Englandsvej 51 - lokalplan 592

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af boliger og udpegning af bevaringsværdig bebyggelse.

Høringsfrist:

4. november 2019
Indsendt af:
Asger Bo Andersen
Dato: 4. november 2019
Svarnummer:
36
Vedhæftede filer: 6
By:
Købenavn S
Postnr.:
2300
Lokalplanforslaget ”Englandsvej 51” er godt nok givet betegnelsen ”Englandsvej 51”, men al væsentlig adgang til og fra bebyggelen sker ad de private fællesveje på tre sider af bebyggelsen: Ulrich Birchs Allé og Thingvalla Allé via Vatnavej. Derfor springer det i øjnene, at lokalplanforslaget ikke nævner noget om, hvilket/hvilke vejlaug at bebyggelsen ”Englandsvej 51”, skal tilhøre med henblik på tinglyst medlemskab og deraf følgende fælles forpligtelser vedrørende etablering, genopretning efter byggeriet og vedligeholdelse af de private fællesveje, som ”Englandsvej 51” støder op til mod øst og nord – og i en vis forstand også mod syd i kraft af til/fra kørsel via Thingvalla Allé, som ligger i Grf. ”Dyveke”. Lokalplanforslaget nævner heller ikke, hvordan byrden ved sådan etablering, genopretning og vedligeholdelse fremover og under byggefasen (!) skal fordeles mellem på den ene side Vatnavejs ulige numre/østlige del og på den anden side de mange flere nye beboere i lokalplanforslagets nye bebyggelse på Vatnaveejs østlige del. Der bør også i den endelige lokalplan tages hensyn til den trafik- og parkeringsbelastning, som den udefra kommende tilkørsel via Thingvalla Allé i nabogrundejerforeningen ”Dyveke” (som indsiger tilhører) medfører. I denne grundejerforening er der tinglyst vejforpligtelser via tinglyst medlemskab. Parkeringsforhold: I øvrigt er områdets trafik- og parkeringsforhold efter de nye bygningers opførelse og indflytninger helt utilstrækkeligt belyst. Områdets private fællesveje er i forvejen stærkt belastede af parkeringer fra naboområder. Det gælder især aften- og natparkeringer. Jf. vedhæftede illustration. Lokalplanforslagets foreslåede parkeringskapaciteter i kælder m.v. er derfor helt utilstrækkelige. Især hvis der ”fifles ” med den krævede parkeringskapacitet på egen matrikel i kraft af, hvor stort antal lejligheder der (i starten?) rubriceres som ”ungdomsboliger” med påstået mindre kravene til egne antal P-pladser. Men holder antallet af ungdomsboliger i længden? Senere omklassificeringer (det være sig reelt eller formelt) af bebyggelses ”ungdomsboliger” til almindelige boliger vil forstærke parkeringsforholdenes uheldige konsekvenser for de grønne nærområders parkeringsforhold. Byggeriet under byggeperioden: Lokalplanforslaget bør indeholde bestemmelser med krav til, hvordan lokalplanområdets byggetilladelser regulerer entreprenørers og transportørers til/fra kørsel og placering af materialer og materiel under byggeriet. Ligeledes lokalplanområdets byggetilladelser regulere, hvornår på døgnet/i ugen arbejdet med opførelsen må finde sted, samt hvordan omgivelsernes og områdets renholdelse skal være under byggeperioden. Den endelige lokalplan bør også indeholde bestemmelser, der regulerer lokalplanområdets byggetilladelser med hensn til, hvordan byggeområdet under opførelsen sikres mod f.eks. børns adgang. Renovation: Lokalplanforslaget indeholder tilkørsler til/fra Vatnavej. På Borgermødet begrundedes det blandt andet med hensyn til adgangsforhold for renovationsvogne, som ikke skulle /kunne vende inde på matriklen. For at komme forbi dette forhold, skal den endelige lokalplan for ”Englandsvej 51” indeholde bestemmelser, der forpligter til, at bebyggelsen forsynes med renovations-systemer med central afhentning af dagrenovation og lignende via/fra Ulrik Birchs Allé. ("centralsug" og lignende som det f.eks. ses i det nærliggende "Sundbyvang" område ved Persillevej og Tomatvej). Derved undgås kørsel med de store og tunge renovationsvogne rundt om hjørnerne - også på de omgivende smalle private fællesveje. Skyggediagrammerne: Lokalplanforslagets skyggediagrammer er som sædvanlig af ”bikini-typen”. Det vil sige, at de vækker interesse, men skjuler det væsentlige. Nemlig: hvordan nybyggeriets skygger falder (og strækker sig) i den mørkeste tid af året. Den endelige lokalplan bør indeholde illustrationer, der viser bebyggelsens skyggedannelser omkring vintersolhverv. Indblik: Lokalplanforslaget stiller ikke krav til det færdige byggeri med hensyn til mindskning af indblik fra de nye ejendomme til naboerne i f.eks enfamiliehusene og deres grunde. Den foreslåede, enligt liggende bebyggelse i Lokalplanområdets sydøstlig hjørne må derfor sløjfes, subsidiært kun være i ét plan - og ikke overskride hvor tæt sådanne bebyggelser må ligge på skel. Den foreslåede blok er for det første alt for høj og ligger alt for tæt på nabogrundene mod syd. De foreslåede bevaringsværdige ejendomme (villaen og bondegården): Forholdene omkring den videre skæbne især for de foreslåede bevaringsværdige ejendomme (villaen og den historiske bondegård) er helt utilfredsstillende belyst mht. både fremtidig vedligeholdelse og fremtidig anvendelse. Ja, det synes som om, at matrikelen, hvor "bondegården" er beliggende, også foreslås udstyret med en rammebetegnelse B4. Helt og aldeles utilstedeligt! Stiforbindelsen Irlandsvej-Vatnavej : Lokalplanforslagets stiforbindelse fra Irlandsvej og helt frem til Vatnavej forekommer meningsløs. Der er allerede rigelig og tæt adgang for gående trafik via den meget nærved liggende Thingvalla Allé. Stiforbindelsen bør derfor sløjfes i den endelige lokalplan, og området - inklusive området for den her i høringssvaret krævede fjernelse af blokken i lokalplanområdets syd-østlige hjørne - bør udlægges grønt og derved skabe en - for en ansvarlig verdensby - miljørigtig overgang til det tilgrænsende grønne boligområde. ”Kreativ” tilpasning til Kommuneplanforhold: Det nævnes i Lokalplanforslaget, at forslaget er i overensstemmelse med forslaget (!) til den kommende Kommuneplan. - Som havde høringsfrist til 22. oktober - men jo først vedtages endeligt en gang (måske) i foråret 2020. Processen med lokalplanforslaget "Englandsvej 51" minder lidt om den situation, hvor en virksomhed overtager en anden virksomhed - med lån i den anden, overtagne virksomheds egne penge. Man skal i hvert fald blandt "fælles-foreningen af forvaltninger og politikere" være sikker på, at Kommuneplanforslaget går igennem på dette punkt - uanset hvad borgerne forsøger at indvende mht., hvad matrikelen på ”Englandsvej 51” kan anvendes til. Den nugældende Kommuneplan giver ikke mulighed for det foreslåede bolig-byggeri.
Læs høringssvar fra Asger Bo Andersen
Indsendt af:
Frank Martin Hansen
Dato: 4. november 2019
Svarnummer:
35
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Høringssvar til lokalplanforslag Englandsvej 51. Jeg har en del bekymringer omkring byggeriet Englandsvej 51: 1. Bebyggelsens omfang og placering. Byggeriet er alt for højt og dominerende (B4-rammeområde i et B1-rammeområde). 2. Bebyggelsens placering i forhold til skel/nabo. Byggeriet er alt for tæt på skel. Urimelig stor risiko for generende indblik mod Vatnavej genbo og Vatnavej nabo. 3. Træer og beplantning. Kun 20 træer i så stort et boligområde, i et ellers grønt villakvarter, i en tid hvor Københavns kommunes målsætning er at der skal plantes flere træer i københavn. For at kunne plante så mange træer som muligt, er det vigtigt at alle arealer i København sættes i spil, både kommunale og ikke-kommunale. (Se Københavns kommunes træpolitik 2018/2025). 4. Bilparkering. Der er afsat 1 parkeringsplads pr. 150 m2 etageareal. Mange familier har 2 biler og det vil belaste området yderligere. I forhold til kørsel fra og til området og øget parkering af biler på de små veje.
Læs høringssvar fra Frank Martin Hansen
Indsendt af:
Jan Kyrsting, Gurli Mousten
Dato: 4. november 2019
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 2
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar til Lokalplanforslag Englandsvej 51, 2300 Kbh. S
Læs høringssvar fra Jan Kyrsting, Gurli Mousten
Indsendt af:
STIG MUNKGAARD
Dato: 4. november 2019
Svarnummer:
33
By:
KØBENHAVN S
Postnr.:
2300
Højden af byggeriet imod Englandsvej bør matche med højden på den eksisterende etageejendom på det modsvarende hjørne af UBA og Englandsvej, af hensyn til beboerne i denne ejendom, og for at skabe en harmonisk og hensynsfuld overgang til det bagvedliggende store, unikke, gamle villakvarter, fra den bymæssige bebyggelse på Englandsvej. Det vil også medvirke til et harmonisk forløb af bygningshøjden på den østlige side af Englandsvej fra Eberts Villlaby helt frem til indgangen til Englandsparken, idet der så ikke vil være bygninger, "der rager op". Trafik: For få P-pladser, idet P-forhold i forvejen belastet på de omkringliggende, små villaveje af biler fra de store ejendomskomplekser. Udkørsel til UBA vil yderligere vanskeliggøre trafiksituationen, med meget tværgående trafik imellem Englandsvej og Amagerbrogade.
Læs høringssvar fra STIG MUNKGAARD
Indsendt af:
Anna Ravn
Dato: 4. november 2019
Svarnummer:
32
By:
København
Postnr.:
2300
Hej Jeg har nogle spørgsmål og overvejelser i forbindelse med dette lokalplanforslag for ny bebyggelse på Englandsvej; - Bebyggelsen forslået i lokalplanforslaget har efter min mening en alt for høj bebyggelsesprocent – og det forholder sig ikke til stedets egenart, som jo ellers er fint beskrevet i redegørelsen; ”Det særlige ved lokalplanområdets identitet er kontrasten mellem karrébyen mod vest og villakvarteret mod øst…villabebyggelser i mindre skala op til 10 meter med grønne, private forhaver og grønne hække langs private fællesveje.” Det forslåede byggeri relaterer kun til karrébebyggelsen på den anden side af Englandsvej i forhold til typologier. Der er desuden meget lidt grønt i forslaget, hvilket heller ikke harmonerer med villabebyggelsens grønne karakter. - Det er godt med krav om, at der skal sættes 20 træer, og at disse skal plantes inden ibrugtagning. Dog mener jeg godt, man kunne beskrive lidt bedre fx hvordan træerne skal etableres, så de får ordentlige vækstbetingelser. Desuden ville det være fint at sætte krav til minimum antal arter, så man ikke ender med 20 af de samme træer. Det kunne fx være krav om minimum 3 forskellige træarter, hvoraf man også kunne sætte krav (eller i det mindste forslå) hjemmehørende arter, der understøtter biodiversiteten i vores bynatur. Jeg synes derfor at beskrivelsen af træer og grønne elementer som bede virker meget tynd, i forhold til nabolagets grønne karakter og i forhold til at stille krav til kvaliteten af det grønne - når det nu ikke er kvantitet denne lokalplan giver mulighed for. Det er beskrevet, at de to største ”byrum” A og B primært skal være med fast belægning. Desuden skal flere af kantzonerne også være primært med fast belægning. Dette gør, at det grønne udtryk, man ellers skriver, man gerne vil fremme, nok ikke bliver særlig grønt. - I forhold til opholdsarealer på terræn synes jeg det er problematisk, at cykelparkering kan tælle med i den opgørelse. Cykelparkeringen er spredt ud over nærmest alle ubebyggelde arealer, og vil tage virkelig meget plads, som ellers kunne være indrettet mere grønt – og med opholdsmuligheder for kommende beboere, eller en mere grøn kantzone der relaterer mere til det grønne udtryk, der er langs vejene i villakvarteret. Måske kunne noget af cykelparkeringen flyttes til parkeringskælderen? Måske kunne noget af cykelparkeringen laves i 2 etager, så det arealmæssigt fylder mindre? Mvh. Anna
Læs høringssvar fra Anna Ravn
Indsendt af:
Lars Rønnow Torp
Dato: 4. november 2019
Svarnummer:
31
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen GF Dyveke
By:
KBH.S.
Postnr.:
2300
Høringssvar vedrørende Kommuneplan-forslag 2019 - Sundbyvester- ”Englandsvej51” Fremsendt fra nabogrundejerforeningen GF Dyveke, fremsendt af GF Dyvekes bestyrelse, på vegne af foreningens 71 parceller. Indsigelsespunkter: A: Indsigelse mod omdannelsen af Englandsvej 51 til den høje rammebetegnelse B4. Forslag at ændre beslutningen til B3 B: Afstand til naboskel C: Bekymring for øge trafik- og parkeringsbelastningen af vores kvarter som har status af private fællesveje. D: Opfordring til at byggetransport under byggeri ikke benytter de private fællesveje. Ad A: Indsigelse mod omdannelsen af Englandsvej 51 til den høje rammebetegnelse B4. Forslag at ændre beslutningen til B3 Denne indsigelse fokuserer på det urimelige i, at "Englandsvej51", som er det (nye) område, der ligger tættest på og klos op ad vores forening og parcelhusområde B1 skal have højeste ramme i området på B4. Se bilag/Fig1 Det giver et meget højt byggeri med en meget høj bebyggelsesprocent. Det bliver en uønsket kontrast mellem kvartererne, som alle naboer i Sundby Vest ellers har arbejdet på at integrerer ved med gennemgangsstier, grønne veje og kunst på fællesarealerne. Det er helt uhørt og en overraskelse for os, at der indstilles til en B4 for Englandsvej51, idet alle de omkringliggende etageejendommes områder har max B3 som rammebetegnelse. Se bilag/Fig 2 Det er der ikke megen glidende overgang i, når to markant forskellige kvarterer (etagebebyggelse-parcelhuse) mødes. Højden på bygningen langs Englandsvej bør den være max 4 etager (B3). Hvilket er af hensyn til skyggevirkningen og lysindfald for karréen lige over for om formiddagen, og om eftermiddagen skyggevirkningen for villaområderne i Øst. Ad B: B: Afstand til naboskel Vi gør indsigelse mod at bygningen på Englandsvej 51 ind mod vores matrikler bliver for høj og kommer til at ligge for tæt på skel. For bygningen i lokalplanen i hjørnet ved Vatnavej, mod Thingvalla Allé skal sikres ordentlig afstand til naboskel, jfr. både evt. tinglyste bestemmelser for området og bygningsreglementet, hvilket tillige gælder for beplantningen langs skel. Se bilag/fig 3 Ad C: C: Bekymring for øge trafik- og parkeringsbelastningen af vores kvarter som har status af private fællesveje. Undgå parkeringseksport For at undgå ”parkeringseksport” fra området, der allerede nu er belastet af mange parkerede biler på gader og stræder, til omliggende villakvarterer og andre kvarterer, skal det i lokalplanen sikres, at den nødvendige og tilgængelige parkeringskapacitet er tilstede i bebyggelsen. Det gælder for både biler og cykler. For bilernes vedkommende er det desuden vores holdning, at nogen af de planlagte parkeringspladser bør prioriteres til delebilpladser af hensyn til den trafikale trængsel, der jo øges med byggeriet af flere boliger. For cyklernes vedkommende er det afgørende, at parkering kan ske på terræn eller i stueetage, så der ikke flyder med cykler alle vegne på området. Vores allé-veje er beplantet med birketræer og virker som en grøn oase i forlængelse af Englandsparken. Det vil ødelægges med flere parkerede biler. For os beboere og beboere fra vores nabokvarterer er vores veje rare og meget benyttede transportkoorridorer for fodgængere og cyklister, der nyder de bilfrie veje, når de går til og fra skole, arbejde eller indkøb på Amagerbrogade. Lokalplanforslagets utilstrækkelige parkeringskapacitet vil resultere i en yderligere og allerede helt urimelig belastning og efterfølgende økonomisk byrde for borgerne i området langs de private fællesveje i kvartererne sydvest for lokalplanforslaget. Ad D Opfordring til at byggetransport i forbindelse med byggeriet ikke benytter de private fællesveje. Som nabogrundejerforening der vi gerne, at det overfor entreprenørene, der involveres i byggeri på Englandsvej 51, indskærpes såvidt muligt at undgå at anvende Vatnavej og Thingvalla Allé som til- / frakørselsvej i forbindelse med transporter til byggeriet. Vi har erfaring med at det slider ekstraordinært meget på kørebanen. Vores vejtræer er blevet beskadiget, og træ-steler på vores vejbump er ofte blevet ramt og knækket af gennemkørende tung trafik. På vegne af bestyrelsen for grundejerforeningen GF Dyveke Lars Rønnow Torp (Formand) Ingolfs Allé 47, 2300 KBH. S.
Læs høringssvar fra Lars Rønnow Torp
Indsendt af:
Janice Klitgaaard
Dato: 4. november 2019
Svarnummer:
30
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar til lokalplanforslag Englandsvej 51 Vi vil med denne høringssvar også gøre opmærksom på det, som alle i nabolaget er rørende enige i, at der en stemning her i vores lille lokalsamfund, vores ”lomme” i byen, som er særdeles bevaringsværdigt og et tidstypisk billede af dansk arkitektur fra forrige århundrede. Vores håb er, at i bevarer stemningen her, og ikke dominere med nyt byggeri der ikke falder ind, som desværre er tilfældet flere steder i vores gamle København. Udover de punkter i den nedenstående høringssvar, er en mulighed også at lukke Ulrik Birchs Alle ved krydset Vatnavej og Ulrich Birchs Alle. Det vil gøre vejen mindre interessant for den stigende gennemkørsel af biler med højhastighed og lastbiler som ikke vil betale for ødelagt kantstene, vejkasser og fortove. Vi vil gerne tilslutte os den indsigelse allerede indsendt af vores naboer: Høringssvar til lokalplanforslag Englandsvej 51 Tak for muligheden for at afgive høringssvar. Vi er glade for, at Irlandsvej 5, Ulrik Birchs Allé 54 samt Vatnavej 47 er blevet udpeget som bevaringsværdig bebyggelse, men har en række bekymringer i forhold til det fremlagte planforslag. Nedenstående indsendes for at sikre, at Kommunens bestemmelser for formålet med lokalplanen §1 opfyldes, samt sikre at det nye byggeri ikke kun arkitektonisk, men også i funktion og infrastruktur integreres og bindes sammen til en styrket bydel i Sundby. Desuden er der i Kommuneplanen 2019 også fokus på, at der skal passes på byens kvaliteter. Citat fra Kommuneplan 2019: ‘Et andet vigtigt budskab er, at vi skal passe på byens kvaliteter. Når vi udvikler byen, skal vi huske at passe på det særlige ved København, hvad enten det gælder byens historie, særlige miljøer, arkitektur eller de grønne områder’. Vi er enige i Kommunens bestemmelser for formålet med lokalplanen § 1, pkt. 2 ‘At nybyggeri udformes, så det passer til Københavns og stedets egenart’, men uenige i fortolkningen af den, i lokalplanforslaget Englandsvej 51 og det viste projektforslag. Indsigelser og ændringsforslag til Lokalplan 51 og det skitserede projektforslag Baggrund for indsigelser Villabyen, som er placeret i en lomme mellem Englandsvej og Amagerbrogade er i kontrast til karré og etage bebyggelserne, og netop kontrasten er styrken og et særkende for København, der har flere villabyer omkranset af etage ejendomme. Villabyen mellem Englandsvej og Amagerbrogade, er præget af villa arkitektur fra år 1900 til 1930’erne i 2 etager. Facaderne fremstår hhv. pudset og i blank mur i primært røde mursten, og med varianter af primært mansard og valmede tage i røde og mørke tegl. De arkitektoniske udtryk, detaljer og proportioner bidrager til kvarterets stemning, og forskellene imellem skaber variationen og styrker stedets karakter. Derfor er der indsigelser til det nye byggeri som skitseret i projektforslaget. Projektforslaget er, trods det at der er 3 boligbebyggelser, visuelt som et stort domicil, der trods beskrevet fine detaljer og en skrånende højde fra Englandsvej mod Vatnavej og Ulrik Birchs Allé, visuelt opleves som ét kompleks. På grund af størrelsen på det samlede byggeri, flugter det ikke med stedets karakteristika og Kommunens bestemmelser for formålet med lokalplanen §1. Projektforslaget fremstår, trods hensigten, stort og invasivt. Selvom der kun er én bygherre, skal det ikke fremstå som ét kompleks. Forslaget herfra er derfor, at fastholde etageejendom langs Englandsvej, men justere projektet til selvstændige punkthuse langs Ulrik Birchs Allé og Vatnavej, samt sætte en række yderligere betingelser for punkthusenes facadeforløb og arkitektur. Etageejendommen i projektforslaget ser iøvrigt ud til, på fin vis, at fortsætte et ellers uafsluttet bygningsforløb på Englandsvej og opleves som en bygning på niveau med C.F. Møllers Østerbrogade 105 og COBE / Vilhelm Lauritzen Arkitekters byggeri på Krøyers plads. Det tegner lovende. Punkthusene på Ulrik Birchs Alle og Vatnavej skal danne ryg og modstykke til denne etageejendom og fuldende en tiltrængt afslutning på villabyen. Følgende input og forslag til ændringer i lokalplanforslaget jf. ovenstående betragtninger om stedets egenart Lokalplanen er Kommunens enestående mulighed for, at kunne påvirke, bevare og styrke en bydel. Krav for at opnå dette bør derfor tydeligt fremgå af lokalplanen. Følgende er forslag til krav der bør indarbejdes i Lokalplan Englandsvej 51: 1) Ift. selve bebyggelsens arkitektur: Langs med Englandsvej: Etage ejendomme i røde tegl, med varianter af saddel-, el. mansard tage evt. med kviste. Højde m.m. jf. Lokalplanforslag i øvrigt. Langs med Ulrik Birchs Allé og Vatnavej skal følgende være gældende, for at styrke stedets egenart, identitet og samspil med de udpegede bevaringsværdige ejendomme især ift. Vatnavej 47, som står i pudset facade m. sort glaseret halvafvalmet tag og har en central beliggenhed på hjørnegrunden: • Langs Vatnavej skal bygges punkthuse, med højde på 7-10 meter til tagryg. Byggefelt for hvert punkthus skal være holdt inde for et område på 12 x 12 m. Afstand mellem punkthuse min. 4m. Høj/hævet kælderetage er tilladt. • Langs Ulrik Birchs Alle skal bygges punkthuse, med højde på 10 - 11 meter til tagryg. Byggefelt for hvert punkthus skal være holdt inde for et område på 12 x 12 m. Afstand mellem punkthuse min. 4m. Høj/hævet kælderetage er tilladt. Materialer og udtryk, der også skal indarbejdes i lokalplanforslag Englandsvej 51, §7 for punkthuse langs med Ulrik Birchs Allé og Vatnavej: Bebyggelserne langs Ulrik Birchs Allé og Vatnavej skal opføres som individuelle punkthuse med forhaver og med overordnede samme proportioner. Punkthusene skal have forskellige tydelige detaljer, referencer og karakteriska fra villabyen, som eksempelvis kviste, karnapper, markerede hjørner og forskydninger. Alle ydermure skal være med gesims og fremstå i røde mursten, eller som pudsede hvide el sand farvede facader. Tage skal være i tegl med røde el. mørke sten, og i en variant af mansard-, afvalmet- eller sadeltage, alle uden udhæng. Bebyggelsen langs med Ulrik Birchs Alle og Vatnavej skal fremstå som villaer eller byhuse og i udtryk differentiere sig tydeligt fra etageejendommen ud mod Englandsvej. Trods referencer og elementer fra villabyen i punkthusenes udtryk og geometri, skal det ikke være et pastiche byggeri, men være gedigent, underspillet og tidsløst som Geraniumrækkerne på Grønttorvet, de nye byhuse/rækkehuse på Sundholmsvej, eller som en mere direkte fortolkning af villabyens arkitektur som eksempelvis i det nybyggede hus på Ulrik Birchs Allé 13. Lokalplanen bør også sætte en retning for valg af facade sten, såfremt facaderne ikke er pudset. Eksempelvis at ikke pudsede facader opføres i håndstrøgne el. blødstrøgne sortbrændte mursten i rødler. Alle ovenstående justeringer bidrager til, at der passes på byens kvaliteter og Kommunens bestemmelser for formålet med lokalplanen opfyldes, hvorfor ovenstående kravsforslag bør indarbejdes i Lokalplan Englandsvej 51. 2) Ift. de almene boliger, ændringsforslag: Placeringen af andelen af de almene boliger skal ændres. De bør i stedet fordeles hensigtsmæssigt i den samlede bebyggelse for Lokalplan Englandsvej 51. Dette for at tilgodese forskellige bolig størrelser og ikke ift. en specifik placering. 3) Trafikale ændringsforslag: A. Ændre udkørslen fra den planlagte parkeringskælder, til Englandsvej eller Irlandsvej. B. Ændre krav til antal parkeringspladser til det nye byggeri ,til én plads pr 100 kvm bolig. C. Ændre cykelparkering i kantzone på Ulrik Birchs Allé, til beplantning med træer. Baggrund for ændringer ad pkt. A) Ulrik Birchs Allé er allerede meget trafikeret med blandet trafik særligt i morgentimerne, hvor vejen blandt andet bruges som skolevej for mange af områdets børn. Dette fører dagligt til farlige situationer særligt i krydset mellem Ulrik Birchs Allé og Vatnavej. Med det forslåede byggeri, vil denne trafik blive betydeligt intensiveret. Det er svært at komme ud på Englandsvej fra Ulrik Birchs Allé om morgenen, så man må forvente, at det nye byggeris beboere vil finde andre veje gennem Ulrik Birchs Alle, Vatnavej og Peder Lykkes vej. Løsningen vil være, at ændre udkørslen fra parkeringskælderen til Englandsvej eller Irlandsvej. ad pkt. B) Vejene Ulrik Birchs Alle og Vatnavej bruges til parkering for hele områdets beboere. Dette medfører, at det allerede nu kan være svært, at finde parkering ved sit hus. Desuden er der hyppigt, ulovligt parkerede biler foran beboernes indkørsler. Dette er blevet intensiveret efter der er blevet parkering forbudt zone i den sidste del af Ulrik Birchs Allé ned mod Englandsvej. Løsningen vil være, at der bygges flere parkeringspladser til nye byggeri, dvs. istedet for én plads pr 150kvm ejerbolig, ændres det til én plads pr 100 kvm bolig. ad pkt. C) I projektet beskrives, at kantzonen mod Ulrik Birchs Allé bliver cykelparkering. For at opfylde lokalplanens formål om at kantzoner indrettes med plads til bynatur jf. Kommunens bestemmelser for formålet med lokalplanen §1, pkt.4, og samtidig bevare villavejspræg på Ulrik Birchs Allé, vil løsningen være, at cykelparkering i kantzone på Ulrik Birchs Allé ændres til beplantning med træer. Venlig hilsen Mette & Mogens Kjølbye Indsendt af: Jan Lynnerup og Janice Klitgaard, UBA 46
Læs høringssvar fra Janice Klitgaaard
Indsendt af:
Alexander & Outi Seppänen Butz
Dato: 3. november 2019
Svarnummer:
29
By:
København
Postnr.:
2300
Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi ser frem til, at vores kvarter forskønnes. Vi har dog også en række bekymringer i forhold til det fremlagte planforslag: Bebyggelsesprocent Vi finder bebyggelsesprocenten urimeligt høj, og vi er meget bekymrede for, at dette i negativ grad vil påvirke parkerings- og vejforhold i området, ligesom en så tæt bebyggelse vil give uhensigtsmæssig skyggepåvirkning for eksisterende bebyggelser på navnlig Vatnavej og Højdevangs Allé. Trafikale forhold Vi finder det uhensigtsmæssigt at der er opkørsel fra parkeringskælder til Ulrik Birchs Allé, da denne vej ikke har cykelsti og er forholdsvis smal. Den betjener bl.a. cyklister på vej til skole. Vi foreslår at opkørslen fra parkeringskælderen sker til Irlandsvej, hvor der allerede findes cykelsti og fodgængerovergang. Cyklisme og trafiksikkerhed Vi forventer at byggeriet vil medføre øget antal cyklister. Vi tror mange cyklister vil krydse Englandsvej ved Peder Lykkes Vej for at cykle den grønne rute over Amager Fælled. Krydset Peder Lykkes Vej / Englandsvej er farlig for cyklister, da et bugtet vejforløb med to kryds tæt på hinanden (Peder Lykke Vej og Irlandsvej) skaber uoverskuelighed. Derudover kommer biler i høj fart sydfra, da den er en bred vej uden mange ting der bremser hastigheden. Derfor ønsker vi at disse forhold forbedres for cyklisterne. Vi foreslår at der bliver lavet flere cykelparkeringspladser på gadeniveau, da vi vurderer at der er for få. Der er cykelparkeringspladser i kælder, men vurderer at der er behov for flere cykelparkeringspladser i gadeplan. Parkeringsforhold Vi finder det estimerede antal parkeringspladser i det nye byggeri ganske utilstrækkelige i forhold til bebyggelsesprocenten og vurderer klart, at dette i problematisk omfang vil komme til at belaste de eksisterende vejforhold på Thingvalla Allé, Vatnavej, Ulrich Birchs Allé og Højdevangs Allé. Skyggeforhold Det er på baggrund af det foreliggende materiale uklart, hvilke skyggepåvirkninger de eksisterende omkringliggende bebyggelser vil opleve pga. det nye byggeri. Dette vil påvirke eksisterende Thingvalla Allé, Vatnavej, Ulrich Birchs Allé og Højdevangs Allé. Vi vil på det kraftigste anbefale, at byggehøjden tilpasses, så skyggepåvirkningerne minimeres. Træbeplantning Vi finder rejsning af 20 nye træer uambitiøst og opfordrer til, at dette tal sættes markant i vejret. Vi opfordrer videre til, at byggeriet gøres så klimaneutralt, som overhovedet muligt. Gård fra 1853 Vi foreslår at bygherren bliver pålagt at renovere gården efter god byggeskik. Vi foreslår at gården anvendes af kommunen til fx kreative værksteder, musikøvelokaler, fællesbeboelseshus for området eller lignende, da det vil tilføre fællesskab til lokalsamfundet
Læs høringssvar fra Alexander & Outi Seppänen Butz
Indsendt af:
Marianne Nielsen
Dato: 3. november 2019
Svarnummer:
28
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er forbavset, og vred, over at se en lokalplan for ny bebyggelse Englandsvej 51, der vil give en masse nye problemer for kvarteret, og forstærke dem, der er i forvejen. Det er som om man i boligmanglens hellige navn blot vil stuve så mange mennesker sammen på så lidt plads som muligt, og så bare lukke øjnene for fremtiden. I forvejen var Søren Hvalsøs bilanlæg i sin tid en forgrimmelse og malplaceret. Jeg er bl.a. forbavset over den planlagte bebyggelsesprocent, der vist svarer til noget på indre Vesterbro, mens vi her taler om et mere åbent , gammelt og grønt område. Højden på byggeriet er urimeligt høj, og vil skygge især på Vatnavej og Højdevangs Alle. Visuelt vil det blokere en skyline, der er om ikke unik, så dog omkring 100 år gammel, smuk, grøn, med høje gamle træer og med en masse kvalitet, hvad der også glæder andre end de mennesker, der lige bor her, men som nu skal spærres inde åbenbart . Det var det rent synsmæssige, der vil blive ødelagt for altid. Så er der trafikken - med så mange nye beboere følger naturligvis en kraftigt øget trafik i et i forvejen presset område. Det er der ikke tilnærmelsesvis taget højde for med parkeringspladser, parkeringskældre, udkørsler, cykelstativer osv. Dé problemer har man åbenbart tænkt sig at læsse ud i lokalområdet? På fortovene ved den nye bebyggelse? Det holder jo ikke... Cyklister, bilister fodgængere i alle aldre vil myldre rundt i et farligt, uigennemtænkt virvar. Det kan ikke heller undgå at forøge de mange piratparkeringer, vi i forvejen oplever på vores villaveje, hvor både beboere, skraldevogne og brandbiler skal kante sig udenom parkerede biler. Jævnligt oplever beboerne, at en eller anden har parkeret sin bil i ens indkørsel, og derefter har taget en taxa til lufthavnen - for at spare dyr parkering i Kastrup. Men også mange daglige parkeringer popper op fra bilejere i etageejendommene op mod Amagerbrogade, eller pendlere. Som sagt er vores kvarter et meget grønt kvarter, med haver og meget høje træer, der giver en særlig atmosfære, der også tiltrækker mange der kan lide at gå en tur her. Men den tradition blæser det nye byggeri åbenbart på. Hvor et velgennemtænkt og mindre sammenpresset byggeri kunne have givet boliger, samtidig med at det nye smelter sammen med det gamle. Det kommer til at forme sig stik modsat her. Antallet af plantede træer og øvrig grøn beplantning i lokalplanen er utilstrækkelig og nærmest til grin. Det virker som et tyndt lag glasur, der skal få den oversmarte lokalplan til at glide ned, formentlig så en eller anden driftig bygherrer kan tjene kassen, og derefter glemme alt om, hvordan han eller hun har smadret et kvarter. Det er ikke særlig venligt overfor beboerne.Hverken de gamle eller de nye.
Læs høringssvar fra Marianne Nielsen
Indsendt af:
Kristina Kuhl
Dato: 3. november 2019
Svarnummer:
27
Vedhæftede filer: 1
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Jeg vælger at vedhæfte høringssvaret fra Amager Vest Lokaludvalg, da jeg deler synspunkter til fulde med dem. Dog vil jeg gerne tilføje at ligesom villavejene er hårdt trafikbelastet, så er Irlandsvej det i den grad også. Derfor ønsker vi ikke at belaste vejen yderligere med indkørsel til Englandsvej 51 gennem Irlandsvej. Dertil vil jeg understrege at området vil lide, hvis byggeriet bliver over 3etager. Borgerne i området gør meget for at bygge bro på tværs af Englandsvej og mange etager vil være med til at skabe en unødig kløft imod ånden i området. Dertil lider Englandsvejs visuelle udtryk og har gjort det i mange år. Jeg er derfor meget positiv over for de fremlagte tanker om at man med respekt for omgivelserne og områdets karakter tilstræbes bevarelse af de tre bevaringsværdige huse/bygninger på området samt forslaget om en gradueret højde på de nybyggede huse, af hensyn til en arkitektonisk harmoni med de omliggende villakvarterer. Opførelse af bygningerne i røde teglsten samt saddeltage med røde tagteglsten vil ligeledes klæde bygningerne i området.
Læs høringssvar fra Kristina Kuhl
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 31. oktober 2019
Svarnummer:
26
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
kbh. S
Postnr.:
2300
se vedhæftede
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Susanne Rasmussen
Dato: 30. oktober 2019
Svarnummer:
25
Virksomhed / Organisation :
1974
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne pege på følgende bekymringer. Biler: Opkørsel fra parkeringskælder til Ulrik Birchs Allé. Det er en meget smal og uegnet vej til dette formål. Der kan næste ikke køre to biler ved siden af hinanden, og der er slet ikke plads til både biler og cyklister. Den har sin spidsperiode netop i morgentimerne, hvor mange anvender vejen til skolerne i området. Opkørslen bør ændres, fx til Irlandsvej. Øget parkering på de små villeveje vil være meget uheldigt. Det er idag allerede en slingretur, som cyklist, og der er kun plads til en bil og slet ikke en brandbil. Cyklister: Det øgede i området vil lægge yderligere pres på krydset mellem Peder Lykkes Vej og Englandsvej, som er et farligt kryds allerede. Cyklister står i klumper hver morgen på østsiden, og der er biler i høj fart på Englandsvej, der ofte ikke respekterer lysreguleringen. Man bør se på, hvilke muligheder, der er for at gøre dette kryds mere sikkert for de bløde trafikanter. Endelig håber jeg at gården fra 1853 renoveres med kvalitet og vil kunne bruges til fælles formål.
Læs høringssvar fra Susanne Rasmussen
Indsendt af:
Pernille Houborg
Dato: 30. oktober 2019
Svarnummer:
24
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. Englandsvej 51 Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi ser frem til, at vores kvarter forskønnes. Vi har dog også en række bekymringer i forhold til det fremlagte planforslag: Bebyggelsesprocent Vi finder bebyggelsesprocenten urimeligt høj, og vi er meget bekymrede for, at dette i negativ grad vil påvirke parkerings- og vejforhold i området, ligesom en så tæt bebyggelse vil give uhensigtsmæssig skyggepåvirkning for eksisterende bebyggelser på navnlig Vatnavej og Højdevangs Allé. Trafikale forhold Vi finder det uhensigtsmæssigt at der er opkørsel fra parkeringskælder til Ulrik Birchs Allé, da denne vej ikke har cykelsti og er forholdsvis smal. Den betjener bl.a. cyklister på vej til skole. Vi foreslår at opkørslen fra parkeringskælderen sker til Irlandsvej, hvor der allerede findes cykelsti og fodgængerovergang. Cyklisme Vi forventer at byggeriet vil medføre øget antal cyklister. Vi tror mange cyklister vil krydse Englandsvej ved Peder Lykkes Vej for at cykle den grønne rute over Amager Fælled. Krydset Peder Lykkes Vej / Englandsvej er farlig for cyklister, da et bugtet vejforløb med to kryds tæt på hinanden (Peder Lykke Vej og Irlandsvej) skaber uoverskuelighed. Derudover kommer biler i høj fart sydfra, da den er en bred vej uden mange ting der bremser hastigheden. Derfor ønsker vi at disse forhold forbedres for cyklisterne. Vi foreslår at der bliver lavet flere cykelparkeringspladser på gadeniveau, da vi vurderer at der er for få. Der er cykelparkeringspladser i kælder, men vurderer at der er behov for flere cykelparkeringspladser i gadeplan. Parkeringsforhold Vi finder det estimerede antal parkeringspladser i det nye byggeri ganske utilstrækkelige i forhold til bebyggelsesprocenten og vurderer klart, at dette i problematisk omfang vil komme til at belaste de eksisterende vejforhold på Thingvalla Allé, Vatnavej, Ulrich Birchs Allé og Højdevangs Allé. Skyggeforhold Det er på baggrund af det foreliggende materiale uklart, hvilke skyggepåvirkninger de eksisterende omkringliggende bebyggelser vil opleve pga. det nye byggeri. Dette vil påvirke eksisterende Thingvalla Allé, Vatnavej, Ulrich Birchs Allé og Højdevangs Allé. Vi vil på det kraftigste anbefale, at byggehøjden tilpasses, så skyggepåvirkningerne minimeres. Træbeplantning Vi finder rejsning af 20 nye træer uambitiøst og opfordrer til, at dette tal sættes markant i vejret. Vi opfordrer videre til, at byggeriet gøres så klimaneutralt, som overhovedet muligt. Gård fra 1853 Vi foreslår at bygherren bliver pålagt at renovere gården efter god byggeskik. Vi foreslår at gården anvendes af kommunen til fx kreative værksteder, musikøvelokaler, fællesbeboelseshus for området eller lignende, da det vil tilføre fællesskab til lokalsamfundet Mvh. Pernille Houborg
Læs høringssvar fra Pernille Houborg
Indsendt af:
Randi Nielsen
Dato: 29. oktober 2019
Svarnummer:
23
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. Englandsvej 51 Jeg takker for muligheden for at afgive høringssvar. Jeg har en række bekymringer i forhold til det fremlagte planforslag der skygger for, at jeg kan glædes over at mit boligkvarter forskønnes. Disse bekymringer vil jeg gerne fremføre i håb om, at Københavns Kommune lytter og ændrer på en række af de planlagte forhold: Bebyggelsesprocent Jeg finder den planlagte bebyggelsesprocent urimeligt høj. Jeg er meget bekymret for, hvilken betydning den vil få for parkerings- og vejforhold i området. Vi er allerede svært belastet af parkering fra lejlighedskomplekser på Højdevangs Allé og fx Peder Lykkes vej. Grundejerforeningerne på Ulrik Birchs Allé, Vatnavej, Thingvalla Allé samt Højdevangs Allé må forventes at få øgede udgifter til vedligehold af vejene som følge af stigende trafikmængder. Derudover foreslår jeg at gøre det obligatorisk for beboere i den nye bebyggelse at benytte deres parkeringskælder. Trafikale forhold De nye bebyggelser på Irlandsvej/Persillevej har de seneste par år medført flere bløde trafikanter i kvarteret, ligesom vi allerede har en del trafik til Sankt Annæ skolen på Peder Lykkes vej. Jeg finder det derfor særdeles uhensigtsmæssigt, at der er opkørsel fra parkeringskælder til Ulrik Birchs Allé, da denne vej ikke har cykelsti og er smal med parkerede biler. Vejen betjener bl.a. cyklister på vej til skolerne i området. Jeg foreslår at opkørslen fra parkeringskælderen sker til Irlandsvej, hvor der allerede findes cykelsti og fodgængerovergang. Cyklisme Jeg forventer, at byggeriet vil medføre øget antal cyklister. Vi tror mange cyklister vil krydse Englandsvej ved Peder Lykkes Vej for at cykle den grønne rute over Amager Fælled. Krydset Peder Lykkes Vej / Englandsvej er meget farlig for cyklister, da et bugtet vejforløb med to kryds tæt på hinanden (Peder Lykke Vej og Irlandsvej) skaber uoverskuelighed. Derudover kommer biler i høj fart sydfra, da den er en bred vej uden forhindringer til at bremse hastigheden. Jeg foreslår derfor, at 40 km zonen fra Irlandsvej forlænges til strækningen på Englandsvej, ja faktisk på strækningen fra Sundby Idrætspark på Englandsvej og videre over til Øresundsvej. Jeg ønsker, at disse forhold forbedres for cyklisterne.

Jeg foreslår også, at der bliver lavet flere cykelparkeringspladser på gadeniveau, gerne i gården af byggeriet, da vi vurderer at der er for få. Der er cykelparkeringspladser i kælder, men vurderer at der er behov for flere cykelparkeringspladser i gadeplan. Parkeringsforhold Jeg finder det estimerede antal parkeringspladser i det nye byggeri ganske utilstrækkelige i forhold til bebyggelsesprocenten og vurderer klart, at dette i problematisk omfang vil komme til at belaste de eksisterende vejforhold på Thingvalla Allé, Vatnavej, Ulrich Birchs Allé og Højdevangs Allé. Skyggeforhold Det er på baggrund af det foreliggende materiale uklart, hvilke skyggepåvirkninger de eksisterende omkringliggende bebyggelser vil opleve pga. det nye byggeri. Dette vil påvirke eksisterende Thingvalla Allé, Vatnavej, Ulrich Birchs Allé og Højdevangs Allé. Jeg vil på det kraftigste anbefale, at byggehøjden tilpasses, så skyggepåvirkningerne minimeres. Træbeplantning Vi finder rejsning af 20 nye træer uambitiøst og opfordrer til, at dette tal sættes markant i vejret, også for at matche fokus på grøn beplantning i vores område, som Amager Vest Lokaludvalg har sat i værk. Vi opfordrer videre til, at byggeriet gøres så klimaneutralt som overhovedet muligt. Gård fra 1853 Vi foreslår at bygherren bliver pålagt at renovere gården efter god byggeskik. Vi foreslår at gården anvendes af kommunen til fx kreative værksteder og repair café, musikøvelokaler, fællesbeboelseshus for området eller lignende, da det vil tilføre fællesskab til lokalsamfundet Mvh. Randi Nielsen
Læs høringssvar fra Randi Nielsen
Indsendt af:
Mogens Kjølbye
Dato: 29. oktober 2019
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede dokument
Læs høringssvar fra Mogens Kjølbye
Indsendt af:
Bestyrelsen - G/F Højdevang
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
21
By:
Kbh
Postnr.:
2300
Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi ser frem til, at vores kvarter forskønnes. Vi har dog også en række bekymringer i forhold til det fremlagte planforslag: Bebyggelsesprocent Vi finder bebyggelsesprocenten urimeligt høj, og vi er meget bekymrede for, at dette i negativ grad vil påvirke parkerings- og vejforhold i området, ligesom en så tæt bebyggelse vil give uhensigtsmæssig skyggepåvirkning for eksisterende bebyggelser på navnlig Vatnavej og Højdevangs Allé. Trafikale forhold Vi finder det uhensigtsmæssigt at der er opkørsel fra parkeringskælder til Ulrik Birchs Allé, da denne vej ikke har cykelsti og er forholdsvis smal. Den betjener bl.a. cyklister på vej til skole. Vi foreslår at opkørslen fra parkeringskælderen sker til Irlandsvej, hvor der allerede findes cykelsti og fodgængerovergang. Cyklisme Vi forventer at byggeriet vil medføre øget antal cyklister. Vi tror mange cyklister vil krydse Englandsvej ved Peder Lykkes Vej for at cykle den grønne rute over Amager Fælled. Krydset Peder Lykkes Vej / Englandsvej er farlig for cyklister, da et bugtet vejforløb med to kryds tæt på hinanden (Peder Lykke Vej og Irlandsvej) skaber uoverskuelighed. Derudover kommer biler i høj fart sydfra, da den er en bred vej uden mange ting der bremser hastigheden. Derfor ønsker vi at disse forhold forbedres for cyklisterne. Vi foreslår at der bliver lavet flere cykelparkeringspladser på gadeniveau, da vi vurderer at der er for få. Der er cykelparkeringspladser i kælder, men vurderer at der er behov for flere cykelparkeringspladser i gadeplan. Parkeringsforhold Vi finder det estimerede antal parkeringspladser i det nye byggeri ganske utilstrækkelige i forhold til bebyggelsesprocenten og vurderer klart, at dette i problematisk omfang vil komme til at belaste de eksisterende vejforhold på Thingvalla Allé, Vatnavej, Ulrich Birchs Allé og Højdevangs Allé. Skyggeforhold Det er på baggrund af det foreliggende materiale uklart, hvilke skyggepåvirkninger de eksisterende omkringliggende bebyggelser vil opleve pga. det nye byggeri. Dette vil påvirke eksisterende Thingvalla Allé, Vatnavej, Ulrich Birchs Allé og Højdevangs Allé. Vi vil på det kraftigste anbefale, at byggehøjden tilpasses, så skyggepåvirkningerne minimeres. Træbeplantning Vi finder rejsning af 20 nye træer uambitiøst og opfordrer til, at dette tal sættes markant i vejret. Vi opfordrer videre til, at byggeriet gøres så klimaneutralt, som overhovedet muligt. Gård fra 1853 Vi foreslår at bygherren bliver pålagt at renovere gården efter god byggeskik. Vi foreslår at gården anvendes af kommunen til fx kreative værksteder, musikøvelokaler, fællesbeboelseshus for området eller lignende, da det vil tilføre fællesskab til lokalsamfundet
Læs høringssvar fra Bestyrelsen - G/F Højdevang
Indsendt af:
Bestyrelsen - G/F Højdevang
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
20
Virksomhed / Organisation :
Bestyrelsen - G/F Højdevang
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. Englandsvej 51 Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi ser frem til, at vores kvarter forskønnes. Vi har dog også en række bekymringer i forhold til det fremlagte planforslag: Bebyggelsesprocent Vi finder bebyggelsesprocenten urimeligt høj, og vi er meget bekymrede for, at dette i negativ grad vil påvirke parkerings- og vejforhold i området, ligesom en så tæt bebyggelse vil give uhensigtsmæssig skyggepåvirkning for eksisterende bebyggelser på navnlig Vatnavej og Højdevangs Allé. Trafikale forhold Vi finder det uhensigtsmæssigt at der er opkørsel fra parkeringskælder til Ulrik Birchs Allé, da denne vej ikke har cykelsti og er forholdsvis smal. Den betjener bl.a. cyklister på vej til skole. Vi foreslår at opkørslen fra parkeringskælderen sker til Irlandsvej, hvor der allerede findes cykelsti og fodgængerovergang. Cyklisme Vi forventer at byggeriet vil medføre øget antal cyklister. Vi tror mange cyklister vil krydse Englandsvej ved Peder Lykkes Vej for at cykle den grønne rute over Amager Fælled. Krydset Peder Lykkes Vej / Englandsvej er farlig for cyklister, da et bugtet vejforløb med to kryds tæt på hinanden (Peder Lykke Vej og Irlandsvej) skaber uoverskuelighed. Derudover kommer biler i høj fart sydfra, da den er en bred vej uden mange ting der bremser hastigheden. Derfor ønsker vi at disse forhold forbedres for cyklisterne. Vi foreslår at der bliver lavet flere cykelparkeringspladser på gadeniveau, da vi vurderer at der er for få. Der er cykelparkeringspladser i kælder, men vurderer at der er behov for flere cykelparkeringspladser i gadeplan. Parkeringsforhold Vi finder det estimerede antal parkeringspladser i det nye byggeri ganske utilstrækkelige i forhold til bebyggelsesprocenten og vurderer klart, at dette i problematisk omfang vil komme til at belaste de eksisterende vejforhold på Thingvalla Allé, Vatnavej, Ulrich Birchs Allé og Højdevangs Allé. Skyggeforhold Det er på baggrund af det foreliggende materiale uklart, hvilke skyggepåvirkninger de eksisterende omkringliggende bebyggelser vil opleve pga. det nye byggeri. Dette vil påvirke eksisterende Thingvalla Allé, Vatnavej, Ulrich Birchs Allé og Højdevangs Allé. Vi vil på det kraftigste anbefale, at byggehøjden tilpasses, så skyggepåvirkningerne minimeres. Træbeplantning Vi finder rejsning af 20 nye træer uambitiøst og opfordrer til, at dette tal sættes markant i vejret. Vi opfordrer videre til, at byggeriet gøres så klimaneutralt, som overhovedet muligt. Gård fra 1853 Vi foreslår at bygherren bliver pålagt at renovere gården efter god byggeskik. Vi foreslår at gården anvendes af kommunen til fx kreative værksteder, musikøvelokaler, fællesbeboelseshus for området eller lignende, da det vil tilføre fællesskab til lokalsamfundet
Læs høringssvar fra Bestyrelsen - G/F Højdevang
Indsendt af:
Litten Bøjgaard
Dato: 28. oktober 2019
Svarnummer:
19
By:
København S
Postnr.:
2300
I forhold til lokalplanen for Englandsvej 51 har jeg følgende indvendinger: - Trafik: Ulrik Birchs allé er allerede meget trafikeret med blandet trafik særligt i morgentimerne, hvor vejen blandt andet bruges som skolevej for mange af områdets børn. Dette fører dagligt til farlige situationer særligt i krydset mellem Ulrik Birchs allé og Vatnavej. Med det forslåede byggeri, så vil denne trafik blive betydeligt intensiveret. Det er svært at komme ud på Englandsvej fra Ulrik Birchs allé om morgenen, så man må forvente at det nye byggeris beboere vil finde andre veje gennem Ulrik Birchs alle, Vatnavej og Peder Lykkes vej. Vores forslag er at ændre udkørslen fra parkeringskælderen til Englandsvej eller Irlandsvej. - Parkering: Vejene Ulrik Birchs alle og Vatnavej bruges til parkering for hele området beboere. Dette medfører at det allerede nu kan være svært at finde parkering ved sit hus. Desuden er der hyppigt ulovligt parkerede biler foran beboernes indkørsler. Dette er blevet intensiveret efter der blevet parkering forbudt zone i den sidste del af Ulrik Birchs allé ned mod Englandsvej . Vores forslag er at der bygges flere parkeringspladser til nye byggeri end en plads pr 150kvm ejerbolig. - Kantzoner: I projektet beskrives at kantzonen mod Ulrik Birchs allé bliver cykelparkering. Vi vil anbefale at dette ændres til beplantning med buske eller træer for at bevare Ulrik Birchs allé villavejspræg.
Læs høringssvar fra Litten Bøjgaard
Indsendt af:
Troels Sander Danielsen
Dato: 25. oktober 2019
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Venligst se vedhæftet høringssvar
Læs høringssvar fra Troels Sander Danielsen
Indsendt af:
Amalie Lindestrøm
Dato: 17. oktober 2019
Svarnummer:
16
By:
KBH S
Postnr.:
2300
I forhold til lokalplanen for Englandsvej 51 vil jeg gerne gøre indvending primært pga. forringelse af udsigt og nedsat sol og belysning. Dette vil påvirke størstedelen af lejlighederne på den modsatte side af Englandsvej, hvor jeg selv bor, negativt. Det gode lysindfald er netop en af grundene til, at jeg i sin tid købte min lejlighed. Dertil kommer støjen som vil være til stor gene i høj grad under byggeriet men også efterfølgende, da det nye byggeri sikkert vil øge trafikken. Englandsvej er i forvejen enormt befærdet, og det intensiverede og højnede støjniveau under og efter byggeriet vil forstyrre og genere. Alt i alt er der ingen tvivl om, at lokalplanen for Englandsvej 51 påvirke lejlighedspriserne i negativ retning, hvor det i forvejen er svært at sælge lejlighederne pga. byggeriet på Englandsvej 47. Jeg håber inderligt, at der i stedet vil blive bygget rækkehuse eller endnu bedre et discountsupermarked, som vil gøre området mere attraktivt. Som flere andre har skrevet, vil det skabe langt mere værdi for borgerne i området, som ikke har råd til at handle i Kvickly.
Læs høringssvar fra Amalie Lindestrøm
Indsendt af:
Leif Bentsen
Dato: 17. oktober 2019
Svarnummer:
15
By:
København
Postnr.:
2300
Tak for muligheden for at afgive høringssvar. Det er absolut positivt at der arbejdes på at få ændret det boligslum som den tidligere bilforhandler har efterladt. Den efterladte grund har simpelthen fået lov til at forfalde i for lang tid. Det er flotte planer der er forelagt, men bebyggelsesprocenten virker høj ift området, ligesom højden af det foreslåede byggeri ikke er i harmoni med eksisterende bebyggelse feks på Vatnavej og Englandsvej. Bekymret for at skyggepåvirkninger bliver for markante og til gene for eksisterende boliger og beboere. Nedkørsel til P-anlæg på villavejene Vatnavej og Ulrich Birchs Allé er ikke hensigtsmæssig for trafiksikkerheden. Virker ikke som planlæggerne har tænkt på at villavejene bruges som adgangsvej til skoler, institutioner mv., specielt mange børn bruge disse i dag sikre veje. Hvis villaområdets præg ønskes bevaret som anført i forslaget, skal nedkørslen flyttes væk til større trafikvej som feks Englandsvej. Det foreslåede byggeri er arkitektonisk fint, men ift en grøn dagsorden er det uambitiøst og ikke imponerende, feks er der få træer, ingen krav til bæredygtighed osv i det materiale vi har adgang til.
Læs høringssvar fra Leif Bentsen
Indsendt af:
Kristina Johansen og Ole Magnus Andersen
Dato: 13. oktober 2019
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
By:
København S.
Postnr.:
2300
Vedlagt som worddokument
Læs høringssvar fra Kristina Johansen og Ole Magnus Andersen
Indsendt af:
Henriette Krüger
Dato: 9. oktober 2019
Svarnummer:
13
By:
København S
Postnr.:
2300
I forhold til lokalplanen for Englandsvej 51: Det er jo dejligt, at der komme noget nyt istedet for bilforhandleren og at der er tænkt beplantning ind i planen, så det hele ikke bliver beton. Men der mangler vel ikke flere lejligheder på Amager? Der mangler da nærmere flere rækkehuse/huse, som er til at betale. Det giver selvfølgelig ikke helt så mange penge til bygherren, men Ulrik Birchs Alle er en privat vej, som i forvejen er meget trafikeret, og vejens beboere skal betale for at vejen vedligeholdes. Med det forslåede byggeri, så vil denne trafik blive betydeligt intensiveret. Hvilket betyder mere slid og flere udgifter til at vedligeholde vejen. Det er svært at komme ud på Englandsvej fra Ulrik Birchs allé om morgenen, så man må forvente at det nye byggeris beboere vil finde andre veje gennem Ulrik Birchs alle, Vatnavej og Peder Lykkes vej. Det vil også skabe endnu flere farlige situationer for områdets børn, der bl.a. er på vej i skole. Dertil kommer at de høje bygninger, jo som tegningerne også viser, vil give skygge for de eksisterende bygninger. Der er jo ingen der ønsker, at deres bolig skal være mere mørk. Så færre og lavere boliger vil være klart mere ønskeligt. Uanset hvilket byggeri det ender med, så vil det give god mening at ændre udkørslen fra parkeringskælderen til Englandsvej eller Irlandsvej. Parkering: Vejene Ulrik Birchs alle og Vatnavej bruges til parkering for hele området beboere. Dette medfører at det allerede nu kan være svært at finde parkering ved sit hus. Desuden er der hyppigt ulovligt parkerede biler foran beboernes indkørsler. Dette er blevet intensiveret efter der blevet parkering forbudt zone i den sidste del af Ulrik Birchs allé ned mod Englandsvej. Vores forslag er at der bygges flere parkeringspladser til det nye byggeri end en plads pr 150kvm ejerbolig. Kantzoner: I projektet beskrives at kantzonen mod Ulrik Birchs allé bliver cykelparkering. Vi vil anbefale at dette ændres til beplantning med buske eller træer for at bevare Ulrik Birchs allé villavejspræg.
Læs høringssvar fra Henriette Krüger
Indsendt af:
Thomas Pedersen
Dato: 9. oktober 2019
Svarnummer:
12
By:
København S
Postnr.:
2300
"I forhold til lokalplanen for Englandsvej 51 har jeg følgende indvendinger: - Trafikken på Ulrik Birchs allé er allerede meget trafikeret særligt i morgentimerne, hvor vejen blandt andet bruges som skolevej for mange af områdets børn. Dette fører dagligt til farlige situationer særligt i krydset mellem Ulrik Birchs allé og Vatnavej. Med det forslåede byggeri, så vil denne trafik blive betydeligt intensiveret. Det er svært at komme ud på Englandsvej fra Ulrik Birchs allé om morgenen, så man må forvente at det nye byggeris beboere vil finde andre veje gennem Ulrik Birchs alle, Vatnavej og Peder Lykkes vej. Ét forslag er derfor at ændre udkørslen fra parkeringskælderen til Englandsvej eller Irlandsvej.
Læs høringssvar fra Thomas Pedersen
Indsendt af:
Esben Stinus Krogh Hall-Andersen
Dato: 9. oktober 2019
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
KHA Medical
By:
KØBENHAVN S
Postnr.:
2300
I forhold til lokalplanen for Englandsvej 51 har jeg følgende indvendinger: - Trafik: Ulrik Birchs allé er allerede meget trafikeret med blandet trafik særligt i morgentimerne, hvor vejen blandt andet bruges som skolevej for mange af områdets børn. Dette fører dagligt til farlige situationer særligt i krydset mellem Ulrik Birchs allé og Vatnavej. Med det forslåede byggeri, så vil denne trafik blive betydeligt intensiveret. Det er svært at komme ud på Englandsvej fra Ulrik Birchs allé om morgenen, så man må forvente at det nye byggeris beboere vil finde andre veje gennem Ulrik Birchs alle, Vatnavej og Peder Lykkes vej. Vores forslag er at ændre udkørslen fra parkeringskælderen til Englandsvej eller Irlandsvej. - Parkering: Vejene Ulrik Birchs alle og Vatnavej bruges til parkering for hele området beboere. Dette medfører at det allerede nu kan være svært at finde parkering ved sit hus. Desuden er der hyppigt ulovligt parkerede biler foran beboernes indkørsler. Dette er blevet intensiveret efter der blevet parkering forbudt zone i den sidste del af Ulrik Birchs allé ned mod Englandsvej . Vores forslag er at der bygges flere parkeringspladser til nye byggeri end en plads pr 150kvm ejerbolig. - Kantzoner: I projektet beskrives at kantzonen mod Ulrik Birchs allé bliver cykelparkering. Vi vil anbefale at dette ændres til beplantning med buske eller træer for at bevare Ulrik Birchs allé villavejspræg.
Læs høringssvar fra Esben Stinus Krogh Hall-Andersen
Indsendt af:
Liselotte
Dato: 8. oktober 2019
Svarnummer:
10
By:
København S
Postnr.:
2300
I forhold til lokalplanen for Englandsvej 51 har jeg følgende indvendinger: - Trafik: Ulrik Birchs allé er allerede meget trafikeret med blandet trafik særligt i morgentimerne, hvor vejen blandt andet bruges som skolevej for mange af områdets børn. Dette fører dagligt til farlige situationer særligt i krydset mellem Ulrik Birchs allé og Vatnavej. Med det forslåede byggeri, så vil denne trafik blive betydeligt intensiveret. Det er svært at komme ud på Englandsvej fra Ulrik Birchs allé om morgenen, så man må forvente at det nye byggeris beboere vil finde andre veje gennem Ulrik Birchs alle, Vatnavej og Peder Lykkes vej. Vores forslag er at ændre udkørslen fra parkeringskælderen til Englandsvej eller Irlandsvej. - Parkering: Vejene Ulrik Birchs alle og Vatnavej bruges til parkering for hele området beboere. Dette medfører at det allerede nu kan være svært at finde parkering ved sit hus. Desuden er der hyppigt ulovligt parkerede biler foran beboernes indkørsler. Dette er blevet intensiveret efter der blevet parkering forbudt zone i den sidste del af Ulrik Birchs allé ned mod Englandsvej . Vores forslag er at der bygges flere parkeringspladser til nye byggeri end en plads pr 150kvm ejerbolig. - Kantzoner: I projektet beskrives at kantzonen mod Ulrik Birchs allé bliver cykelparkering. Vi vil anbefale at dette ændres til beplantning med buske eller træer for at bevare Ulrik Birchs allé villavejspræg.
Læs høringssvar fra Liselotte
Indsendt af:
Jesper Hjørland
Dato: 7. oktober 2019
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Et byggeri på 4-5 etager vil for bygning overfor for de nederste etager betyde dårliger belysning og for de øverste ødelægge udsigten, dette vil påvirke prisen på lejlighed i negativ retning. Hvad der er mere brug for er flere rækkehuse der vil øge værdien af området eller et supermarked.
Læs høringssvar fra Jesper Hjørland
Indsendt af:
Lars Gunnarsen
Dato: 29. september 2019
Svarnummer:
8
By:
København s
Postnr.:
2300
Høringssvar Som beboer i kvarteret mellem Englandsvej og Amagerbrogade er det overraskende og utilfreddstillende at se et lokalplanforslag, der tillader en uhyre høj bebyggelsesprocent, og at der i den forbindelse kræves meget få parkeringspladser til cykler og frem for alt biler i forbindelse med de kommende mange nye boliger. Det forekommer også helt forkert, at den nye bebyggelse får tilkørsel via Breidablik Alle, der er en smal vej med megen cykeltrafik til områdets skoler og institutioner, og som allerede er fyldt af parkerede biler. Der må være bedre sikkerhed for, at den nye bebyggelse ikke skal forværre trafiksikkerheden for områdets bløde trafikanter. Det vil være langt mere oplagt at etablere tilkørsel til den nye bebyggelse via de større veje Irlandsvej og/eller Englandsvej. Tre krav til en ændret og bedre lokalplan bør være: Direkte tilkørsel fra Irlandvej eller Englandsvej Markant lavere bebyggelsesprocent Flere nyetablerede parkeringspladser til cykler og biler Venlig hilsen Lars
Læs høringssvar fra Lars Gunnarsen
Indsendt af:
Klaus F.
Dato: 27. september 2019
Svarnummer:
7
By:
København S.
Postnr.:
2300
Det er glimrende, at der bliver bygget noget nyt på grunden, hvor den lukkede bilforhandler ligger. Men hvorfor sørger man ikke for, at en del af byggeriet er noget, som kommer lokalområdet til gavn? Stil som krav, at der i stueetagen skal være et supermarked - der er alt for få supermarkeder på denne del af Amager.
Læs høringssvar fra Klaus F.
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 17. september 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S

Sider