Lygten II - lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal blandt andet gøre det muligt at opføre boliger og erhverv i området mellem Lygten, Tagensvej og Frederikssundsvej.

Høringsfrist:

28. september 2020
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening København
By:
København Ø
Postnr.:
2100
DN anbefaler at lokalplanen i sine bestemmelser bliver mere specifik med hensyn til hvordan naturprægede grønne byrum anlægges og drives og at skybrudsbassinet ved Nordvestpassagen integreres bedre i det samlede projekt som en del af den biologiske forbindelse. 
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Thomas Sofienberg
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ungdomsklubben Smedetoften
By:
København
Postnr.:
2400
Ungdomsklubben Smedetoften har læst høringsmaterialet vedrørende Lokalplan Lygten II.  Vi tilslutter os projektets visioner og bakker op om projektets målsætninger af følgende årsager: - Som beboer og far i Nordvest-kvarteret har vi oplevet en stigende utryghed i området omkring Lygten. Vi har bl.a. set hvordan der til tid til anden bliver solgt stoffer i området. Vi har desuden oplevet truende adfærd mod borgere fra grupperinger i området. Vi mener af samme årsag at flere private boliger vil tiltrække flere ressourcestærke beboere, som kan være med til at sikre trygge rammer i området. Det er vigtigt for vores unge, at de kan komme til og fra ungdomsklubben og føle sig trygge, og at deres forældre føler sig trygge ved at de befinder sig i området og i klubben.   - Der er i forvejen en høj koncentration af almene boliger i området. Vi er som sådan ikke imod almene boliger, men vi mener at området har brug for initiativer, som kan fremme områdets udvikling. Ideerne i høringsmaterialet beskriver, hvordan man vil skabe bedre rammer for iværksættere, der kan tilføre området nyt liv og økonomisk fremgang ikke mindst. Hvis man lykkedes med at tiltrække de rette iværksættere, som ønsker at skabe initiativer for og med lokalområdets beboere, så tror vi det kan skabe den udvikling, som området har brug for, og løfte det til et område med vækst, sociale mangfoldighed og plads til alle. - Projektet indeholder grøn beplantning, hvilket er tiltrængt i området. Området er for nuværende præget af gamle slidte industribygninger, som mildt sagt skaber en dårlig stemning. Mulighederne for cykel gennemkørsel, legemuligheder og rekreative områder vil uundgåeligt forandre området til det bedre. Også for vores unge. De gode forhold for cyklister går også i fin forlængelse med planerne om at etablere en cykeltunnel fra Rentemestervej til Nørrebro under s-togsbanen.  - Hvis projektet som beskrevet for nuværende vil blive realiseret vil det gavne områdets renommée og sikre flere besøgende fra resten af København og være attraktiv for turisme også - senest har vi set hvad gavlmalerierne på Rentemestervej har gjort for området med gadevandringer i weekenderne for at kigge på kunstværkerne og besøge de lokale restauranter og cafeer. Alt sammen med til at udvikle området positivt. Det er væsentligt at kigge på projektets langsigtede udvikling, når der skal bygges nyt og her mener vi, at der er blevet udviklet et projekt, der tager højde for Nordvestkvarterets langsigtede udvikling.  Som borgere og forældre i Nordvestkvarteret er vi bekymrede for beboersammensætningen. Vi har brug for familier, unge og ældre, som kan skabe nye initiativer og fremme områdets mange gode potentialer. Derudover har vi brug for nye bygninger og vedligeholdte rekreative områder, som skaber tryg og social adfærd. Det mener vi projektet kan, og derfor bakker vi op om projektet og ønsket om færre almene boliger. Ikke fordi vi er imod almene boliger som sådan, men fordi vi mener området har brug for de initiativer, der er skitseret i projektet.   
Læs høringssvar fra Thomas Sofienberg
Indsendt af:
HOFOR A/S
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København SA.
Postnr.:
2300
Til rette vedkommende, Vedhæftet er høringssvar fra HOFOR A/S.
Læs høringssvar fra HOFOR A/S
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Vedr. Lygten II - lokalplanforslag og kommuneplantillæg Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.   Projektetområdet er historiske beliggende øst for den nu rørlagte å: Lygte Å. Mod vest og syd er projektområdet afgrænset af ældre vejforløb. Mod syd lå ligeledes den historiske ”Lygtekroen”. Området er generelt arkæologisk underbelyst, men med en beliggenhed tæt på åløb, er der mulighed for at påtræffe aktivitet helt tilbage til stenalder. Museet vil på den baggrund, gerne kontaktes før der finder jordarbejde sted. Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. museumslovens § 26). Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Alex Heick
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftet
Læs høringssvar fra Alex Heick
Indsendt af:
Hans Skovaa
Dato: 25. september 2020
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Danske shoppingcentre P/S
By:
Taastrup
Postnr.:
2630
Lygten II   Høringssvar forslag til lokalplan og kommuneplantillæg   Som ejer af Nørrebro Bycenter, matrikel nr. 6159 Udenbys Klædebo Kvarter, København, fremsendes hermed høringssvar til forslag til lokalplan Lygten II samt kommuneplantillæg. Overordnet finder vi, at lokalplansforslaget samt medhørende bebyggelsesplan sikrer gode løsninger, der bidrager væsentligt til den nødvendige udvikling af området, og skaber en fysisk kobling med den øvrige by via Nordvestpassagen. Idet vi støtter de foreslåede rammer i Lokalplansforslaget for udvikling af området nord for Fyrbødervej vil nærværende høringssvar relatere sig til delområde VI samt Nordvestpassagen.   Nørrebro Bycenter De nye anvendelsesbestemmelser for delområde VI (Nørrebro Bycenter), der nu udlægges til Publikumsorienteret serviceerhverv med mulighed for at etablere café/restaurant og dagligvarebutikker, hilses ligeledes velkommen. I den forbindelse finder vi det det relevant at oplyse om, at der aktuelt arbejdes med en større udviklingsvision for Nørrebro Bycenter, hvilken der er indledt dialog om med kommunens Center for Byudvikling i separat spor. Visionen tager udgangspunkt i etablering af yderligere funktioner og arealer i og til centret, og tilsigter en større attraktionsgrad og integration af Nørrebro Bycenter i lokalområdet. Omfanget af denne vision ventes at række ud over de nye anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser i nærværende lokalplansforslag, Lygten II. Der vil derfor på et senere tidspunkt formelt blive indsendt anmodning om fornyet lokalplanlægning for Nørrebro Bycenter med udgangspunkt i en konkretiseret udviklingsplan.   Nordvestpassagen - vejadgang fra Fyrbødervej Det bemærkes, at Lokalplanen ikke redegør for den fremtidige trafikale løsning i og omkring området hvor Nordvestpassagen udlægges, og hvor Fyrbødervej ligger i dag. Dette område er et følsomt og trafikbelastet område, der betjener Nørrebro Bycenter som eneste vedadgang til parkeringsområde på terræn og i kælder, samt for til- og frakørsel af tung varetransport til centrets vareleveringsområde på bagsiden af centret ud baneterrænet. Lokalplanens arealudlæg af Nordvestpassagen i netop dette område nødvendiggør et velbearbejdet trafikalt løsningsforslag, hvor alle forhold og funktioner belyses. Teknik- og Miljøforvaltningens Mobilitetsafdeling har taget initiativ til et samarbejde mellem ejerne og kommunen for at finde en tilfredsstilllende løsning, hvilket pågår i skrivende stund. Idet Lokalplanen ikke indeholder et konkret veldokumenteret løsningsforslag på trafikudviklingen i området inden høringsfristen udløber, findes det nødvendigt at nævne forholdet som et opmærksomhedspunkt i nærværende høringssvar.    
Læs høringssvar fra Hans Skovaa
Indsendt af:
Birthe Mørck
Dato: 10. september 2020
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
2400
Vi er glade for, at der omsider bliver ryddet op i det område, ud mod Tagensvej, som har ligget brak siden tømmerpladsen blev opsagt (ca. 20 år??). Dernæst ser vi også frem til, at Nordvestpassagen bliver en realitet.  Vedr. Bebyggelsesgraden skal vi anbefale, at den holdes lavest muligt, og vi skal fastholde, at i hvert fald minimum 25 % af boligbyggeriet bliver almennyttigt, og at huslejerne bliver af en art, som mennesker med almindelige indtægter kan betale. Vi ønsker, at NV fortsat er et byområde, hvor mangfoldigheden af mennesker har mulighed for at bo. vi undrer os over, at borgermødet om lokalplanen blev offentliggjort i Bydelsavisen samme dag, det blev afholdt, og at beboere fra den anden side af banen, bl.a. Beboere fra Mjølnerparken ikke var inviteret.  Bebyggelsegraden og de flest mulige grønne områder, anbefales sammenholdt med planen vedr. byggeri på Drejervej, som også i  øjeblikket er til høring. mange hilsener  Michael Müller og Borth Mørck
Læs høringssvar fra Birthe Mørck
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 7. september 2020
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København s
Postnr.:
2450
se vedhæftet
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 1. september 2020
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftet høringssvar
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Bettina Laursen
Dato: 3. august 2020
Svarnummer:
3
By:
København
Postnr.:
2400
Umiddelbart lyder det til at være en fin plan med at skabe bedre forbindelse mellem parkerne og flere ungdomsboliger for studerende. Jeg kan dog ikke undlade at måtte udtrykke en bekymring for, at den trafik og derved kamp om parkeringspladser der må komme pga det øgede antal beboere i området, nu vil sprede sig ud over de omkringliggende boligområder, hvor der i forvejen er kamp om pladserne. Og faktisk opleves til at være blevet værre efter ordningen med tidsbegrænset parkering blev sat i værk. Det er fint at stile efter grøn trafik med cykler og der er sket mange gode tiltag i den retning generelt i København. Det nytter dog ikke noget at nægte mennesker, der er afhængige af deres biler for at kunne komme til og fra arbejde m.m. at have plads til deres bil i nogenlunde nærheden af hvor de bor og kræve store summer for det. Det er naivt og vil skabe vrede og frustrationer i stedet for et godt samarbejde. Jeg studser også meget over punktet om forurening og hvad der tillades. For ser man på antallet af radiomaster incl det kommende 5G der er sat op på de nuværende kollegiers tage, så stiller jeg mig meget spørgende til, hvad man definerer som forurening.  For om man vil erkende det eller ej, så er der flere hundrede forskningsresultater der viser, at den stigende mængde stråling der er i vores samfund, er at betragte som et stigende forureningsproblem - og særligt med microbølgestrålingen som 5G jo er.  Så nu hvor der skal skabes et tættere bebyggelsesområde må og bør dette tages i betragtning. Ellers risikerer vi at der skabes et område der vil stile mod en generel nedsat sundhedstilstand. Med venlig hilsen Bettina Laursen
Læs høringssvar fra Bettina Laursen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 8. juli 2020
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Frederik Weiergang Larsen
Dato: 3. juli 2020
Svarnummer:
1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Alt i alt en god lokalplan, som lægger op til bedre anvendelse af et ellers 'dødt' område. Jeg vil opfordre til at man er opmærksom på at Lygten og Tagensvej er tungt trafikerede veje, og at man tager højde for ikke at skabe flere flaskehalse i forhold til trafik og dermed ikke prioriterer flere parkeringspladser og i stedet prioriterer blød trafik i området frem for biltrafik. Samtidig vil en større andel af nye beboere i området også lægge mere pres på cykelstier, og der bør derfor i tillæg til lokalplanen foretages bedre forhold for cyklister i området. Særligt krydset Tagensvej/Lygten er et meget udsat kryds for cyklister. Området er samtidig meget isoleret fra flere sider, og man bør derfor fokusere på at åbne området mest muligt mod Nørrebro st, Mimersparken, Lygten og Lersøparken. Bh Frederik Larsen Kh Frederik
Læs høringssvar fra Frederik Weiergang Larsen