Luftfoto af lokalplanområdet

Nyhavn og Gammelholm tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplantillægget skal gøre det muligt at etablere udeservering på solsiden i kajkantzonen langs strækningen i den yderste del af Nyhavn.

Høringsfrist:

30. juni 2020
Indsendt af:
Søren Stenderup
Dato: 30. juni 2020
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nyhavnsforeningen
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Søren Stenderup
Indsendt af:
Jes Leen Schmidt
Dato: 30. juni 2020
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
JS Boatcharter
By:
København K
Postnr.:
1427
Høringssvar fra JS Boatcharter- skibene MS Mary samt Chaluppen beligennde overfor Nyhavn 55-63 Som ejer af et sejlende restaurationsskib MS Mary , samt Chaluppen ser vi med stor interesse for det ny forslag til lokalplanen.  Vi har også flere gange søgt om udeservering på kajen, da vi mener, at vi kan bidrage både til stemningen samt maritimt miljø i området. Nyhavn har gennem det sidste årti udviklet sig til et meget kommercielt område og mistet en del af det oprindelige maritime miljø. Skibene skaber en stor del af "Nyhavnsstemningen" og der vil med udeserveringen følge en naturlig sammenhæng mellem servering og skibsmiljøet. Vi har i flere år været generet af cykelparkering, samt en del turister som desværre ikke respekterer vore henstillinger om ikke at bortkaste affald i kanalen og langs kajen. Ved opstilling af diverse blomsterkasser, og borde og stole vil cykelparkering ved kajkanten besværliggøres og cyklerne henvises til andet område.   I tråd med kommunens ønske om at skabe et attraktivt og bæredygtigt København, finder vi det hensigtsmæssigt, at der i lokalplanen sættes grænser for brug af området ved kajkanten til udeservering fra restaurationsskibenes side: Der bør kun gives tilladelse til udeservering ved kajkanten udfor det tilhørende skib, og tilladelsen skal tilknyttes skibet. Der bør tilstræbes et samlet/fælles  udseende  med møblement og  blomsterkasser.  Der skal sikres en hensigtsmæssig  affaldshåndtering m.m.  Den nuværende affaldordning, hvor der både  er offentlig samt privat affald skaber problemer, når affaldbeholderne er fyldte og affald efterlades ved sugesystemet. Der bør også etableres bedre vejledning og mulighed for for parkering af cykler og elløbehjul i området, så det undgås, at cykler og elløbehjul stilles op af husfacader, og det i stedet sikres, at stativerne anvendes Venlige hilsner Jes Leen Schmidt JS Boatcharter
Læs høringssvar fra Jes Leen Schmidt
Indsendt af:
Brdr. Strecker
Dato: 30. juni 2020
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1253
  HØRINGSSVAR Indsigelse MOD Lokalplan tillæg nr. 1 til Lokalplan 512 ” Nyhavn og Gammelholm” samt indsigelse mod midlertidig Covid-19 tilladelse til udeservering ud for Restaurationsskibet Oranje.   Lokalplan 512 blev til gennem en meget grundig dialog og proces mellem Københavns Kommune, beboere, erhvervsdrivende og interesseorganisationer.  Alle var enige om, at der ikke skal være kommercielle aktiviteter langs det fredede bolværk. Kajarealet og bolværket er smukt, attraktivt og skal være friholdt til promenade og ophold.   Hvorfor er tillæg 1 til Lokalplan 512 udarbejdet? Teknik og Miljøudvalget syntes at mangle forståelse for, og indsigt i, de lokale forhold. Udvalget burde have kigget nærmere på den relativt nyligt overståede lokalplansbeslutning. De lokale aktører har i lokalplansprocessen drøftet forholdene omkring bolværket meget grundigt, og det forekommer at dette forslag til tillæg ikke burde være udsendt. Der er ikke tale om nødvendige ændringer, og forslaget er utidig forstyrrelse af Forvaltningen og de lokale beboere, foreninger og erhvervsdrivende.   Det aktuelle forhold omkring Restaurationsskibet Oranje Restaurationsskibet Oranje har hidtil dagligt overtrådt de eksisterende lokalplansbestemmelser, og det til trods for, at Teknik og Miljø Forvaltningen gentagne gange har orienteret og informeret Restaurationsskibet Oranje om overtrædelserne. Disse overtrædelser er omfattende dokumenteret i Forvaltningens arkiver og via fotos af et kæmpe menuskilt samt flere A-skilte, parasoller og tilhørende parasolfødder, plantekasser, industripaller, borde, stole m.v.   Folkene bag skibet Oranje har haft rig mulighed for at gøre sig bekendt med lokalplanens bestemmelser, før man valgte at ligge Oranje i Nyhavn.   Andre restaurationsskibe og andre potentielle ansøgere til udeservering langs bolværket Der har gennem årene været andre skibe og restauranter, der har søgt om udeservering langs bolværket. Alle har fået nej. Det har været forvaltningens rigtige prioritet at friholde det smukke, fredede og rekreative område langs bolværket. Får Oranje tilladelse til udeservering langs bolværket, må Københavns Kommune forvente, at andre skal have en tilsvarende tilladelse. Hensynet til de mange gående, trafikale hensyn, fremkommelighed og plads til redningskøretøjer Nyhavn er en af Københavns store turistattraktioner. Nyhavnspromenaden langs kajarealet er attraktionen! De mange turister nyder skibene, den smukke brostensbelægning, bolværket, de farvede fredede huse, udsigten over havnen og Nyhavnsbroen. Der skal være plads til, at Nyhavns gæster kan sætte sig på det siddevenlige bolværk og nyde havnens smukke udsigter.   Der er i Nyhavn, om formiddagen, en del varevognstransport til restauranterne, hotellerne og virksomhederne. Hvis varevognene ikke kan holde ind langs bolværket vil der ske kødannelse. På side 5 i den fremlagte redegørelse i høringsmaterialet, ses en 3*34 varevogn parkeret foran Oranje. Skulle varevognen i stedet holde på vejbanen, ville trafikken blive spærret.   Der er ejendomme - som f.eks. Nyhavn 63 (ud for Oranje) - hvor der skal biler ind og ud af porten. Ind- og udkørsel vil blive udfordret af en udeservering ved kajarealet.   Det er vores vurdering, at udeservering langs kajarealet vil være en væsentlig hindring for redningskøretøjer.   Strækningen Nyhavn 49-71 er indrettet med tilgængelighedslinjer for handicappede, og tilgængeligheden vil, efter vores vurdering, komme i karambolage med udeservering langs bolværket.   Nyhavns værdier skal beskyttes Herlighedsværdien i Nyhavn ligger i adgangen til kajarealet, bolværket, udsigten over Nyhavnskanalen og at man kan sidde på bolværket, som er fredet.    Det er tendensen i resten af Danmark, at arealer langs havet og havnene skal friholdes. Således er der hensigt om fri promenade fra Sydhavnen til Langelinie. Helt lokalt har vi den fri promenade fra Nyhavn og langs Skuespilhuset til Ofelia Plads.   Vi må jf. ovenstående argumenter, protestere mod det fremlagte forslag til tillæg til Lokalplan 512, og henvise til at den eksisterende lokalplan respekteres.       Med venlig hilsen Brdr. Strecker på vegne af følgende restauranter:   Guldmagerens Hus Nyhavn 59-61 Cafe H.C. Andersen Nyhavn 67 Ved Kajen Nyhavn 43 Restaurant Nyhavn 37 Skipperkroen Nyhavn 27-29 Barock Nyhavn 1 Brooklyn Toldbodgade 3
Læs høringssvar fra Brdr. Strecker
Indsendt af:
Indre By Lokaludvlag
Dato: 30. juni 2020
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1599
Se det vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvlag
Indsendt af:
Søren Stenderup
Dato: 30. juni 2020
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nyhavnsforeningen
By:
Valby
Postnr.:
2500
Indsigelse vedrørende Forslag til tillæg til Lokalplan 512 omhandlende udeservering mod kajkanten i Ydre Nyhavn. Som formand for Nyhavnsforeningen skal jeg hermed på foreningens vegne gøre indsigelse mod at der laves tillæg til den gældende lokalplan 512 med henblik på at tillade udeservering mod kajkantzonen i ydre Nyhavn. Pt. ligger der kun et restaurationsskib,”Oranje”. Oranje´s ejer har selv tidligere anmodet om dispensation til udeservering bl.a. ved foretrædemateriale til Trafik- og Miljøudvalget i marts 2020. Ønske om tillæg til Lokalplanen er dermed i realiteten en følge af en enkelt erhvervsdrivendes ønske om at kunne udvide sin forretnings kundevendte areal, snarere end et bredt funderet behov hos brugere af byrummet, hvad enten det er beboere eller turister mv., for øget restaurationskapacitet i Nyhavn. Forslaget bør tilbagetrækkes i sin helhed da det er i strid med Byrumsstrategi for Nyhavnsområdet fra 2009, gældende Lokalplan 512 samt den gældende fredning  af Nyhavn og kanalerne. Det fulde høringssvar er vedhæftet. På Nyhavnsforeningens vegne Søren Stenderup
Læs høringssvar fra Søren Stenderup
Indsendt af:
Nyhavn Erhvervsforening
Dato: 30. juni 2020
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Nyhavn Erhvervsforening
By:
Kbh K
Postnr.:
1051
På Nyhavn Erhvervsforenings vegne vil jeg hermed indgive en indsigelse mod både den midlertidige Covid-19 tilladelse til udeservering samt forslag om en permanente tilladelse til udeservering fra restaurationsskibe i Nyhavn.  Nyhavn Erhvervsforening er en sammenslutning af restaurationer, kontorer og andre erhverv i og omkring Nyhavn. Nyhavn Erhvervsforening har eksisteret i mere end 30 år med et godt samarbejde både med Københavns Kommune og området. Vi har været en aktiv spiller i forhold til arbejdet og udviklingen med Kvæsthusprojektet samt udfærdigelsen af lokalplanen for området med foreningens indsigt og historiske viden om Nyhavn.   Vores indsigelse har to hovedfokus:  overholdelse af den eksisterende lokalplan,  samt kravene der stilles til de restaurationsskibe, der lægger til i Nyhavn.   Specifikt kommer forslaget om ændring af lokalplanens forhold til restaurationsskibes restriktioner i forbindelse med udeserveringer langs kajkanten i forbindelse med restaurationsskibet Oranje har søgt Teknik og Miljø omkring en midlertidig samt permanent tilladelse til udeservering langs bolværket.   Det har aldrig været tilladt for restaurationsskibe at servere fra kajkanten i København; det sig værende i Nyhavn, Christians Havn eller steder som Havnegade.  I Nyhavn har dette været beskrevet i lokalplanen, hvor ønsket om friholdelse af bolværk og mole har været vurderet højt, samt udsyn til kanalen, de gamle facader samt de gamle skibe. Samme høje vægtning har den frie passage haft i forhold til promenaden langs Nyhavn. I lokalplanen står der pt. følgende: ”Kajkantzonen jf. tegning nr. 3 skal friholdes for løst og fast inventar, dog undtaget herfra er fast inventar som eksisterende pullerter og fortøjningsringe, nødvendige affaldssug og nødvendigt redningsudstyr.” (Lokalplanen side 21, stk. 6, punkt f).   Det er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, at Oranje serverer fra skibet på kajkanten, ej heller at de opstiller hverken borde, stole, skilte eller andet materiel på kajen. Dette vil medføre privatisering af bolværket samt kajkanten. Derudover vil det være en forsnævring af kører- og gå-arealet på strækningen i en højsæson, hvor netop fremkommelighed er vigtigt.   Der har tidligere været stillet krav til Oranje om, at de overholdt både lokalplanen samt de bestemmelser der er fra Teknik- og Miljøforvaltningen omkring restauranter og hvad disse kan og må på deres arealer. Alle bestemmelser har Oranje valgt ikke at overholde, da de gentagne gange har stillet borde og stole ud, bygget bar til kaj, opsat reklameparasoller og skilte mm. Dette har medført en del gener i området, samt en del administration fra Kommunens side, da disse tiltag hverken har været ønsket eller godkendte.  Derfor er det også stærkt bekymrende, når der i ”Forslag til tillæg 1 til lokalplan 512” står: ”Anvendelse. Udover den i lokalplan 512 fastlagte anvendelse kan der i kajkantzonen, jf. tegning 2, opstilles løse møbler til udeservering samt blomsterkasser i umiddelbar tilknytning til restaurationsskibe efter Teknik- og Miljø-forvaltningens nærmere godkendelse” (side 12, § 3, stk. 1). Hvis ikke hverken naboer i form af erhverv eller beboere eller KK bliver respekteret i forhold til den foreliggende lokalplan og retningslinjer, vil en yderligere udvidelse af Oranjes serveringsareal kun medfører flere brud på retningslinjerne.   I Oranjes egen ansøgning omkring kajpladsen i Nyhavn fremgår det tydeligt, at de er klar over, at udeservering ikke er muligt. De skriver selv i ansøgningen: ”Vores gæster sidder på selve skibsdækket – alt er fuldt synligt, såvel fra land som indefra skibsdækket. Der er således ikke tale om, at man ”forsvinder” ind i et lukket skibsskrog.”. Opstilling af parasoller og møbler vil gøre netop det modsatte; spærre for udsyn. Jørgen Kragh har fornyligt udtalt til pressen, at ”Ingen restaurant i det indre København kan i dag overleve uden udeservering” (City Avisen uge 10, 2020). Men som nævnt herover kendte Kragh retningslinjerne for dette i forbindelse med Nyhavns kajkant.   Oranje har selv i en klage til KK omkring afholdelse af et sommermarked i Nyhavn skrevet: ”Jeg vil også gerne tilkendegive,at jeg- ligesom de øvrige erhvervsdrivende og beboere,at STÆRKT optaget af ATY VI I FÆLLESKSAB VÆRNER OM DEN SMUKKE NYRESTAUREREDE NYHAVN UDENFOR BROEN.-Strækningen er en helt integreret del af den PROMENADE som skabets af KVÆSTHUSPROJEKTET,-og danner en fantastisk overgang mellem Sigfred Pedersensden ”gamle uartige Nyhavn- og så det mere ”voksne” nutidige ”strøg” -medden markante brolagte flade-ud mod SKUESPILHUSET og rundt Kareen til den Palæ-prægede SKT.ANNÆ PLADS ”-det skal vi passe rigtig rigtigt godt på ikke at FORFLADIGE.”. Han fortsætter desuden i samme mail; ”Promenaden med havnens ÅBNE FLADER og masser af lys og høj himmel. DET ER OGSÅ ”LIV I BYEN”.” (mail af 13. juli 2016 til KK – alt skrevet direkte af fra mail, derfor tro kopi af stavning, grammatik samt fremstilling).   Vi vil i Nyhavn Erhvervsforening altid arbejde for et skønt og kønt Nyhavn, og vil støtte op om tiltag der er givtige for området, for gæsterne og for beboerne i det. Men vi kan under ingen omstændigheder støtte op omkring forslaget om ændringerne omkring restaurationsskibe og udeservering – det vil ikke have en positiv indvirkning på området, for de besøgende eller dem der bor her.   Specifikt så er Oranjes ejer – Jørgen Kragh – ikke interesseret i samarbejde hverken med KK eller med sine omgivelser i form af andre erhverv eller beboere. Derimod gør han alt for at behandle samtlige som fjender, hvilket medfører en del utryghed i nærområdet.   Vi vil derfor på det kraftigste protestere mod det foreslåede tillæg og ændringer i lokalplanen omhandlende servering på kajkanten fra restaurationsskibe.       På vegne af Nyhavn Erhvervsforening   Bo Hansen Formand 
Læs høringssvar fra Nyhavn Erhvervsforening
Indsendt af:
Michael Thorup
Dato: 30. juni 2020
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
Gammelholm Beboerforening
By:
København K
Postnr.:
1053
INDSIGELSE MOD TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 512, NYHAVN/GAMMELHOLM.   Gammelholm Beboerforening finder det uhørt, at et forslag om servering på kajkanten OVERHOVEDET er kommet igennem som forslag. Fra Fisketorvet til Toldboden er der etableret en helt unik promenadestrækning til glæde for byens borgere og gæster. Her er en enestående mulighed for at møde havnen og byen på samme tid. En storhed som ikke bliver brudt på landsiden af kommercielle udeservering. Serveringssteder vi møder på vandet fjerner ikke muligheden for at slå sig ned på bolværket langs hele strækningen. En serveringsmulighed ved Nyhavn vil fuldstændig ødelægge promenadens unikke sammenhæng. Som beboerforening mener vi, at vedtagelse af forslaget vil forringe vores daglige vandreture langs Havnegade videre over Nyhavns Broen, til højre ad Nyhavn, hen over det smukke trædæk ved Skuespilhuset og videre til Amaliehaven og Toldboden. Forslaget vil give en minimal økonomisk gevinst for byen. Til gengæld vil en vedtagelse ødelægge en unik tanke om friholdelse af kajkanten. En sidste, men alvorlig, bekymring er den manglende respekt, som forvaltningen udviser ifht. det arbejde, der blev udført af mange interessenter ved udarbejdelse af lokalplan 512. Hvorfor bliver planen ikke respekteret?  Det er ganske enkelt uforståeligt. Vi havde muligvis set positivt på en teknologisk landvining eller et unikt kunstværk langs bolværket. Men vi kan IKKE acceptere en stribe borde med parasoller og fadølsanlæg. Kom nu ind i kampen, kære forvaltning og politikere! I skal passe på byen for os alle sammen, så den fremstår smuk, unik. Nu og i fremtiden.
Læs høringssvar fra Michael Thorup
Indsendt af:
Jens Tommerup
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Nyhavnsgruppen
By:
København K
Postnr.:
1253
Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen                                                                                                                                                 29.6.2020 Høringssvar om tillæg nr. 1 til Lokalplan 512 – Nyhavn og Gammelholm. Det er med en vis undren, at vi endnu engang må opleve, at der gøres forsøg på, at ændre på de forhold om tilgængelighed til de fredede kajarealer i Nyhavn, der har eksisteret siden beboerne, erhvervs-organisationerne og Københavns Kommune enedes om de nu eksisterende retningslinjer. Vores indsigelse mod de forslåede ændringer bygger især på tre forhold: tilgængeligheden til de fredede kajarealer mindskes fremkommeligheden nedsættes risiko for at Nyhavn bliver til ”Plørehavn” ad 1. Nyhavn er et rekreativt område, der tiltrækker mange mennesker, og området fungerer på den måde som åndehul, for de der bor, arbejder i og besøger området.  Hvis den fredede kajkant fyldes med møbler, borde og parasoller, vil det være umuligt at sidde på kajen og nyde det danske vejr og udsigten til de passerende skibe og udflugtsbåde. Samtidig vil møblerne, selvom de evt. skal fjernes ved aftens/nattetide, vanskeliggøre færdselsmuligheder for blinde og svagsynede, der i dag bruger kajkanten til at orienteres sig ved. ( i forvejen er forholdene for handicappede ikke de bedste i Nyhavn!!!) ad 2. Den trafik der er i området blokeres, når der skal køres varer til og fra de forskellige virksomheder og de lokale beboere, der jo har ret til at køre i gaden. Endvidere er det vores erfaring, at når der er servering ud på gaden, er det ikke altid, at gæsterne på serveringsstederne holder sig til de områder, hvor de har fået lov til at være. Og hvad gør man, hvis redningskøretøjer ikke kan komme forbi?? ad 3. Selvom private interessenter har investeret penge i et flydende renseanlæg i Nyhavn, er det tvivlsomt om ikke Nyhavn bliver til ”Plørehavn”, hvis den foreslåede ændring af lokalplanen gennemføres. For når folk sidder på kajkanten, er der stor risiko for, at cigaretskod, cigaretpakker, servietter og andet affald nemt ryger i vandet, hvad enten det skyldes gæsterne eller vinden. Konklusion: Nyhavns kajer er fredede, de er folkeeje, og de er samtidig vigtige for, at Nyhavn kan bevare sit nuværende udtryk, hvor vandet, kajen, brostensbelægningen og husene med de vekslende farver spiller sammen, så der dannes det unikke område, vi kender som Nyhavn.  Nyhavnsgruppen siger derfor NEJ til det nye lokalplantillæg, da vi ønsker et frit kajareal, hvor både tilgængelighed, fremkommelighed og renlighed bevares, så alle fortsat kan nyde vores område. Venlig hilsen Nyhavnsgruppen v. Jens Tommerup
Læs høringssvar fra Jens Tommerup
Indsendt af:
Capemille ApS & Hafnia Law Firm
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Capemille ApS & Hafnia Law Firm
By:
København K
Postnr.:
1251
Fælles høringssvar fra kontorlejemålene i ejendommen Kvæsthusgade 1 / Nyhavn 69 Som erhvervsdrivende med kontorer i Nyhavn må vi generelt ud fra egne interesser sige, at vi helst ikke ser en udvidelse af restaurationsdriften foran eller over for vores matrikel, da det uundgåeligt vil generere mere trafik og støj. Vi forstår dog kommunens ønske om at udvikle området og vil derfor gerne henstille til kommunen, at lokalplanen ændres under behørig hensyntagen til kontorerhverv og andre interesser, der er i Nyhavn. I tråd med dette og med kommunens ønske om at skabe et attraktivt og bæredygtigt København, finder vi det hensigtsmæssigt, at der i lokalplanen sættes følgende grænser for brug af området ved kajkanten til udeservering fra restaurationsskibenes side: For det første, at der alene gives én ejer eller forpagter af et restaurationsskib ret til udeservering i det pågældende skibslængde, og at der ikke gives adgang til, at der kan lånes eller lejes plads til udeservering foran et andet restaurationsskib. For det andet, at der gives regler for et fælles attraktivt udseende og en god orden med møblement, blomsterkasser, affaldshåndtering m.m. Sådanne regler kan enten indsættes i lokalplanen eller et ordensreglement, som skal tiltrædes som betingelse for at gøre brug af retten til udeservering langs kajpladsen. Reglerne bør håndhæves af kommunen. Med udvidelsen af restaurantdriften i Nyhavn bør kommunen desuden sørge for, at der er tilstrækkelig renovationskapacitet i området. Bl.a. bør misbrug og underkapacitet af flaskecontaineren ud for Kvæsthusgade 1 undgås, og det bør indskærpes restauratørerne, at de ikke må bruge denne (hvis dette er tilfældet). Der bør også være/etableres gode regler/vejledning for parkering af cykler og elløbehjul i området, så det undgås, at cykler og elløbehjul stilles op af husfacader, og det i stedet sikres, at stativerne i den anden ende af Kvæsthusgade bruges. Venlige hilsener
Læs høringssvar fra Capemille ApS & Hafnia Law Firm
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
3
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 512-1 for "Nyhavn og Gammelholm tillæg 1". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Lasse Petersen
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ejendomsforeningen Nyhavn 51
By:
København K
Postnr.:
1051
Nyhavn 27. juni 2020 På vegne af ”Ejerforeningen Nyhavn 51” og alle dens beboere, fremsender jeg hermed vores høringssvar på Miljøforvaltningen forslag til lokalplan tillæg nr. 1 til lokalplan 512 ” Nyhavn og Gammelhavn”, der skal ”muliggøre udeservering ude for restaurantskibe på solsiden i den yderste del af Nyhavn. Det er uomtvisteligt at Nyhavn i de senere år er blevet ekstremt belastet af masseturisme. Beboerne er ekstremt belastede af udviklingen med det stadigt stigende støjniveau . En udvikling der betyder at der i dag er en meget tyndslidt balance mellem beboere og erhvervsfolk / restaurantejere. Fra alle mediers side har der de sidste par år været fokus på den negative udvikling med masseturismen i Nyhavn og man har diskuteret hvorledes man kan få ledt masseturismen bort fra Nyhavn og ud til andre områder i København inklusiv Hillerød og Roskilde. Miljøforvaltningens forslag til lokalplan betyder et skridt i den stik modsatte retning og samtlige beboere og de fleste restaurationsejere er rystede over forslaget. Miljøforvaltningen vil dermed i ét hug afvikle hele det smukke maritime miljø i Nyhavn. I stedet for det nuværende historiske 1700-tals miljø, hvor man kan gå langs kajen, sætte sig lidt på bolværket, vil man få en kommerciel restaurationsgade/ - ghetto hvor man ender med at få en snæver passage med borde til begge sider. De fleste vil mene at der ikke er plads til at vækste mere i Nyhavn, de særlige historiske kvaliteter vil blive sat uopretteligt over styr. Der er mange der stadig husker da der var store træer i Nyhavn. Som om området ikke er belastet nok i forvejen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen føje spot til skade - give storbyturisterne mere Disneyland og drive beboerne bort fra området. Da Havnegade (Gammelholm) i 2012 protesterede mod restaurantskibet Sundance (støjforurening, gener for beboernes udsigt) blev der taget hensyn til det. Restaurantskibet ud for Havnegade 33 fik ikke lov at fortsætte, og det på trods af gode pladsforhold og bygningernes kun gennemsnitlige kulturværdi. Der burde være endnu mere grund til at skåne Nyhavn, så det ikke ender som en vulgariseret vare. Udviklingen er i gang i alle Europas turistmagneter, og ironisk nok har Coronakrisen givet en vision af hvordan byerne kunne være. Venedig, og andre byer som er druknet i turisme, har forstået, at for at redde byens særpræg skal man gå den modsatte vej, skåne og bevare miljø, ikke afvikle ved at maksimere turiststrømmen. Det må København kunne lære af - det er et kig ind i fremtiden. En lokalplan burde vel bevare lokalt særpræg i stedet for at bidrage til at udviske det. Hvis Miljøforvaltningen skal leve op til sit navn må den bevare Nyhavns miljø, og ikke underminere det. Det burde også være borgernes miljøværn mod støjforurening, ødelagt nattesøvn og stress. Teknik og Miljø skriver at det ikke vil ændre det fysiske, men det kan det ikke undgå at gøre, for områdets præg af kaj vil forsvinde. Hvor bliver kajkanten af ? ( I Miljøforvaltningens slørende sprogbrug er det blevet til en "kajkantzone"). Den forskønnelse og renovering af brolægningen som fornylig har fundet sted vil blive skjult af borde, stole og parasoller og den forøgede menneskemængde vil klart medføre yderligere støjforurening for beboerne. Navnet København minder os om byens oprindelse, og Nyhavn udgør en af byens få maritime reminiscenser . En række restaurantskibe kombineret med udeservering vil udviske bolværket. Dermed forsvinder det sidste præg af havn, og i stedet får man en snæver banal restaurationsgade, som man kan finde så mange steder i verden. Lasse Petersen Formand Ejerforeningen Nyhavn 51 Nyhavn 51, 3 1051 København K
Læs høringssvar fra Lasse Petersen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 26. juni 2020
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S