af:
Simon Kabel
Dato: 25. oktober 2020
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
Simon Kabel
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Jeg ønsker at gøre indsigelser mod byggeriet på følgende grundlag:  1. Biodiversiteten kommer i fare - på matriklen er der en ræverede med ræveunger i. 2. I lokalplanens forslag er der ikke redegjort for støjgener i forbindelse med byggeriet. 3. Bygherre bør stå for en vurderingsrapport af naboejendommene, så vores hjem ikke får sætningsskader og andre skader i forbindelse med pilotering og grundvandssænkning. MVH
Læs høringssvar fra Simon Kabel
Indsendt af:
Freja Kjer Nemming
Dato: 24. oktober 2020
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
AB Trivsel
By:
KBH S
Postnr.:
2300
På vegne af AB Trivsel Indsigelser ved lokalplans forslag om Nordøstamager Skole Støj I forbindelse med den planlagte tagterrasse, er der i lokalplanens forslaget ikke gjort mange overvejelser vedrørende støj fra disse. Det ønskes at planen kommer til at indholde løsninger på støjgener, dette kan være i form af værn eller andet. Trafik Erfaringer fra andre skoler, viser at der ved afleverings- og afhentnings-tidspunkter er en øget trafikmængde, selvom der i lokalplans forslaget argumenteres for at den ikke vil øges. Støjbelastningen ud til Holmbladgade overstiger i dag Københavns kommunes mål om støjniveau, der er således allerede i dag behov for en reduktion i trafikmængden. Der kan tænkes at der bliver behov for at blænde smågader og lukke Holmbladsgade for gennemkørende trafik. Parkering Der er påtænkt at skolen skal rumme en parkeringskælder på 9 pladser. Nürnberggade, er desuden privat-fællesvej, og AB Trivsel vil således ansøge om parkeringsrestriktioner, hvis skolens brugere benytter sig for meget af vejen til parkering. Der bør påtænkes mere parkering, da der i forvejen er knapt med parkering i lokalområdet generelt. Sætningsskader og grundvandssænkning Bygherre bør stå for en vurderingsrapport af naboejendommene, så der sørges for at der ikke opstår sætningsskader og eventuelle andre skader pgr. pilotering og midlertidig grundvandssænkning.
Læs høringssvar fra Freja Kjer Nemming
Indsendt af:
Vibe Kjer Nemming
Dato: 24. oktober 2020
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Jeg ønsker at gøre indsigelser mod følgende problemstillinger, de er uddybet nærmere på de efterfølgende sider. Placering af skole Hvorfor placeres skolen ikke på en matrikel i passende størrelse, i det endnu ikke færdig- planlagte område ved Amagerbanen Nord? Her har skolen mulighed for at lægge i sammenhæng med andre institutioner (børnehave, Fritidshjem etc), bedre i forhold til ankomst for bløde trafikanter og samtænkt væsentlig bedre med anden bebyggelseskontekst. Kontekst Det udvalgte matrikelvoloume gør, at skolen ikke kan undgå at blive meget massiv og dominerende på grunden. På trods af gode intentioner og fine vendinger i lokalplansforslaget, har jeg svært ved at se hvordan skolen med sin masse, højde og markante røde teglfacade, vil spille sammen med eksisterende byggeri. Jeg mener at man skal fastholde den eksisterende lokalplans højderestriktioner på maksimalt 20 m. Støj I forbindelse med den planlagte tagterrasse, er der i lokalplanens forslaget ikke gjort mange overvejelser vedrørende støj fra disse. Jeg ønsker at planen kommer til at indholde løsninger på støjgener, dette kan være i form af værn eller andet. Trafik Erfaringer fra andre skoler, viser at der ved afleverings- og afhentnings-tidspunkter er en øget trafikmængde, selvom der i lokalplans forslaget argumenteres for at den ikke vil øges. Støjbelastningen ud til Holmbladgade overstiger Københavns kommunes mål om støjniveau, der er således allerede i dag behov for en reduktion i trafikmængden. Der kan tænkes at der bliver behov for at blænde smågader og lukke Holmbladsgade for gennemkørende trafik. Parkering Der er påtænkt at skolen skal rumme en parkeringskælder på 9 pladser. Der bør påtænkes mere parkering, da der i forvejen er knapt med parkering i lokalområdet. Sætningsskader og grundvandssænkning Bygherre bør stå for en vurderingsrapport af naboejendommene, så der sørges for at der ikke opstår sætningsskader og eventuelle andre skader pgr. pilotering og midlertidig grundvandssænkning.
Læs høringssvar fra Vibe Kjer Nemming
Indsendt af:
Lars Nielsen
Dato: 23. oktober 2020
Svarnummer:
7
By:
KBH S
Postnr.:
2300
I materialet lægges op til at etablere sikker skolevej, herunder ved etablering af cykelsti på Strandlodsvej. Det er bemærkes i den forbindelse, at der på Strandlodsvej allerede er indført fartbegrænsning på 40 km/t, som strækker sig helt op til krydset ved Italiensvej. Hvis det er kommunens og borgerrepræsentationens vurdering, at der er behov for yderligere trafiksikring for at etablere en sikker skolevej på Strandlodsvej, er det en helt nødvendig følge, at der i lokalplanen samtidig lægges op til at indføre trafiksikring på den tilstødende Italiensvej. Italiensvej benyttes i højere grad end Strandlodsvej af cyklister, herunder af rigtig mange skoleelever, som hver morgen bevæger sig mod Skolen ved Sundet, Lergravsparkens Skole og de i området beliggende privatskoler. På Italiensvej er der - i modsætning til Strandlodsvej - IKKE fartbegrænsning, hvorfor skolelever på cykel passeres tæt af busser og lastbiler med 50 km/t. Da Italiensvej er en lang og lige vej, opleves endvidere ganske ofte biler og varevogne, der overskrider fartbegrænsningerne. Endelig begrænses hastigheden på italiensvej ikke - som på strandlodsvej - af parkerede biler på vejen - da der  er pakeringsmulighed i midterrabatten. Fartbøller er et tilbagevendende problem. Det vil derfor være helt uforståeligt, hvis der indføres yderligere trafiksikring på Strandlodsvej, mens man bibeholder Italiensvej som en farlig og utryg vej for små cyklister.     Hvis lokalplanen mod forventing ikke  udvides med trafikssikkerheds tiltag på Italiensvej, må kommunen og borgerrepræsentationen overfor offentligheden kunne argumentere for, hvorfor cyklister på Strandlodsvej skal stilles så markant bedre end cyklister på italiensvej.  
Læs høringssvar fra Lars Nielsen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 23. oktober 2020
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Anders Klintgaard Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan Nordøstamager Skole
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Freja Kjer Nemming
Dato: 20. oktober 2020
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Jeg ønsker at gøre indsigelser mod følgende problemstillinger, de er uddybet nærmere på de efterfølgende sider. Placering af skole Hvorfor placeres skolen ikke på en matrikel i passende størrelse, i det endnu ikke færdig- planlagte område ved Amagerbanen Nord? Her har skolen mulighed for at lægge i sammenhæng med andre institutioner (børnehave, Fritidshjem etc), bedre i forhold til ankomst for bløde trafikanter og samtænkt væsentlig bedre med anden bebyggelseskontekst. Kontekst Det udvalgte matrikelvoloume gør, at skolen ikke kan undgå at blive meget massiv og dominerende på grunden. På trods af gode intentioner og fine vendinger i lokalplansforslaget, har jeg svært ved at se hvordan skolen med sin masse, højde og markante røde teglfacade, vil spille sammen med eksisterende byggeri. Jeg mener at man skal fastholde den eksisterende lokalplans højderestriktioner på maksimalt 20 m. Støj I forbindelse med den planlagte tagterrasse, er der i lokalplanens forslaget ikke gjort mange overvejelser vedrørende støj fra disse. Jeg ønsker at planen kommer til at indholde løsninger på støjgener, dette kan være i form af værn eller andet. Trafik Erfaringer fra andre skoler, viser at der ved afleverings- og afhentnings-tidspunkter er en øget trafikmængde, selvom der i lokalplans forslaget argumenteres for at den ikke vil øges. Støjbelastningen ud til Holmbladgade overstiger Københavns kommunes mål om støjniveau, der er således allerede i dag behov for en reduktion i trafikmængden. Der kan tænkes at der bliver behov for at blænde smågader og lukke Holmbladsgade for gennemkørende trafik. Parkering Der er påtænkt at skolen skal rumme en parkeringskælder på 9 pladser. Der bør påtænkes mere parkering, da der i forvejen er knapt med parkering i lokalområdet. Sætningsskader og grundvandssænkning Bygherre bør stå for en vurderingsrapport af naboejendommene, så der sørges for at der ikke opstår sætningsskader og eventuelle andre skader pgr. pilotering og midlertidig grundvandssænkning.
Læs høringssvar fra Freja Kjer Nemming
Indsendt af:
Siv Raun Andersen
Dato: 20. oktober 2020
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar i forbindelse med lokalplan for den nye skole på Holmbladsgade – Nordøstamager Skole. I bilag 5 til den politiske indstilling er der indtegnet vejprojekter til sikring af sikker skolevej ifbm den nye skole. I bilaget er der vist etableret ny cykelsti på (dele af) Strandlodsvej. Det er uklart, hvor stor en del af Strandlodsvej, som der anbefales, at der etableres cykelsti på. Som lokal beboer med tre børn i skolealderen er Strandlodsvej dagligt en meget meget meget utryg vej at cykle til skole på. Efter der fornyligt er begyndt at køre bustrafik, er vejen blevet tiltagende mere utryg at cykle på. Strandlodsvej er primær skolevej til adskillige skoler i området. Vi hører selv til Lergravparkens Skole, men Strandlodsvej er også skolevej til den nye Nordøstamager Skole i Holmbladsgade og til Den Grønne Friskole. En god og sikker løsning kunne være at etablere en cykelsti i hele Strandlodsvejs længde og fortsætte cykelstien videre gennem s-svinget Strandlodsvej/Sorrentovej/Engvej, hvor der de sidste par år er sket voldsomme uheld.       
Læs høringssvar fra Siv Raun Andersen
Indsendt af:
Nadia Kræmer
Dato: 5. oktober 2020
Svarnummer:
3
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Jeg vil appellere til at man forlænger skolevejen ud ad Engvej. Det er der meget behov for ifht lever på Skolen Ved Sundet da trafikken på Engvej er meget tæt og farlig ifht børnenes skolevej. 
Læs høringssvar fra Nadia Kræmer
Indsendt af:
Gustav lützhøft
Dato: 23. september 2020
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Ifm. udarbejdelsen af prospekt til ny skole på Holmbladsgade er der i bilag 5 illustreret et forslag om etablering sf cykelsti på Strandlodsvej for at sikre sikker skolevej. En eventuel etablering af cykelsti/sikker skolevej bør udvises således at der etableres cykelsti i hele Strandlodsvejs længde (dvs også syd for Øresundsvej). Ydermere bør skolevejen dække den farlige S-kurve der opstår hvor Strandlodsvej møder Sorrentovej samt Engvej. Krydset er til fare for bløde trafikanter og skaber blinde vinkler i et område hvor skolebørn krydser vejen.  endelig er det mit ønske at den sikre skolevej også udvides således at den dækker Engvej til og med Hedegaardsvej. Denne strækning benyttes ligeledes som skolevej for områdets beboerne og fremstår idag fuldstændig uden form for cykelsti hvilket medfører mange cyklende børn på vejen og endnu flere på fortovet. Det kan ikke være meningen at cyklende børn skal færdes på fortovet af frygt for bilister. 
Læs høringssvar fra Gustav lützhøft
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 19. september 2020
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til København Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 9717078 for "Nordøstamager Skole. Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark