Fælles skoledistrikt og indskrivningsregler for Ørestad

Forslag til etablering af et fælles skoledistrikt for skolerne i Ørestad samt tilhørende indskrivningsregler er i høring.

Høringsfrist:

28. juni 2020
Indsendt af:
Nick Vikander
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 2
By:
København
Postnr.:
2300
Se venligst de vedhæftede filer
Læs høringssvar fra Nick Vikander
Indsendt af:
Skole og Forældre København
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skole og Forældre København
By:
København Ø.
Postnr.:
2100
Vedhæftet dokument for Skole og Forældre København.
Læs høringssvar fra Skole og Forældre København
Indsendt af:
Line Mark Rugholt
Dato: 27. juni 2020
Svarnummer:
20
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar om Fælles Skoledistrikt Skolebestyrelserne på Ørestad og Kalvebod Fælled Skole har gennem længere tid arbejdet med de årlige ændringer i skoledistrikterne i Ørestad. Hvert år har vi påpeget de uhensigtmæssige skoledistriktsændringer, der gjorde at forældre troede, at deres børn hørte til et skoledistrikt, hvorefter de blev flyttet til at andet skoledistrikt, samt de uhensigtmæssigt ujævne fordelinger af børn mellem skolerne. Vi har i flere høringssvar i løbet af de sidste år foreslået et fælles skoledistrikt. I foråret 2020 har Skolebestyrelsen på Kalvebod Fælled Skole, Skolebestyrelsen på Ørestad Skole og forældrerepræsentanter fra Hannemanns Allé Skole sammen med Københavns Kommune ansøgt Undervisningsministeriet om et fælles skoledistrikt i Ørestad. Vi mener at et fælles skoledistrikt vil have følgende fordele: - Mere forudsigelige fremskrivninger af elevtal for skolerne. - Mere økonomisk stabilitet for skolerne i Ørestad og dermed bedre arbejdsvilkår for skolerne til at skabe rammer for kvalitetsundervisning og god læring, blandt andet ved mindre personaleudskiftning. - Bedre udnyttelse af Ørestads samlede skolekapacitet. - Mulighed for at forældre i højere grad kan udnytte deres frie skolevalg til at vælge mellem tre (snart fire) skoler i Ørestad med forskellig profil. - Styrket sammenhængskraft socialt i Ørestad, fordi børn og forældre kender hinanden på tværs af hele Ørestad. - Mulighed for at fordele elever mellem skolerne for at opnå en optimalt blandet gruppe på hver skole/årgang/klasse. - Styrket samarbejde skolerne imellem, hvilket i sidste ende vil styrke alle skolerne og bydelen, for eksempel ved mulighed for fælles valgfag. Vi er også klar over, at der kan være ulemper ved forslaget. Med et fælles skoledistrikt ved forældre og børn nemlig ikke med sikkerhed, hvilken skole de hører til. Det er dog en del af forslaget, at Ørestads børn er sikret en skole inden for 1,5 km af deres hjem. Det er vores erfaring, at med de tidligere skoledistrikter tilhørende hver skole kunne forældrene og børn heller ikke vide sig sikre på, hvilken skole de hørte til, da skoledistrikterne er blevet ændret hvert år. Eksempelvis er den sydlige del af Byparken, der i mange år har hørt til Ørestad skole, blevet flyttet Kalvebod Fælled Skoles skoledistrikt, og haveforeningerne og villavejene mellem Ørestad og Kongelundsvej, der længe har tilhørt Ørestad Skole, tilhører nu Skolen på Hannemanns Allé. Det er også sandsynligt at bedre kapacitetsudnyttelse vil føre til større klasser, men vi mener at stabile større klasser er bedre end at have ustabilitet i klasser, usikkerhed for personalet og potentielt midlertidige pavillonløsninger, som måske ikke ligger i nærhed af skolen. Skolebestyrelser og forældrerepræsentanter fra Ørestads tre skoler ser frem til samarbejde med at implementere det nye fælles skoledistrikt og fordelingskriterierne - og en evaluering af det fælles skoledistrikt efter implementeringen.  Slutteligt ønsker vi at tilføje, at det har høj prioritet for os, at Københavns Kommune medtænker en samlet plan for skolevejenes trafiksikkerhed i det nye skoledistrikt. Vi vil også på det kraftigste opfordre til, at der i planlægningen af den fjerde skole i Ørestad (i Vejlandskvarteret) tages højde for de skolespor, som stadig mangler i Ørestad. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Kalvebod Fælled Skole, Skolebestyrelsen på Ørstad Skole og forældrerepræsentanter på Skolen ved Hannemanns Allé  
Læs høringssvar fra Line Mark Rugholt
Indsendt af:
Lene Holst Nielsen
Dato: 26. juni 2020
Svarnummer:
19
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære Københavns Kommune, Først og fremmest vil jeg understrege, at jeg er meget imod jeres forslag om et fælles skoledistrikt. Nedenfor vil jeg redegøre for, hvorfor jeg er imod det, og afslutningsvist vil jeg foreslå et kriterium til fordelingen af børnene samt mindre skoledistrikter i det tilfælde, at nærværende forslag bliver vedtaget i den nuværende form. Da vi købte vores hus, var det med udsigt til, at vores barn/børn ville komme til at gå på den nybyggede skole, Kalvebod Fælled Skole, som praktisk talt ligger i vores baghave. Vi kunne se frem til, at vi trygt kunne lade vores barn/børn gå i skole, uden at vi skulle bekymre os om en trafikeret vej. Det er også vigtigt for børnene, at de kan se frem til at gå i skole med deres venner fra kvarteret, som de leger med hyppigt. Ydermere er det naturligvis også et kæmpe plus, at de af vores naboer, der har børn på skolen, giver skolen deres varmeste anbefalinger. Men nej... Endnu engang oplever vores familie, at Københavns Kommune ikke udarbejder og eksekverer langsigtede og fremtidssikrede løsninger for børnene i Ørestaden. Det gælder såvel dagsinstitution som skole. Det er lappeløsning på lappeløsning på vores børns bekostning. Med forslaget kan vores barn/børn i værste fald ende med at skulle gå på Ørestad Skole. Det indebærer, at barnet/børnene skal krydse både Hannemanns Allé og Ørestads Boulevard, to meget trafikerede veje, for at komme i skole. Derudover vil det være mere usikkert, om barnet/børnene kommer til at gå i skole med sine venner. Det er ikke en ønskværdig situation, at vi bor med en skole i baghaven og en ny på vej på nabogrunden, men vores barn/børn kan risikere ikke at komme på nogen af dem. Jeg er opmærksom på, at skolebestyrelserne har været inddraget i forslaget og er positive overfor det. Hertil vil jeg blot bemærke, at forældrene i skolebestyrelserne er garanteret at få evt. yngre søskende i den skole, som evt. ældre søskende går på i dag. Dette er ikke tilfældet for vores barn/børn. Ydermere er jeg opmærksom på, at børn, som har været i samme børnehave, er blevet skilt fra deres venner ved skolestart. Hertil vil jeg fremhæve, at ingen af de børn er blevet fordelt til en skole, som ligger op til 1,5 km. væk fra bopælen. Såfremt forslaget vedtages i dens nuværende form, foreslår jeg, at der indsættes et nyt kriterium, som nr. 3, ved fordelingen af børnene. Det er et nærhedskriterium, som indebærer, at børn skal gå på den skole, som ligger i umiddelbar nærhed af bopælen. Dermed bliver de foreslåede kriterium nr. 3 og 4 til nr. 4 og 5. Dernæst foreslår jeg, at skoledistrikterne med fordel kan laves mindre, således at Kalvebod Fælled Skole og Hannemanns Allé slås sammen og Ørestad Skole og Vejlands Allé slås sammen. Jeg håber, at Københavns Kommune vil overveje forslaget en ekstra gang, da denne usikkerhed om børns skolegang efter min opfattelse i høj grad medvirker til at gøre Ørestaden til et uattraktivt sted at bo for børnefamilier. Bedste hilsner Lene Holst Nielsen og Tue Høyrup Andersen
Læs høringssvar fra Lene Holst Nielsen
Indsendt af:
Ungeråd KBH
Dato: 26. juni 2020
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ungeråd KBH
By:
København V
Postnr.:
1600
Se vedhæftede fil. 
Læs høringssvar fra Ungeråd KBH
Indsendt af:
Skolebestyrelsen på Kalvebod Fælled Skole
Dato: 25. juni 2020
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Katch
By:
København S
Postnr.:
2300
  Høringssvar fra forældrebestyrelsen på Kalvebod Fælled Skole ang. fælles skoledistrikt og indskrivningsregler for Ørestad.   Københavns kommune har igangsat en høring ang. fælles skoledistrikt og indskrivningsregler for Ørestad. Forældrebestyrelsen på Kalvebod Fælled Skole har drøftet dette forslag og er enige om følgende høringssvar:   Fælles skoledistrikt Skolerne i Ørestad har i flere år, været underlagt skoledistriktsændringer. Dette skyldes i høj grad nuværende og kommende kapacitetsudfordringer, samt at den fysiske placering af skolerne i Ørestad er uhensigtsmæssig. På nuværende tidspunkt er der tre skoler i Ørestad. Ørestad Skole som er overfyldt, Kalvebod Fælled Skole (fremover kaldet KFS) som snart er overfyldt samt den nyopstartede skole, Skolen på Hannemanns Allé, som skal bygges meget tæt på KFS. Dette gør det svært at lave hensigtsmæssige skoledistrikter i bydelen. Indtil nu har Ørestads beboere måttet forholde sig til skoledistriktsændringer mere eller mindre hvert år. Da Ørestad fortsat er under udbygning, er det svært at forudse beboerdemografien. Det anses derfor som sandsynligt, at der også fremover vil blive lavet skoledistriktsændringer fra år til år for at imødekomme det antal børn, der flytter til området. Yderligere har mange af Ørestads børn længe været underlagt ændringer i form af midlertidige placeringer, forflyttelser og manglende kapacitet på både dagtilbuds- og skoleområdet. Det har derfor længe ligget os, og de andre skolebestyrelser i området, på sinde at skabe mest mulig kontinuitet og langsigtede løsninger - til gavn for alle bydelens børn. Dette mener vi kan sikres med et fælles skoledistrikt, da det vil give: Stabilitet for børnene så man ikke tror, at man tilhører ét skoledistrikt og pludselig tilhører et andet. Mulighed for at fordele børnene på bydelens skoler i forhold til skolernes normering, så skolerne ikke fortsat bliver overfyldte - til gavn for både børn og voksne på de enkelte skoler. Mulighed for at forældre med børn i samme daginstitution kan ønske samme skole og dermed skabe kontinuitet for børnene i forhold til deres venskaber. Vi bakker derfor op om forslaget om et fælles skoledistrikt i Ørestad.   Det er dog vigtigt for os at understrege, at en forudsætning for vores opbakning om et fælles skoledistrikt er, at de enkelte skoler består som individuelle skoler med samme skoleledelsesstruktur som i dag. Dvs. én skoleleder og én pædagogisk leder for hver skole.   Indskrivningsregler Man kunne frygte, at et fælles skoledistrikt vil betyde, at børn kan ende på en anden skole, end den de bor tættest på. Det mener vi, at der er taget højde for i indskrivningsreglerne. Disse lægger op til et afstandskriterium, der skal sikre, at barnet optages på den skole, som ligger tættest på bopælen, hvis der er plads, når skolen har optaget elever efter kriterium 1-3 er opfyldt. I praksis mener vi ikke, at kriterium 1 (omgængere) og kriterium 3 (københavnermodel) vil fylde meget i optagelsen. Vi forudser derfor, at de børn, der bor tættest på en given skole og ønsker optagelse her, vil få mulighed for at blive optaget på denne. Vi bakker derfor op om de foreslåede indskrivningsregler. Forsøgsordning Da Ørestad som sagt er en bydel i udvikling, mener vi, at det er vigtigt at tage højde for Ørestads situation, når forsøgsordningen afsluttes. Her og nu er et fælles skoledistrikt umiddelbart den bedste løsning for at undgå, at Ørestads skoler fyldes udover deres kapacitet. Når forsøgsordningen afsluttes, vil Ørestad nærme sig sin færdigudbyggede karakter med mindre tilflytning, hvorefter et samlet skoledistrikt muligvis ikke længere er et behov.   Afsluttende kommentarer Afslutningsvist vil vi bede forvaltningen og Børne og Unge-udvalget om at udvise rettidig omhu i forhold til: - at lave en gennemtænkt planlægning af den omgivende trafik for at garantere sikre skoleveje for alle børn i Ørestad, uanset hvilken skole de måtte ende på. Det vil medvirke til den tryghed, som det fælles skoledistrikt ønsker at tilvejebringe.  - fortsat at arbejde med at imødekomme kapacitetsudfordringer med gode lokale løsninger og tidligst mulig planlægning af og optag på evt. kommende skoler i området.
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen på Kalvebod Fælled Skole
Indsendt af:
Jens Balslev
Dato: 25. juni 2020
Svarnummer:
16
By:
København S
Postnr.:
2300
Det bliver også et rungende "Nej tak" til fælles skoledistrikt herfra. En meget stor del af grunden til, at vi købte bolig her i Nordre Fælled Kvarteret, var, at husene ligger så tæt på Kalvebod Fælled Skole, og det grønne område, der via yderst børnevenlige stier så fint forbinder vores kvarter med skolen. Desuden ønsker vi på ingen måde, at kvarterets børn, der som resultat af vores huses nærhed, leger meget sammen, skal spredes ud på to eller flere skoler. Nordre Fælled Kvarter hører til Kalvebod Fælled Skole! Det er ikke svært at forstå for enhver, der rent faktisk har været herude og kigge.
Læs høringssvar fra Jens Balslev
Indsendt af:
Jens Balslev
Dato: 25. juni 2020
Svarnummer:
15
By:
København S
Postnr.:
2300
Det bliver også et rungende "Nej tak" til fælles skoledistrikt herfra. En meget stor del af grunden til, at vi købte bolig her i Nordre Fælled Kvarteret, var, at husene ligger så tæt på Kalvebod Fælled Skole, og det grønne område, der via yderst børnevenlige stier så fint forbinder vores kvarter med skolen. Desuden ønsker vi på ingen måde, at kvarterets børn, der som resultat af vores huses nærhed, leger meget sammen, skal spredes ud på to eller flere skoler. Nordre Fælled Kvarter hører til Kalvebod Fælled Skole! Det er ikke svært at forstå for enhver, der rent faktisk har været herude og kigge.
Læs høringssvar fra Jens Balslev
Indsendt af:
Lars Sørensen
Dato: 25. juni 2020
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Lærerforening
By:
Frb. C
Postnr.:
1809
Høringssvar fra Københavns Lærerforening
Læs høringssvar fra Lars Sørensen
Indsendt af:
Martha Johansen
Dato: 25. juni 2020
Svarnummer:
13
By:
KØBENHAVN S
Postnr.:
2300
Som forældre til et barn som starter i skole næste år skaber 'fælles skoledistrikt' stor usikkerhed. Vi oplever ikke transparens i kriterierne for hvordan børnene fordeles på skolerne, særligt afstandskriteriet bevirker at der ikke bliver taget højde for det nære fællesskab i blandt børnene, skolens nærhed til boligen og den korte og sikre skolevej. Vi bor i Bellakvarter og tilhører nu Ørestad Skole som er vores foretrukne. Med afstandskriteriet risikerer vi at vores børn kommer langt bag i køen til den foretrukne skole, fordi børn tættest på skolen prioriteres (med placeringen af skolerne vil de børn også være tættest på alternative skoler indtil skolen ved Vejlands Alle starter indskrivning). Til gengæld får vores børn den længst mulige skolevej til en skole i et andet kvarter. Det begrænser muligheden for legeaftaler og fællesskab uden at skulle krydse store veje og det gør det svært at få enderne til at hænge sammen i pressede børnefamilier. Det skaber usikkerhed ikke at vide om vores ældste barn får plads på den skole vi ønsker og vi synes det er uklart hvordan afstanden til skolerne måles (fugleflugtlinje, korteste vej eller den sikre cykelsti/skolevej bl.a. til en skole som endnu ikke er bygget).
Læs høringssvar fra Martha Johansen
Indsendt af:
Anne Louise Laurberg
Dato: 23. juni 2020
Svarnummer:
12
By:
København S
Postnr.:
2300
Det fremgår af høringsmaterialet, at Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at elever, der enten er omgængere, har søskende på den ønskede skole eller er omfattet af Københavnermodellen, har krav på optagelse. Det vil sige, at det for andre langt hovedparten af de kommende skolebørn bliver afstandsparameteret på 1,5 km., der bliver den afgørende faktor. For skolebørn i bl.a. Nordre Fælled Kvarteret betyder det reelt, at de kan blive henvist til både Kalvebod Fælled Skole (KFS), som de tilhører med det nuværende skoledistrikt, Hannemanns Skole eller Ørestad Skole.  Hvad der kan undre er, at ingen af de andre principper fra forvaltningens retningslinjer for inddeling af skoledistrikter om trafiksikkerhed, skolens nærhed på bopæl, forudsigelighed og hensynet til at holde børnegrupper samlet, foreslås at skulle have nogen form for betydning.  Jeg vil gerne henvise til mit høringssvar vedrørende ændring af skoledistrikter til skoleåret 2020/2021 af 4. juni 2019, høringssvar nr. 9, da de samme problemstilliner gør sig gældende. Jeg henleder i den forbindelse forvaltningen på, at børne- og ungdomsborgmesteren ved brev af 27. august 2019, j.nr. 2019-0220539, besvarede min henvendelse positivt med en tilkendegivelse om, at han personligt ville arbejde for, at Nordre Fælled Kvarter fremover ville tilhøre KFS. Det kan derfor undre, at de principper, der var udslagsgivende for et år siden, nu tilsyneladende bliver ignoreret af forvaltningen. Det fremgår da af udtalelsen fra skolebestyrelserne i Ørestad, som der henvises til i høringsmaterialet, at: ”Med det fælles skoledistrikt, forstiller vi os også, at skolerne ville kunne samarbejde og fordele elever efter principper som søskendegaranti, skolens nærhed på bopæl, trafiksikkerhed på skolevej samt familiens ønske om at eleven skal optages på en bestemt skole.” Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre til, at de gængse retningslinjer bliver inkorporeret i de parametre, som kommende skolebørn i Ørestad fremover bliver fordelt efter.  
Læs høringssvar fra Anne Louise Laurberg
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Kommune
By:
københavn
Postnr.:
2300
Amager Vest Lokaludvalg takker for materiale og information om forslaget om fælles skoledistrikt i Ørestad. Lokaludvalget er umiddelbart positive over, at resultatet er denne femårige forsøgsordning med fælles skoledistrikt og fornemmer, forslaget er bakket op af skoler, skolebestyrelser og politikere. Lokaludvalget forudser dog nogle udfordringer ved implementeringen af fælles skoledistrikt. Der er megen forskning på netop dét område, om fordelingsnøgler mm, som lokaludvalget savner en grundigere gennemgang af i høringsmaterialet. Derfor vil Lokaludvalget gerne opfordre til, at Børne- og Ungeforvaltningen sammen med Amager Vest Lokaludvalg arrangerer borgerinddragelse i forbindelse med udformning af netop strukturen for det fælles skoledistrikt og fordelingen af skolebørn mellem de (snart) fire skoler – for forvaltninger, forældre og skolebestyrelser. Vi mener, at der bør være transparens vedr. de kriterier, der anvendes til fordeling af børnene. Desuden mener vi, at evalueringen af forsøgsordningen og en åben dialog herom er særdeles vigtig for at sikre de bedste forhold for børnene. På vegne af Lokaludvalget André Just Vedgren Formand, Amager Vest Lokaludvalg  
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Hans-Kristian & Julie Meinicke Jørgensen
Dato: 13. juni 2020
Svarnummer:
10
By:
København S
Postnr.:
2300
Som mange andre har vi valgt bolig ud fra beliggenhed og i særdeleshed institutioner og skolen. Forslaget om "fælles skoledistrikt" er et oplæg, der ikke tager højde for børnene, familierne, den sikre skolevej samt det nære fællesskab og naboskab.  Selvfølgelig skal vores barn være garanteret en plads på den skole, hvis skoleklokke vi kan høre indendørs med lukkede vinduer og hvor vi fra vores vinduer kan følge med i livet og undervisningen på skolens boldbane og legepladser. Med til skolen følger også fællesskabet med de øvrige børn der bor, så børnene kan lege med hinanden på legepladser og udearealer uden at skulle krydse store veje. Skovkvarteret er netop blevet skabt med en vision om at det er børnenes kvarter, hvor de kan lege frit og selv gå den korte tur til skolen (kilde: www.skovkvarteret.dk). Med et "fælles skoledistrikt", vil det ikke være tilfældet. Den nuværende løsning er bedre for nærmiljøerne og uagtet om man er i stand til at byplanlægge godt, bør det ikke gå ud over børnene og de i forvejen pressede børnefamilier.
Læs høringssvar fra Hans-Kristian & Julie Meinicke Jørgensen
Indsendt af:
Rikke vergmann
Dato: 9. juni 2020
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak til fælles skoledistrikt. Vi har valgt nuværende bolig fordi vi ønskede at bo så tæt på skole som muligt. Dette både for undgå unødig trafik og spare tid i dagligdagen, men i særdeleshed for at give vores børn mulighed for at bygge tætte relationer børn i det umiddelbare nærområde. Det virker som en smutter at "løsningen" med et fælles skoledistrikt nu bliver lagt på bordet. Der må være en bedre løsning.     
Læs høringssvar fra Rikke vergmann
Indsendt af:
Dennis Nielsen
Dato: 9. juni 2020
Svarnummer:
8
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak til fælles skoledistrikt! Vi har netop købt bolig her fordi skole og institutioner var tæt på. 
Læs høringssvar fra Dennis Nielsen
Indsendt af:
Celina
Dato: 9. juni 2020
Svarnummer:
7
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi værdsætter, at distriktet tages op til høring for at imødekomme alles interesserer. Det er i vores stærkeste interesse at takke nej til et fælles skoledistrikt. Vi har erhvervet bolig med netop skoledistriktet som tungtvejende faktor; og vil derfor være utroligt kede af, hvis vores børn skulle forpasse muligheden for at gå på Kalvebod Fælled Skole.
Læs høringssvar fra Celina
Indsendt af:
Tine
Dato: 9. juni 2020
Svarnummer:
6
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Nej tak til fælles skoledistrikt. Vi har købt bolig efter at skole og institutioner var tæt på og med adgang til skolen uden at børnene skal krydse større vej, hvilket ikke vil være tilfældet, hvis vi skulle være uheldige at få tildelt skolen ved Vejlands alle. Derudover ville det være ærgerligt, når man nu går efter følelsen af fællesskab og mindre samfund i Ørestad, at man fordeler børnene ud på et relativt stort område, når nu de kunne have klassekammerater og skolevenner lige ved siden af. Det virker som en rigtig skidt løsning.
Læs høringssvar fra Tine
Indsendt af:
Sena
Dato: 5. juni 2020
Svarnummer:
5
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak til fælles skoledistrikt!!!! Vi, og mange andre familier, har valgt at købe bolig i forskellige dele af Ørestaden ud fra visse kriterier. Et af de kriterier for mange familier er nærhed til instituion og skole. Vi har Kalvebod Fælled Skole og kommende Hannemans Skole i baghaven og ser vores børn gå på en af disse to skoler i fremtiden og ikke blive sendt afsted til Ørestad Skolen, hvor de skal krydse stærkt trafikerede veje! Manglende nærhed til skole kan være ødelæggende for relationer og dagligdag for mange børn og familier da børnene kan risikere at bo langt fra deres venner jf. afstandskriteriet på de 1,5 km. Det kan være at det gør forvaltningen arbejde nemmere at placere børn, der hvor de lige kan presses ind, men det bliver på bekostning af børnene og mange familiers hverdag hvor tryghed og logistik er vigtige faktorer. Det er uacceptabelt at vi skal bøde for kommunens manglende evne til at følge med udviklingen i Ørestad!  
Læs høringssvar fra Sena
Indsendt af:
Lotte
Dato: 4. juni 2020
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak til fælles skoledistrikt! Vi kan ikke bakke op om forslaget om et fælles skoledistrikt i Ørestad, da det ikke er rimeligt at kunne fordele børnene på flere forskellige skoler alt efter hvor der lige er plads. Det kan ikke komme som nogen overraskelse for byplanlæggerne af Ørestad at der skal skoler og institutioner til! Det er en bydel med masser af lejligheder, hvor der er mange nye familier bosiddende. Vi har boet her i 6 år og vores datter skal starte i skole til næste år. Der var allerede pladsproblemer da hun skulle i vuggestue, fordi byggeriet af skoler og institutioner ikke har fulgt med byggeriet af boliger. Vi har bevidst købt bolig næsten lige ved siden af Ørestads skole, så vi var sikre på at vores datter kunne færdes af stien uden at skulle krydse nogen veje på hendes vej mellem bopæl og skole. Nu risikerer vi at hun kan blive placeret på alle 3 (eller 4 skoler) grundet afstandskriteriet på 1,5 km. Vi kan ikke se det rimelige i at man stilles i den situation når man bor så tæt på en skole. Det handler jo også om at hun gerne skulle have klassekammerater i sit umiddelbare nærområde. Folk der bosætter sig længere væk fra en skole ved jo på forhånd hvad de går ind til, og har også haft mulighed for at kigge på skoledistriktet og tage stilling til deres valg herudfra. Vi andre skal ikke tages som gidsler!
Læs høringssvar fra Lotte
Indsendt af:
Michael Blicher
Dato: 29. maj 2020
Svarnummer:
3
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak til fællesdistrikt! Dette er et alvorligt krumspring og lappeløsning for BUF at foreslå. At børnene bare kan flyttes rundt på, uden at tænke over konsekvenserne for dem. Det kan ikke være rigtigt, at man mener at børn fra Ørestad syd skal krydse de mange veje med biler om morgenen, for at komme i skole i den anden ende på Ørestad skole, blot fordi at Københavns Kommune (KK) simpelthen er for langsomme til at få de nye skoler opført til at klare det pres der er.  Skolen er ligeså meget med til at skabe relationer og det giver da bedst mening for børnene at de kan få skolekammerater der bor i nærheden som de kan se.  Jeg er enig i den nuværende situation med pres på skolerne ikke er holdbar, men så må man opfører barakker eller andet midlertidigt indtil man får opført de skoler der skal opføres. Jeg vil ikke have mine børn bliver forsøgsdyr.
Læs høringssvar fra Michael Blicher
Indsendt af:
Signe Skaarup
Dato: 29. maj 2020
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er en forfærdelig ide med fælles skoledistrikt! Børn bør som udgangspunkt gå i skole (og daginstitution) så tæt på hjemmet som muligt for at skabe tryghed, undgå unødig trafik og for at spare forældre tid i dagligdagen. Det må være op til KK (eller hvem der sidder med planlægningen af bydele) at sørge for at der er skolepladser nok, så man undgår disse krumspring på børnenes (og familiernes) vegne, hvor man risikerer at børn sendes på tværs af Ørestad i morgentrafikken! Har man lavet "en smutter" i forvaltningen må det være dennes ansvar at gøre bod ved at tyvstarte byggeriet af Hannemanns Skole, opstiller flere (grimme) barakker eller hvad man nu kan finde på. Det skal ikke gå ud over børnene! 
Læs høringssvar fra Signe Skaarup
Indsendt af:
Stephanie Kelmann
Dato: 29. maj 2020
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2300
Nej tak til fælles skoledistrikt!!!! Jeg er bekymret over udsigten til at børn, som mine egne, der bor tæt på Kalvebod Fælled skole, potentielt kan blive fordelt til Ørestad skole. Det ville være så ødelæggende for relationer og dagligdag for mange børn og familie. For mig er der en kæmpe værdi i at man kan bo helt tæt på skolen og legekammerater.  Med fælles skoledistrikt er jeg bekymret for at man flytter rundt på vores børn efter forgodtbefindende. Det er en reelt risiko.  
Læs høringssvar fra Stephanie  Kelmann