Skolestruktur i fire bydele med nye skoler

Børne- og Ungdomsudvalget i København har besluttet at sende forslag til skolestruktur i fire bydele med nye skoler i offentlig høring.

Høringsfrist:

20. juli 2020
Indsendt af:
Stig Kammersgaard
Dato: 20. juli 2020
Svarnummer:
21
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vi har med interesse fulgt jeres oplæg til ny skolestruktur i Valby Syd, og vi har deltaget i borgermødet herom i starten af juni. Vi forstår i store træk jeres bevæggrunde for at etablere en storskole bestående af Kirsebærhavens Skole, Lykkeboskolen og den nye skole på Grønttorvet. Som beboere på Grønttorvet har vi særligt én stor bekymring hvad angår oplægget til skolestruktur, hvor indskolingen skal foregå på de to førstnævnte skoler: Skolevejene for de mindste børn. Grønttorvet er pt en ø omgivet af to store og tungt trafikerede indfaldsveje (Folehaven og Gammel Køge Landevej), jernbanen og en dårligt trafiksikret vej (Retortvej). Vi ved ikke, om vores indskolingsbørn kommer til at høre under Kirsebærhavens Skole eller Lykkeboskolen, men uanset hvad vil deres skolevej sandsynligvis gå via enten Retortvej og Folehaven eller Retortvej og Vigerslev Alle. I begge tilfælde skoleveje med dårlige forhold for bløde trafikanter i form af manglende og/eller mangelfulde fortove, cykelstier og sikre passager af veje. Vi mener derfor, at det er en bunden opgave for kommunen at investere i at skabe trygge skoleveje for alle i Valby Syd, hvis den foreslåede skolestruktur skal have nogen gang på jord. I den henseende vil det være afgørende at lave bindende tilsagn om sådanne investeringer allerede i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur. Hvis der ikke kan tilbydes sikre skoleveje for de mindste Grønttorvsbørn sammen med den foreslåede skolestruktur, er det eneste reelle alternativt, at den nye skole, der etableres på Grønttorvet også får spor for indskolingen, så de mindste børn ikke skal færdes på meget usikre skolevej. Skolevejene er helt afgørende for, at de lokale folkeskoler i Valby bliver et attraktivt tilvalg for Grønttorvets såvel som resten af Valby Syds beboere.
Læs høringssvar fra Stig Kammersgaard
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 19. juli 2020
Svarnummer:
20
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar fra Valby Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Maria Noer
Dato: 18. juli 2020
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
SURF Valby
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar fra Områdefornyelsen Folehavekvarteret vedr. ændring af skoledistrikter og skolestruktur   Valby d. 17. juli 2020 Områdefornyelsen Folehavekvarteret består af lokale beboere, professionelle, ildsjæle og borgere der færdes i og omkring Folehavekvarteret. Områdefornyelsens formandskab har drøftet den foreslåede skolestruktur.   Formandskabet og områdefornyelsens styregruppe bakker op om en ny skolestruktur, hvor den nye skole ved Torveporten, Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole bliver én samlet skole med fælles ledelse og skoledistrikt. En skole på tre matrikler. Det er vigtigt for Valbys sociale sammenhængskraft og for Folehavekvarterets beboere at blive koblet bedre sammen med det nye Valby på Grønttorvet. De to kvarterer er meget forskellige, og vi har drøftet, at social mobilitet og chancelighed vil have de bedste betingelser, hvis Kirsebærhavens skole bliver tænkt sammen med den kommende skole på Torveporten.   Områdefornyelsens formandskab og styregruppe vurderer, at Kirsebærhavens skole er oplagt til indskoling, da der er meget uderum (lav bebyggelsesprocent) og da skolen netop har fået en ny indskolingsdel. Kirsebærhavens skole fungerer efter det vi har hørt og erfaret rigtig godt i indskolingen.   Men Kirsebærhavens skole er i dag udfordret i forhold til det nuværende skoledistrikt. Det nuværende skoledistrikt går over vejen Folehaven og distriktet går helt op til Vigerslev allé. En undersøgelse viste, at mange af de familier der bor længst væk (og markant tættere på andre gode folkeskoler) søger væk fra Kirsebærhavens skole og fx til Vigerslev allé skole. Vi kan se, at det er et problem for Kirsebærhavens skole, der derfor har meget ledig kapacitet. Det giver derfor en folkeskole med mange fragmenterede skoleinstitutioner, der huser sig ind i den ledige kapacitet. Blandt andre har Kirsebærhavens skole været genhusningsskole (vidst siden 2015), en specialskole og nu også en lille skole. Samtidig hermed er der knap 50 % af skolens kapacitet, der huser børn inden for det almindelige skoledistrikt. Det er utrolig hårdt for så lille et boligområde. Ikke kun at have yderligere trafik i bydelen, hvor mange kører deres børn i skole, men også det faktum, at mange elever bor i helt andre bydele i København og fragtes med taxi, store busser eller lign. Flere af disse børn går i klub og foreningsliv udenfor bydelen og det efterlader en stor tom skolebygning og uderum efter skoletid. Det er meget ærgerligt, da især boligområder, som er karakteriseret som udsat by, har brug for mere byliv og mulighedsrum, hvor man kan være aktive med naboer og dyrke fritids- og foreningsliv.   Vi ønsker at tænke skolerne sammen. Men det er MEGET vigtigt at tænke over, hvordan skolerne fysisk og mentalt bindes sammen. Hvordan bevæger børnene og deres forældre sig fx over Folehaven?   En andet stor opmærksomhed herfra er, unge- og fritidslivet i Folehaven. Hvis det besluttes, at flytte alle udskolingsinstitutionerne over på Grønttorvet, hvad efterlader det så af behov i Folehavekvarteret? De nuværende faciliteter, hvor BUF lejer sig ind i KAB/3Bs lokaler på Vinhaven, er i yderst dårlig stand. De faciliteter lever ikke op til nutidens krav, og det er derfor vigtigt, at disse også tænkes ind ift. ny skolestruktur. Det er vigtigt, at børnene har lige muligheder for at udvikle kompetencer og lige gode rammer for at boltre sig med. Vi finder, at faciliteterne ved Kirsebærhavens Skole er bedst velegnet til de yngre elever – fx ligger dyrelegepladsen lige ved skolen, men det kræver en større opdatering og en plan for større sammenhæng med skolen, samtidig med faciliteterne kan benyttes rekreativt uden for skoletid.   Under alle omstændigheder kræver en ny skolestruktur en større trafikalplanlægning, særligt i forhold til at krydse Folehaven og Retortvej, som i dag opleves som en farlig trafikkorridor mellem områderne. Derfor opfordres til, at der skabes en løsning, hvor der etableres overgange, der opleves både sikre og farbare for børn og forældre på cykel. Endvidere vil vi påpege, at hvis man vælger den tredelte løsning får nogle af udskolingseleverne langt til skole – op til 2,5 km til skolen ved Torveporten for de elever, der bor i udkanten af Lykkebo Skoles nuværende distrikt. For at løsningen vil være attraktiv for særligt forældre og børn på Grønttorvet, er det nødvendigt at sikre sammenhængen i skoledistriktet ved at skabe sikre skoleveje på tværs af distriktet. Der er bl.a. behov for, at der skabes en tryg forbindelse på tværs af den trafikerede vej Folehaven og Retortvej, og at der afsættes midler hertil. Skoleveje som opleves som sikre og nemme både af mindre børn og deres forældre, samtidig med at unge finder dem attraktive at benytte.       Tak fordi I ville lytte med til vores oplevelser og tanker om ny skolestruktur. Det er en kæmpe mulighed for at binde bydelen bedre sammen – både fysisk, mentalt og socialt.   De bedste hilsner Områdefornyelsens styregruppe og formandskabet                
Læs høringssvar fra Maria Noer
Indsendt af:
Skole og Forældre København
Dato: 17. juli 2020
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skole og Forældre København
By:
København Ø.
Postnr.:
2100
Se vedhæftet fil for høringssvar:
Læs høringssvar fra Skole og Forældre København
Indsendt af:
Malene Flensborg
Dato: 16. juli 2020
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Valby Søndre sogn, Margrethekirken
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar fra sognepræst ved Margrethekirken, Valby Søndre Sogn, vedr. ændring af skoledistrikter og skolestruktur  Valby d.16/7 2020 Som sognepræst ved Margrethekirken, som ligger lige over for Kirsebærhavens skole, bakker jeg op om en ny skolestruktur, hvor den nye skole ved Torveporten, Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole bliver én samlet skole på tre matrikler med fælles ledelse og skoledistrikt. Jeg anser det for vigtigt for den sociale sammenhængskraft i området og for Folehavekvarterets beboere at blive koblet bedre sammen med det nye Valby på Grønttorvet. I mit daglige arbejde som præst i sognet har jeg meget kontakt med Kirsebærhavens skole og har flere samarbejdsprojekter med lærere og elever fra indskolingsdelen. Et samarbejde, som jeg oplever som givende både for eleverne og kirken og i det hele taget for sammenhængskraften i området. Det er derfor min vurdering, at Kirsebærhavens skole er oplagt til indskoling. Kirsebærhavens skole fungerer efter min erfaring rigtig godt i indskolingen. Og en struktur med indskoling på hhv. Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole og udskoling ved Torveporten synes derfor i denne sammenhæng at være en ideel løsning. Samtidig ser jeg det som værende af allerstørste vigtighed, at man sørger for at binde skoledistriktet sammen. En ny skolestruktur kræver, at man kigger på at sikre skolevejen – særligt for de børn, der skal krydse Folehaven. Derfor bør der skabes en løsning, hvor der etableres overgange, der opleves både sikre og farbare for børn og forældre på cykel. Dette vil også være med til at binde bydelen bedre sammen. Tak fordi I ville lytte med til mine oplevelser og tanker om ny skolestruktur. Jeg mener, at det er en ideel mulighed for at skabe større sammenhængskraft i bydelen – både fysisk, mentalt og socialt – som vil komme alle til gode.  MVH Malene Flensborg, Sognepræst ved Margrethekirken, Valby Søndre sogn
Læs høringssvar fra Malene Flensborg
Indsendt af:
Forældreforeningen Brug Folkeskolen
Dato: 10. juli 2020
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forældreforeningen Brug Folkeskolen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Forældreforeningen Brug Folkeskolen
Indsendt af:
Troels Bager
Dato: 9. juli 2020
Svarnummer:
15
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg stiller mig tvivlende over for forslaget om "Skolestruktur i fire bydele med nye skoler - skolestruktur i Valby". Til at starte med synes jeg at høringsperioden er lagt på et dårligt tidspunkt - grænsende til frækt. Coronanedlukningen og den efterfølgende ferieperiode har betydet, at vi ikke kunne nå at organisere en debataften mellem Borgermødet på Lykkebo skole og inden feriestart. Vi ville gerne have haft en debataften med forældrene, som bliver påvirket af dette, da vi ikke kom til bunds i spørgsmålene på Borgermødet på Lykkeboskole. Jeg synes ikke man kan være høringsperioden bekendt. Politikkerne snakkede meget om skoleveje på Borgermødet. "Bro over folehaven" blev nævnt hele tiden. Men det er vigtig at forstå, at det ikke kun handler om en bro over folehaven. Det handler også om biler der bakker ud over cykelstier, helt manglende fortov, dårligt reguleret kryds, osv.  Hvis man ikke formår, at få disse basale sikre trafikforhold på plads bør man sløjfe planerne. Det er MANGE børn, der skal ud i trafikken med en noget længere skole vej. Det på værst mulige traffikale tidspunkter, hver dag. BUU har et stort ansvar her. Afstanden til den nye skole vækker undring. Der ligger 3 skoler tættere på Lykkebo skole end Torveporten kommer til. Hansted skole (700 m), Ålhom Skole (1,6 km) og Vigerslev Alle Skole (1,7 km). Jeg forstår ikke, hvorfor Lykkebo skal tilknyttes en skole,  der kommer til at ligge 2,3 km væk. Dette virker uigennemtænkt. Lykkebo skole har gennemgået en stor udvikling og Søren Friis har virkelig haft fokus på skolen og løftet den. Mange forældre er engagerede og kæmper for at skolen skal virke for dem og deres hverdag. Kunne man måske give dette en chance? Kunne det være at forældre og en leder, der har kæmpet for en god skole, betyder at børnene netop IKKE bliver hevet ud til privat skoler og efterskoler? At Søren Friis' fokus nu skal være på 3 skoler frem for en, og at vi ikke ved, hvad vi får på Torveporten, betyder at jeg som forældre nu føler mig nødsaget til at have en plan B. Jeg mener, at man bør genovervejer planerne om skoleændringen i Valby, hvis man ikke har et godt svar på disse punkter.
Læs høringssvar fra Troels Bager
Indsendt af:
jeanne Jacobsen
Dato: 7. juli 2020
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
SKK
By:
København V
Postnr.:
1670
Københavns skolelederforenings høringssvar vedr skolestruktur
Læs høringssvar fra jeanne Jacobsen
Indsendt af:
Nina Thilo Funder
Dato: 3. juli 2020
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen på Guldberg Skole
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Guldberg Skole vedr. skolestrukur på Nørrebro herunder ny skolebygning i De Gamles By
Læs høringssvar fra Nina Thilo Funder
Indsendt af:
Ungeråd KBH
Dato: 1. juli 2020
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ungeråd KBH
By:
København V
Postnr.:
1600
Se vedhæftede fil. 
Læs høringssvar fra Ungeråd KBH
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. skolestrukturen for skolen i De Gamles By
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Katia
Dato: 25. juni 2020
Svarnummer:
10
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg støtter generelt forslaget, og kan se mange fordele ved den nye skolestruktur. Til borgermødet var det vigtigt for alle partier og grupper repræsenteret, og at en sikker skolevej blev prioriteret hvis børn skulle krydse de to eksisterende skoledistrikter. Men denne skolevej er ikke kun relevant ved nu skolestruktur, den er i allerede taget i brug af børnene på grønttorvet, som hører til Lykkebo skoledistrikt. Det betyder at de hver dag færdes på Retortvej og skal krydse Vigerslev alle. Veje med hurtig og tung trafik, uden ordentlig afskærmning og optegning. jeg håber at problemet kan blive taget alvorligt nu, og at børnene ikke først kan få en sikker skolevej i forbindelse med ny skolestruktur. mvh Katia
Læs høringssvar fra Katia
Indsendt af:
Lars Sørensen
Dato: 25. juni 2020
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Lærerforening
By:
Frb. C
Postnr.:
1809
Høringssvar fra Københavns Lærerforening
Læs høringssvar fra Lars Sørensen
Indsendt af:
mark mandrup holcchakier
Dato: 24. juni 2020
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
skolebestyrelsen på lykkebo skole
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hermed følger Lykkebo Skoles Skolebestyrelses officielle høringssvar.   Som mange andre, har vi i bestyrelsen, diskuteret frem og tilbage om høringsforslagene. Med de forslag der lægges op til, støtter vi principielt, kun forslaget om en sammenlægning af Lykkebo og Kirsebærhaven skoler, til at være basisskoler for en ny udskolings skole på Torveporten.     Dette høringssvar er der skabt flertal for af medlemmerne i bestyrelsen, og er derfor valgt som det officielle.   Svaret:   Vi anbefaler at der afsættes ekstra økonomiske ressourcer til at gøre medarbejdere fortrolige med hinanden og den fremtid de er på vej ind i sammen. Vi ved alle hvor meget ekstra tid, det tager at lægge organisationer med forskellige kulturer, vaner etc. sammen – så dels for at undgå lærer-flugt, så det ikke ses som en stressende øv-opgave, der øger travlheden men måske ligefrem en spændende mulighed – og dels så skal der jo på nogle områder udvikles en fælles tilgang til undervisning på de to basisskoler, så vi ikke står med en elevgruppe, der har lært tingene alt for forskelligt alt efter hvilken basis-skole, de gik på. Den slags tager tid, møder og samarbejde.   Vi anbefaler at Søren og BUF i videst muligt omfang støtter sig til erfaringer fra tidligere overbygnings skole Højdevangen, så der læres af de gode samt dårlige erfaringer der er resultatet derfra.   Vi anbefaler en skole med 3 afdelinger. Dette for at styrke samarbejdet mellem skolerne, samt at adressere forskelle på de faglige metoder på de to basisskoler.   Vi støtter op om Søren som fælles leder for alle 3 afdelinger.   Vi anbefaler at samle et udvidet ledelsesteam til at bistå samarbejdet, og derudover til at være afdelingsledere fremover. Dette skal sikre kontinuitet i det fremtidige samarbejde og ensartet målsætning og fælles forståelse for indbyrdes udfordringer på alle 3 afdelinger   Vi anbefaler at Søren vælger et hold fag-professionelle til at støtte sig til at styre byggeprocessen på alle 3 afdelinger, desuden ser vi et behov for at dette hold inddrages i alle faser af byggeriet af Torveporten, fra projekt, til udførelse samt indkøb af inventar, samt at budgetter hertil er tilpassede holdets ønsker.   Vi anbefaler at Søren sammen med skolebestyrelser fører sammenlægningen med støtte fra Københavns Kommune både i timer samt økonomisk. Dvs. støtte til information af alle parter, fremgravning af information, ekstra økonomi osv efter Sørens ønske.     Vi anbefaler at BUF sideløbende laver en drejebog for fremtidigt brug. desuden allerede nu starter en informations indsamling over alle processer og udgifter, for at klarlægge alle omkostninger i forbindelse med en sådan sammenlægning af skoler.   Vi anbefaler at der afsættes ressourcer i en, med Søren afstemt periode, til at støtte skolerne til en fælles kultur (samt bedre kultur) samt at budgettere med studieture for personalet til både efterskoler, samt andre interessante overbygningsløsninger i landet.     Vi råder Københavns Kommune til hurtigst muligt at komme med forslag til sikre skoleveje for alle 3 afdelinger af skolen. Dette skal gerne munde ud i en trafikal helhedsplan på tværs af hele Kirsebærhaven og Lykkebo skoledistrikter, evt hele Valby.   Vi anbefaler desuden at Torveporten bygges til at være så fleksibel som muligt i forhold til fremtidige læringsformer, og justeringer af denne afdeling.   Vi råder meget kraftigt at BUF starter arbejdet med at etablere fritidstilbud på tværs af hele den nye skoles distrikt i samarbejde med klub/lokaludvalg osv, således at der er et etableret fritidsmiljø, som med åbningen af torveporten, skal forankres hertil.   Slutteligt vil vi påpege vigtigheden af at man straks efter høringsfristen og beslutningen i udvalget, starter arbejdet med planlægning af disse punkter, nogle kan kan eventuelt starte straks.   Vi håber at disse punkter bliver betragtet seriøst således at man kan skabe den bedste overbygningskole i landet, i første forsøg.   Vi stiller til rådighed, vores samlede viden og erfaring, til den videre process. På vegne af skolebestyrelsen på Lykkebo skole Mark Mandrup Holcchakier, Formand.  
Læs høringssvar fra mark mandrup holcchakier
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Kommune
By:
københavn
Postnr.:
2300
HØRINGSSVAR: SKOLESTRUKTUR FOR NY SKOLE I VEJLANDSKVARTERET Amager Vest Lokaludvalg takker for materiale og information om Borgerrepræsentationens beslutning om skolestruktur for den ny skole i Vejlandskvarteret. Lokaludvalget sætter pris på, at forvaltningens anbefalinger er baseret på en tidligere inddragelse og lokale borgeres ønsker og holdninger (jf. inddragelsen ifm. skolestruktur for den kommende skole på Hannemanns Allé) – og at det er på den baggrund, der er taget beslutning om en selvstændig skole fra 0.-9. klasse med fem spor. På vegne af Lokaludvalget André Just Vedgren Formand, Amager Vest Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 18. juni 2020
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2100
Hermed Østerbro Lokaludvalgs høringssvar. Se vedhæftede pdf.fil.
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Lise-Lotte Pedersen
Dato: 10. juni 2020
Svarnummer:
5
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg er modstander af at der ikke skal være indskoling ved Torveportens nye skole. Der er så mange små børn i lejlighederne på Grønttorvet. Det giver ingen mening, at de skal krydse store veje og længere væk, der bør etableres udskoling på Kirsebærhave og Lykkebo skolerne og indskoling ved Torveporten.
Læs høringssvar fra Lise-Lotte Pedersen
Indsendt af:
Afdelingsbestyrelsen i Folehaven
Dato: 9. juni 2020
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Boligforeningen 3B
By:
Valby
Postnr.:
2500
  Høringssvar fra Afd. Bestyrelsen i Folehaven i forbindelse med høring vedr. ændring af skoledistrikter til skoleåret 2019/2020                                                                                                                            Valby d. 8. juni 2020   Afdelingsbestyrelsen i Folehaven v. boligforeningen 3B, anbefaler den af Børne- og Ungdomsudvalget foreslåede skolestruktur, hvor den nye skole ved Torveporten, Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole bliver skoleafdelinger i én samlet skole med fælles ledelse og skoledistrikt. Og hvor de to nuværende skoler bliver basisafdelinger for elever i 0.-5. klasse, mens den nye skoleafdeling ved Torveporten målrettes de ældste elever i 6.-9. klasse. De to basisafdelinger vil ligge i hver sin del af distriktet, så de yngre elevers skolevej bliver kortest og maksimalt på omkring en kilometer.   Dette kræver en større trafikalplanlægning særligt i forhold til at krydse Folehaven, som i dag opleves som en farlig trafikkorridor mellem områderne. For at løsningen vil være attraktiv for særligt forældre og børn på Grønttorvet, er det nødvendigt at sikre sammenhængen i skoledistriktet ved at skabe sikre skoleveje på tværs af distriktet. Der er bl.a. behov for, at der skabes en tryg forbindelse på tværs af den trafikerede vej Folehaven, og at der afsættes midler hertil. Skoleveje som opleves som sikre og nemme både af mindre børn og deres forældre, samtidig med at unge finder dem attraktive at benytte.   Vi finder at faciliteterne ved Kirsebærhavens Skole er bedst velegnet til de yngre elever. Kirsebærhavens Skole er helt nyrenoveret og netop udvidet til 4 spor. Det er den skole med størst udendørsareal i hele København. Derfor mener vi, at det vil være oplagt at lave denne om til en indskolingsskole, da man herved har mange muligheder for at lave kreative og inspirerende udendørs læringsrum -og miljøer for de små klasser. Hvis man allerede på tegnebrætsstadie vedtager at lave Grønttorvsskolen til en udskolingsskole, kan man målrettet bygge skolen med de faglokaler som matcher udskolingsbehov. Herved sikres ligeledes Københavns kommunes målsætning om at lokaler skal være faglokaler hvor eleverne har fællesområder at opholde sig på i pauserne. Udendørsarealer kan ydermere planlægges målrettet til ældre elever med boldbaner, basketkurve, parkour mm.  – fx ligger dyrelegepladsen lige ved skolen, men at de kræver en større opdatering og en plan for større sammenhæng med skolen, samtidig med faciliteterne kan benyttes rekreativt uden for skoletid. Det er meget vigtigt for Afd. Bestyrelsen i Folehaven, at Valby Syd ikke får 2 konkurrerende skoler, men i stedet ønsker, og opfordrer vi til politisk opbakning ift. at de 2 nuværende skoler bliver én samlet skole sammen med den nye skole på Torveporten. Vi peger derfor på: - Én samlet skole med basisafdelinger på Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole og udskolingsafdeling for 6.-9. klasse på skolen ved Torveporten Herved sikres en mangfoldig elevsammensætning, hvor børn med forskellige baggrunde mødes i folkeskolen. Kirsebærhavens skole ligger i et udsat boligområde, boligområdet er på politiets SUB-liste, og skolen er udfordret af et højt antal af 2-sprogede elever. Ved at lave 2 skoler fra 0.-9. Klasse ødelægges muligheden for at skabe en mangfoldig elevsammensætning, idet man kan forvente, at forældre fra Grønttorvet og Valby Have vil vælge den nye skole på Grønttorvet. En sammenlægning af de 2 skoler vil have en positiv indvirkning på og sikre en blandet elevsammensætning, både hvad angår elevernes socioøkonomiske og etniske baggrund. Vi vil i forlængelse heraf påpege, at der i området omkring Folehaven og Kirsebærhavens skole allerede er en Områdefornyelse i gang, hvor et af pejlemærkerne er, at sikre stisystemer til resten af Valby og Idrætsparken. En arbejdsgruppe er i skrivende stund allerede godt i gang med planlægning og drøftelse af budgettering af et sikkert stisystem. Ved at lave en under – ell. overføring til Kirsebærhavens skole fra Grønttorvet sikres en tryg skolevej for alle vores distriktsbørn, også for elever fra Valby Have. Et samarbejde mellem Områdefornyelsen, B&U-udvalget samt teknik-og miljøudvalget omkring etablering af sikre stisystemer, mener vi, vil kunne give en økonomisk og social synergieffekt, og hermed bidrage til sammenhængskraften i hele området/Valby. Vi håber I vil tage ovenstående overvejelser i betragtning ift. de fremtidige overvejelser og planlægning af mulige distriktsændringer når pilen peger mod Valby. På forhånd tak. De bedste hilsner Afdelingsbestyrelsen i Folehaven v. Boligforeningen 3B
Læs høringssvar fra Afdelingsbestyrelsen i Folehaven
Indsendt af:
Manon de Jongh
Dato: 4. juni 2020
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelse Kirsebærhavens Skole
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar fra Kirsebærhavens Skoles skolebestyrelse i forbindelse med høring vedr. indstilling til mulige skolestrukturer i ifm. opførsel af skolen på Torveporten – juni 2020 Kirsebærhavens skoles bestyrelse takker for at blive hørt i forbindelse med indstillingen om forslag til forskellige løsninger vedr. opførsel af den nye skole på Torveporten. Skolebestyrelsen på Kirsebærhavens Skole har siden vi blev klar over at der skal opføres en skole på Grønttorvet arbejdet aktivt for at vi i Valby Syd ikke får 2 konkurrerende skoler, men i stedet ønsket og opfordret til politisk opbakning ift. at de 2 skoler blev en samlet skole. En indskolingsskole og en udskolingsskole. Derfor vil vi gerne pege på 2 af følgende af jeres anbefalede løsninger[1]: - Skolen ved Torveporten etableres som en udskolingsafdeling til Kirsebærhaven Skole - Én samlet skole med basisafdelinger på Lykkebo Skole og Kirsebærhaven Skole og udskolingsafdeling for 6.-9. klasse på skolen ved Torveporten Dette vil vi gøre ud fra flg. opmærksomhedspunkter: Der er i området omkring Folehaven og Kirsebærhavens skole allerede en stor områdefornyelse i gang, hvor et af pejlemærkerne er, at sikre stisystemer til resten af Valby og Idrætsparken. En arbejdsgruppe er i skrivende stund godt i gang med planlægning og drøftelse af budgettering af et sikkert stisystem. Ved at lave en under – eller. overføring til Kirsebærhavens skole fra Grønttorvet sikres en tryg skolevej for alle vores distriktsbørn, også for elever fra Valby Have. Et samarbejde mellem områdefornyelsen, B&U-udvalget samt teknik-og miljøudvalget omkring etablering af sikre stisystemer, mener vi, vil kunne give en økonomisk og social synergieffekt, og hermed bidrage til sammenhængskraften i hele området/Valby. Derudover vil vi også pointere, at vi til indskolings-opskrivningsaften tilbage i november, havde flere ”Grønttorvsbeboere”, der var interesserede i og ønskede opskrivning af deres barn til vores skole. Det er en tryghed som tilflyttere, og generelt som forældre at vide, hvilken skole ens barn hører til. Forældre og børn i hele området vil med én af de indstillede løsninger i god tid vide, hvilken skole deres barn hører til. Et fysisk skoleskift ifm overgang til udskolingsskole ser vi som en kreativ nytænkning af folkeskolen, en stærk udskoling med et spændende unge-miljø, vil være et kommunalt alternativ til den udsivning til andre, også mange privatskoler, som lige nu er kendetegnende for folkeskolen. I skolebestyrelses- og forældreinddragelsesperspektiv ser vi en flere-matrikel skole som en styrke, idet der dermed sikres, at der altid vil være forældre fra både ind-og udskoling repræsenteret i skolebestyrelsen. Engagement og samarbejde på tværs af flere årgange/interesser/skoleafdelinger sikrer øget forældreindflydelse -og potentiel tilfredshed. Kirsebærhavens Skole er helt nyrenoveret og netop udvidet til 4 spor. Det er den skole med størst udendørsareal i hele København. Derfor mener vi det vil være oplagt at lave denne om til indskolingsskole, da man herved har mange muligheder for at lave kreative og inspirerende udendørs læringsrum -og miljøer for de små klasser. Hvis man allerede på tegnebrætsstadie vedtager at lave skolen på Torveporten til en udskolingsskole, kan man målrettet bygge skolen med de faglokaler som matcher udskolingsbehov. Således sikres Københavns kommunes målsætning om at lokaler skal være faglokaler hvor eleverne har fællesområder at opholde sig på i pauserne. Udendørsarealer kan ydermere planlægges målrettet til ældre elever med boldbaner, basketkurve, parkour mm. Med afsæt i B&U-udvalgets principper for skoledistrikter ser vi generelt mange fordele med en politisk opbakning til forslag om et flere-matrikel samarbejde, herunder uddybet: 1.Elevsammensætning: Herved sikres en mangfoldig elevsammensætning, hvor børn med forskellige baggrunde mødes i folkeskolen. Kirsebærhavens Skole (og Lykkebo) ligger i et boligsocialt udfordret område og er udfordret af et højt antal af 2-sprogede elever. Ved at lave en ny skole fra 0.-9. klasse ødelægges muligheden for at skabe en mangfoldig elevsammensætning, idet man kan forvente at forældre fra Grønttorvet og Valby Have vil vælge den nye skole på Grønttorvet. Et flere-matrikel samarbejde om de 3 skoler vil have en positiv indvirkning på og sikre en blandet elevsammensætning, både hvad angår elevernes socioøkonomiske og etniske baggrund. 2. Børnenes trafiksikkerhed: Området omkring Folehaven står for områdefornyelse og er godt i gang med planlægningsfasen. Et af pejlemærkerne er sikre stisystemer til resten af Valby og Idrætsparken. Ved at lave en under/overføring til skolen fra Grønttorvet sikres en tryg skolevej for alle vores distriktsbørn også for elever fra Valby Have. 3. Forældres forventninger: Forældre og børn i hele området vil i god tid vide, hvilken skole deres barn hører til. Et fysisk skoleskift ifm overgang til udskolingsskole vil måske kunne forebygge den elevflugt/skoleskift fra 6.-7. Klassetrin, som er kendetegnende for folkeskolen. Både Lykkebo og Kirsebærhavens skole er udfordrede ift. dårligt omtale og trælse fortællinger, samt elevflugt i udskolingen. Et 3-matrikelsamarbejde vil kunne bidrage til skabe rammen om en ny og mere positiv fortælling for begge skoler. Derudover kan det styrke begge skoler at samles i en fælles udskoling på Grønttorvet, da eleverne har de nye venner fra naboskolen at glæde sig til når de skal i udskoling, og vi risikerer ikke på samme måde skoler der er tynde i toppen. Miljøet omkring Torveporten bliver lavet til netop deres alder og man kan skabe trygge ungemiljøer i det nye område. Vi oplever, at det er udskolingen forældrene bekymrer sig om før skolestarten, da de kan opleve miljøet i de socialt udsatte områder som hårdt for de unge, mens de ikke bekymrer sig så meget for det med de mindre børn. 4. Økonomi: Vi forestiller os at der vil kunne spares på administration og ledelse. Samtidig vil en dialog og et tidligt samarbejde mellem B&U-udvalget, Teknik og -Miljøudvalget og områdefornyelsen omkring etablering af sikre stisystemer kunne give både en økonomisk og social synergieffekt, og hermed bidrage til sammenhængskræften i hele området. En sammenhængskraft som bliver meget svær at skabe, hvis Grønttorvsskolen bliver en konkurrerende skole. Endnu engang tak for jeres interesse i at inddrage os. Vi ser frem til at høre mere. Mange hilsner Manon og Lone, formand og næstformand På vegne af en enig skolebestyrelse på Kirsebærhavens skole. [1] Vi fortrækker løsningen med en samlet skole med basisafdelinger på Lykkebo Skole og Kirsebærhaven Skole, da vi ser flere tværgående udviklingsmuligheder og en koordineringsfordel med en større skole der har fælles ledelse. Vi vil dog gerne pege på, at der i den løsning bliver afsat budget og tid til udvikling af ledelsesarbejde, bestyrelse- og andre samarbejder, således at projektet kommer godt fra start.
Læs høringssvar fra Manon de Jongh
Indsendt af:
Lars Christiansen
Dato: 12. maj 2020
Svarnummer:
2
By:
Valby
Postnr.:
2500
Angående: Skolestruktur i fire bydele med nye skoler Denne idé må være undfanget af nogle som keder sig for meget – og jeg vil i det følgende stille store spørgsmålstegn ved lødigheden af dette forslag. Først og fremmest: Hvorfor skal skolebørn stresses med et unødvendigt skoleskift midt i deres skolegang? Dernæst: Hvorfor har man lige lavet en kæmpe istandsættelse af Lykkebo Skole, hvorefter – man ved dette forslag – slet ikke skulle disse istandsættelser komme til nytte og gavn for de store elever, som det har været tiltænkt? Ydermere: Hvordan skal der blive mere udnyttelse af kapacitet af skolerne blot ved at man rokerer rundt på det samme antal af elever? Mængden af elever må jo være uændret uanset om de går hvor de hele tiden har gået eller om de skal forflyttet til andre bygninger! Endnu et spørgsmål er hvorvidt denne forvaltning er bekendt med at Kirsebærhaven er forholdsvis socialt belastet? – Og har man indtænkt at disse elever som måtte komme derfra, i så fald vil belaste andre og normalt fungerende skoleelever ved en sammenlægning? Slutteligt: Kan man be- eller afkræfte hvorvidt dette blot er en skueprocess for en beslutning der allerede er taget af denne forvaltning? Jeg vil afrunde med at jeg håber dette forslag bliver helt og aldeles skrinlagt og man ikke vil ødelægge i forvejen velfungerende skoler og børns trygge skolegang på denne måde.      
Læs høringssvar fra Lars Christiansen
Indsendt af:
Ann-Katrine Miranda
Dato: 1. maj 2020
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Den nye skolestruktur i Valby vil give en mulighed for at bryde grænserne mellem de forskellige lokale boligområder, nye som gamle. Dette vil kunne styrke den sociale sammenhæng mellem vores børn- en sammenhæng som forhåbentligt vil kunne forplante sig videre i lokalområdet. Desuden vil den nye struktur give skolerne mulighed for at specialisere sig inden for specifikke klassetrin. Den nye struktur skaber dermed også pædagogisk og didaktik værdi for skoler og børn.
Læs høringssvar fra Ann-Katrine Miranda