Offentlig høring af Helhedsplan for Bystævneparken med Miljørapport

Helhedsplanen skaber retning for en kommende byudvikling i Bystævneparken.

Høringsfrist:

20. may 2019
Indsendt af:
Rasmus Jensen
Dato: 20. may 2019
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Toftevang Vejlag
By:
Brønshøj-Husum
Postnr.:
2700
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Rasmus Jensen
Indsendt af:
Ejnar Jørgensen
Dato: 20. may 2019
Svarnummer:
6
By:
BRØNSHØJ
Postnr.:
2700
Jeg er i tvivl om, hvorvidt man er bekendt med, at de rækkehuse, der på oversigtsplanen er benævnt som funktionærboliger, er almindelige lejebolig med lejekontrakt. Vi (beboerne i Bystævneparken 4 -14; for nuværende 7 beboere) savner information om tidshorizont, udflytningsplaner og genhusning i henhold til lovens bogstav.
Læs høringssvar fra Ejnar Jørgensen
Indsendt af:
Hans S. Christensen
Dato: 20. may 2019
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Overordnet set er Brønshøj-Husum Lokaludvalg enig i de visioner, der ligger til grund for helhedsplanen for Bystævneparken, og ser derfor frem til, at de foreløbige skitser udmøntes i egentlige planer. Lokaludvalget afholdt 9. maj et åbent borgermøde om helhedsplanen. 50 naboer, beboere og andre interesserede deltog i mødet. Synspunkter fra borgermødet har bidraget til dette høringssvar. Samspil mellem institutioner, beboere og omkringliggende kvarterer Lokaludvalget bifalder planen om at placere skolen i centrum af bebyggelsen og idéen om, at skolen skal fungere som et naturligt mødested for lokalsamfundet – også uden for skoletid. Lokaludvalget mener, at det er vigtigt at gennemtænke sammenhængen mellem skolen og det omkringliggende samfund igennem. Her tænkes der blandt andet på hvordan skolesporene skal fungere, hvilke roder der skal indgå i skoledistriktet og om der skal være tale om en ren indskolingsskole, mellemskole eller overbygningsskole. Det er også centralt, at der aktivt bliver arbejdet med, at skolen kan blive samlingssted for lokalsamfundet, foreninger mv. også gerne for beboere fra de omkringliggende kvarterer. Lokaludvalget bifalder ligeledes, at interaktion mellem forskellige grupper i området samtænkes. Fx mellem plejehjemsbeboere og børn på skolen og i institutioner. Men synes også her, at det er vigtigt at beboerne omkring bebyggelsen også indtænkes i samspillet. I forhold til de andre funktioner i bydelen, vil det være hensigtsmæssigt, hvis en café eller restaurant tilknyttet ældrebeboelsen – som Stævnemødet i dag – også henvender sig til andre beboere i såvel Bystævneparken som de omkringliggende kvarterer. Selve bebyggelsen Brønshøj- Husum Lokaludvalg er bekymret over den høje bebyggelsesprocent, og mener helt klart, at en bebyggelsesprocent på 100% er at foretrække fremfor en bebyggelsesprocent på 110%. Ligeledes er lokaludvalget bekymret over højden af byggeriet. Specielt mod Vestvolden, hvor lokaludvalget frygter, at de planlagte 11 etager vil dominere voldens egenartede karakter. Lokaludvalget håber i denne sammenhæng, at man tænker Vestvoldens kulturhistoriske baggrund og kulturelle potentiale ind i projektet. Det er centralt for lokaludvalget er, at boligerne i Bystævneparken bliver så varierede som muligt, og udvalget ønsker en prioritering af boliger med alternative boformer, herunder seniorbofællesskaber. Et andet ønske fra lokaludvalget er, at der bliver etableret et lægehus i området, hvor der både er plads til praktiserende læger og andre sundhedsfunktioner. Allerede i dag er der udpræget mangel på læger i bydelen, og ud over at afhjælpe dette behov, vil lægehuset kunne spille en central funktion i at integrere hele bebyggelsen i området og måske være med til at forbedre sundhedstilstanden i hele bydelen. Lokaludvalget håber videre, at der bliver stillet krav til bygherre om at bygge med grønne løsninger for øje for eksempel med begrønning på facaderne. Samtidig er det vigtigt fra begyndelsen at tænke de kreative og kulturelle elementer ind i bebyggelsen. Trafik Brønshøj-Husum Lokaludvalg mener, at manglen på en sammenhængende trafikplan for hele området er projektets helt store akilleshæl (området afgrænset af Mørkhøjvej, Frederikssundsvej, Åkandevej og til kommunegrænsen i nord). Med de mange nye institutionspladser samt skolebyggeri anerkender lokaludvalget at der kommer en udvikling, der vil medføre øget transportbehov, men ser store problemer i at trafikken i området bliver øget. Allerede i dag bliver biveje brugt til at undgå kø-kørsel på Frederikssundsvej. Derudover vil trafikken på Gadelandet højest sandsynligt blive øget. Lokaludvalget har længe ønsket bedre forhold for cyklister på Gadelandet, og et projekt for dette er med i kommunens cykelprioriteringsplan. Det vil være hensigtsmæssigt at dette projekt blev prioriteret, så også cykeltrafikken til og fra området kan tilgodeses. Lokaludvalget er skeptisk overfor en åbning af Ærtebjergvej og en forøgelse af transporten på til 500 bilture om dagen og 100 bilture på Gårdtoftevej. Åbning af de omkringliggende villaveje vil ændre karakteren af området, og lokaludvalget foreslår – i tråd med villaejerne omkring Bystævneparken - at man åbner for gang og cykeltrafik, mens biltrafikken ledes af Bystævnet. Lokaludvalget mener derfor, at det er af yderste vigtighed, at der bliver udarbejdet en trafikal helhedsplan for trafikafvikling i hele området omkring Bystævneparken En trafikal helhedsplan skal også tage højde for kommende skybrudsplaner. Specifikt forventer lokaludvalget, at trafikplanlægningen tager højde for det klimavejprojekt, som Toftevang Vejlaug har indgået aftale med Hofor A/S om, og som blandt andet omfatter ændringer i vejforløbet på Ærtebjergvej. Samtidig er det også vigtigt, at den offentlige transport til området gennemtænkes. Selvom der er planer om en letbane, skal man planlægge, hvordan den offentlige transport vil betjene området, indtil en sådan vil blive etableret. Miljø, naturbeskyttelseslinjer og LAR Lokaludvalget forventer at naturbeskyttelseslinjerne, særligt langs Vestvolden, bliver overholdt, og at der kun i begrænset og nødvendigt omfang søges dispensationer. Samtidig håber lokaludvalget, at man vil benytte anledningen til at tænke intelligente LAR-løsninger i forbindelse med Vestvolden og i øvrigt at man i øvrigt, som tidligere nævnt, tænker Vestvoldens kulturhistoriske baggrund og kulturelle potentiale ind i projektet.
Læs høringssvar fra Hans S. Christensen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 20. may 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Elsebeth Thorlak
Dato: 19. may 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Sebiorbofællesskabsforeningen Mosefundet
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. Helhedsplanen for Bystævneparken Mosefundet hilser målsætningen, om at fremtidens Bystævnepark skal være et attraktivt, grønt boligom¬råde, som er åbent og skaber sammenhæng til de omkringlig¬gende områder, velkommen. Visi¬onen om at Bystævneparken skal være et sted, hvor beboere og brugere mødes omkring et trygt og levende hverdags¬liv, ser vi frem til. For at opfylde visionen bør området indeholde mange forskellige boligtilbud – til børnefami¬lier, til unge og også til seniorer uden hjemmeboende børn. Boligerne bør være en blanding af alment og privat byggeri. Seniorbofællesskabsforeningen Mosefundet vil pege på, at området bør rumme et eller flere seniorbo¬fællesska¬ber til +55 borgere. Allerhelst ser vi en løsning med et alment byggeri. Vi anbefaler kraftigt, at der etableres et alment seniorbofællesskab i forbindelse med nybyggeri og om¬byg¬ning i Bystævneparken. Vi peger på et antal af 24-36 boligenheder af forskellig størrelse, da både singler og par brænder for denne boligform. Bofællesskabet skal derudover have fællesarealer (samlingsrum med køk¬ken, værksteder, have, terrasse o.l.) både inde og ude, og en del af dette areal vil oplagt også kunne anvendes af andre af områ¬dets beboere. Bæredygtighed er en vigtigt del af nutidens byggeri, og vi ønsker så stor en del af løsningerne i den kate¬gori og medvirker gerne til spændende, alternative og gerne utraditionelle løsninger. Som seniorbofællesskabsforening med aktive seniorer vil vi understrege, at vi ønsker at lægge vo¬res kræf¬ter i lokalområdet og kan bidrage med mange ressourcer. Seniorbofællesskaber giver seniorer mulighed for at være en del af et fællesskab, som kan sikre den en¬kelte et netværk og en meningsfuld hverdag. Seniorbofællesskaber giver endvi¬dere plads til fx børnefami¬lier i en kommune, idet bofællesskaberne typisk indeholder mindre boli¬ger end senio¬rerne hidtil har boet i. Etableringen af et eller flere seniorbofællesskaber i Brønshøj-Husum vil være i overensstemmelse med strate¬gien for fremtidig byudvikling i Københavns Kommune og i høj grad bidrage til en le¬vende, alsidig og sammenhængende bydel. I forhold til mange omegns kommuner er København i underskud med seniorbofællesskaber. Det er derfor vores håb, at helhedsplanen for Bystævneparken vil få København lidt nærmere målsætnin¬gen om at være en mangfoldig by – også for seniorer. Vi finder det afslutningsvis problematisk, at der i Bystævneparken planlægges med en meget tæt bebyg¬gelse, og at området også skal indeholde indtil flere boligblokke på 11 etager. Vi stiller os tvivlende i forhold til om dette scenarie vil være et attraktivt boligtilbud. Umiddel¬bart bliver der langt til det grønne og det nære. Vi anbefaler en lavere bebyggelsesprocent. Venlig hilsen Mosefundets bestyrelse Elsebeth Thorlak, formand
Læs høringssvar fra Elsebeth Thorlak
Indsendt af:
Jan jansen
Dato: 17. may 2019
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Jan Jansen
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære Borgerrepræsentation. Jeg deltog torsdag d. 9.5.2019 i Brønshøj-Husum Lokalråds borgermøde om Bystævneparkens helhedsplan. Som nabo til området deltog jeg af nysgerrighed i borgermødet. Jeg havde kun læst indledningen af materialet om helhedsplanen, og glædede mig til at høre mere om den nye bydel, hvor der var lagt vægt på godt naboskab, liv og aktiviteter i fællesskab med de øvrige borgere i Husum. I Bystævneparken skal der være store fællesarealer og grønne gårdfællesskaber. Der vil komme en synergi imellem de forskellige institutioner, og der skal i det hele taget være en stor tryghed ved at bo her. Jeg blev derfor overrasket, da jeg fandt ud af hvor tæt der skal bygges. Det er som om kommunen har en ambition om at kunne alt, på meget lidt plads. Både plejecentre, dagbehandling, børneinstitutioner, skole, centralkøkken og masser af boliger. Materialet viser først på side 66 hvor kompakt det skal blive. Materialet nævner heller ikke med stolthed, at de 11 etagagers huse det er planen at bygge, nok bliver det højeste punkt i Københavns Kommune. ( Så vidt jeg ved, er Det nuværende højeste punkt det gamle vandtårn på Brønshøjvej.) Vi fik på borgermødet oplyst, at der kommer ca. 500 nye familieboliger, men min regnemaskine siger at det nok nærmere bliver 750. Det lagt sammen med at Tingbjerg skal have 1500 nye boliger, vil give en væsentlig ændring af størrelsen af befolkningen i det nordlige Husum. Jeg savner især overvejelser om den offentlige transport. Jeg tror også at de private grundejere har en pointe, når det gælder den øgede biltrafik. Især på Ertebjervej hvor grundejerforeningen har fået lov til at indrette en klimavej, med bump og andet, for at holde farten nede på 30 km i timen. I følge embedsmændene på mødet har Kommunen fået tilladelse til at tælle 10 % af familieboligerne med i Tingbjergs ghettoplan, men at dette kræver en kørevej over den fredede vestvold. Dette vil kun tælle 50 – 75 boliger ned i Tingbjergs regnskab, hvilket ikke kan rede Tingbjerg for en større nedrivning, dersom regeringen vil fremture med sine planer. Jeg håber ikke at planen er udformet, fordi der mangler penge til den offentlige del af byggeriet. Jeg skal derfor foreslå, at der reduceres kraftigt i ambitionerne og kvadratmeterne, sådan at byggeriet kan være på arealet uden at belaste omgivelserne. De fremmødte embedsmænd havde tydeligt ikke lyst til at forsvare byggeriet, over for den kritik de mødte på borgermødet. De skjulte deres meninger ved at fortælle, at dette var en beslutning taget af BRs politikere. Deres eneste svar på hvorfor planerne skal have det omfang der er foreslået, var at der er mulighed for at indgive et høringsvar. Dette hermed gjort. Mange hilsner Jan Jansen Medlem af. Afd. Bestyrelsen i FSB Voldparken.
Læs høringssvar fra Jan jansen
Indsendt af:
Hf. Birkevang
Dato: 17. may 2019
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Hf. Birkevang
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hf. Birkevang byder nye naboer velkommen Først og fremmest ønsker beboerne i Hf. Birkevang at hilse vores nye naboer i fremtidens Bystævnepark velkomne og inspirere til et grønt boligkvarter med fællesskab og nærvær. Hf. Birkevang er generelt positivt indstillet overfor ideerne i Helhedsplanen for Bystævneparken, som kan styrke Husum og København, som en blandet og mangfoldig by. Derudover har vi et par konstruktive forslag, som vi mener kan være med til at sikre et godt naboskab og et endnu mere attraktivt boligkvarter. Derfor vil vi også gerne invitere embedsmænd, politikere og arkitekter m.fl. til en guidet tur i vores helårshaveforening, hvor vi kan uddybe vores forslag og kommentarer. Vi giver kaffe og kage i fælleshuset. I dette høringssvar har vi valgt at fokusere på tre emner; henholdsvis øget trafik, antallet af boliger og bevaringsværdige træer. Ny by - ny trafik: Behovet for en trafikal helhedsplan I helhedsplanen for Bystævneparken er et af de helt store emner for Hf. Birkevang trafikken. Hvordan sikrer man i fremtiden infrastrukturen i Husum, og hvordan er Bystævneparken helt konkret ind tænkt i det store billede. Vi mener, at der er behov for en trafikal helhedsplan for Husum (Brønshøj og Tingbjerg), som ikke kun tager højde for trafikken i det kommende boligkvarter, men hele området bredt set. I dag er trafikken på Frederikssundsvej, Husum Torv, Mørkhøjvej mv. allerede meget presset, og skaber lange bilkøer mv. Den trafikale helhedsplan bør omfatte såvel biltrafik, som offentlig transport, bus, s-tog og metro/letbane. Vi er i Hf. Birkevang imod en åbning af de mindre veje Hørtoftevej, Botoftevej, Gårdtoftevej og Ærtebjergvej som hovedvej til og fra det fremtidige Bystævneparken. Vi er særligt kritiske overfor øget vejstøj og luftforurening, men også den øgede trafik, en sådan åbning af vejene vil generere. Vi antager, at ændringen af Bystævneparken til at omfatte 500-600 nye boliger samt institutioner og skole, hvilket vil skabe mærkbart mere trafik, end det er tilfældet i dag. Ift. trafikken på de omkringliggende veje, blev der i 2017 pr. dag målt 8600 biler på Mørkhøjvej, 7500 på Storegårdsvej – Gadelandet, 7600 på Åkandevej og på Frederikssundsvej 18.600. Derudover er det også på tale om at lave en vej, som forbinder Tingbjerg med Bystævneparken, hvilket ville give mulighed for at benytte Bygaden som smutvej til og fra Hillerødmotorvejen. Ydermere er der i budgettet for helhedsplanen afsat et eksproprieringsbeløb til at udvide Ærtebjergvej. Det er stik imod ideerne i helhedsplanen, som beskriver Ærtebjerg som: ”den nye gade skal have karakter af en stille lokalgade”. Hvilket svarer til hvordan vejen og området i øvrigt fremstår i dag. Derfor foreslår vi i Hf. Birkevang en alternativ vej, som går vest om skolens område og ender ud ved Bystævnet ved parkeringshuset i syd. Se figur 1. Når det er sagt, er vi meget positivt indstillede for ideerne om at åbne Bystævneparken op, og foreslår derfor, at man åbner vejene Hørtoftevej, Botoftevej, Gårdtoftevej og Ærtebjergvej, men kun for cyklister og fodgængere. Derudover kan man opsætte hydrauliske vejpullerter, som kan give adgang for renovations-, bus- og redningskørsel, men ikke gennemkørsel for normal trafik. Nye tider – nye naboer: Et nyt kvarter midt i det gamle Som tidligere nævnt er vi i Hf. Birkevang generelt meget positive for udviklingen af en grøn og bæredygtig bydel som nærmeste nabo, som kan være med til at styrke Husum, som en blandet bydel, hvor der er både ejer, lejer og andelsboliger. Samtidig mener vi, at det er vigtigt, at der bliver tænkt kvalitet frem for kvantitet, når man bygger nyt. Dels skal byggeriet være bæredygtigt og leve op til de krav, der er til den form byggeri, dels bør man overveje bebyggelsestætheden ekstra grundigt, ikke mindst ift. tiltrække ressourcestærke borgere til området. Tankerne er allerede tilstede i Helhedsplanen, men vi mener ikke, at de er tillagt stor nok vægt. Dels mener vi, at Scenarie A med en bebyggelsesprocent på 100 % er det absolutte maksimum, dels er højhuse på 11 etager ikke det, vi forbinder med et attraktivt boligkvarter med rækkehuse mv. Planerne i Helhedsplanen står for eksempel i stærk kontrast til bestemmelserne i lokalplanen for den nærmeste nabo, nemlig os i Hf. Birkevang, hvor det er fastlagt, at området skal være åbent og grønt med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40 procent, én etage plus evt. udnyttet tagetage og en byggehøjde på højst 7 meter. For os i Hf. Birkevang vil det i øvrigt have en stor indvirkning på vores lokalmiljø, hvis der kommer højhuse i henholdsvis 7 (byggefelt BF1) og 11 etager (tårn T01) ganske tæt på vores mange små og lave huse. Både ift. arkitektur, såvel som skygge og indbliksgener. Se Figur 3. Vi vil derfor foreslå, på linje med tankerne i planen i øvrigt, at højhusene vil stige trinvis mod øst, så de laveste er tættest på Hf. Birkevang og villakvartererne ved siden af. Se figur 2. Derudover mener vi, at det er vigtigt, at bygningernes facader fremstår let, lyst og grønt, hvilket vil hænge bedre sammen med Haveforeningen Birkevang, Vestvolden og de mange bevaringsværdier træer i området. Gamle træer og nye mennesker: Bevaringsværdig natur Det sidste emne vi vil beskæftige os med i dette høringssvar er naturen og de mange træer i Bystævneparken og nærområdet generelt. Vi ser naturen som et af Brønshøj-Husums helt store kvaliteter, og vi er derfor også glade for, at man i helhedsplanen er gået seriøst til værks og har vurderet, hvilke grønne kvaliteter, der skal være og allerede er i Bystævneparken. Når det er sagt, mener vi, at det er vigtigt for både nuværende og kommenende generationer, at man bevarer så mange af de bevaringsværdige træer som muligt. Det gør sig gældende både ift. CO2- udslip, biodiversitet og livskvalitet. I lokalplanen for Hf. Birkevang fremgår det, at man i videst muligt omfang skal bevare træer, de tanker ønsker også gør sig gældende i Bystævneparken. Helt konkret er der i helhedsplanen 21 træer, der er beskrevet som udsatte, og vi håber, at man vil gøre sit bedste for at bevare disse, selvom det kan være besværligt i et stort nybyggeri. Derudover vil vi opfordre til, at når man finder det strengt nødvendigt at fælde træer og beplantning i øvrigt sørger for at plante nyt. Allerhelst ser vi, at man minimum planter to nye træer, hver gang man fælder et gammelt. Til slut vil vi gerne gentagne vores invitation til politikere, embedsmænd og arkitekter til at komme på besøg i Birkevang.
Læs høringssvar fra Hf. Birkevang