Hermodsgade - lokalplan 591

Lokalplanen skal muliggøre private ungdoms-og kollegieboliger med samlet etageareal på op til ca. 5.800 m2 på ejendommene Hermodsgade 26-28.

Høringsfrist:

20. december 2019
Indsendt af:
Simon Vinzent
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
48
Virksomhed / Organisation :
Arcgency
By:
kbh Ø DK-Denmark
Postnr.:
2150
Ændret anvendelse. Området er et blandet kvarter med blandet anvendelse. Der er ikke noget der tilsiger at bygningen ikke fortsætte som erhvervs- eller undervisningsbygning. Det virker unødvendigt at skabe mulighed for en anvendelsesændring for en bygning, der fungere tidsvarende som den funktion den er godkendt til (uddannelse / erhverv). Billederne på lokalplansforslaget side 5 viser tydeligt at den eksisterende bevaringsværdige bygning er meget harmonisk i sin proportionering, ligesom de omkringliggende bygninger ift. deres skala og udstrækning. Det vurderes at en addition med et tilsvarende volumen ovenpå den eksisterende bygning, vil få harmonien til i den buede og ”terrasserede” bygning til at forsvinde. Den eksisterende bygning er bevaringsværdig af en årsag og denne årsag burde iagttages nøje når man vil godkende en tilbygning. Jeg vurderer at bygningens særkende blandt andet ligger i proportioneringen imellem højden, længden og bueslaget, der får bygningen til at virke som formet af bevægelsen og giver en dynamik, der korrespondere med datidens tro på den industrille tids fremskridt. Hele denne proportionering og dynamik forsvinder med tilføjelsen af en i størrelse ligeværdig overbygning. Samtidig er overbygningen i detaljering og konceptet underværdig og det skaber en synlig ubalance i bygningen og i gadebilledet som visualiseringerne på side 10 tydeliggøre. Bygningens fysik og oprindelige højde giver Hermodsgade og de omkringliggende bygninger et særligt lys og kig til himmelen som vil forsvinde med en realisering at det forslåede projekt. Det vil forringe lys-og boligkvaliteten i naboejendommene. Det vil forringe oplevelsen af gadeforløbet for brugere af gaden og det vil sløre opfattelsen af kvarteret som et tidligere industrikvarter. Det helt lokale område omkring bygningen med Mekur Kafferisteri (fredet), Haraldshus og Hermodsgården skaber som beskrevet på lokalplansforslagets side 4 en samlende fortælling: ” danner områdets bygninger tilsammen et helstøbt område, der fortæller om 1930’ernes byudvikling inden for boligbyggeri og industrielt byggeri” Denne fortælling vil miste et væsentligt kapitel, hvis denne fine bygningen ændre så væsentligt karakter, som lokalplansforslaget indeholder. Det virker uforståeligt at Københavns Kommune selv restaurere Osram huset så respektfuldt og fint, samtidig med at bygningen omprogrammeres til et helt andet formål, med succes og i samme område foreslår KK at tillade en sådan udvaskning af den bygningsmæssige kulturarv. Ud fra et bevaringsværdigt og arkitektoniskperspektiv kan jeg ikke se nogen grund til at tillade denne overbygning! Et andet væsentligt ankepunkt er at kommune nu med det lokalplansforslag i princippet laver det LP-tillæg nummer 5 til den eksisterende lokalplan. Flere af de tidligere LP-tillæg er tillige gældende for en enkelt matrikel og ikke lokalplanen som helhed. Dette virker som en praksis der komprimerer ideen af en lokalplan, som et samlet planlægningsværktøj. Hvis KK ønske at kvarteret og delområdet skal have større vægt af boliger og studieboliger mv. må en lokalplansændringer eller et tillæg gælde for mere en matrikel gøre sig gældende. Det samme må gøre sig gældende for bebyggelsesprocent mv. Det er ikke ideen med en lokalplan at man ændrer den matrikel for matrikel. Lokalplanen skal holde fast i en vision for et område, en gade eller tilsvarende. Det virker som om at KK ændre planforholdende løbende efter forgodtbefindende og ikke efter en overordnet plan. Det er ikke meningen med en lokalplan. Hvis KK ønsker en større tæthed og mere beboelse i området anbefales det at KK laver en ny lokalplan for området. Jeg håber i vil tage ovenstående med i jeres vurdering af sagen. Venlig hilsen Simon Vinzent Arcgency Arkitekt MAA / Partner
Læs høringssvar fra Simon Vinzent
Indsendt af:
Alma Yawl
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
47
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer i andelsforeningen A/B Haraldshus og dermed direkte nabo til de planlagte ungdomsboliger, ser jeg og min familie nødigt at byggeplanerne af ungdomsboligerne realiseres. Vi er i forvejen meget plaget af biler, motorcykler og knallertere der kører med høj fart og hasarderet ned af Haraldsgade, over for rødt i krydset Haraldsgade/Vermundsgade og over Krakas plads. Vi er naboer til Bolche fabrikken og natklubben på Sigurdsgade som begge spiller højt musik og tiltrækker mange unge berusede mennesker. Alle koncerter i parken høres tydelig, musik og tekst. Sommerens utallige arrangementer i fællesparken overhører vi heller ikke. Vi er desuden lige blevet naboer til to ejendomme med ungdomsboliger i Sigurdsgade. Desuden rumler metroen gennem vores lejligheder hvert 3. min. Vi er påvirket. Vi har ikke brug for mere støj fra flere utallige fester. Lad os nu beholde det lille helle og det skønne vi har. Vores dejlige gård og skønne eftermiddagssol samt lyset i vores lejligheder. Og lad os ikke plage af yderligere støj. Med venlig hilsen Alma Yawl og familie (mand og 2 børn) samt Svigermor beboende i naboopgangen.
Læs høringssvar fra Alma Yawl
Indsendt af:
Marianne lefevre
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
44
By:
København N
Postnr.:
2200
Som høringssvar har jeg følgende indvendinger Der kommer til at være en del støj ikke mindst fra den planlagte tag terrasse hvor unge mennesker vil søge op i sommervejret. Jeg er i forvejen plaget af støj fra cityringen og har klaget over dette til kommune og metroselskab. Ved tagterrassen vil jeg i sommerhalvåret blive nødt til at have lukkede vinduer til gården. Samtidig vil en overbygning skygge for sol og lys ved vores legeplads og i den ende af vores andels forening hvor at jeg bor Jeg vil derfor kraftigt modsætte mig den planlagte udvidelse af den smukke bygning hvor at der tidligere har været skole
Læs høringssvar fra Marianne lefevre
Indsendt af:
Marianne lefevre
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
45
By:
København N
Postnr.:
2200
Som høringssvar har jeg følgende indvendinger Der kommer til at være en del støj ikke mindst fra den planlagte tag terrasse hvor unge mennesker vil søge op i sommervejret. Jeg er i forvejen plaget af støj fra cityringen og har klaget over dette til kommune og metroselskab. Ved tagterrassen vil jeg i sommerhalvåret blive nødt til at have lukkede vinduer til gården. Samtidig vil en overbygning skygge for sol og lys ved vores legeplads og i den ende af vores andels forening hvor at jeg bor Jeg vil derfor kraftigt modsætte mig den planlagte udvidelse af den smukke bygning hvor at der tidligere har været skole
Læs høringssvar fra Marianne lefevre
Indsendt af:
Marianne lefevre
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
46
By:
København N
Postnr.:
2200
Som høringssvar har jeg følgende indvendinger Der kommer til at være en del støj ikke mindst fra den planlagte tag terrasse hvor unge mennesker vil søge op i sommervejret. Jeg er i forvejen plaget af støj fra cityringen og har klaget over dette til kommune og metroselskab. Ved tagterrassen vil jeg i sommerhalvåret blive nødt til at have lukkede vinduer til gården. Samtidig vil en overbygning skygge for sol og lys ved vores legeplads og i den ende af vores andels forening hvor at jeg bor Jeg vil derfor kraftigt modsætte mig den planlagte udvidelse af den smukke bygning hvor at der tidligere har været skole
Læs høringssvar fra Marianne lefevre
Indsendt af:
Akademiraadet
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
43
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Akademiraadet
By:
København K
Postnr.:
1050
Høringssvar vedr. Forslag til Lokalplan for Hermodsgade Akademiraadet har drøftet Forslag til Lokalplan for Hermodsgade, og har følgende bemærkninger lokalplanforslaget. Den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse er en karakteristisk industribygning fra trediverne. Den ligger som et vidnesbyrd fra den tid, hvor kvarterets nuværende form blev til, og følger i form-sprog og opbygning datidens arkitektoniske principper. Mod syd ligger bebyggelsen ved siden af en fredet ejendom fra samme periode, og en fuldendt boligbebyggelse fra perioden mod vest. Til sammen er hele bybilledet omkring Hermodsgade en karakteristisk oplevelse, et kulturmiljø, der af Akademiraadet anses for at være bevaringsværdigt i sin helhed. Ifølge lokalplanforslagets tekst er der taget hensyn til områdets egenart i forslaget: “Lokalplanen skal muliggøre byggeri til ungdomsboliger i to til tre etager oven på en eksisterende bygning i to etager, så der i alt muliggøres en bebyggelse på fire til fem etager på op til 5.800 m2. Der er lagt vægt på, at nybyggeri ikke medfører ændringer i karakteren af kvarteret ved Hermodsga-de, Haraldsgade og Sigurdsgade, der i forvejen er præget af erhvervs- og boligbebyggelser i samme skala. Nybyggeriet tilpasser sig områdets højder og egenart og påvirker ikke området væsentligt, trafikalt eller miljømæssigt, hvorfor ændringer vurderes at være ubetydelige“. Dette udsagn understøttes ikke af lokalplanforslagets tegninger og visualiseringer. Akademiraadet finder, at det viste forslag vil ændre den arkitektoniske karakter og den både særegne og harmoniske relation mellem bygningerne i det eksisterende byrum markant. Den viste bearbejdning af den nye facade vil ødelægge udtrykket i den eksisterende toetagers bygning, der reduceres til en ubetydeligt sokkel til den nye bebyggelse. Bybilledet vil blive ændret betydeligt. Akademiraadet foreslår således, at “forhuset” mod Hermodsgade friholdes for tilføjelser, for at fastholde gaderummets og bygningens særpræg, og at der kun mod øst kan tilføjes og ændres bygningselementer. Samtidig foreslår Akademiraadet, at forhuset fastholdes som liberalt erhverv, for at un-derstøtte kvarterets blanding af bolig og erhverv og forskellige brugergrupper. Haveanlægget kan understøtte helheden og formidle overgangen mellem nyt og gammelt. Lokalplanområdet er typisk for nogle af de områder, der engang udgjorde udkanten af København, på Nørrebro, i Nordvest og i Sydhavnen, og som nu er under pres. Tidligere havde man ikke øje for disse områders særpræg og især ikke for erhvervsbygningernes arkitektur, og der er ikke mange tilbage. Akademiraadet anbefaler, at Københavns Kommune helt overordnet behandler sådanne områder med nænsomhed og forståelse for den poesi, der kan opstå i mødet mellem forskellige bygningstypologier og forskellige borgere. Med venlig hilsen Akademiraadet Milena Bonifacini Forkvinde
Læs høringssvar fra Akademiraadet
Indsendt af:
Rune og Rikke
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
42
By:
København
Postnr.:
2200
Vi har fuld forståelse for at man ønsker at bygge flere ungdomsboliger i København, men den valgte løsning med at ændre lokalplanen for den eksisterende bygning så der kan bygges forventeligt dyre enmandslejligheder ovenpå den tidligere Iqra skole, mener vi ikke er hensigtsmæssig for områdets udvikling. Området omring Hermodsgade er i forvejen boligtungt, og med flere kendte problemer. De udfordringer vil det foreslåede projekt ikke være med til at løse, derimod vil det forringe rammerne for en af de velfungerende andelsboligforeninger i området. Vi ved at problemerne i området ikke løses ikke med et trylleslag eller en enkelt lokalplansændring, men den valgte løsning virker desværre ikke tænkt ind i en helhedsplan for området. Endvidere vil vi gerne udtrykke vores utilfredshed over selve det foreslåede projekt. Særligt tre forhold ved den foreslåede løsning vil være generende for os som beboere i naboejendommen; 1) Opførslen af et op til fem etager højt byggeri så tæt på vores ejendom vil medføre væsentlige skyggegener i vores gård, og endda i nogle boliger i foreningen. Hvad der ikke fremgår af materialet er, at en stor del af vores gårdmiljø i forvejen dagligt er beskåret for flere timers sollys af Metropolbygning. Udvidelsen af den tidligere Iqra-bygning vil skærme for den sidste del af gården - hvor vi har haft glæde af sollys og derfor har placeret legepladsen. Derfor bør højden som minimum reduceres for den del af byggeriet som ligger nærmest Haraldsgade. I forlængelse heraf bemærkes, at bygningens nuværende højde er med til at give lys til området der ellers er præget af høje bygninger. Vi opfordrer Jer til at komme ud kigge på området inden i træffer beslutningen. 2) Valget af aluminium eller træ som byggemateriale ifm. ombygning er helt skævt ift. bygningerne i området som består af gule eller røde mursten. Hvis der skal bygges yderligere på den nuværende bygning, bør det gøres med gule mursten, ligesom den eksisterende bygning. Vi vil gerne henstille til at Borgerrepræsentationen kigger en ekstra gang på visualiseringen og overvejer om de ville kigge på den foreslåede bygning hver dag? Igen vil vi opfordrer Jer til at komme ud og kigge. 3) Endeligt mener vi ikke, at der bør indgå en tagterrasse på bygningen som en del af planerne. En tagterrasse er kun til glæde for ejendommens beboere, mens det må forventes at medføre væsentlige støjgener for os som naboer.
Læs høringssvar fra Rune og Rikke
Indsendt af:
Louise
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
41
By:
København
Postnr.:
2200
Som direkte nabo, kan jeg på ingen måde støtte op om dette projekt. Jeg begriber ikke, at man overhovedet kan overveje, at ødelægge så fin en bevaringsværdig bygning, ved at placerer 3 etager aluminium ovenpå samt en tagterrasse. Jeg har mine vinduer, lige ud til bygningen, hvilket vil betyde, direkte indkig døgnet rundt samt støjgener fra tagterrassen fra fest mm, hvilket jeg på ingen måder ønsker ligeud til mit soveværelse. Derudover, vil bygningen tager den smule sollys vi har og skygge i vores dejlige ny renoveret gård samt i vores lejligheder. Vi har i forvejen været generet i årevis, af støj fra anlæggelsen af cityringen og nu permanent efter åbningen døgnet rundt.
Læs høringssvar fra Louise
Indsendt af:
Clara S.
Dato: 20. december 2019
Svarnummer:
40
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Som beboer og selvstændigt erhvervsdrivende i min lejlighed på Haraldsgade, får jeg mit fra køkken, badeværelse og soveværelse masser af lysindfald og et fint udsyn til den buede bygning på Hermodsgade, som nu potentielt vil blive forvandlet til en klodset og disproportioneret ejendom, der vil skygge for en stor del af lysinfaldet om dagen. Set fra et logisk synspunkt kan jeg sagtens se det oplagte i at bygge flere ungdomsboliger. Men for mig og langt de fleste andre i nærområdet vil bebyggelsen have store konsekvenser – både under byggefasen og når ejendommen står, hvor den vil overskygge gårdens legeplads, og lyset ind til lejlighederne overfor vil ligeledes blive reduceret markant. Selvom det på mange måder ikke er ideelt at få overskygget en stor del af vores gårdområde, hvoraf flere lejligheder inkl. min egen vil miste en stor del af lysindfaldet, er det først og fremmest problematisk, fordi vi allerede er stærkt generede af larmen fra Metro Cityringen i drift. På nuværende tidspunkt er det så slemt, at 7-8 togpassager pr. halve time kommer over grænseværdien for lavfrekvent støj i henhold til Miljøstyrelsens anvisninger. Vi hører i forvejen, hvad der svarer til enten lav eller semi-høj torden og vibrerende rumlen hvert 2.-3 minut om dagen og hvert 20. minut om natten fra den underkørende metro. Jeg nævner ovenstående, fordi det er en svært uoverskuelig tanke at skulle bo i byggestøj om dagen fra det (potentielt) kommende byggeri få meter fra vores ejendom og samtidig være plaget af metrostøj 24/7. Derfor vil jeg - og mange andre tæt på den foreslåede bebyggelse - på det kraftigste opfordre til en annullering af forslaget.
Læs høringssvar fra Clara S.
Indsendt af:
Borg
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
39
By:
Kbh
Postnr.:
2200
Hej NRB / Liberal alliance ? Ambassadebiler-udenlandsk investorer og byggeherre med. Hermodsgade 26-28 gentisifrificering og ungdoms bolig projekt som er privat - tiltaler overhoved ikke til mig og det vel rimligt når jeg har boet her snart 25 år at jeg står ved det. Hermodsfolket i flest tilfælde tror jeg heller ikke er interesserede. Og heller ikke Haraldsgade. Syndeligt Hele bygge-ideologien er jo en svunden tid. Vi har en ny regering og personligt vil jeg kontakte ministrene for at de er helt oplyste hvad der står for skue her i vores kvarter og det som afspejler sig i min optik - Nemlig- Social eksport og ulighed. Det er ikke et rigtigt kvarterløft, med den tilbygning, det er en berigelse, men hvem berigelse er det ? Det oplagte for bygningen Hermodsgade 26-28 kunne først være en produktionsskole fra klokken 8.00 til folk tager hjem. En anden version, ja men er den ikke bedre for os alle sammen ? Projektet som det er skrevet en levn af liberal Alliances ideologier. Det er ikke rigtige ungdomsboliger, mere et ungdomsboligkompleks.Ved projektet overhoved hvad det vil ? Det er svært for mange af os beboere at tyde. Her bor i forvejen mange unge og vores unge mennesker i kvarteret og har rigelige udfoldelsesmuligheder og de bor af og til hos os alligevel. Den her blik/væk dåse med funki svung. som bygherre vil bygge i Hermodsgade. Det er et nej tak. Fordi.. ...Mere end jeg kan sige alene... Det går sgu ud over mange - Jeg taler for flere mennesker og synes personligt bygningen afspejler grisk profit Vi har alle har fået skjoldsplads og må stille os selv spørgsmål at en dag i fremtiden kan vi købe andelen og hvis det er mig der er kommet fra en svunden tid så er jeg også blevet lidt gammel i vår kvarter, men jeg synes Projektetet er en magtdemo uden det er godt beskrevet. Det er et udenlandsks og købet tror jeg mere på er tvivlsomt velment og ikke verificeret med vores regeringslinje. Nyovertagende liberal kontorer. Hvordan kan det ske ? Citat: Fremtiden - som den tegner sig nu og her - tilhører en veluddannet, kosmopolitisk, kulturelt forfinet og indtjeningsdygtig middel- og overklasse, som finder det både legitimt og i naturens orden at få sine (til tider ekstravagante) servicebehov dækket billigst muligt af resten - den underuddannede, kulturelt underlegne og derfor upassende underklasse. Grafitti der har der jo til 1997 alle tider været med til at udsmykke Hermodsgade 26-28 udvendigt, og der er meget inspiration i hvor mange polakker kan være inde i - på stående fod ? Jeg er så privilegeret at have mine ben her i Hermodgade og det er såmænd ikke så svært at få øje på, hvad der egentlig foregår. Ej heller er det mit indtryk, at mine medborgere og i Hermodsgade er i tvivl om, hvilken plads de henvises og tager til - både nu og i fremtiden. Sværere er det tydeligvis med udsynet fra toppen, ironisk nok. Men mon ikke klokken snart falder så tungt i slag, at selv den mest forbenede og forblændede velstandsdansker vågner op? Tagtaressen udfordrer vores ide om at være sammen At en lille elite tager afsæt i en halvskjult -Ja (halv fordi der er ingen politiker der rigtigt vil ligge ansigt til så skummel en diskurs) og Skjult fordi - det der gennemstrømmer værdi og økonomi dagsordenen/debatten er stærke kræfter(de ressource stærke) Citat : de gerne ville få fattige til at ligne snyltere af fælleskassen, som de med vold og magt prøver undgå at bidrage til selv. Deres skygge diagrammer - bekræfter lidt det jeg mener :-) God jul for alle og nogle gange sammen Det er et knapt projekt Hvis bare det kunne stoppes eller modnes inden ”legen” med mennesker bliver rigtig alvor. Vi har snart ikke fået en årlig redelig tanke om hvad Fsb tænker Der er mere på dagsordenen - forhåbentligt fra Nørrebros udvalg Rasmus Vi får god jul og ekstra godt nytår `´
Læs høringssvar fra Borg
Indsendt af:
Rasmus
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
38
By:
NRB
Postnr.:
2200
Og så ligger jeg en gammel video, the dance of pee wee Herman Vi får god jul og ekstra godt nytår `´ https://www.youtube.com/watch?v=UVKsd8z6scw
Læs høringssvar fra Rasmus
Indsendt af:
Afdelingsbestyrelsen og beboere, fsb Hermodsgård
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
37
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Afdelingsbestyrelsen og beboere, fsb Hermodsgård
Indsendt af:
Helge Ø. Pedersen og Hanne Thomassen
Dato: 19. december 2019
Svarnummer:
36
By:
København
Postnr.:
2200
Vi har atelieret i Hermodsgade 30, som er en del af Andelsboligforeningen Haraldshus. Vi protesterer mod forslaget. Forslaget vil ødelægge et bevaringsværdigt byggeri, ødelægge lysforholdene i foreningens have og skabe støj bl.a. fra tagterrassen i et ellers ret roligt beboelsrsområde. Vi sætter pris på, at bygningen sættes i stand med respekt for bevaringsværdien og uden skyggegener. Der er lige etableret to høje huse med ungdomsboliger i området. Så vi ser gerne, at anvendelsen fremover bliver til undervisning - evt. filial til eksisterende uddannelsesinstitutioner i området. Mvh Helge og Hanne
Læs høringssvar fra Helge Ø. Pedersen og Hanne Thomassen
Indsendt af:
Morten Stouenberg
Dato: 18. december 2019
Svarnummer:
35
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg kan som nabo til projektet ikke bakke op om det af følgende årsager: - Man ønsker at etablere to/tre etager ovenpå en bygning med høj bevaringsværdi, der på ingen måde harmonerer med resten af udtrykket af ejendommen. Den nuværende ejendom harmonerer med de omkringliggende bygninger i kvarteret, hvilket i min optik ødelægges med den planlagte tilbygning. - De ekstra etager vil desuden medføre, at gården i AB Haraldshus vil få væsentligt færre soltimer i løbet af året. Dette vil gå udover foreningens legeplads og opholdsarealer, der ellers anvendes hyppigt at foreningens beboere. - Det er svært at forestille sig, at det rent faktisk er studerende, der kommer til at bo i de såkaldte "private ungdomsboliger". Hvis kommunen ønsker billige ungdomsboliger, bør det ikke overlades til private aktører, der skal kapitalisere på deres investering. - Det er ærgerligt at fortrænge flere erhvervsbygninger fra et kvarter, der i forvejen er domineret af boligbebyggelse. Hvis ambitionerne med forslaget til ny kommunalplanstrategi indeholder en ambition om, at København fortsat skal rumme virksomheder, kan det undre, at man vælger at godkende, at erhvervsbygninger omdannes til boliger.
Læs høringssvar fra Morten Stouenberg
Indsendt af:
Annemarie Sneholm
Dato: 18. december 2019
Svarnummer:
34
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er meget, meget stor modstander af forslaget om at bygge ovenpå den tidligere Iqra Skole i Hermodsgade. Jeg bor i A/B Haraldshus med vinduer direkte ud til enden af den smukke, buede bygning. Jeg synes ikke, det er en smuk tilføjelse, der er planlagt, men det er en selvfølgelig en subjektiv vurdering. Jeg undrer mig over forslaget med aluminium og medfølgende genskinsgener. Det burde være lige så forbudt som at lægge glaseret tegl i nærheden af naboer. Boliger i op til fem etager med tagterrasse vil medføre indkig og deraf følgende gener for os, der bor overfor, døgnet rundt, for evigt. Fem etager og en tagterrasse vil lukke af for solen i vores gård i Haraldsgade og forringe vores udeliv og trivsel i en magtesløs og fortvivlende uhørt grad. Hvis der bliver bygget ovenpå bygningen i Hermodsgade forsvinder solen ligeledes fra mine vinduer og min lejlighed. Dermed forsvinder det livsgivende lys, jeg har prist mig lykkelig over, eftersom der aldrig kommer lys ind fra gaden pga. beboelsesbygningen overfor i Haraldsgade. Hvis der bygges ungdoms- og kollegieboliger med tagterrasse, så har jeg nok ikke en gang fantasi til at forestille mig, hvilke støjgener der vil følge med. Jeg havde heller ikke fantasi til at forestille mig, at vi kom til at høre metrotogene fra Cityringen. Især ikke, da vi blev lovet ikke at kunne høre det. Det kan vi, og det er støj døgnet rundt, for evigt. En støj, som jeg langsomt forsøger at vænne mig til, da jeg holder af mit hjem og gerne vil blive boende i min ellers fredelige bolig i vores meget fredelige andelsforening, vores åndehul i den pulsende by. De nyopførte ungdomsboliger i Sigurdsgade har allerede givet eksempel på høj, udendørs musik midt om natten, selvom vi er midt i den kolde vinterperiode. Jeg frygter, hvordan de unge dér selvfølgelig vil indtage deres svalegange i den varme sommerperiode med festlig stemning og masser af musik og høje stemmer. En tagterrasse til unge mennesker som allernærmeste nabo endnu tættere på end Sigurdsgade - nej tak. Måske skal vi slet ikke frygte så meget støj fra festende unge hele natten, hvis lejlighederne, ligesom andre privatbyggede ’ungdomsboliger’, bliver så dyre, at de ikke ender som kollegieboliger, men derimod som små eksklusive lejligheder ’tæt på metro og 10 minutter til Rådhuspladsen’. Ekstra boliger giver ekstra biler, og vi vil med garanti få endnu mere kamp om kvarterets få parkeringspladser. En planlagt parkeringskælder til 10 biler lyder som en dårlig vittighed. Der kommer mange flere end ti lejligheder. Og mange flere biler. Vi, i Haraldsgade-kvarteret, har allerede fået pålagt vores del af generne omkring et uddannelsesområde med ungdomsboliger og mange flere unge mennesker uden hjerte eller sjæl engageret i lokalområdet som permanent hjem. Tving ikke endnu flere ned over os. Selvom vi har fået påført enerverende støj fra metrotogene for livet, så kan selv jeg se, at Cityringen er en fælles og virkelig god ting for tusindvis af mennesker hver eneste dag. At en privat investor skal have lov til at skabe profit på at bygge relativ få og, i forhold til hensigten, alt for dyre lejligheder, som vil påføre samtlige naboer store skygge- og støjgener for livet – det burde ganske enkelt ikke være muligt. Hvis det var for en god sag som Delehusene på Frederiksberg for studerende og flygtninge, som de unge har råd til at betale, så ville det være en anden og ædel snak. Bevar den smukke bygning i Hermodsgade uden at udvide. Bevar lyset og luften i det lille åndehul i vores boligkvarter. Giv os grønt rundt om og grønt på taget den dag, det skal skiftes. Bevar bygningens erhvervsstatus og giv os liv i dagstimerne, ikke i nattetimerne.
Læs høringssvar fra Annemarie Sneholm
Indsendt af:
Sofie
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
33
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer i Haraldsgade 18 kan jeg bestemt ikke støttet dette bygningsforeslag. Jeg her flere indvendinger, blandt andet synes jeg ikke den foreslåede tilbygning stemmer overens med det arkitektoniske udtryk på den allerede eksisterende bevaringsværdige bygning på Hermodsgade 26-28, den passer simpelthen ikke ind stilmæssigt, heller ikke i kvarteret. Jeg synes også det er underligt at man vil rive så meget af den eksistrende bygning ned, man må da kunne finde en anden måde at bruge bygningen uden at skulle ændre den så meget? Desuden vil de ekstra etager skygge i den dejlige gård som vi netop har fået renoveret og over lejepladsen, dette synes jeg ville være dybt ærgerligt også af hensyn til de mange børnefamilier i vores ejendom. Ud over skyggen i gården vil det også fjerne meget af det sollys vi får i vores lejligheder, hvilket netop er en af grundede til at de lejligheder vi har er så dejlige. Den planlagte tagterrasse vil skabe alt for meget støj og vil desuden medfører en mangel på privatliv for os der bor lige op til da man så vil kunne kigge lige ind i lejlighederne. Vi har også længe været præget af støj fra metrobyggeriet, og er det stadig i forbindelse med støj fra undergrunden, derfor kan jeg heller ikke lide ideen om et nyt støjende projekt lige uden for mit køkken.
Læs høringssvar fra Sofie
Indsendt af:
Maria
Dato: 15. december 2019
Svarnummer:
32
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg, som direkte nabo til det foreslåede byggeri, har følgende indvendinger: - Der er netop opført nye undgdomsboliger i Sigurdsgade. Der er således allerede mange ungdomsboliger i nærområdet. Ungdomsboliger medfører mere larm og uorden i området f.eks. fra fester. En udendørsterasse vil forstærke problemet med støj fra fester mm. Jeg vil ikke have sådan en tagterasse lige udenfor mit soveværelsesvindue. Støj er i forvejen et stort problem som følge af åbningen af den nye metro cityring. - En bygning af den højde vil desuden medføre betydeligt mindre sol i gården og i lejlighederne beliggende umiddelbart overfor. - Private ungdomsboligere er for dyre for unge og studerende. Det giver derfor ikke mening at bygge yderligere dyre private ungdomsboliger når eksisterende ungdomsboliger på Nørrebro, f.eks. tårnet ved Nørrebro station, ikke er lejet ud. - Planen for byggeriet på Hermodsgade går ud over den eksisterende bevaringsværdige bygning. Den oprindelige bygnings udtryk domineres fuldstændig af den nye planlagte bygning. Det nye byggeri's stil passer ikke ind i det samlede bybillede. - Der er desuden ikke taget højde for et øget behov for parkering som følge af flere beboere. Parkering er i forvejen en mangelvare i området.
Læs høringssvar fra Maria
Indsendt af:
Jane Thyrring Stouenberg
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
31
By:
København N
Postnr.:
2200
Som en af de nærmeste naboer til den tidligere Iqra Skole har jeg følgende bemærkninger til byggeprojektet, som jeg er meget imod af flere årsager. For det første vil det være synd og skam at ødelægge den smukke og bevaringsværdige bygning ved at bygge til i højden i en helt anden stil end den oprindelige. For det andet vil vi som beboere i området blive generet af mere larm og uorden – især fra den planlagte tagterrasse. I forvejen er vi plaget af støj fra den nye metroring, som vi kan høre døgnet rundt i vores lejligheder. Vi har ikke brug for mere larm i området. For det tredje kan vi i AB/Haraldshus forvente at miste den smule sol, vi har i gården, pga. højden på den planlagte bygning. Det vil gå ud over vores legeplads og borde-bænkeområde. For det fjerde: Hvis Københavns kommune mener, at vores by mangler ungdomsboliger, så bør der bygges flere almene studieboliger. Der er netop opført private ”ungdomsboliger” i vores nabogade Sigurdsgade, og desværre er de - som mange andre private studieboliger - så dyre, at ingen studerende reelt har råd til dem. Flere af dem står også stadig tomme – til trods for, at der er massiv mangel på ungdomsboliger i byen.
Læs høringssvar fra Jane Thyrring Stouenberg
Indsendt af:
Nanna Overgaard Rasmussen
Dato: 13. december 2019
Svarnummer:
30
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg kan som beboer i Haraldsgadekvarteret på ingen måde støtte opførelsen af ungdomsboliger i Hermodsgade 26-28: 1) Ekstra etager på en den eksisterende ejendom vil skygge for sol i samtlige lejligheder på Haraldsgade 18-24 samt i gården. Vi har i A/B Haraldshus i forvejen begrænset lysindfald på modsatte side af Hermodsgade, da bygningerne overfor skygger for aftensolen året rundt. 2) Nørrebro er ikke blot Københavns, men hele landets tættest befolkede by(del), hvorfor jeg mener, det er direkte uansvarligt at bygge ydeligere. Samtidig må det siges, at grønne områder er en mangelvare på Nørrebro. Vi har ikke brug for flere beboere, men flere rekreative, grønne områder! 3) Manglen på almene (studie)boliger i København er stor. Det vil dette projekt ikke imødekomme, da det er privat udlejning. Der er netop bygget 85 private studieboliger i Sigurdsgade (som vi i øvrigt også har udkig til fra lejlighederne i Haraldsgade) med en husleje fra 6150 kr/ mdr. Med en SU-sats, der for 2020 ligger på 6243 kr. brutto er huslejen for private studie- og ungdomsboliger for høj! Det giver således ikke mening at bygge (flere) private studie- og ungdomsboliger. Det er almene boliger, der er behov for. 4) Vi har i Haraldsgadekvarteret været meget generet af støj de seneste 10 år grundet metrobyggeri samt byggeri af blandt andet studeboliger i Sigurdsgade. Vi er fortsat væsentligt generet af permanent støj fra metroringen, hvorfor det vil være uansvarligt at byde beboerne i Haraldsgadekvarteret yderligere støjgener fra ungdomsboliger og især en tagterrasse. Al erfaring viser, at ungdomsboliger skaber gener i form af støj fra fester og lignende. Da vi bor mange børnefamilier i Haraldsgade, vil det være til ekstremt stor gene med yderligere larm i området. 5) Der er i forvejen mangel på parkering af både biler og cykler i Haraldsgadekvarteret. Yderligere bebyggelse vil øge dette problem. 6) Vores andelslejligheder risikerer at falde i værdi grundet reduceret lysindfald og øget støj fra både metro og ungdomsboliger. Det er ikke rimeligt, da det vil stille mange i en svær økonomisk situation. Jeg mener, at Københavns Kommune bør overholde den eksisterende lokalplan for området og respektere bygningen i Hermodsgade, som den står i dag. Jeg vil kraftigt opfordre til, at man frem for ungdomsboliger i stedet vil satse på at benytte bygningen i Hermodsgade til erhverv. Det vil være en mulighed for at tiltrække små virksomheder til området, ligesom det vil være en muligt at begrønne matriklen og/eller lave begrønning af taget på den eksisterende bygning. En del af arealet kunne også udlægges som offentligt grønt område og dermed understøtte Københavns Kommunes strategi om en grønnere by.
Læs høringssvar fra Nanna Overgaard Rasmussen
Indsendt af:
Devendra
Dato: 12. december 2019
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 2
By:
København N
Postnr.:
2200
Det er trist at høre at der er planen om at bygge ungdomsboliger med 2 etager til i Hermodsgade 26-28. Jeg, sammen med lille familie, bor i andelsforening Haraldsgade 18. Vi købte lejligheden fordi der netop var ingen planner om at bygge nogle yderligere etager i Hermodsgade 26-28. Vi bor lige overfor bygningen og derfor bliver direkte påvirket af bygningen. Vores lejlighed ligger kun ca. 15 m fra bygningen. Vi kommer til at miste lyset, kommer til at blive direkte forstyrret af støj af byggeaktiviteter og ikke i det mindst det støj der følger med efterfølgende. Vores plan var at blive boende her i længere men jeg føler magtløse når jeg hører om planen. Vi bor i en gade, Haraldsgade, som har ret dårlig akustik på forvejen, hvilke betyder at man kan høre naboer snakker i sin telefon på anden side af gade. Vores lejlighed (vores andelsforening) er præget af larm fra Metro på forvejen. Jeg er også trist og overrasket over, at folk ikke kan være mere kreative og tænker at bruge bygningen andenvise, i stedet at bygge ovenpå og være generede overfor de andre der bor i området på forvejen. Jeg håber på at, I tænker jer om og finder på andre løsning fordi der netop kan findes mange andre løsninger hvis man er kreative og har vilje nok til det. Jeg har vedlagte to billeder - fra vores køkken og soveværelset vinduer. Jeg håber I kan se hvorfor jeg netop er trist over det. Jeg er sikker på, at hvis i var også i min (vores) situation så vil i føler det samme.
Læs høringssvar fra Devendra
Indsendt af:
Irene
Dato: 10. december 2019
Svarnummer:
28
By:
København
Postnr.:
2200
HALLO ! Kan I ikke se - det er GRIMT !! Kan I ikke se - det fuldstændig ødelægger en bygning der er bevaringsværdig ? Kan I ikke se – det bringer mørklægning over Haraldshus Gård og de anlagte grønne arealer her og den anlagte legeplads ? Kan I ikke se - det stjæler sollys og D vitamin fra børnene, der leger i Haraldshus Gård ? Vi som bor i Haraldshus har i flere år gennem hele anlægning af den nye Metro været igennem et støjniveau, der havde karakter af naturkatastrofe. Nu lever mange af os med invaliderende støj fra den nye Metro i drift. Vi er allerede bekostet på livskvalitet og livskraft og lider under overgreb på vore hjem fra støjen af Metroen døgnet igennem. Vi har allerede masser af ungdom i kvarteret(så vidt jeg ved er der etableret 85 nye ungdomsboliger i Sigurdsgade) og nyder godt af fester fra Bolsjefabrikken og i Sigurdsgade ved Metropol . OG NU DETTE ! Jeg vil ikke bo her og hver dag se på denne grimhed og vandalisme. Vi har brug for mere skønhed – IKKE grimhed ! Haraldshus er en Andelsforening der i mange år har figureret i toppen af veldrevne Andelsforeninger i København. Her er godt naboskab og mange af os kender hinanden igennem mange år. Økonomien har i mange år fået blåt stempel hos bankerne, som en af de allerbedste Foreninger i København. Kære Københavns Kommune – skulle vi ikke med det samme jævne Haraldshus med jorden – og anlægge en fin grøn græsplæne ? Og så finder I lige et hus til os i stedet for. Tilsvarende selvfølgelig. Også hvad husleje angår. Gerne et sted med diversitet. Gerne smukt – gerne farverigt som feks Hundertwasser Haus i Wien ! Gerne med plads til både BØRN, UNGE og GAMLE og alt hvad der er midt i mellem. Sådan har vi det nemlig i vores forening. Kunne man forestille sig denne fine gamle funkisbygning gøre noget godt for børn og gamle i stedet for ? Det er længe siden der blev gjort noget for DEM her i kvarteret ! Slutteligt – kan man garantere at det bliver et REELT tilbud til unge mennesker – dvs en husleje de kan BETALE – af deres SU ? ? ? I hvert fald – dette tiltag – det er en ”ommer” – og jeg protesterer !
Læs høringssvar fra Irene
Indsendt af:
Lene
Dato: 8. december 2019
Svarnummer:
27
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg har aldrig set en anden bygning, som bygningen i Hermodsgade, og jeg mener, den udvendigt bør bevares, som den unikke bygning det er. De ekstra etager vil få gaden til at miste fornemmelsen af lys og luft, derudover vil de ekstra etager skygge for gården i A/B Haraldshus, en grøn gård som bliver brugt flittigt af især børnefamilierne i ejendommen - de børnefamilier (og skatteydere), som kommunen gerne vil holde på. Beboerne i området har i mange år været plaget af larm fra metrobyggeriet, og rundt omkring i ejendommen høres nu metroen i drift døgnet rundt, en ungdomsbolig med tagterrasse vil medføre endnu mere larm i området, og permanet larm kan påvirke helbredet. Så nej tak til mere byggeri og mere larm.
Læs høringssvar fra Lene
Indsendt af:
Inge Storgaard
Dato: 8. december 2019
Svarnummer:
26
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er modstander af projektet. Den fine gamle bygning vil bliver forvandlet til en stor massiv klods, som vil give skygge i både gård og lejligheder. Arkitektonisk vil det være en katastrofe for gadebilledet
Læs høringssvar fra Inge Storgaard
Indsendt af:
Morten
Dato: 8. december 2019
Svarnummer:
25
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er stor modstander af det forslag der foreligger for Hermodsgade - der er tale om en bygning med høj bevaringsværdighed, som vil miste dens enestående karakter ved at den konstruktion der foreslås. Bygning må da, som den er kunne bruges til noget mere konstruktivt end den plan der ligger. Lokalplanforslaget vil muliggøre endnu trøstesløse boliger, som den er lige er blevet opfør flere steder på Sigurdsgade. Det må da være muligt for kommunen, at komme op med en mere konstruktiv idé, som kan fremme lokallivet mere end smække flere høje bygninger ind i området.
Læs høringssvar fra Morten
Indsendt af:
Mogens Hansen
Dato: 7. december 2019
Svarnummer:
24
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er absolut MODSTANDER af projektet i Hermodsgade. Den fine gamle buede funkisbygning vil blive forvandlet til en stor massiv klods, som vil fylde og dominere negativt. Den vil skygge for lyset og lukke solen ude for evigt. Jeg er ikke imod ungdomsboliger, men de må integreres i den oprindelige bygning, som fortjener bevarelse.
Læs høringssvar fra Mogens Hansen
Indsendt af:
Annemette Heilmann
Dato: 6. december 2019
Svarnummer:
23
By:
Kbh. N
Postnr.:
2200
Som beboer i Hermodsgade siden 1990´erne, har jeg set kvarteret ændre sig, og desværre ikke til det positive. Gennem de sidste år er torsdag aften til søndag morgen blevet til een langtrukken, larmende, hensynsløs drukfest, hvor horder af, især, unge hærger Hermodsgade, Sigurdsgade og kvarteret omkring Haraldsgade. Her er simpelthen for mange uddannelsesinstitutioner og ungdomsboliger koncentreret på et sted. Bl.a. derfor er jeg imod planen om bebyggelse af kollegie og ungdomsboliger og åben tagterrasse på Hermodsgade. Støt i stedet tiltag for de børnefamilier, midaldrende og ældre som også bor i kvarteret og giv os noget tiltrængt "luft" og grønne pletter og sociale tiltag! Spred ungdomsbyggerier, udd. institutioner, natklubber mm. over andre/flere dele af København og udvikl bydelen her for de øvrige befolkningsgrupper, som bor her,- det må vist være vores tur!
Læs høringssvar fra Annemette Heilmann
Indsendt af:
Francesca
Dato: 5. december 2019
Svarnummer:
22
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg bor i Haraldsgade ved siden af den bygning der omtales i planforslaget og støtter ikke projektet. Vi har haft en lang periode med meget støj pga. metrobyggeri, som ikke er helt overstået endnu. Vi kommer til at miste lys i vores lejlighed og vil få mørket over legepladsen i vores gård. Det vil også føre til økonomiske tab mht. værdien af og interesse for vores lejligheder. Planforslaget hjælper ikke til at udvikle nabolaget. Tværtimod forhindrer det en positiv udvikling af bylivet og ødelægger kvarterets arkitekturen. Jeg mener heller ikke, at kommune anerkender de rettigheder af de beboere der er i forvejen. Det er ikke nok med en høringsvar. Man burde have mulighed for en afstemning.
Læs høringssvar fra Francesca
Indsendt af:
Jeppe Due
Dato: 5. december 2019
Svarnummer:
21
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Jeg kan ikke tilslutte mig forslaget om de nye ungdomsboliger. Beboerne i de tilstødende ejendomme har længe kæmpet for at få ro på området med borgerforslag om eksempelvis fartbump og skraldespande. Med en massiv indsats fra beboerne på Haraldsgade, er der nu markant mindre skrald i gaden, og folk tager initiativ til at kontakte myndighederne når der sker uroligheder. Det vil derfor være klart at fortrække at bygningen igen bliver til en skole, børnehave eller lignende da det hiver i den modsatte retning af "fest og ballade". En offentlig bygning eller andet der bliver brugt i dagstimerne er en anden ide. Uanset hvad bygningen bliver brugt til, synes jeg at tilbygningen bør gentænkes, da det nuværende forslag ligner et 2010'erne standardudkast til, hvordan man får presset de sidste km bygning ud af en grund og signaturen, lamellerne, ser ud som om de er snuppet fra Trumps Border Wall.
Læs høringssvar fra Jeppe Due
Indsendt af:
Niko
Dato: 4. december 2019
Svarnummer:
20
By:
København N
Postnr.:
2200
Som nabo til det planlagte byggeri i lokalplanen kan jeg på ingen måde tilslutte mig forslaget. Jeg mener at det sker på bekostning af de mange beboere i området. Byggeriet tager ikke hensyn til hverken æstetikken eller beboensamensætringen i området. Dermed vil byggeriet være en forringelse for de eksisterende beboere området men også for selve området nu og på sigt - foruden for de åbenlys genener som et undgombyggeri af den størrelse inkl. tagtersase vil medføre for de nuværende beboere. Der er i forvejen mange udfordringer i områder med biltrafik og metrostøj som jeg mener ikke bliver taget alvorligt, som vi må leve med. Byggeriget af endnu et ungdomsbolig, i tillæg til de 85 nye boliger på Sigurdsgade, vil på ingen måde gavne området og vil være endnu et gene bland de mange. Jeg synes at det vil give mest mening at bevare den ikoniske bygning som den er og bruge den til noget som gavner hele lokalområdet og tager hensyn til de eksisterende beboere og som vil være med til at bidrage med en positiv udvikling af området.
Læs høringssvar fra Niko
Indsendt af:
Louise
Dato: 3. december 2019
Svarnummer:
19
By:
København N
Postnr.:
2200
Som nabo kan jeg ikke tilslutte mig Hermodsgade byggeprojektet, da jeg mener det vil være at et tilbageskridt for et område med meget potentiale. Kvarteret omkring Hermodsgade er i dag prøvet på flere områder; vi har (haft) vores hyr med banderne, og i vores lejligheder kan vi nu høre metroen i alle døgnets timer. Jeg mener, begge dele må tale for, at man som Borgerrepræsentation må se på, hvordan vi kan løfte det her kvarter af København i stedet for at mase flere folk ind gennem tilfældige projekter. Det er klart, at to ekstra etager på ejendommen vil skæmme herlighedsværdien af os naboers boliger; vi vil få mindre lys, luft og udsigt til gengæld vil vi kunne se frem til mere støj og gener fra en tagterrasse lige uden for stuevinduet. Endnu en boligblok vil øge kvarterets stemning af at være et sted med store boligblokke, hvor mange mennesker bor, men hvor der er meget lidt byliv. Bygningen er udpeget som havende høj bevaringsværdig. Ud fra projektets visualiseringer kan jeg ikke se, at der kan være tale om bevaring, da bygningen fuldstændig ændrer udtryk. Mener man virkelig, at man vil gøre dette ved en bevaringsværdig bygning? Slutteligt vil jeg fastholde opmærksomheden på de visualiseringer, der følger med projektet. Jeg er klar over, at smag er individuelt. Alligevel kan Borgerrepræsentanterne spørger sig selv, om de virkelig synes den bygning gør noget godt i gadebilledet? Ville man selv have lyst til at bo over for den bygning? Jeg har ikke. Og det skyldes altså, også, at den er grim (hvem vil hver dag kigge ind i en kold aluminiumsfacade, der mest af alt ligner en uheldig krydsning af et bliktag og en rulle bølgepap?). Kunne man i stedet overveje, om man kan bruge denne helt særlige bygning til at åbne kvarteret op for nogen af byens borgere? Med den nye metrostation, professionshøjskolen og alle beboelsesejendommene må der være basis for en sund forretning og at bylivet i vores kvarter kan blomstre. Og dermed kan man gøre noget for at udvikle kvarteret i en positiv retning i stedet for den negative retning, som projektet uundgåeligt vil trække i. Det håber jeg, Borgerrepræsentationen vil overveje.
Læs høringssvar fra Louise

Sider