Foto af lokalplanområdet

Lindgreens Allé II - lokalplan 593

Lokalplanen vil ophæve og erstatte lokalplan 550 Lindgreens Allé. Forslaget udlægger området til boliger, serviceerhverv og institution.

Høringsfrist:

23. oktober 2019
Indsendt af:
Kim Johansen
Dato: 23. oktober 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Damgårds Boligselskab ApS
By:
Frederiksværk
Postnr.:
3300
Bliv Hørt: Damgårds Boligselskab ApS
Læs høringssvar fra Kim Johansen
Indsendt af:
EDC Projekt Poul Erik Bech
Dato: 22. oktober 2019
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
EDC Projekt Poul Erik Bech på vegne af ejer af Lindgreens Allé 16-18
By:
København K
Postnr.:
1069
Se vedhæftede høringssvar
Læs høringssvar fra EDC Projekt Poul Erik Bech
Indsendt af:
Henrik Vibe-Hastrup
Dato: 21. oktober 2019
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ejer af Lindgreens Allé 4, Matr.nr. 30H Sundbyøster
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede indsigelsesbrev dateret 21. oktober 2019
Læs høringssvar fra Henrik Vibe-Hastrup
Indsendt af:
Henrik Vibe-Hastrup
Dato: 21. oktober 2019
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ejer af Lindgreens Allé 4, Matr.nr. 30H Sundbyøster
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede indsigelsesbrev dateret 21. oktober 2019
Læs høringssvar fra Henrik Vibe-Hastrup
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 21. oktober 2019
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening, København
By:
København
Postnr.:
2100
Lokalplanforslaget udpeger to rækker med bevaringsværdige træer i det nordvestlige hjørne mod Holmbladsgade. Hvilket ikke er imponerende i betragtning af de muligheder, der findes i området. DN er bl.a. uforstående overfor, at den markante trærække i områdets sydlige af-grænsning tilsyneladende ikke også bevares, selvom der her udlægges mulighed for en grøn kile, se detaljeret høringssvar.
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Topdanmark Ejendom A/S
Dato: 21. oktober 2019
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
Ballerup
Postnr.:
2750
Til rette vedkommende, Høringssvar Københavns Kommune har offentliggjort forslag til lokalplan Lindgreens Allé II. Topdanmark Ejendom (TDE) fremsender hermed høringssvar med forslag til lokalpla-nen. TDE ejer ejendommene Holmbladsgade 136 og 138 samt Strandlodsvej 1C. Grundlæggende finder TDE, at forslaget er et flot og gennembearbejdet plandoku-ment. Intensionen er tydeligvis at sikre, at områdets fremtidige udbygning sker med respekt for de mange kvaliteter området rummer i dag, og koblet med nutidens krav og for-ventninger til et blandet bykvarters kvaliteter i arkitektur, friarealdisponering, trafik og ikke mindst bylivet i og mellem husene. TDE ønsker at medvirke og bidrage til, at disse intentioner opfyldes. I den forbindelse skal nævnes, at TDE i dag ejer to store kontorejendomme på Holmbladsgade overfor lokalplansområdet. Gennem de seneste år har TDE renoveret og ombygget disse ejendomme med stor respekt for bebyggelsens arkitektur og place-ring i gaden. Der er nogle få bestemmelser i forslag til lokalplan Lindgreens Allé II, som TDE øn-sker, at der bliver justeret i den endelige lokalplan. Disse justeringer vil optimere TDE’s muligheder for at opføre et samlet byggeri på ejendommene i høj kvalitet. TDE ønsker, at følgende indarbejdes i lokalplanen: • Bebyggelsens anvendelse Forslag til lokalplan bestemmer, at boligprocenten for Holmbladsgade 136 og 138 er 60-75% (min. til maks.), og for Strandlodsvej 1C er boligprocenten 0%. TDE ønsker en højere boligprocent på Holmbladsgade 136 og 138, idet bolig-procenten er 0 for Strandlodsvej 1C, hvilket betyder, at andelen af etagem2 til serviceerhverv vurderes for høj inden for det samlede område, som TDE ejer. TDE foreslår, at boligprocenten på 60-75% beregnes på baggrund af de tre ejendommes samlede bruttoetageareal, men at boligerne alene placeres på Holmbladsgade 136 og 138. Hermed fastholdes Strandlodsvej uden boliger. Alternativt ønsker TDE, at der også åbnes mulighed for boliger på Strand-lodsvej 1C, hvor boligprocenten fastlægges til 60-75%. Imødekommes denne mulighed, kan lokalplanens nuværende bestemmelse for boligprocent på Holmbladsgade 136 og 138 fastholdes. • Bebyggelsens anvendelse Forslag til lokalplan bestemmer, at Strandlodsvej anvendes til serviceerhverv og udvalgsvarebutikker. TDE ønsker, at ejendommens anvendelsesbestemmelse suppleres med mu-lighed for dagligvarebutik, idet kundeunderlaget øges i takt med opførelse af nye boliger i området. TDE har modtaget flere henvendelser fra butikskæder om placering af dagligvarebutik her. Ejendommen ligger attraktivt for denne anvendelse. TDE ønsker derfor at den nuværende ramme til dagligvarebutik-ker udvides, så TDE får mulighed for at etablere en dagligvarebutik på mak-simalt 1.200 m2. • Bilparkering Forslag til lokalplan bestemmer, at parkeringsdækningen beregnes i forhold til etagearealet. For ejendommene Holmbladsgade 136 og 138 vil det betyde, at der skal etableres cirka 40 parkeringspladser. TDE ønsker, at der inden for ejendommene Holmbladsgade 136 og 138 end-videre sikres mulighed for at fastholde nuværende antal parkeringspladser ved at etablere yderligere 120 parkeringspladser i konstruktion i kælder. Ønsket begrundes som nævnt i, at der i dag er 120 p-pladser på terræn på ejendommene Holmbladsgade 136 og 138. Disse 120 p-pladser benyttes af kontorejendommen Holmbladsgade 133 (Huset Edison), som også ejes af TDE. For Holmbladsgade 133 gælder Lokalplan 479 (nov. 2012). På ejendommen er der i dag 43 p-pladser, og det yderligere parkeringsbehov, som ejendom-men kræver, dækkes af ovennævnte terrænparkering på Holmbladsgade 136. Det reelle behov er cirka 160 p-pladser. Der er ikke mulighed for etablering af yderligere p-pladser på ejendommen. Lokalplan 479 nævner derfor i sine be-stemmer om parkering, at ”Teknik- og Miljøudvalget kan godkende, at parke-ring etableres andetsteds i kvarteret.” TDE’s ønske om yderligere 120 parkeringspladser forener således intensio-nerne om parkering i Lokalplan 479 med det kommende byggeri på Holm-bladsgade 136 og 138, således nuværende behov og anvendelse understøttes i sammenhæng med normkrav for fremtidig anvendelse. Det vil konkret betyde, at parkeringskælderen vil blive opført i to lag rummen-de i alt cirka 160 p-pladser. Det kan i denne forbindelse oplyses, at Ingeniør-firmaet Niras har gennemført undersøgelser på grunden (juni 2019), og det kan konstateres at etablering af parkeringskælder i to lag er muligt. • Bebyggelsens ydre fremtræden Forslag til lokalplan bestemmer, at facaderne (benævnt ’d’) over 5. etage skal opføres som penthouse-etage og tilbagerykkes mindst 1,5 meter fra facaden. TDE ønsker, at denne bestemmelse ikke gælder facaden mod Holmbladsga-de. Begrundelsen er, at facaden mod Holmbladsgade er orienteret mod nord. Det tilbagetrukne areal vil derfor ikke være attraktiv som friareal, som det modsat vil være langs facaden mod syd. To tilbagetrukne facader på mindst 3 meter sammenlagt vil desuden reducere mulighederne for lejlighedsindretninger på disse etager. Hvis begrundelsen for denne bestemmelse er at skabe variation i facaden mod Holmbladsgade, kan dette sikres ved at ændre facadematerialet på de øverste etager. Vi håber, at Københavns Kommune vil se positivt på ovenstående input til lokalplanen. Med venlig hilsen Thomas Guldborg Chief Portfolio Manager Topdanmark Ejendom A/S Cvr. 10 06 13 77 Borupvang 4 2750 Ballerup
Læs høringssvar fra Topdanmark Ejendom A/S
Indsendt af:
Niels Chr. Brix
Dato: 17. oktober 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 4
Virksomhed / Organisation :
Energinet Eltransmission A/S
By:
Ballerup
Postnr.:
2750
Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S til lokalplanforslag Lindgreens Alle II, Københavns Kommune
Læs høringssvar fra Niels Chr. Brix
Indsendt af:
Rasmus Christiansen
Dato: 14. oktober 2019
Svarnummer:
5
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg håber virkelig, at de forskellige muligheder for facadematerialer og farver bliver sat i spil og kombineret, så det bedre afspejler det mangfoldige Amager. Noget jeg savner i det øvrige nybyggeri langs Strandlodsvej, som er blevet meget ens og ret koldt faktisk.
Læs høringssvar fra Rasmus Christiansen
Indsendt af:
Henrik Bay-Jørgensen
Dato: 13. oktober 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Bayarch KBH
By:
København K
Postnr.:
1057
Se vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Henrik Bay-Jørgensen
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 3. oktober 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede høringssvar som vedtaget på lokaludvalgsmøde den 26. september 2019.
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 17. september 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Christian G. Holm
Dato: 1. september 2019
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan for "Lindgreens Alle II". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Christian G. Holm