Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Vejlands Kvarter på Amager Fælled

Høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for byudvikling af Vejlands Kvarter

Høringsfrist:

20. december 2019
Indsendt af:
Joanna Din Mitchew
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
76
By:
København N
Postnr.:
2200
Bevar rødderne! NATURPARK AMAGER er med til at gøre København til en af verdens mest unikke storbyer! En grøn by med vild natur, friskt luft, behageligt tempereret klima og rent byvand er nemlig nogle af årsagerne til, at København er et yndet turistmål blandt udlændinge. De kommer hele vejen fra Kina eller USA for med deres egne øjne at opleve, hvorfor danskerne er blandt verdens lykkeligste folk. Kineserne mener, at det skyldes miljøet, og hvis nogen ved noget om det, må det være dem, så måske skulle vi tage og lytte til, hvad de har at sige. Turisme giver jo penge i statskassen og jobs til lokalbefolkningen. WHO forudser, at stress vil blive en af de største sygdomsfaktorer i fremtiden. Alene nu koster stress samfundet 27 mia. årligt! Det er videnskabeligt bevist, at adgang til vild natur og biodiversitet virker healende mod stress og depression, samt et godt og sundt miljø i storbyerne øger livskvaliteten hos befolkningen. Vi står over for klimaforandringer, og alene temperaturstigningerne gør, at vi har behov for naturen til at hjælpe os med at beskytte os mod overophedning. Siden 50’erne er der begået mange fejl og katastrofale beslutninger i byplanlægningen, og det er meget lidt, der har stået til at reddes. Lad os nu tage ved lære af de fejl, der er begået, og bevare den sidste vilde natur vi har tilbage i Købehavn, for vi har så meget behov for den! Med venlig hilsen Joanna Din Mitchew
Læs høringssvar fra Joanna Din Mitchew
Indsendt af:
Metsu Jørgensen
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
75
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Privat Person
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Se venligst vedlagte: Høringssvar om afgrænsning af indhold i miljø-konsekvensrapport for byudvikling af “Vejlands Kvarter” på Amager Fælled. Mvh Metsu Jørgensen
Læs høringssvar fra Metsu Jørgensen
Indsendt af:
Anni Nielsen
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
74
Vedhæftede filer: 1
By:
Herlev
Postnr.:
2730
Høringssvar fra Anni Nielsen
Læs høringssvar fra Anni Nielsen
Indsendt af:
Anders Morten Christoffersen
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
73
Virksomhed / Organisation :
Verdens Skove
By:
København K
Postnr.:
1456
Verdens Skove finder - som anført i tidligere høringssvar – at det er principielt betænkeligt, at Københavns sparsomme grønne områder bebygges og reduceres yderligere, hvilket formindsker Hovedstadens naturværdier og de rekreative værdier, som de indeholder for fastboende og besøgende. Det er i særdeleshed bekymrende, da det planlagte kvarter vil ligge på hidtil fredet området, og at projektet vil betyde et indhug i et af de største og sidste sammenhængende grønne områder i Københavns Kommune. Verdens Skove anerkender, at flytningen af byggeriet fra den såkaldte Strandeng til det område, der kaldes Lærkesletten, betyder en flytning fra natur med særligt høj biodiversitet, bl.a. forekomst af sjældne planter som brændeskærm og sårbar natur, til en giftgrund og tidligere losseplads med en lavere naturværdi. Byggeriets umiddelbare nærhed til Strandengen, dets størrelse med anslået 5.000 indbyggere og en formodet forøget påvirkning af de nærliggende områder, fordrer grundige, mangesidede og tilbundsgående undersøgelser af potentielle påvirkninger af den omliggende natur. Det kræver efter vor mening, også et opdateret og omfattende datagrundlag med en grundig kortlægning af den eksisterende fauna og flora, der medtager eventuelle variationer på tværs af årstiderne som grundlag for miljøkonsekvensvurderingen. Vi er bekymrede for den permanente påvirkning som 5.000 indbyggere kan have på levestederne til bilag IV-arter og flora og fauna på naboarealerne, samt for påvirkningen i anlægsfasen. Verdens Skove er særligt opmærksom på effekterne på Amager Fælleds biodiversitet af det planlagte projekt, især bilag IV-arter og natur beskyttet efter §3, inklusive §3-søer, og mener at en miljøkonsekvensvurdering detaljeret og grundigt bør se på projektets lyspåvirkninger, støjpåvirkninger og effekterne af transport og samfærdsel for flora og fauna, da områdets beliggenhed betyder, at det på tre sider vil være omgivet af grønne områder. Især bør potentielle konsekvenser af en asfalteret gang-og cykelsti på Strandengen grundigt vurderes for lysforurening og tab af levesteder for de herboende arter, med risiko for reduktion af områdets særlige biodiversitet. Det giver derfor anledning til bekymring, når afgrænsningsnotatet ikke kan udelukke ”væsentlige påvirkninger på flora og fauna samt på den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter” (side 12-13).
Læs høringssvar fra Anders Morten Christoffersen
Indsendt af:
Jette Blok Worm
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
72
By:
København V
Postnr.:
1665
Vesterbro den 20. december 2019. Til:Københavns Kommune. Høringssvar til miljøkonsekvensrapport for det planlagte byggeri på Amager Fælled. Jeg er flyttet til Vesterbro for 5 år siden. Jeg blev så glad, da jeg fandt ud af, at jeg kunne cykle ud til dette naturområde på Amager Fælled. Ofte tager jeg mine børnebørn og familie med derud. Der er det stadig muligt, tilnærmelsesvis, at finde natur. Men støjen fra især biler presser sig på. Hvis der “ tages mere af Amager Fælled, så er det slut, med freden derude. Alternativet vil så være, at tage helt ud på Kalvebod Fælled via Dæmningsvejen. Her er det kun muligt, at komme ud på cykel eller gå de ca 7 km. Rigtig mange har ikke fysik til dette og hvilket alternativ er der så ? At køre i bil med yderligere CO2 udledning. Og de som ingen bil har, vil være afskåret fra, at komme ud i den rigtige natur, i en overskuelig afstand. Amager Fælled er bare Københavns Grønne Lunge, som bidrager til Folkesundheden, og som vi ved, styrker vores fysiske og mentale tilstand. Netop et område, som byboere i en storby, har behov for. Ikke nok med, at 18 ha natur “nedlægges”, men der kommer også 5000 indbyggere, med dertil hørende bilisme, støj og anden færdsel, som vil lægge et voldsomt pres på den resterende del af Amager Fælled. Amager Fælled kan bare ikke tåle, at blive beskåret yderligere. Der ER allerede taget, alt for “ store bidder”. Hvordan kan de politikere, som har stemt ja til byggeriet, forsvare, at bebygge og ødelægge den sidste rest af natur, vi har i København ? Det hænger jo slet ikke sammen med Socialdemokratiets vision om, mere sammenhængende natur, at vi skal være en Grøn Stormagt og forbedre biodiversiteten. Vores børn og deres efterkommere, har også ret til, at komme ud i naturen. Men det kræver, at naturen er inden for rækkevidde. Det er NU vi skal handle, og passe på vores klima og natur. Lærkesletten, er det eneste sted på Amager Fælled, hvor lærken og viben yngler. Nattergalen yngler der også og rådyrerne fouragerer og opholder sig på området. Hvad med alle de mangeartede insekter, blomster og græsser, som er fødekilde for fugle og øvrige dyrearter. Hvilken påvirkning vil byggeriet med 5000 beboere, få på fauna og flora for Lærkesletten ? Hvilken indvirkning, vil dette tab få, for resten af Amager Fælled, ikke mindst for Strandengen, som er et naturfølsomt område ? Hvilken erstatning, vil københavnerne få, for dette naturtab ? Hvordan kan Københavns Kommune og politikere legitimere, at Lærkesletten er affredet UDEN om Fredningsnævnet, af økonomiske årsager ? Hvornår bliver By & Havns regnskab, for deres tilgodehavende fremlagt ? Min tiltro til vort demokrati, har lidt er VOLDSOMT knæk i hele denne sag, og det vil skabe utryghed hos rigtig mange i flere årtier fremover. Hvordan kan Københavns Kommune tolerere, at byggeprojektet er så “ bæredygtigt”, at det promoveres, som om det tilfører MERE natur og FORØGER biodiversiteten ? Hvis dette er korrekt, hvordan kan det så verificeres? Bliver miljøkonsekvensrapporten udfærdiget af et uvildigt firma ? I håb om, at hele Amager Fælled bliver fredet i dens nuværende form, UDEN det projekterede byggeprojekt, sender jeg denne hilsen. Med venlig hilsen Jette Blok Worm Valdemarsgade 51, st.tv. 1665 København V Mail: kragen72@yahoo.dk
Læs høringssvar fra Jette Blok Worm
Indsendt af:
Siri Kollandsrud
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
71
By:
København s
Postnr.:
2300
Amager Fælled er en unik perle og pusterum i byen. Det eneste sted man kan opleve utæmmet “vild” natur. Uerstattelig for miljø dyr og mennesker. Man bør også beregne de miljømæssige konsekvenser for nedrivning af det nyrenoverede vandrehjem, udover skaderne ved selve det nye byggeri.
Læs høringssvar fra Siri Kollandsrud
Indsendt af:
Hanne Micheelsen
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
70
By:
København K
Postnr.:
1253
Se venligst vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Hanne Micheelsen
Indsendt af:
Oskar Zytnik
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
69
Virksomhed / Organisation :
Amager Fælleds Venner/Arternes Ambassade
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Amager Fælled bør bevares, som den er nu. Den er hjemstavn for flere arter, heraf arter som er truede. Truslerne kommer fra flere kanter, og det er her der bør være et fokus. Som hvordan cykelstierne er opbygget og hvordan plejningen af arealet, bliver foretaget, er blot et par områder. Når man har tænkt sig at bygge boliger til Fælledvej, som en del af Vejlands Kvarter, så er det en alvorlig trussel. En ting er, at jorden er fuld af farlige gasser. Hvis det kommer op vil det kunne give en skidt effekt for nærmiljøet. Og i forvejen er København og særligt Amager ramt af luftforurening, især fra køretøjer. Desuden er der risiko for, at boligerne med tiden bliver ubeboelige eller at planen om "vild" beplantning omkring husene, går i vasken efter kort tid. En anden ting er, at det ødelægger biodiversiteten. Amager Fælled vil ikke blive et attraktivt område for trækfuglene, som vil flyve hen mod Skåne eller endda op mod Dyrehaven eller op mod Hillerød, hvor der begge steder er rovfugle, som kan få bestandene til at blive mindre. Desuden vil det ramme fuglenes genetik og flugtlinje. Udover fugle vil det ramme rådyr, som vil blive skræmt med døden til følge, når de løber ud på de trafikerede veje. Sommerfugle vil til dels kunne leve trygt, til at begynde med, men det er på ingen måder optimalt. Med tiden vil bestandene svinde mere ind end de er nu, nogle vil uddø. De vil blive ramt af lysforurening, larm og andre forstyrrende elementer. Insekter vil også få det svært med føden. Faktisk vil Fælledby udstøde alle arter, også planter, til andre dele af Amager Fælled, som vil være altødelæggende for området. Særligt når eller hvis man fører projektet ud i livet. Alene arbejdet med opførelsen vil være af særlig ødelæggende karakter. Naturen og miljøet kan ikke genoprettes, hvis man laver tilføjelser. Vild urørt natur er den eneste løsning. Desuden kan man ikke vide med sikkerhed, hvordan de nye beboere vil behandle naturen. I forvejen har københavnere et dårligt ry for affald i naturen og i det hele taget ikke behandle den særligt godt. Dette er også en trussel, og den er alvorlig nok. Amager Fælled som helhed, bør nydes og opleves som den er idag, helst gerne med nogle tiltag, som kan gøre oplevelsen større, når man bevæger sig i det store areal. Der er en altid en chance for en ny stor naturoplevelse, som jeg ville ønske flere københavnere ville give sig tid til at få. En sidste ting er, at Københavns naturarealer er svundet ind de sidste år fra 20% til lige knap 17%. Ved at tage et stort stykke af Amager Fælled, kommer vi formentlig ned på 15%. Der er behov for områder, hvor københavnere kan bevæge sig hen, som ikke er præget af stærkt trafik. Hvor vi kan puste ud og komme af med stress. Mange bruger Lærkesletten og Strandengen til netop dette formål. Lad os bevare det, som det allerede er. Oskar Zytnik Amager Fælleds Venner Artsambassadør for pileborer og skovfirben hos Arternes Ambassade
Læs høringssvar fra Oskar Zytnik
Indsendt af:
Lene Måneblomst
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
68
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Lene Måneblomst
Indsendt af:
Jørgen Rabøl
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
67
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1904
Vedr. bilag lV arter og andre paddearter. Redegørelsen bedes forholde sig til, hvorledes man løbende vil forhindre, at nogle af de 5000 borgere/børn, der kommer til at bo lige op og ned af paddevandhullerne vil synes, at det kunne være sjovt at udsætte nogle pæne (guld)fisk at kigge på og fiske. Det kommer helt sikkert til at ske -og så vil alle padder/æg blive spist (bilag lV eller ej) og være udryddet indenfor et par år. I dag er det ingen trussel.
Læs høringssvar fra Jørgen Rabøl
Indsendt af:
Danna Borg
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
66
Virksomhed / Organisation :
Danna Borg
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1904
Vedr. bilag lV arter og andre paddearter. Hvorledes vil man forhindre, at nogle af de 5000 borgere/børn, der kommer til at bo lige op og ned af paddevandhullerne vil synes, at det kunne være sjovt at udsætte nogle pæne (guld)fisk at kigge på og fiske? Det kommer til at ske -og så vil alle padder/æg (bilag lV eller ej) være udryddet indenfor få år. I dag er det ingen trussel.
Læs høringssvar fra Danna Borg
Indsendt af:
Oskar Bidstrup
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
65
Virksomhed / Organisation :
OGB Production Company
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Jeg synes ikke at der skal bygges på dette skønne område. Det vil yderligere indskrænke dette skønne naturområde som i forvejen er indskrænket nok. Der er ikke plads til flere virksomheder og dyre boliger på Amager fælled. Det vil være en skændsel for København og i må forvente en stenhård modstand hvis i vælger at gå videre med ødelæggelserne. Vh Oskar
Læs høringssvar fra Oskar Bidstrup
Indsendt af:
Danna Borg
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
64
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1904
Vedr. Bilag IV arter i og udenfor byggefeltet. Hvilket datamateriale vil konsekvensanalysen basere sig på? Hvornår er det indsamlet og af hvem ? Hvis registreringerne er gamle, hvilken garanti er der for, at de er repræsentative for området? Der bør som minimum foretages en ny og grundig feltkortlægning af yngle/raste/overvintringsområder for Bilag IV arterne -på de rette årstider. Af en af et eksternt, uafhængigt konsulentfirma. Det er helt afgørende, at der arbejdes på et fuldt opdateret grundlag.
Læs høringssvar fra Danna Borg
Indsendt af:
Malene Flambart
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
63
By:
København S
Postnr.:
2300
Vores dyre- og planteliv på Amager Fælled skal starte forfra hvis der bygges og der er ingen garanti for at naturen består og bliver så rig som nu. Fugle og rådyr kommer til at lide og forsvinde pga støjforurening og indrykning af de mange mennesker, så de dyr kan vi godt sige farvel til. Men det vil jeg ikke. Den eneste måde vi kan øge biodiversiteten på, er ved at lade naturen stå som den er. Vi gavner dyrelivet ved at lade det beholde den plads og natur det har nu. Og det gavner os brugere af Amager Fælled som frirum, vi undgår stress, depression og livsstilssygdomme ved at have en åben natur uden forstyrrende og ødelæggende byggerier. Alt andet skaber kaos ligemeget hvor "grønt" byggeriet gøres. Stor vandsalamander er beskyttet i EU's habitatdirektiv, den må IKKE forstyrres, flyttes og dens levesteder må IKKE ødelægges. Den er Danmarks svar på Pandaen. Den skal bo i fred sammen med padderne, rådyrene, lærkerne, svalerne og planterne på Amager Fælled.
Læs høringssvar fra Malene Flambart
Indsendt af:
Malene Flambart
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
62
By:
København S
Postnr.:
2300
Vores dyre- og planteliv på Amager Fælled skal starte forfra hvis der bygges og der er ingen garanti for at naturen består og bliver så rig som nu. Fugle og rådyr kommer til at lide og forsvinde pga støjforurening og indrykning af de mange mennesker, så de dyr kan vi godt sige farvel til. Men det vil jeg ikke. Den eneste måde vi kan øge biodiversiteten på, er ved at lade naturen stå som den er. Vi gavner dyrelivet ved at lade det beholde den plads og natur det har nu. Og det gavner os brugere af Amager Fælled som frirum, vi undgår stress, depression og livsstilssygdomme ved at have en åben natur uden forstyrrende og ødelæggende byggerier. Alt andet skaber kaos ligemeget hvor "grønt" byggeriet gøres. Stor vandsalamander er beskyttet i EU's habitatdirektiv, den må IKKE forstyrres, flyttes og dens levesteder må IKKE ødelægges. Den er Danmarks svar på Pandaen. Den skal bo i fred sammen med padderne, rådyrene, lærkerne, svalerne og planterne på Amager Fælled.
Læs høringssvar fra Malene Flambart
Indsendt af:
Steffen Rasmussen
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
61
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Fælleds Venner
By:
København S
Postnr.:
2300
Se Amager Fælleds Venners høringssvar i vedhæftede fil.
Læs høringssvar fra Steffen Rasmussen
Indsendt af:
Danna Borg
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
60
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1904
Der er indenfor og umiddelbart udenfor byggefeltet mindst to bilag IV arter, der er beskyttet under EUs habitatdirektiv. Habitatdirektivet siger, at hvis en aktivitet/projekt vil kunne skade en prioriteret naturtype eller en prioriteret art, kan der kun meddeles tilladelse til aktiviteten, hvis 1) dette er nødvendigt af hensyn til menneskers sundhed, den offentlige sikkerhed eller opnåelse af væsentlige gavnlige virkninger på miljøet eller 2) andre væsentlige samfundsinteresser gør gennemførelsen bydende nødvendig. Tilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan først meddeles efter indhentet udtalelse fra Europa-Kommissionen. Et byggeprojekt på netop og lige præcis denne lokalitet/placering, hvor der er flere bilag IV arter, kan meget vanskeligt betegnes som samfundsmæssigt bydende nødvendig. En ansøgt dispensation til afværgeforanstaltninger som. fx. erstatningsvandhuller til Stor vandsalamander kan derfor svært argumenteres og ikke forventes imødekommet af EU-kommisionen. Miljøkonsekvensredegørelsen bedes derfor forholde sig til og beskrive for høringspartnerne, hvorledes man vil håndtere konflikten med Bilag IV arterne og hvilken proces med EU kommissionen, der forventes. Nedenstående er et uddrag af ordlyden i Habitatdirektivets bilag 6, hentet fra Professor Peter Paghs notat om Danmarks implementering af Habitatdirektivet. Notatet er vedhæftet. Habitatdirektivets artikel 6 har følgende ordlyd: 1. For de særlige bevaringsområder iværksætter medlemsstaterne de nødvendige bevaringsforanstaltninger, hvilket i givet fald kan indebære hensigtsmæssige forvaltningsplaner, som er specifikke for lokaliteterne eller integreret i andre udviklingsplaner, samt de relevante retsakter, administrative bestemmelser eller aftaler, der opfylder de økologiske behov for naturtyperne i bilag I og de arter i bilag II, der findes på lokaliteterne. 2. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i de særlige bevaringsområder samt forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er udpeget, for så vidt disse forstyrrelser har betydelige konsekvenser for dette direktivs målsætninger. 3. Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen af virkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet, og når de — hvis det anses for nødvendigt — har hørt offentligheden. 4. Hvis en plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, alligevel skal gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, træffer medlemsstaten alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 beskyttes. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke kompensationsforanstaltninger der træffes. Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret naturtype og/eller en prioriteret art, kan der alene henvises til hensynet til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.
Læs høringssvar fra Danna Borg
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
59
Vedhæftede filer: 1
By:
københavn S
Postnr.:
2300
se vedhæftede
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Ulla Rosenvold
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
58
Virksomhed / Organisation :
Kommunistisk Parti Amager
By:
København S
Postnr.:
2300
I forslaget til Kommuneplan lægges der stor vægt på, at København skal være en grøn by med mange rekreative områder. Det hænger slet ikke sammen med, at man nu vil bebygge en stor del af det unikke vilde naturområde, som Amager Fælled er. Store dele er Fælleden er allerede plastret til med boliger, parkeringspladser og veje. Der er brug for at sige stop nu og lade naturen komme før økonomiske hensyn. I en tid med stor fokus på klima og miljø er det absurd at bebygge de relativt få grønne områder, som vores by råder over. Vi skal gå den modsatte vej. At bosætte tusindvis af mennesker midt i et unikt naturområde med et rigt dyreliv vil selvfølgelig få negative konsekvenser for miljøet og for dyre- og plantelivet, uanset hvor grønt og miljørigtigt byggeriet er. Byggeriet vil også blive meget dominerende, når det bliver op til 24 meter højt. Vi mener, at Københavns Kommune skal omgøre sin beslutning fra budgetforliget for 2019 om at bygge på Lærkesletten, som man til og med har fået affredet med det formål for øje.
Læs høringssvar fra Ulla Rosenvold
Indsendt af:
Frej Pries Schmedes
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
57
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Arternes Ambassade København
By:
København
Postnr.:
2100
Arternes Ambassade Københavns høringssvar er vedlagt som dokument: aak-høring-af2019-.pdf
Læs høringssvar fra Frej Pries Schmedes
Indsendt af:
Erhardt Franzen
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
56
By:
København S.
Postnr.:
2300
Som udgangspunkt vil det være overordentlig betænkeligt at bygge boliger til 4.500 mennesker ovenpå en losseplads af den størrelse, som ligger under byggegrunden. Der er tale om millioner af tons farligt affald under området. Endvidere vil byggeriet betyde, at hen imod en femtedel af Amager Fælled og dermed naturområdet vil blive ødelagt. Mange dyr, insekter og fugle må opgive at leve på fælleden og fredede planter må opgive at gro på arealet Biodiversiteten vil blive reduceret ganske betydeligt. Når det gælder indholdet i en miljøkonsekvensundersøgelse er det oplagt, at eksistensen af og konsekvenserne for nationalt og internationalt beskyttede, fredede og truede plante- og dyrearter skal kortlægges til bunds. At der gøres aktuel status over konsekvenserne for biodiversiteten ved et byggeri af omhandlede omfang og karakter, herunder de afledte konsekvenser for tilstødende områder på fælleden, hvor der vil færdes tusindvis af mennesker hver dag til/fra området. Aktuelle undersøgelser af jordbunden under byggegrunden fortæller om stærk forurening med både farlige gasarter fra organisk materiale, tungmetaller, pesticidrester, biokemiske resistensforbindelser m.m. Alt sammen er det med til at gøre både jordbunden og grundvandet sundhedsmæssigt farligt at bo oven på. Da trafikken i området - Vejlands Allé, Center Boulevard og Artillerivej - i forvejen er godt på vej til at sande til i store dele af døgnet, vil en bydel med 2.000 boliger og 4.500 mennesker med udkørsel til Vejlands Allé være med til, at trafikken i området bryder totalt sammen og at sammenbruddet vil strække sig ad motorvejen ud over motorvejsbroen til Sjælland, hvor det allerede i dag, dagligt er lange køer - undertiden fra lufthavnen til Vallensbæk, med en luftforurening langt over det sundhedsskadelige niveau på hele strækningen gennem Ørestad. Både de trafikale og luftforureningsmæssige konsekvenser af byggeriet skal undersøges til bunds. Også belastningen af trafikken med forbrugsvarer, renovation, flyttevogne, pakkeforsendelser, taxakørsel, hjemmehjælp, sundhedspleje mv. til bydelen skal i undersøgelsen gøres til genstand for vurdering. Også lysforureningsspørgsmålet i forhold til dyrelivet og fælledens rekreative værdier bør gøres til genstand for undersøgelse. En bybebyggelse og et byliv af den omhandlede størrelse og karakter medfører også overfladebelastning og brugspåvirkninger til undergrunden, der under driften vil udløse sætningsskader. Skaderne kan være som følge af løbende biologisk omsætning i undergrunden og at grundvandstanden skifter niveau og måde at opføre sig på. Også hele klimadelen af projektet bør gøres til genstand for en nøje vurdering i forbindelse med en miljøkonsekvensrapport. Med venlig hilsen Erhardt Franzen
Læs høringssvar fra Erhardt Franzen
Indsendt af:
Sine F
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
55
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for Vejlands Kvarter på Amager Fælled I jeres konsekvensanalyse bør der være stort fokus på hvordan en ny bydel på Amager Fælled vil påvirke det omkringliggende dyre- og planteliv. Hvordan vil ca. 4000-5000 indbyggere på selve Amager Fælled påvirke resten af Fælleden? Hvordan vil konstant lys fra bebyggelsen påvirke de nataktive dyr? (undersøg især insekter og padder, vil de søge væk eller vil de tiltrækkes og dermed komme i fare for at blive mast?) Hvordan vil konstant støj fra bebyggelsen påvirke dyrelivet? Hvad vil den daglige trafik (også "bare" den gående trafik) gennem Fælleden til og fra bebyggelsen gøre ved resten af Fælleden? Vil snoge, tudser, frøer, rådyr og fugle blive skræmt væk? Vil den nærmeste beplantning blive trådt flad af 4000-5000 nye indbyggeres færden til og fra arbejde, skole og indkøb? Når I er færdige med at analysere konsekvenserne for naturen på resterne af Amager Fælled, bør I beskrive konsekvensen af, at et frirum fratages københavnerne, især amagerkanerne. Hvor skal vi kigge på stjerner? Hvor skal vi observere snoge i bunkevis om foråret? Hvor skal vi lytte til nattergal? Hvor skal vi gå en tur i stilhed?
Læs høringssvar fra Sine F
Indsendt af:
Linda Mathiesen
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
54
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er imod byggeriet af det planlagte Vejlands Kvarter, som jeg mener er med til at forringe biodiversiteten på Amager Fælled. At bygge ovenpå natur, kan aldrig være godt for naturen. Der er 3.700 meter altså tretusind og syv hundrede meter fra Rådhuspladsen i København, og til man står på MIDTEN af Amager Fælled. Er der andre storbyer tilbage i verden, hvor man har sådan en unik enestående natur så tæt på ?? Jeg har i dag d. 19/12 2019 kigget på boligsiden for ledige lejligheder af fx København, ledige lejligheder til leje 624 mange af dem er lejligheder fra nye byggerier, til salg 2.335. I Ørestaden ledige lejligheder til leje er der lige nu 214. Kigger man på Airbnb er der bare i Ørestaden 34 ledige boliger man kan leje sig ind på hele lejligheden, ikke bare et værelse, dvs de mennesker der ejer disse lejligheder, har et andet sted at bo, kigger man på hele København og alle de lejligheder man kan leje, så står der altså rigtig mange tomme lejligheder rundt omkring, det er flere hundrede. Jorden man vil bygge på, er så forurenet, og en fare for eksplosioner, er det virkelig en risiko i vil udsætte Danskerne for ? Det vil koste rigtig mange penge at få renset den jord og lagt ny jord på, kan det virkelig være rigtigt, hvem skal betale det ? Dette byggeri der er planlagt, der kan jeg kun se en vej ind/ud. Er det sikkert nok, kan vi være sikre på der ikke kommer flere veje ? Der kommer til at være et pænt stykke vej til Metroen, dvs alle skal cykle eller tage bilen til stationen. Busserne er der jo blevet skåret ned på herude på Amager, siden den nye metro er åbnet i resten af København. Jeg kan ikke rigtig få det til at passe med det billede vi er blevet forevist at det kan komme til at passe med virkeligheden. Verden bliver varmere, det ved vi alle sammen, vi skal passe på vores natur. Når vi først har bebygget den, kan vi altså ikke bare gøre det om igen. Amager Fælled bruges også til at køle København ned, og give os frisk luft. Insekterne, bierne og fuglene forsvinder. Tager i deres ynglepladser fra dem, så forsvinder de. Amager fælled er et af disse steder hvor der er yngelpladser. Vi ved også, hvis der kommer for meget lys og larm, så forsvinder de også. Med det nye bebyggelse, vil der komme masser af larm, ikke bare under byggeriet, men også efterfølgende, specielt om sommeren, når folk skal spille højt musik, og tager deres enorme højtalere med ud på terrassen, nu er terrassen jo så lige pludselig blevet en del af Amager Fælled, hvor fuglene plejede at yngle, hvor insekterne levede i fred. Ja en dag bliver det til engang, hvis i bliver ved på denne måde. Hvorfor skal København være lige som alle de andre storbyer ?? Kan vi ikke få lov til at være noget særligt ? Kan vi ikke få lov til at beholde vores fantastiske natur ? I fremtiden får vi sikkert turister på besøg som vil ud og se vores vilde natur, så tæt på København, for det har man bare ikke andre steder, der hedder det parker. Vi skal bevare vores Nattergale, Vandsalamander, Tornsangeren, Lærken, Viben, Gærdesangeren, Engpiber, Tårnfalk, Markmus, Snog, Rådyr, Ræven, Haren og Frøen. Hvad er livet værd, hvis alle vores dyr forsvinder, og naturen ligeledes. Jeg har ikke selv børn, men jeg tænker meget på fremtiden for de næste generationer, og det ser ikke lyst ud for dem. Alt skal bebygges og vokser, men vi ved jo godt, at vi ikke kan blive ved. Med venlig hilsen Linda Mathiesen
Læs høringssvar fra Linda Mathiesen
Indsendt af:
Peter Jakobsen
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
53
By:
København S
Postnr.:
2300
Kæmpe sorg og dybt bekymrende at man vil bygge en ny bydel på Amager Fælled. Det vil ødelægge Amager Fælled for altid - Københavns sidste vilde natur. Arter vil gå tabt og Amager Fælled bliver på kort tid en almindelig park, som alle andre parker i København. Torskedumt, visionsløst og intet mindre end en skandale. Og så i disse tider, hvor naturen i den grad har brug for plads. Undersøg gerne alle konsekvenser ved et så tåbeligt byggeri.
Læs høringssvar fra Peter Jakobsen
Indsendt af:
Egon Laugesen
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
52
By:
København SV
Postnr.:
2450
Indsigelse mod byggeriet i Vejlands Kvarter (”Lærkesletten”). Jeg skal hermed gøre indsigelse mod byggeriet på lærkesletten. Jeg bor på Sluseholmen. Både Sluseholmen og Teglholmen er nu næsten udbygget. Mange mennesker har fundet bolig her. Et tæt og massivt byggeri, hvor arkitekter og planlæggere har tilsyneladende ”glemt”, at tænke på grønne og rekreative områder. Der er kun blevet plads til enkelte forkrøblede træer. Til gengæld har de nye karreer fået navne efter træer og planter. Det nærmeste større og sammenhængende grønne område for mig og andre beboere på Sluseholmen er Amager Fælled. Med det nye byggeri på Lærkesletten snupper man en ny bid af fælleden. Det betyder, at flere mennesker skal deles om mindre natur. Uanset hvor mange gange, ordet grønt nævnes i afgrænsningsnotatet, så kan det ikke skjule, at man fortsætter den vanvittige politik med at bebygge grønne områder. Stop nu denne massakre på bynært natur. En harmonisk by består ikke kun af bygninger og infrastruktur!
Læs høringssvar fra Egon Laugesen
Indsendt af:
Egon Laugesen
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
51
By:
København SV
Postnr.:
2450
Indsigelse mod byggeriet i Vejlands Kvarter (”Lærkesletten”). Jeg skal hermed gøre indsigelse mod byggeriet på lærkesletten. Jeg bor på Sluseholmen. Både Sluseholmen og Teglholmen er nu næsten udbygget. Mange mennesker har fundet bolig her. Et tæt og massivt byggeri, hvor arkitekter og planlæggere har tilsyneladende ”glemt”, at tænke på grønne og rekreative områder. Der er kun blevet plads til enkelte forkrøblede træer. Til gengæld har de nye karreer fået navne efter træer og planter. Det nærmeste større og sammenhængende grønne område for mig og andre beboere på Sluseholmen er Amager Fælled. Med det nye byggeri på Lærkesletten snupper man en ny bid af fælleden. Det betyder, at flere mennesker skal deles om mindre natur. Uanset hvor mange gange, ordet grønt nævnes i afgrænsningsnotatet, så kan det ikke skjule, at man fortsætter den vanvittige politik med at bebygge grønne områder. Stop nu denne massakre på bynært natur. En harmonisk by består ikke kun af bygninger og infrastruktur!
Læs høringssvar fra Egon Laugesen
Indsendt af:
Karin Blendstrup Jensen
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
50
Virksomhed / Organisation :
Dansk Pattedyrsforening
By:
Hillerød
Postnr.:
3400
Ved gennemsyn af artsdata i Miljøportalen er de sidste registringer fra 2013 og derfor kan det være svært, at vide hvilke konsekvenser der er for pattedyr, fugle, insekter og planter. Generelt må det sikres, at befæstelsesgraden bliver så lille som mulig og med spredningskorridorer fra de nordlige arealer til de sydlige områder, så der ikke sker en for voldsom fragmentering med nedgang i biodiversiteten for alle naturområder ne på Amager fælled. Området kan optimeres med regnvandshåndtering i terræn med målet at det giver et naturløft. Derudover bør være så få rekreativ stier som muligt for ikke at forstyrre dyrelivet i at kunne fouragere i området.
Læs høringssvar fra Karin Blendstrup Jensen
Indsendt af:
Margaret Dorothea Mehl
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
49
By:
København S
Postnr.:
2300
Miljøkonsekvensrapporten synes kun at dreje sig om det meget begrænsede areal Vejlandskvarteret. Men når miljøkonsekvenser vurderes, skal der også tages større sammenhæng i betragtning: 1. Hvilke konsekvenser vil det have for borgere i hele København, hvis den vilde, artsspecifikke natur i området forsvinder eller delvist forsvinder pga. byggeriet? 2. Hvordan påvirkes på landsplan det samlede antal "individer" inden for de specifikke arter, som lever i området? 3. Og hvordan påvirkes, på landsplan, biodiversiteten? 4. Vil en evt. mindskning (hvis dette er konklusionen) være i overensstemmelse Københavns Kommunes og den danske stats målsætninger på naturens vegne? 5. Vil det være kompatibelt med Danmarks selvbillede som et land der gør en indsats for naturen og klimaet? 6. Der har været stemmer, der hævder, at byggeriet faktisk vil øge biodiversiteten. Kan det konkretiseres og belægges? Hvordan forventes, at denne nye ”biodiversitet” vil se ud, og kan det påvises, at den vil være mere gavnligt, end den allerede eksisterende biodiversitet – især hvis den kommer til at ske på bekostning af nogen sjældne arter, der findes i området nu?
Læs høringssvar fra Margaret Dorothea Mehl
Indsendt af:
Charlotte Winkler
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
48
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København
Postnr.:
2400
Der foreligger adskillige reporter om helbredsproblemer hos beboer i bebyggelser på tidligere lossepladser bl.a en høj cancer forekomst og mange eksplosionsulykker. Det ses ikke I imødekommet i planlægning af bebyggelsen af Amager Fælled. https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-831-3/html/bred18.htm
Læs høringssvar fra Charlotte Winkler
Indsendt af:
Kirsten Bischoff
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
47
By:
2300
Postnr.:
2300
!!! Bryd ikke " FORSEGLINGEN " på den tidligere losseplads på Amager Fælled !!! ………..……………………………………………………………………. På Amager lå der tidligere mange meget stærkt forurenende virksomheder og værksteder. ( bl.a. i Holmbladsgade og på Islands Brygge )…. Det meget giftige affald blev deponeret på " LÆRKESLETTEN " og efterfølgende blandet, dækket til og forseglet med adskillige meter jord...……. Derefter FREDEDE man hele området, for at det kunne forblive URØRT I FREMTIDEN..... Nu har Københavns Kommune helt alvorligt tænkt sig at bryde forseglingen, for siden at bygge boliger, børneinstitutioner og en skole af TRÆ på en stærkt støjplaget, forurenet og eksplosionsfarlig GIFTGRUND ?????....( Jfr. tidligere planlagt skolebyggeri på Gasværksgrunden på Amager Strandvej, som blev opgivet )…….. Børnefamilierne i Ørestad , ( de mange nuværende og fremtidige ) bliver nok " begejstrede " ved denne udsigt.!!!!! Hvem betaler så for at RENSE jord, vand og luft fra den vedvarende udsivning fra HELE området... Ikke kun fra selve byggefeltet ?????? Der må STATEN nok træde til, for den regning bliver " enorm " og umulig for en enkelt KOMMUNE / REGION at betale...… ( jfr. f.eks. forureningen på Harboøre Tange ) !!!!!
Læs høringssvar fra Kirsten Bischoff

Sider