Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Borgerrepræsentation i København har besluttet at sende Forslag til helhedsplanen for De Gamles By i offentlig høring.

Høringsfrist:

16. december 2019
Indsendt af:
Selma
Dato: 12. december 2019
Svarnummer:
39
By:
København V
Postnr.:
1668
Jeg synes, det er ærgerligt, at Københavns Kommune planlægger at opføre et 5-etagers diabetescenter ved De Gamles By på Møllegade. Som elev på Panum har jeg allerede oplevet en øget trafik i området efter opførelsen af Panumtårnet, og jeg synes arealet kunne bruges mere fornuftigt - fx som et grønt åndehul til os, der kommer her for at studere, og for dem, der har deres hjem og hverdag her.
Læs høringssvar fra Selma
Indsendt af:
Mathias
Dato: 12. december 2019
Svarnummer:
38
By:
København N
Postnr.:
2200
Hele processen omkring udarbejdelsen af Helhedsplanen for De Gamles By er under al kritik. Vi er i vores forening ikke blevet hørt og inddraget, og der tages ikke højde for den kommuneplan, der foreligger fra 2015, hvori det står, at De Gamles By er udnævnt til kulturbevarelse. Derudover så jeg gerne, at der i stedet for opførelsen af et diabetescenter blev frigivet et grønt område til gavn for os alle, der bor her i den bydel med færrest grønne kvadratmeter pr indbygger.
Læs høringssvar fra Mathias
Indsendt af:
Anja
Dato: 12. december 2019
Svarnummer:
37
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer på Nørrebro, vil jeg meget imod at der nedlægges flere grønne arealer på Nørrebro, som i forvejen er den bydel med færrest grønne m2 pr. beboer i København samt at der tilføres mere biltrafik til et område af København der i forvejen er hårdt belastet.
Læs høringssvar fra Anja
Indsendt af:
Kristine Hammer
Dato: 12. december 2019
Svarnummer:
36
By:
Kbh. N.
Postnr.:
2200
Jeg hilser det nye diabetescenter velkommen på Nørrebro. Jeg har ikke selv brug for det, ej heller mine nære venner og familie. Til gengæld er vores bydel (Nørrebro) den bydel, der huser flest af brugerne af diabetescenteret, - så for alle dem må det blive en lettelse, at de nu får bedre adgang med langt kortere transport. Det glæder mig, at de nærmest ikoniske, gamle træer bevares på Nordpolen og endda får følgeskab af flere træer. Støjværnet er tiltrængt, men jeg håber, det kan holdes så langt nede i højde som muligt: at det bliver et godt værn mod trafikstøj - mens det flade og meget store, åbne udtryk samtidig bevares i krydset. Med til den historiske baggrund for området - og særligt Nordpolen - gælder, at det kandiderer til titelen som "allersidste stykke jord på Nørrebro, som aldrig har været hverken bebygget, fungeret som gravplads, jernbane, affaldsplads eller andet tilsvarende". Nordpolen er desuden den sidste, lille rest af Nørre Fælled (Fælledparken er en del af den gamle Blegdams Fælled), der er tilbage på Nørrebro. Den fælled, de københavnske arbejdere vel at mærke samledes på, når de skulle mødes efter fyraften eller om søndagen for den spirende sag. Mødet d. 5. maj 1872 er nok det mest kendte (Slaget på Fælleden) og regnes vist nok for det, der kommer tættest på en "dåbsdag" for den danske arbejderbevægelse. Det er mit håb, at ikke kun træerne skal have tilhørende fortællinger på Nordpolen, men også at vores Nørre Fælled og arbejderbevægelsens historier på stedet (Nordpolen) mindes.
Læs høringssvar fra Kristine Hammer
Indsendt af:
Rune
Dato: 12. december 2019
Svarnummer:
35
By:
Frederiksberg
Postnr.:
1957
Jeg i min familie kommer ofte og nyder de grønne områder i de gamles by. Vi har tidligere boet i området. Det er for mig uforståeligt at man vil bryde det område op og bygge endnu tættere. Sæt det dog et sted hvor der er ikke er så tæt bebyggelse og få grønne arealer, et sted med nem adgang med offentlig transport.
Læs høringssvar fra Rune
Indsendt af:
Andrea
Dato: 11. december 2019
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
1 Høringssvar vedr. : Helhedsplan for De Gamles By. På vegne af bestyrelsen for ejerforening E/F MGNSA, Møllegade 34, Nørre Sidealle’ 5-7, 2200 København N, vil vi modsætte os Helhedsplan for De Gamles By. Ejerforeningen omfatter tre opgange i hhv. Møllegade og Nørre Sidealle med 29 lejligheder. På flere områder bliver vores liv direkte berørt af Planen. I Politiken fredag d. 29. november kunne vi læse, at et grønt flertal uden om Socialdemokratiet har samlet flertal for planer om at sænke biltrafikken og om at sikre indbyggerne lettere adgang til grønne områder i København. Desværre oplever vi samme flertal bakke op om en Helhedsplan for De Gamles By – en Helhedsplan, der vil inddrage grønne områder, tilføre mere biltrafik til området, øge forureningen og mindske lys og ren luft. Den demokratiske proces: Vi er på intet tidspunkt blevet inviteret til at deltage i Helhedsplanens Referencegruppe, som vi første gang hørte om på Borgermødet tirsdag d. 26. november. Det finder vi meget mærkværdigt, da vi i ejerforeningen bliver direkte belastet af særligt planen om at opføre et Diabetescenter lige overfor vores opgang i Møllegade og med væsentlig lys- og lyd-påvirkning for vores beboere i Nørre Sidealle’. På den baggrund vil vi hermed indgive vores protest mod processen. Dertil kommer, at vi op til høringen d. 26. november hverken modtog agenda eller deltagerliste fra Københavns Kommune. På mødet deltog en lang række ansatte i forvaltningen samt samarbejdspartnere, men der var ikke i agendaen afsat tid til spørgsmål. Der var således lagt op til et Informationsmøde snarere end en Høring. Når borgerne forsøgte at stille spørgsmål og ikke mindst få svar, lød det fra Kommunen, at det måtte de gå hjem og anføre i deres høringssvar. Igennem hele mødet udtrykte de fremmødte borgere stor frustration, idet Kommunens udsendte gav udtryk for, at de ikke kunne viderebringe kritikken til politikerne. Netop kritikken af det demokratiske underskud i processen – uden dialog med beslutningstagerne – bør føre til indkaldelse til et nyt høringsmøde. Her er tale om beslutninger med vidtgående konsekvenser for området beboere, og det ville klæde Københavns Kommunes politikere at udvise interesse for deres vælgere. Endelig er det helt ufølsomt at placere et høringsmøde og en deadline henholdsvis ultimo november og medio december. Området er befolket af primært studerende og børnefamilier, der netop i juleperioden har nok at se til. Grønne områder: I følge Helhedsplanen inddrages nu arealer af grønne områder i De Gamles By til skolebyggeri samt til et Diabetescenter. De få grønne oaser på Nørrebro er under pres i takt med befolkningstilvæksten i København. 2 I forvejen er Nørrebro belastet af en dårlig statistik, hvad angår adgang til grønt. Der bor 80.066 mennesker på bare 4,10 km2, mens der til sammenligning på Østerbro bor 76.402 mennesker på hele 8,74 km2. Der bor altså færre mennesker på Østerbro på over dobbelt så megen plads. På Nørrebro er der desuden kun 7m2 grønt per indbygger. Det tal er i gennemsnit 39m2 per indbygger i hele København. Det er selvfølgelig et stort problem, at der er så lidt grønt per indbygger på Nørrebro, som det er tilfældet. Adgang til grønne områder er med til at øge vores mentale og fysiske helbred, og borgerne på Nørrebro har i forvejen den laveste middellevealder i København, hvorfor det burde være en selvfølge at prioritere og bevare det grønne på Nørrebro. MEN det synes ikke at være tilfældet med den nye Helhedsplan for De Gamles By. Hovedparten af vores resterende kritik omhandler Diabetescentret, der vil have en direkte påvirkning på os. Placering af Diabetescentret: Ønsker et politisk flertal på Københavns Rådhus at sænke biltrafikken i byen, er det besynderligt at vælge at placere et Diabetescenter i et byområde uden Metro. Flere af patienterne vil formentlig være dårligt gående og vil derved være afhængige af tilgængelighed. Vi udbeder os derfor en forklaring på rationalet bag valg af placering af et diabetescenter netop her på Nørrebro. Trafik: Helhedsplanen tilfører et i forvejen trafikalt belastet område væsentligt mere biltrafik. Området er fornylig blevet yderligere belastet af trafikken til og fra det nye Panum Tårns parkeringskælder med indgang fra Nørre Alle samt vareindlevering, som ligger ved Nørre Alle 25. I forvejen er støjbelastningen fra vejtrafik på Nørre Alle blevet målt op til 73 dB, hvilket overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58dB. Ifølge Helhedsplanen vil trafikken til og fra Diabetescentret foregå netop via Nørre Alle – og hovedparten af trafikken ledes videre ad Møllegade og Hans Kirk Vej. Der optræder forskellige vurderinger af forventet antal mer-trafik for de 40 ansatte og godt 130 daglige besøgende på centret samt forventet varelevering og affaldshåndtering. Ét sted i Rambøls Trafikanalyse nævnes, at der forventes 180 daglige ture til og fra Diabetescentret, mens Miljøvurderingen anslår 200 daglige ture. Vi udbeder os derfor en mere præcis vurdering af mer-trafikken til og fra Diabetescentret baseret på oplysninger om centrets forventede åbningstider samt de trafikopgørelser, der må være foretaget af det eksisterende center på Vesterbro. Dette center blev oplyst at have 50% af den forventede kapacitet på Nørrebro. Derudover forventes Indre Nørrebro over de næste fem år i forvejen at blive belastet af særligt tung trafik med nedrivning og byggeri af plejecentret Sølund. I den forbindelse udbeder vi os en plan 3 over forventet kørsel af tung trafik til og fra dét byggeri samt en opgørelse over alle planlagte eller forventede byggeprojekter på Indre Nørrebro. I selvsamme periode som byggeriet af Sølund foregår, forventer Københavns Kommune så at igangsætte yderligere to store byggeprojekter i området; Skolen og Diabetescentret i De Gamles By. I givet fald vil området - de næste fem år – være særdeles hårdt belastet af tung trafik til og fra flere byggeprojekter. Vi udbeder os derfor en plan over, hvorledes Kommunen har tænkt sig at håndtere denne ekstra belastning af et relativt afgrænset beboelseskvarter. Trafikken forventes primært at foregå på ruten Nørre Alle, via Møllegade og Hans Kirks vej. Men da handicapbusser skal parkeres i Møllegade, vil de holde i retning mod Guldbergsgade. Det betyder, at i hvert fald den del af trafikken ledes igennem Møllegade og ud i Guldbergsgade. Lokalvejene er alle forholdsvis smalle og allerede trafikbelastede. Således har to almindelige personbiler i dag svært ved at passere hinanden på Møllegade. Handicapbusser er større. Vi udbeder os derfor en faglig vurdering af, hvorledes det scenarium er tænkt realiseret. På Nørrebro har vi mange cyklister. De kan i dag køre mod ensretningen fra Guldbergsgade og ind i Møllegade, hvilket en del benytter sig af, i særdeleshed da der ligger både en skole og en børnehave i gaden. Vi udbeder os en faglig vurdering af, hvorledes trafikken i Møllegade generelt tænkes håndteret. Parkering: Rambøls Trafikanalyse opregner, at Møllegade har en belægningsgrad på omkring 120% over hele døgnet, hvoraf en del af bilerne er parkeret ulovligt. Af Helhedsplanen fremgår det, at handicapbusser forventes at få reserveret parkering i netop Møllegade – langs Diabetescentret. Det markerede område svarer til mellem 10-13 almindelige parkerede personbiler, der således ikke længere kan holde i Møllegade, hvor bilejerne med stor sandsynlighed bor. Vi udbeder os en forklaring på rationalet bag at fjerne parkeringspladser i en gade, hvor belægningsgraden allerede er over de 100% samt en løsning på beboernes kommende parkeringsudfordring – døgnet rundt. Trafiksikkerhed: Vi er stærkt bekymrede for trafiksikkerheden ifm Helhedsplanen og særligt den øgede trafik til og fra Diabetescentret. I forvejen oplever vi en række uheld især koncentreret i krydset Nørre Alle/Tagensvej. Det går oftest ud over de bløde trafikanter. Mange cyklister benytter Nørre Alle til og fra Panum og som genvej til og fra byen. Besøgende til Diabetescentret skal dreje fra Nørre Alle og ned ad Møllegade i et højre sving og dermed ind over cyklisterne rute. Sigtbarheden i netop dét sving er i dag nedsat. Området omkring Møllegade er præget af smalle vejprofiler og mange bløde trafikanter. At lede yderligere hård trafik ned ad vores smalle lokalveje vurderer vi som værende uforsvarligt. 4 Derudover vil vi gerne gøre opmærksom på, at mange cyklister på Nørrebro benytter ladcykler, hvori de ofte transporterer deres børn. Vi udbeder os derfor en opgørelse over antallet af bløde trafikanter på så vel Nørre Alle som Møllegade og Guldbergsgade, da disse tre gader bliver belastet af yderligere hård trafik – og de bløde trafikanter dér bliver yderligere udsatte. Støj og støv: Beboerne i vores område har nu i en del år været plaget af bygge- og trafikstøj fra byggeriet af Panum Tårnet og den ekstra trafik, som Tårnet har medført. Trafikken er lige nu den største kilde til støjproblemer i vores område. Dertil kommer, at vi de senere år har oplevet, at vores vinduer og altaner dagligt bliver belagt med sorte partikler. Udsættes vi for yderligere såvel støj som støvpåvirkning – særligt i byggeperioden af Diabetescentret - risikerer vi, at det vil være mere sundhedsskadeligt at bo og opholde sig i vores område. I forvejen markerer Nørrebro sig desværre som den bydel i København med den laveste gennemsnitslevealder. På Nørrebro bliver kvinder i gennemsnit 77,4 år og mænd 72,7 år. Til sammenligning er gennemsnitslevealderen i København 80,8 år for kvinder og 75,5 år for mænd. Vi udbeder os derfor, at der – inden et eventuelt byggeri sættes i gang - foretages målinger af den nuværende forureningsgrad i Nørre Alle samt Møllegade. Byarkitektonisk værdi: På et kort over De Gamles By ses det tydeligt, at alle de høje karréer er placeret på skrå i terrænet. Det har betydet, at beboerne i Møllegade har været begunstiget af udsigt, lys og luft. Langs kanten af Møllegade mod De Gamles By er der indtil nu kun blevet opført lavt bebyggelse, formentlig for at vise beboerne hensyn. Beboerne kan nyde aftensol, andre deres små haver ud til Møllegade og cafeen på hjørnet er hele sommeren fuld af gæster, der nyder de sene stråler over en frisk fadøl. Diabetescentret med 3.000 etagem2 og 15 meter i højden placeret langs Møllegade er et voldsomt brud med den eksisterende arkitektur – og vil være til stor gene for alle beboere og gæster. Bebyggelsen vil tage udsigten og aftensolen og kaste en massiv, kold, mørk skygge ned over Møllegade, dens beboere og de passerende. Derudover vil den lægge Nørre Sidealle hen i fuldstændig mørke, og bebyggelsen vil stoppe den brise, der kan give værelserne ud til Alleen kølighed. Vi finder det uanstændigt at foreslå en bebyggelse på dén placering, af den højde og drøjde med de uhensigtsmæssige følgevirkninger og ødelagte herlighedsværdier, som den vil medføre. Afslutning: 5 Vi opfatter først og fremmest Nørrebro som et beboelseskvarter. Det er primært os, der gør kvarteret værd at bo i og besøge. Derfor skal Nørrebro indrettes til gavn for os, der bor her. Det må være os, politikerne i en Høring tager hensyn til. Det må være vores indsigelser, der bliver lyttet seriøst til. Vi er grundlæggende imod, at der bygges tættere på Nørrebro. Vi er imod, at vi får inddraget vores få grønne m2 i De Gamles By, at vi får frataget lys og luft og i stedet får tilført mere trafik, støj, forurening og skygge. Ønsker Københavns Kommune at placere et Diabetescenter i byen, må der findes en lokalitet, hvor det gør mindst muligt skade på beboere. Skal det partout etableres i De Gamles By på Nørrebro, vil vi pege på området; Nordpolen, der i forvejen er plaget af støj og partikelforurening fra Tagensvej. Her kan etableres separat indgang fra Tagensvej, så trafikken ikke ledes ind og ud igennem et beboelseskvarter via lokalveje. Placeringen dér vil ikke genere naboer i samme udstrækning som langs Møllegade. Det er absurd, at vi på Høringen fik forklaringen, at man blev nødt til at beskytte de bevaringsværdige træer. Integrer de gamle træer i arkitekturen og tag hensyn i stedet til os, der bor her. Nødtvungent foreslår vi derfor, at Diabetescentret kan flytte til Nordpolen og et åbent, grønt og stille område i stedet etableres langs Møllegade – til gavn for alle beboere såvel i De Gamles By som i kvarteret omkring. En ekstra bonus i den flytning er, at I ikke behøver at lade opføre en støjmur rundt om det grønne område for at holde voldsom trafiklarm fra Tagensvej ude, som det var tilfældet i Helhedsplanen for Nordpolen.
Læs høringssvar fra Andrea
Indsendt af:
Benedicte Strøm
Dato: 11. december 2019
Svarnummer:
33
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Indsigelse mod Helhedsplan for De Gamles By på Nørrebro Helt overordnet ønsker jeg på ingen måde mindre grønt, mere trafik på Nørre Alle, flere biler på vores små og i forvejen belastede lokalveje og samlet set mere forurening i lokalområdet, mere skygge forårsaget af høje bygninger, færre parkeringsmuligheder for os, der rent faktisk bor i området og mere støj i hverdagen. Mere specifikt ønsker jeg heller ikke, at Nørre Sidealle, der i dag er en lukket sidegade i fremtiden skal anvendes som "En mulig ny passage for gående trafikanter syd for byggezonen vil styrke forbindelsen til Møllegade og til Nørre Allé via Nørré Sideallé." De to kareer i Nørre Sidealle står så tæt overfor hinanden, at gadestøj bliver sendt i cirkulation mellem dem. Enhver lyd fra gadeniveau kan høres tydeligt i alle lejligheder. At anvende passagen som gennemgang vil kun forværre støjforureningen. Et Diabetescenter på Møllegade - med øget færdsel til følge - i et område, der i forvejen fornylig er blevet belastet af mertrafik til Panum - er en misforståelse og ikke i sync med de nye, grønne politiske udmeldinger fra Kommunen. Af disse og flere andre grunde allerede angivet i indsigelse fra Agnes Hauberg på vegne af Ejerforeningen E/F MGNSA er jeg stærkt imod Helhedsplanen, som den er beskrevet på nuværende tidspunkt. I øvrigt henviser jeg til den mail dialog, jeg har med såvel Rasmus Blohm Poulsen, trafikplanlægger, Byplan Syd, samt Sophus August Jacobsen Bojesen, fuldmægtig, Team Planægning. I min korrespondance med de to medarbejdere i Københavns Kommune efterspørger jeg supplerende oplysninger, som jeg går ud fra, at Kommunen ligger inde med og har taget med i overvejelserne, inden en sådan Helhedsplan fremlægges. Jeg ser frem til, at vi alle bliver bedre og mere ærligt orienteret om de ulemper, som Helhedsplanen vil påføre os som borgere i området. Og jeg ser frem til at møde vores grønne lokalpolitikere og høre om rationalet for placering af to nye og forholdsvis store byggerier på det tætbebyggede og trafikplagede Nørrebro. Mvh. Benedicte Strøm
Læs høringssvar fra Benedicte Strøm
Indsendt af:
Sarah
Dato: 11. december 2019
Svarnummer:
32
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg vil klage over helhedsplanen for De Gamles By. Jeg er bekymret over, at der nedlægges flere grønne arealer på Nørrebro. Og jeg er især modstander af oprettelsen af et nyt Diabetes-center, der også vil få stor negativ påvirkning af trafikken.
Læs høringssvar fra Sarah
Indsendt af:
Nonkoh Kallon
Dato: 11. december 2019
Svarnummer:
31
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Bevar De Gamles By som den oase det er midt i byens travle centrum. Mere trafik og byggeri vil ødelægge det for brugere og beboere. Bevar DGB, tak.
Læs høringssvar fra Nonkoh Kallon
Indsendt af:
Annette Mørkholm, Ingrid Schultz og Johanne Conrad
Dato: 10. december 2019
Svarnummer:
30
By:
København N
Postnr.:
2200
10. december 2019 Høringssvar vedr.: Helhedsplan for De Gamles By. Vi vil modsætte os Helhedsplanen for De Gamles By. Grønne områder: I følge Helhedsplanen inddrages nu arealer af grønne områder i De Gamles By til skolebyggeri samt til et Diabetescenter. De få grønne oaser på Nørrebro er under pres i takt med befolkningstilvæksten i København. I forvejen er Nørrebro belastet af en dårlig statistik, hvad angår adgang til grønt. Der bor 80.066 mennesker på bare 4,10 km2, mens der til sammenligning på Østerbro bor 76.402 mennesker på hele 8,74 km2. Der bor altså færre mennesker på Østerbro på over dobbelt så megen plads. På Nørrebro er der desuden kun 7m2 grønt per indbygger. Det tal er i gennemsnit 39m2 per indbygger i hele København. Trafik: Helhedsplanen tilfører et i forvejen trafikalt belastet område væsentligt mere biltrafik. Området er for nylig blevet yderligere belastet af trafikken til og fra det nye Panum Tårns parkeringskælder med indgang fra Nørre Alle samt vareindlevering, som ligger ved Nørre Alle 25. I forvejen er støjbelastningen fra vejtrafik på Nørre Alle blevet målt op til 73 dB, hvilket overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58dB. Ifølge Helhedsplanen vil trafikken til og fra Diabetescentret foregå netop via Nørre Alle – og hovedparten af trafikken ledes videre ad Møllegade og Hans Kirk Vej. Der optræder forskellige vurderinger af forventet mer-trafik for de 40 ansatte og godt 130 daglige besøgende på centret samt forventet varelevering og affaldshåndtering. Ét sted i Rambøls Trafikanalyse nævnes, at der forventes 180 daglige ture til og fra Diabetescentret, mens Miljøvurderingen anslår 200 daglige ture. Støj: Når vi udsættes for yderligere støj og støvpåvirkning – særligt i byggeperioden af Diabetescentret - risikerer vi, at det vil være mere sundhedsskadeligt at bo og opholde sig i vores område. I forvejen markerer Nørrebro sig desværre som den bydel i København med den laveste gennemsnitslevealder. På Nørrebro bliver kvinder i gennemsnit 77,4 år og mænd 72,7 år. Til sammenligning er gennemsnitslevealderen i København 80,8 år for kvinder og 75,5 år for mænd. Afslutning: Vi opfatter først og fremmest Nørrebro som et beboelseskvarter. Derfor skal Nørrebro indrettes til gavn for os, der bor her. Det må være os, politikerne i en høring tager hensyn til. Og vi håber at vores indvendinger vil blive taget alvorligt. Vi er grundlæggende imod, at der bygges tættere på Nørrebro. Vi er imod, at vi får inddraget vores få grønne m2 i De Gamles By, at vi får frataget lys og luft og i stedet får tilført mere trafik, støj, forurening og skygge. Ønsker Københavns Kommune at placere et Diabetescenter i byen, må der findes en lokalitet, hvor det gør mindst muligt skade på beboere. Venlig Hilsen Annette Mørkholm, Nørre Alle 23 Ingrid Schultz, Møllegade 36 Johanne Conrad, Nørre Side Alle 6
Læs høringssvar fra Annette Mørkholm, Ingrid Schultz og Johanne Conrad
Indsendt af:
Salma Charabi
Dato: 10. december 2019
Svarnummer:
29
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer på Nørrebro vil jeg på det kraftigste protestere over helhedsplanen for De Gamles By, herunder især opførelsen af et Diabetes center. Grundlaget for klagen vedrører overordnet afskaffelsen af de sparsomme grønne kvadratmeter Nørrebro har, trafikgener og støj- og lydforurening. Trafikmæssigt giver indgang fra Møllegade absolut ingen mening for mig, idet det er en allerede overtrafikeret og smal gade, der jævnligt forårsager trafikstop for båder billister og cyklister. Området omkring Nørre Allé og Møllegade er allerede ind- eller udgangsport for trafikanter fra Sankt Hans Torv, besøgende og brugere af Panum institutet og Mærsk tårnet og ikke mindst os beboere. Området omrking Sankt Hans Torv er allerede domineret af plads- og parkeringsmangel, ensretninger og få udveje. Hvis der partout skal etableres et diabetescenter, anbefales det, at I gør det ved eksempelvis Nordpolen eller på anden vis, således at trafikken kan diregeres udenom de smalle gader og beboelsesområder.
Læs høringssvar fra Salma Charabi
Indsendt af:
Ingrid Schultz, Annette Mørkholm og Johanne Conrad
Dato: 10. december 2019
Svarnummer:
28
By:
Købehanvn N
Postnr.:
2200
10. december 2019 Høringssvar vedr.: Helhedsplan for De Gamles By. Vi vil modsætte os Helhedsplanen for De Gamles By. Grønne områder: I følge Helhedsplanen inddrages nu arealer af grønne områder i De Gamles By til skolebyggeri samt til et Diabetescenter. De få grønne oaser på Nørrebro er under pres i takt med befolkningstilvæksten i København. I forvejen er Nørrebro belastet af en dårlig statistik, hvad angår adgang til grønt. Der bor 80.066 mennesker på bare 4,10 km2, mens der til sammenligning på Østerbro bor 76.402 mennesker på hele 8,74 km2. Der bor altså færre mennesker på Østerbro på over dobbelt så megen plads. På Nørrebro er der desuden kun 7m2 grønt per indbygger. Det tal er i gennemsnit 39m2 per indbygger i hele København. Trafik: Helhedsplanen tilfører et i forvejen trafikalt belastet område væsentligt mere biltrafik. Området er for nylig blevet yderligere belastet af trafikken til og fra det nye Panum Tårns parkeringskælder med indgang fra Nørre Alle samt vareindlevering, som ligger ved Nørre Alle 25. I forvejen er støjbelastningen fra vejtrafik på Nørre Alle blevet målt op til 73 dB, hvilket overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58dB. Ifølge Helhedsplanen vil trafikken til og fra Diabetescentret foregå netop via Nørre Alle – og hovedparten af trafikken ledes videre ad Møllegade og Hans Kirk Vej. Der optræder forskellige vurderinger af forventet mer-trafik for de 40 ansatte og godt 130 daglige besøgende på centret samt forventet varelevering og affaldshåndtering. Ét sted i Rambøls Trafikanalyse nævnes, at der forventes 180 daglige ture til og fra Diabetescentret, mens Miljøvurderingen anslår 200 daglige ture. Støj: Når vi udsættes for yderligere støj og støvpåvirkning – særligt i byggeperioden af Diabetescentret - risikerer vi, at det vil være mere sundhedsskadeligt at bo og opholde sig i vores område. I forvejen markerer Nørrebro sig desværre som den bydel i København med den laveste gennemsnitslevealder. På Nørrebro bliver kvinder i gennemsnit 77,4 år og mænd 72,7 år. Til sammenligning er gennemsnitslevealderen i København 80,8 år for kvinder og 75,5 år for mænd. Afslutning: Vi opfatter først og fremmest Nørrebro som et beboelseskvarter. Derfor skal Nørrebro indrettes til gavn for os, der bor her. Det må være os, politikerne i en høring tager hensyn til. Og vi håber at vores indvendinger vil blive taget alvorligt. Vi er grundlæggende imod, at der bygges tættere på Nørrebro. Vi er imod, at vi får inddraget vores få grønne m2 i De Gamles By, at vi får frataget lys og luft og i stedet får tilført mere trafik, støj, forurening og skygge. Ønsker Københavns Kommune at placere et Diabetescenter i byen, må der findes en lokalitet, hvor det gør mindst muligt skade på beboere. Venlig Hilsen Annette Mørkholm, Nørre Alle 23 Ingrid Schultz, Møllegade 36 Johanne Conrad, Nørre Side Alle 6
Læs høringssvar fra Ingrid Schultz, Annette Mørkholm og Johanne Conrad
Indsendt af:
Anni Andersen
Dato: 9. december 2019
Svarnummer:
27
By:
København N
Postnr.:
2200
Det er så langt ude ,at bygge på den lille grønne plet, vi har tilbage. Politikerne er ikke fremsynet nok og udviser megen ringe dømmekraft
Læs høringssvar fra Anni Andersen
Indsendt af:
Mikkel G
Dato: 9. december 2019
Svarnummer:
26
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg synes der er mange gode tiltag i planen når det handler om forbedring af udearealerne (naturen) i De Gamles By. Heriblandt altså at omlægge arealer som nu er beklædt med asfalt, til at være grønne områder med større biodiversitet. Men jeg ser 2 store problemer i planen: Den nye skole og Diabetescentret! I en bydel hvor vi i forvejen har alt for få grønne områder er det vanvittigt at bebygge den sidste mere eller mindre åbne oase vi har! Jeg tilslutter mig i øvrigt alle indsigelsespunkter, kritik, spørgsmål og bemærkninger fremført i høringssvaret af Ejerforeningen Møllegade 34-Nørre Sidealle' 5-7, 2200 København N, v. formand Agnes Hauberg (vedhæftet med tilladelse fra Ejerforeningen) Placeringen af Diabetescenteret ved Møllegade er virkelig dårlig fordi det vil betyde MASSIV ØGET TRAFIK ad Møllegade, samt minimere følelsen af rumlighed et af de sidste steder på, Nørrebro hvor der er en smule rumlighed og udsyn. Som en anden nævner er det oplagt i stedet at placere det ved Rigshospitalet. O hvis det absolut SKAL ligge i De Gamles By, bør det placeres ved Nordpolen rundt om de gamle træer. Det er fint at man vil tilgodese de gamle træer, men det skal ikke være på bekostning af de lokale menneskers livskvalitet og helse. Området ved Nordpolen er nemlig – trods de gamle træer, dårligt som udendørs opholdssted for mennesker pga. nærheden til Tagensvej hvor den krydser Nørre Allé – et af Københavns mest massive trafikale knudepunkter! Der er simpelthen for megen støj fra trafikken som de lave støjmure ikke vil udelukke væsentligt. Men bygningen af et Diabetescenter netop der, vil skærme effektivt for støjen. Derudover bør trafikken til- og fra centret ikke ske via Møllegade til gene for os beboere, men evt. fra Nørre Allé – enten gennem hovedindgangen til De Gamles By, eller via en ny passage. Derved kan man nedlægge trafikal passage fra Møllegade til Hans Kirks vej og lave det til et grønt område med græs, træer og opholdsrum for de lokale. Find et andet sted til Brandvej tak. Dernæst kommer, at de lokale beboere igennem de sidste 10-12 år været MASSIVT belastet af store anlægs og byggeprojekter i området; Først daginstitutionen i Møllegade (2-3 års byggeri), dernæst Det underjordiske Parkeringshus på Nørre Allé (også 2-3 år) herefter opførelsen af det gigantiske Panum Tårn og sidst men ikke mindst ny asfaltbelægning og renovering af Nørre Allé (ca. 6-7 mdr. Over sommeren forrige år, hvor man ikke kunne lukke vinduerne pga. 3 mdrs. Konstant hedebølge) med både støj- og støvgener til følge. Udover at placeringen af Diabetescentret altså med fordel kan ske andet steds end ved Opus-bygnigen på Møllegade, føles det næsten som en hån mod os beboere, at vi IGEN, over flere år må forvente at skulle leve i et bygge- og støjhelvede. Nok må være nok! Roses skal derfor planens forslag om at gøre De Gamles By mere grønt, skabe bedre (grønne) kantområder mod bl.a. Møllegade, skabe mere biodiversitet og grønne arealer hvor de lokale kan koble af og nyde den smule natur der nu er plads til i byen og som der forhåbentligvis vil blive mere af i fremtiden.
Læs høringssvar fra Mikkel G
Indsendt af:
Tommy Hansen
Dato: 9. december 2019
Svarnummer:
25
By:
København
Postnr.:
2200
De gamles By bør rumme mest mulige grønne arealer - Nørrebro er i forvejen den bydel med mindst grønne arealer pr indbygger. Diabetes Center i den form passer arkitektonisk slet ikke ind på området - brug det grønne område ved Riget. Ny skole? Er der fyldt på Guldborggadens skole? Ikke mig bekendt. Udover en lang periode med byggeplads og deraf støjgener vil en skole betyde massiv morgentrafik med travle forældre. De Gamles by har ikke plads til nybyggeri.. find andre løsninger.
Læs høringssvar fra Tommy Hansen
Indsendt af:
Charlotte Blumensaadt
Dato: 8. december 2019
Svarnummer:
24
By:
København N
Postnr.:
2200
Indsigelse mod helhedsplan og nyt højt byggeri i Møllegade. Med stor overraskelse og frustration har jeg læst helhedsplanen for de gamle’s by, der lægger op til et 4-5 etagers nybyggeri i Møllegade, som skal huse et Diabetes Center. Og samtidig vil man bygge en ny skole i de gamles by – godt nok ved at anvende nogle af de eksisterende bygninger - men med en skolegård, som vil gøre krav på mange af de grønne områder. Dermed indskrænker man væsentlige grønne områder - i en bydel, der i forvejen har meget få grønne områder – og i de gamles by, der i dag bruges flittigt af borgere i alle aldre og af institutionerne i området. Hvordan kan man overhovedet finde på det? Det er planen at bygge et nyt 3000 m3 Diabetes Center på et meget lille areal ud mod Møllegade. Det betyder, at der kommer til at blive bygget langt højere end der pt er bygget på grunden (et plan), hvilket vil være til kæmpe stor gene for beboere til begge sider, som udover at miste grønne arealer, også vil miste lys, luft, sol, udsigt og udsyn til himlen fra både lejligheder og fra de små haver foran ejendommene. Det rammer beboere som i forvejen har givet lys, udsyn til himlen og grønne nærarealer til det nybyggede Panum-tårn! Det er helt uacceptabelt at forringe forhold og herlighedsværdi i så høj grad for eksisterende boliger og deres beboere. Det planlagte høje nye byggeri vil desuden være helt uden arkitektonisk sammenhæng til resten af området (der er udelukkende 1-plansbygninger i resten af Møllegade i de gamles by) og vil virke som en mur ud mod Møllegade. Hvis der absolut skal bygges i de gamles by, er det fuldstændig uforståeligt, at man ikke bygger på Nordpolen ud mod Tagensvej, hvor bygningen kan fungere som en nyttig mur og et støjværn mod gaden (som man ellers planlægger at bekoste på anden vis), og hvor der ikke er naboer, der vil blive generet til den ene side. På høringsmødet blev det forklaret med, at der står nogle gamle fredede træer på grunden. Det undrer i den grad, at man ikke kan finde måder at bygge rundt om disse træer, og at det skal tælle mere end trivsel for rigtig mange borgere i Møllegade. Endelig er processen under al kritik. Jeg mødte op til høringsmødet i november, der snarere var et informationsmøde og man fik indtryk af, at beslutningen om, at der skal bygges højt, og hvor den nye bygning skal ligge, allerede ligger fast, og at arkitekterne allerede er på sagen. En beslutning som ikke har involveret beboere i området. Og hvor var politikerne, som havde besluttet det? De var i hvert fald ikke på mødet for at forklare sig. Meget frustrerende. Med baggrund i ovenstående vil jeg gerne gøre indsigelse mod helhedsplanen, som den er forelagt og håber politikerne vil stille krav om at ændre planen til fordel for en løsning, der prioriterer trivsel hos nærområdets beboere. Hvorfor bygge højt og nyt, når der er en sjælden mulighed for at skabe et indbydende og sammenhængende grønt område i en tæt befolket bydel, til glæde for beboere i nærområdet og institutioner i de gamles by?!
Læs høringssvar fra Charlotte Blumensaadt
Indsendt af:
Gylna Guldbrandsen
Dato: 6. december 2019
Svarnummer:
23
By:
København
Postnr.:
2450
Mange gode tiltag, men en Cafe/cafeteria hvor de ældre pensionister fra hele byen kan komme og spise et måltid mad til en rimelig betaling, og hvor de kan hygge sig i selskab ned andre ældre borgere ( det vil være en sundhedsmæssig gevinst ) det mangler i helhedsplanen.
Læs høringssvar fra Gylna Guldbrandsen
Indsendt af:
Ejerforeningen Møllegade 34-Nørre Sidealle' 5-7, 2200 København N, v. formand Agnes Hauberg
Dato: 5. december 2019
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ejerforeningen Møllegade 34-Nørre Sidealle' 5-7, 2200 København N
By:
København N
Postnr.:
2200
Indsigelse mod helhedsplan for De Gamles By, herunder isæt indsigelse mod opførelse af Diabetes Center
Læs høringssvar fra Ejerforeningen Møllegade 34-Nørre Sidealle' 5-7, 2200 København N, v. formand Agnes Hauberg
Indsendt af:
Mohammed
Dato: 5. december 2019
Svarnummer:
21
By:
København N
Postnr.:
2200
Nørrebro har i forvejen meget få grønne områder og det vil derfor ikke give mening af opføre et diabetescenter på et område, hvor de bygninger der i dag ikke anvendes, kunne nedrives til fordel for et grønt område - til gavn for beboerne på nørrebro.
Læs høringssvar fra Mohammed
Indsendt af:
Hassan
Dato: 5. december 2019
Svarnummer:
20
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er i mod at der opføres et diabetescenter i De Gamles By på Nørrebro. Det er i forvejen den bydel med færrest grønne kvadratmeter per indbygger. Der må findes en anden og bedre placering, hvor det ikke går ud over nærmiljøet. Jeg anbefaler at I i stedet for anlægger en lille grøn oase, som vi der rent faktisk bor her på Nørrebro kan få glæde af.
Læs høringssvar fra Hassan
Indsendt af:
Anne Visholm
Dato: 3. december 2019
Svarnummer:
19
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg er imod, at der nedlægges flere grønne arealer på Nørrebro, som i forvejen er den bydel med færrest grønne m2 pr. beboer i København. De Gamles By er et af de få grønne områder, der er på Nørrebro. Ville være dejligt for lokalområdet at bevare det.
Læs høringssvar fra Anne Visholm
Indsendt af:
Lasse
Dato: 3. december 2019
Svarnummer:
18
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er i mod at der nedlægges flere grønne arealer på Nørrebro, som i forvejen er den bydel med færrest grønne m2 pr. beboer i København. Hvis børnefamilier skal blive på Nørrebro må der ikke fjernes flere grønne arealer
Læs høringssvar fra Lasse
Indsendt af:
Cecilie
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
17
By:
København N
Postnr.:
2200
Vi er på alle måder i mod, at der skal bygges et diabetes-center i De Gamles By på Nørrebro, der i forvejen er den bydel med færrest grønne kvadratmeter per beboer. Foreningens beboere har været rigeligt generet af den byggestøj, som opførelsen af Panumtårnet medførte. Det er meget stressende at bo så tæt op ad store byggeprojekter i lange perioder; derfor mener vi også, at det er meget uhørt, hvis vi igen skal være naboer til et stort byggeri. Det leder mig til at argumentere for, at det i det hele taget er en dårlig idé at bygge et diabetes-center i De Gamles By; vi er uforstående overfor, at der ikke findes andre og bedre placeringer af byggeriet. Det kunne eksempelvis være i det grønne område ved Rigshospitalet. I ønskerne for helhedsplanen fremgår det, at det “anbefales at udvikle de grønne kvaliteter indenfor byggezonerne for nybyggeriet og i De gamles by generelt”. Den anbefaling imødekommes ikke ved at placere diabetes-centeret på Møllegade. De grønne kvaliteter i området udvikles IKKE ved at opføre endnu en bygning. Vi er indforstået med, at der i så fald bygges på et i forvejen bebygget areal (som I argumenterer med i helhedsplanen), men på nuværende tidspunkt er bygningen få meter høj og en opførelse af et diabetes-center med højeste punkt på op til 15 meter, vil bebyggelsen have en meget anden karakter i byrummet, end den nuværende. Vi mener ikke, at det er muligt blot at betragte bebyggelsesprocenten todimensionelt, der må i høj grad også tages stilling til, hvilken betydning højden af bygningen har for det symmetriske udtryk, strukturen og de lange kig i De Gamles By, der i kommuneplanen 2015, fremhæves som vigtigt og bevaringsværdigt for området. Opførelsen af et center vil desuden skygge for den aftensol og solnedgang, som vi beboere sætter så stor pris på. Det må og kan simpelthen ikke være et irrelevant argument, hvordan beboerne på Nørrebro trives - både under og efter opførelsen af nye byggerier. Et diabetes-center har ikke nogen (som udgangspunkt) funktion eller værdi for os, der bor her. Det er en bygning, der ville egne sig langt bedre til at ligge ved eksempelvis Rigshospitalet, hvor der oven i købet vil være let adgang til evt. supplerende behandling og undersøgelse for patienterne. Ydermere er der i forvejen nem adgang med offentlig transport til Rigshospitalet. OG centeret vil ikke være til gene for den omkringliggende bebyggelse. Med opførelsen af Panumtårnet er der i forvejen kommet en øget trafik i og omkring krydset ved Møllegade og Nørre Allé - en opførelse af et diabetes-center vil kun skabe øget trafik i et område med mange børnefamilier (I planlægger jo netop at opføre en skole i De Gamles By, hvilket er et kapitel for sig, jeg ikke vil gå ind i her), og derfor må I vide, at det er en vigtig prioritet at sikre, at den primære trafik holdes på de store veje og ikke der, hvor børn og familier går og cykler til og fra institution og skole. I helhedsplanen fremgår det, at det på nuværende tidspunkt er en overvejelse at bygge en parkeringskælder under diabetes-centeret. Det lyder som en rigtig dårlig idé - med mindre I altså anlægger centeret ved eksempelvis Rigshospitalet, hvor der kunne være nedkørsel til en sådan kælder fra Tagensvej, Blegdamsvej eller Nørre Allé. Kort sagt: Der er rigtig mange argumenter imod at anlægge et diabetes-center på Møllegade, men så vidt vi er blevet præsenteret ikke ét eneste godt argument for. Det virker til, at det primære argument er, at I ikke ved, hvor I ellers skal placere det. Det er IKKE et argument. Der MÅ findes en bedre placering. I påstår, at udarbejdelsen af helhedsplanen er sket i samarbejde med blandt andre lokale beboere. Vi er i vores forening (AB trekanten, der er placeret LIGE overfor, hvor I planlægger at opføre diabetes-centeret), ikke blevet inddraget og dermed hørt. Det er meget beklageligt og vi forventer derfor også, at I nu vil lytte til vores argumenter i disse høringssvar. /Mathias & Cecilie
Læs høringssvar fra Cecilie
Indsendt af:
Sofie Brandt
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
16
By:
københavn N
Postnr.:
2200
Efter det offentlige møde om helhedsplanen tirsdag i sidste uge, kommer her mit høringssvar. Jeg er først og fremmest meget bekymret for helhedsplanen som den ser ud nu, og jeg er sikker på, at det vil have fatale konsekvenser for lokalområdet, hvis et diabetescenter på fem etager bygges i Møllegade. Jeg mener ikke, at Center for Diabetes skal opføres i Møllegade ved De Gamles By fordi: 1. Vi mangler institutionspladser til vores børn i området og det burde prioriteres højest. Det er for eksempel ikke ualmindeligt, at ens barn først får plads i institution, når han/hun er fyldt to år, og vi kan som beboere i området i langt højere grad bruge det planlagte bebyggelsesareal til en ny børneinstitution i stedet for et diabetescenter. 2. Af de fremmødte embedsfolk til mødet tirsdag, fremgik det yderligere, at befolkningsvæksten stiger i København - også på Nørrebro - og det er bl.a. en af grundene til, at kommunen bygger skolen ved Sjællandsgade. Det virker på alle måder modstridende, at kommunen samtidig vælger at bygge et diabetescenter få minutter derfra, som ikke gavner lokalmiljøet eller støtter op om behovet for flere børneinstitutioner. 
 3. Der ligger en æblelund på bebyggelsesarealet, som bliver brugt flittigt af os beboere i lokalområdet. Det er en grøn oase, som værner om insekt- og dyrelivet i byen, og den vil uden tvivl gå tabt, hvis der bygges et center på 3.000 m2 med kapacitet til 40.000 diabetespatienter årligt i 2025. For mig virker det mærkværdigt at nedlægge grønne områder i De Gamles By, når man på Nørrebro i forvejen ligger i bunden af skalaen med grønne kvadratmeter pr. borger. En københavner har i gennemsnit 36 m2 grønt pr borger, på Nørrebro har vi 6 m2. Det påvirker naturligvis sundheden, både mentalt og fysisk.
 4. I begyndelsen af 2017 blev Mærsk Tårnet på 15 etager åbnet ud til Nørre Allé efter fem års byggearbejde. Det har kostet meget lys samt en ellers enestående og bevaringsværdi udsigt over byen og til Sverige. Jeg synes som nabo, at der må være en grænse for hvor mange høje forskningsbygninger vi skal være omringet af - og hvor mange nye byggeprojekter vi skal være tilskuer til, som ikke direkte gavner os eller lokalmiljøet. 
 5. Trafikken ved Tagensvej, Nørre Alle og Møllegade er i forvejen tung og tæt og det er svært at forestille sig, hvordan 40.000 borgere årligt skal kunne benytte sig af det ønskede diabetescenter uden at det vil have fatale konsekvenser for os i lokalområdet - det være sig helbredsmæssige konsekvenser med endnu tættere trafik samt larm og trafiksikkerhed i det hele taget. 
 6. Møllegade ud mod De Gamles By er karakteriseret af lavt byggeri og en femetagers bygning vil totalt bryde med det udtryk. Det vil ligeledes bestyrke den såkalde “mur” nogle nævnte på det offentlige møde. Vi bør i stedet bygge en lav institution med legeplads, som kan være med til at skabe tryghed og mindske følelsen af en mur ind til De Gamles By. Jeg foreslår i stedet, at Center for Diabetes bliver opført bagved eller ved siden af Center for Kræft og Sundhed. Jeg er klar over, at en gruppe træaktivister, har fredet det over 200 år gamle træ, men med dygtige arkitekter og vilje, kan der med sikkerhed bygges omkring det gamle træ, så centeret ikke skader hverken træet eller beboernes livsglæde i området. Det vil ligefrem være en bæredygtig måde at bygge et nyt center på, som vægter naturen og lokalmiljøet højt. I så fald vil det ligge ud til Tagensvej uden at genere naboer og tilmed være tættere på offentlig transport (Tagensvej) og Rigshospitalet. I samme omgang, tillader jeg mig at komme med min mening om at holde et offentligt møde om en så vigtig sag for mange af os naboer i området (både skolen og diabetescenteret) uden at en eneste politiker stiller op. Det er super ærgerligt, at ingen beslutningstagere deltog, og jeg vil derfor kraftigt opfordre til, at man på kommunens vegne inviterer til endnu et offentligt møde - denne gang med beslutningstagere. Så har vi som borgere en reel mulighed for at have en saglig diskussion med politikerne og dermed være med til at kvalificere det endelige beslutningsgrundlag, som i sidste ende handler om vores "baghave".
Læs høringssvar fra Sofie Brandt
Indsendt af:
Jette Petersen
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
15
By:
København N
Postnr.:
2200
1) Nørrebro har den højeste bebyggelsesprocent, samt mindste areal grønt pr. indbygger. Hvorfor skal mere byggeri placeres på Nørrebro? 2) I området har været flere store byggerier, som er belastende: Mærsk-tårnet, Kræftcenter, som ikke giver værdi til lokalmiljøet. Derfor må andre bydele holde for ved nye byggeprojekter, som er et fælles kommunalt gode. 3) Flerårige byggegener fra Panumtårnet afløses nu af et flerårigt byggeprojekt på den anden side af foreningen. 4) Trafikken fra Panumtårnets parkeringskælder er øget markant. Flere store arbejdspladser med patienter vil øge belastningen yderligere.
Læs høringssvar fra Jette Petersen
Indsendt af:
Rasmus Haulrig
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
14
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er bekymret for helhedsplanens konsekvenser. Området har allerede døjet med flerårige byggegener og tilhørende tung trafik. Jeg er desuden imod, at der nedlægges flere grønne arealer på Nørrebro, som i forvejen er den bydel med færrest grønne m2 pr. beboer i København.
Læs høringssvar fra Rasmus Haulrig
Indsendt af:
Jeanette
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
13
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er i mod, at der nedlægges flere grønne arealer på Nørrebro, som i forvejen er den bydel med færrest grønne m2 pr. beboer i København. Derfor bør I se ind i et andet sted at placere det nye center, så der også på Nørrebro er grønne arealer.
Læs høringssvar fra Jeanette
Indsendt af:
Zakia Elvang
Dato: 2. december 2019
Svarnummer:
12
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Jeg er i mod at der nedlægges flere grønne arealer på Nørrebro, som i forvejen er den bydel med færrest grønne m2 pr. beboer i København. De Gamles By er et af de få åndehuller der er tilbage. Vi skal passe på byens mellemrum og udsigter. Jeg synes det er mærkeligt at det ikke er muligt at lægge et forskningscenter et mindre tætbefolket sted end indre nørrebro.
Læs høringssvar fra Zakia Elvang
Indsendt af:
Louise Holst
Dato: 27. november 2019
Svarnummer:
11
By:
København N
Postnr.:
2200
Denne del af Nørrebro har været underlagt store gener gennem en lang årrække pga. Panum-byggeriet. Larmen fra spunsplader, der bankes i, lastbiler, der vækker borgerne med deres bakcensorer, vejrenoveringsprojektet, med høj koncentration af lastbiltrafik, har været meget generende. Derfor mener jeg ikke, at det nye diabetescenter skal placeres ud til Møllegade. I kan simpelthen ikke byde os mere. Derudover mener jeg ikke, at en bygning på størrelse med denne, hører sig til på Møllegade, som er karakteriseret ved en række lave børneinstitutioner og åbninger ind til De Gamles By.
Læs høringssvar fra Louise Holst
Indsendt af:
Ulrik Bandak
Dato: 27. november 2019
Svarnummer:
10
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er imod at Københavns Kommunes politikere endnu en gang siger en ting offentligt, og gør noget modsatrettet. Det bliver gang på gang fremhævet at Nørrebro er den bydel med højest bebyggelsesprocent og færrest kvadratmeter grønt areal. Derfor kan jeg som borger stille mig undrende overfor hvorfor et fælles kommunalt diabetes-center skal placeres i netop De Gamles By, som dels er et grønt område, samt ligger på Nørrebro. Foruden den generelle kritik er er jeg som nabo utilfreds med at vi lige har fået placeret et 80 m Mærsk Tårn lige op ad vores bygning, som dels har taget al lys på den østlige side, samt udsigt fra vores andelsforening, hvor man tidligere kunne se Marmorkirken og andre af byens tårne. Foruden den permente impact af bygningen har byggeriet påført os store støjgener i mange år. Nu ønsker Kommunen at placere en bygning på 3000 m2 lige klods op af vores bygning på den vestlige side af vores andelsforening og tage den sidste sol og gode udsigt over de gamles by og Nørrebro, samt pålægge os endnu et mangeårigt byggeri med alle de gener det medfører. Jeg har forståelse for at byen skal udvikles, men da vores område allerede har lagt skuldre til et nyt kommunalt kræftscenter og et Panum-tårn, som ikke opfylder lokale funktioner, må der være andre steder i Københavns Kommune, som ligeledes må være solidariske i forhold til at tage deres del af de fælles byrder og bidrage til fælleskabet. Foruden de midlertidige bygge-gener, samt de permanente gener med manglende lys beskrevet ovenfor er området massivt belastet af den ny trafik fra det nye Panum Tårns parkeringskælder, samt vareindlevering, som ligger ved Nørre Alle 25. At placere et diabetescenter, som skaber mere trafik fra personale og de mange patienter vil yderligere belaste krydset imellem Nørre Alle og Møllegade, hvor et stort antal børn dagligt har deres gang på vej til daginstitutionerne på Møllegade og i De Gamles By. Dette kryds har i forvejen dårlige oversigtforhold og store varelastbiler benytter denne indgang, når de leverer varer til De Gamles By om morgenen. Jeg foreslår derfor at I placerer det ny Diabetes-center ved Fredensvej lige overfor Rigshospitalet, da der er en stor græsplæne uden naboer, som ligger ud til en stor vej, der dels har kapacitet til trafik, samt har et stort busstoppested (Rigshospitalet Syd). Dette vil ikke forstyrrer naboer og anvende et uudnyttet areal. Dette vil ligeledes tilgodese Københavns Kommunes strategi om at folk ikke skal køre bil ved at sikre en langt bedre kollektiv betjening end De Gamles By fjerne hjørne kan tilbyde. Foruden de faktuelle forhold ovenfor er jeg også kritisk overfor Københavns Kommunes håndtering af processen. Der netop den 26. november afholdt en offentlig høring, hvor samtlige borgeres spørgsmål drejer sig om den politiske beslutning. Der er inden mødet ikke sendt en agenda eller en deltagerliste ud fra Kommunens side. På mødet viser sig kun at være en halv sal af forvaltningsfolk, imens det er jer beslutningstagere, som borgerne ønsker en dialog med. Som borger i Københavns Kommune oplever jeg et demokratisk underskud, når vidtgående beslutninger bliver truffet uden at I politikere ønsker nogen dialog med de borgere, som I er blevet valgt af. Hvis I som beslutningstagere ønskes at blive opfattet som at have et demokratisk sindelag bør I som minimum afholde et nyt møde, hvor I selv stiller op, frem for at sende nogle budbringere, som ikke kan udtale sig om noget, der har interesse for de fremmødte borgere.
Læs høringssvar fra Ulrik Bandak

Sider