Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for byudvikling af Stejlepladsen

Høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for Stejlepladsen

Høringsfrist:

13. december 2019
Indsendt af:
Jan Mathisen
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Fiskerhavnens Venner
By:
Sydhavnen
Postnr.:
2450
Bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport af Stejlepladsen. Afgivet af Fiskerhavnens Venner: Indledningsvis er det vores opfattelse at en miljøkonsekvens rapport ikke kan laves som en skrivebordsrapport der hastes igennem inden for få uger for at tilfredsstille bygherres behov for en hurtig proces. En seriøs miljøkonsekvens rapport bør ske under hensyn til og i perioder hvor den berørte natur og miljø er mest aktiv, og dermed også mest sårbart. Se vedlagte dokument
Læs høringssvar fra Jan Mathisen
Indsendt af:
Knud Erik Hansen
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening København
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte pdf fil.
Læs høringssvar fra Knud Erik Hansen
Indsendt af:
Søren Hvalkof
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
SF-Sydhavnen
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar fra SF-Sydhavnen vedrørende: ”Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for byudvikling af Stejlepladsen” SF- Sydhavnen er meget bekymret over den hastighed hvormed Københavns Kommune i samspil med By&Havn, gennemfører forberedelserne til byggeprojektet på Stejlepladsen og skøjter hen over naturværdier og VVM relevante forhold, på bagrund af vurderinger af egen forvaltning der er parthaver i projektet, politisk styret og efter vores vurdering inhabil og forudindtaget. Vi er især bekymret over overfladiskheden der tilsyneladende tegner sig for en efterfølgende VVM undersøgelsen, der behandles som en pro-forma sag. Vedr. Pkt 3.3.5 Natur og pkt. 3.3.6 Natura 2000 SF-Sydhavnen ønsker at påpeger at VVM rapporten ikke kan erstatte en Konsekvensvurdering i hht. Habitatsbekendtgørelsens §6, stk.2 og stk 3. Vi ønsker særligt at henlede opmærksomheden på Bilag IV-arter - beskyttede arter efter EU's naturbeskyttelsesdirektiv, og her især fremhæve på forekomsten af padder og krybdyr på Stejlepladsen, der helt har været ignoreret, og særligt henlede opmærksomheden på følgende arter, der er konstateret så sent som sommeren 2019: Markfirben Spidssnudet frø Springfrø Grønbroget tudse Københavns Kommune bør foretage de nødvendige tiltag for at beskytte disse og deres levesteder på Stejlepladsen. En VVM og Miljøkonsekvensundersøgelse kan således ikke foretages før disse dyr er aktive i sommerperioden, da de alle ligger i hi i vinterhalvåret. Mvh Søren Hvalkof, mag.scient & PhD Formand for SF-Sydhavnen
Læs høringssvar fra Søren Hvalkof
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 12. december 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 11. december 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 5. december 2019
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for Stejlepladsen. Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til høringen. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark