Luftfoto af lokalplanområdet

Holmen II tillæg 4 - lokalplan 331-4 med kommuneplantillæg

Lokalplanen gør det muligt at omdanne Kuglegården og Basecamp med nye erhvervs- og boligfunktioner.

Høringsfrist:

5. april 2019
Indsendt af:
Gini Mcgrail
Dato: 25. marts 2019
Svarnummer:
20
By:
Kbh k
Postnr.:
1422
Da jeg bor lige ud til tranegraven og kuglegården , sammen med resten af Bovitas lejere ,vil jeg virkelig ønske at der blir taget hensyn ,til vi ikke kan leve med mer fest og farve i vores område . Så vores kvarter kan ikke ha mer udendørslarm fra feks . musik udendørsservering osv .. Håber der blir taget hensyn ved den videre planlæning så vi alle kan nyde vores skønne Chrhavn .Tusind tak
Læs høringssvar fra Gini Mcgrail
Indsendt af:
Anette Thede
Dato: 24. marts 2019
Svarnummer:
19
By:
København K
Postnr.:
1422
Drop udeserveringen – der er i forvejen alt, alt for meget støj Med broerne og madmarkederne er den nordlige ende af Christianshavn blevet et turistet tivoli til stor gene for beboerne. Jeg kan i flæng nævne: unge med stereoanlæg i lejebåde, udendørs fester ved Hal C, en festbåd i Christianshavns Kanal, og en lokal rugbyklub som åbenbart lejer sine lokaler ud til højtråbende selskaber. For ikke at snakke om diverse sportsarrangementer i weekenderne, som har store højtalere med hepperåb i mange timer. Og senest har kommunen givet tilladelse til, at Ophelia Plads kan arrangere endnu flere events med lyd, der bliver båret lige over vandet til beboerne. Den tilladelse blev givet, selvom over 30 beboere og foreninger havde protesteret. Beboerne KAN ikke klare mere larm. I må derfor droppe udendørsserveringen ved Trangraven. Tak.
Læs høringssvar fra Anette Thede
Indsendt af:
Anne Grete Holmsgaard på vegne af AB Halvtolv
Dato: 21. marts 2019
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
Andelsboligforeningen Halvtolv
By:
København
Postnr.:
1436
Høringssvar Basecamp og Kuglegården Holmen II tillæg 4 – lokalplanforslag med kommuneplantillæg Vores indsigelse fra AB Halvtolv går først og fremmest på forslaget om at bygge 2,5 etagers rækkehuse oven på Basecamp. Forslaget vil medføre et byggeri, der er højt (det højeste i lokalplanområdet) og borgagtig. Højden på det nuværende Basecamp fordobles til 18 m, hvilket er meget dominerende i forhold til det omkringliggende byggeri (AB Halvtolv er knap 12 m). Det er rent ud sagt uskønt i et ellers smukt og historisk vigtigt område. Og, det kan ikke undgå at påvirke udsyn og solindfald negativt. Både i dele af AB Halvtolvs boliger og i det planlagte byggeri med handikapegnede boliger og studieboliger (”garagelængen”) ved siden af Basecamp. Vi forstår desuden ikke, hvorfor man lægger op til, at der bygges store (og dyre) rækkehuse (ca. 139 bruttokvadratmeter/bolig) i en bydel, hvor der er ganske mange store boliger i forvejen. Det hænger slet ikke sammen med kommunens udmeldinger om, at der er behov for mindre og betalbare boliger. Vi vil derfor foreslå, at man i stedet for de 2,5 etagers rækkehuse oven på Basecamp går videre med et af nedenstående alternativer: 1. Det planlagte boligareal oven på Basecamp (3.440 kvm.) realiseres i stedet på Kuglegårdsgrunden. Det kan ske ved at nogle af de planlagte nye erhvervs kvadratmeter på Kuglegårdsgrunden i stedet bruges til boliger. 2. Et alternativ til at flytte samtlige 3.440 bolig kvadratmeter fra taget af Basecamp til Kuglegården kunne være at etablere nogle af boligerne ved sydenden af Basecamp (ud mod sportspladsen), hvor der pt. er indrettet en midlertidig skole - og resten på Kuglegårdsgrunden. 3. Endelig er der den mulighed, at man nøjes med at bygge én etage oven på Basecamp. Fordele ved alternativ 1 og 2: Med begge forslag opnår man en langt bedre fordeling af boliger og erhverv mellem Kuglegården og Basecamp. Dette i modsætning til det fremlagte lokalplanforslag, hvor samtlige boligkvadratmeter (tagboliger, studieboliger og handikapegnede ditto) er trængt sammen på Basecamp-grunden. Konsekvensen er, at området omkring Basecamp (og Netto) bliver gjort til et stort parkeringsareal (dobbelt så mange P-pladser i terræn som i Kuglegården). Vi savner grønne og rekreative elementer i lokalplantillægget for Basecampgrunden. Eneste grønne islæt er nogle plantekasser og en lille legeplads mellem de parkerede biler. Det kan vi slet ikke få til at passe med lokalplanens krav om 100% friarealer ift. boliger. Det vil klart give den bedste fordeling af erhverv og boliger, hvis de 3.400 boligkvadratmeter (tagboligerne) i stedet placeres på Kuglegårdsgrunden. Men, der er også en mulighed at indpasse nogle af bolig-kvadratmetrene ved sydenden af Basecamp, hvor der pt. er en midlertidig skole. Det forudsætter blot, at forslaget om at udvide Basecamps erhvervsareal mod syd, droppes. I betragtning af, at det samlede lokalplanforslag er meget erhvervstungt, burde det ikke være en uoverstigelig barriere. Hvis man ønsker at kompensere bygherren for noget af det erhvervsareal, der tabes ved at bygge boliger på Kuglegårdsgrunden, kan det ske ved at indrette en enkelt etage til erhverv oven på Basecamp. Et forslag som bygherren selv har peget på som en foretrukken løsning, hvis man skal undgå 2,5 etager oven på Basecamp. Vi synes i øvrigt, at det er en udmærket idé at bygge en kombination af handikapegnede boliger/institution og små studieboliger i den såkaldte ”garagelænge” på Basecampgrunden. Vi går ud fra, at kravet om 25% almene boliger skal realiseres ved at de øverste etager af bygningen gøres til almene boliger. Vi håber, at I som politikere vil være lydhøre og indgå i en konstruktiv dialog med os og andre, der både på borgermødet og på skrift har kritiske bemærkninger til forslaget, således at et revideret forslag kan være et, der påskønnes af både nuværende og kommende brugere - frem for at presse en plan med 24 halvstore rækkehuse og en 18 m høj borgagtig konstruktion igennem, når der faktisk findes udmærkede alternativer, som sikrer samme boligareal og giver mulighed for større fleksibilitet i boligstørrelserne. Mht. øvrige forhold vil vi påpege følgende: Det virker meget voldsomt med en så stor ”hotelblok” som den, der er tænkt placeret lige ud til Proviantmagasingraven (tegning 3, bygn. A i høringsdokumentet), når man ser på de eksisterende, smukke, historiske bygninger, ligesom det virker ubegrundet, at det placeres så tæt på Proviantmagasingraven. Her burde der holdes større afstand til Proviantmagasingraven, så det ikke kun er hotelgæster, der får glæde af denne del af uderummet. Vi savner i øvrigt en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt at udvide bebyggelsesprocenten i lokalplanen med 10 procentpoint - og dermed forøge bygherres byggemuligheder betragteligt – når en inkludering af kanonbådskurene kun tilsiger en forøgelse med 5 procentpoint. Set i et samlet perspektiv ligner det en noget større imødekommenhed overfor bygherren end overfor beboerne i området.
Læs høringssvar fra Anne Grete Holmsgaard på vegne af AB Halvtolv
Indsendt af:
Ditte Dam
Dato: 20. marts 2019
Svarnummer:
17
By:
Kbh K
Postnr.:
1422
Som umiddelbar nabo til Kuglegården har jeg store betænkeligheder ved at man påtænker at give tilladelse til 3 udskænkningssteder på Kuglegårdens areal. I Fyrtøndeskuret, foran længen der er lejet af Louis Poulsen, og i selve gården i forbindelse med hotellet. I sommerhalvåret er vi der bor langs Trangraven og broerne meget plagede af nattestøj fra glade eller vrede og alloholpåvirkede Københavnere og ikke mindst turister. Vi har i forvejen megen larmende trafik mod Clristiania om natten. Vi har trafik mod madmarkedet på Pladsen ved Inderhavnsbroen og vi har 8 restauranter cafeer barer samt madmarkedet indenfor meget kort afstand. Vi har koncerter i Christianshavns røde medborgerhus Koncerter på Christiania, og snart forskellige arrangementer på Ofelia Plads. Jeg mener det er helt uforsvarligt overfor de beboere der år for år er blevet mere og mere støjplagede i nattetimerne at vi nu skal have flere cafeer eller udskænkningssteder i forbindelse med Planerne for Kuglegården.
Læs høringssvar fra Ditte Dam
Indsendt af:
Niels Chr. Brix
Dato: 20. marts 2019
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 4
Virksomhed / Organisation :
Energinet Eltransmission A/S
By:
Ballerup
Postnr.:
2750
Se de vedhæftede filer - heri bl.a. høringsvar
Læs høringssvar fra Niels Chr. Brix
Indsendt af:
Svend Aage Schiermacher
Dato: 19. marts 2019
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Strandgade 14s ejerforening
By:
København K
Postnr.:
1401
Det vigtigste i forbindelse med byudvikling er vel nok, at etablere de nødvendige adgangsveje, og trafiksikre borgerne. Uden ordentlig fremkommelighedforhold, vil et område ikke fungere tilfredsstillende. Et eksempel er Prinsessegade på Christianshavn. Derfor har jeg også nogle overordnede synspunkter omkring trafikforhold i forbindelse med byggerierne på Holmen. Se venligst vedlagte.
Læs høringssvar fra Svend Aage Schiermacher
Indsendt af:
Svend-Erik Fangel Pedersen
Dato: 13. marts 2019
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Friluftsrådet København
By:
København SV
Postnr.:
2450
Hermed fremsættes høringssvar fra Friluftsrådet København. Høringssvaret genfremsendes i en mere let læselig udgave. Beklager ulejligheden ! Se venligst vedhæftede fil. Med venlig hilsen Svend-Erik Fangel Pedersen Friluftsrådet København
Læs høringssvar fra Svend-Erik Fangel Pedersen
Indsendt af:
Svend-Erik Fangel Pedersen
Dato: 12. marts 2019
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Friluftsrådet København
By:
København SV
Postnr.:
2450
Holmen II tillæg 4 - lokalplanforslag med kommuneplantillæg Høringssvar fra Friluftsrådet København: Friluftsrådet København er ganske betænkelig ved afgrænsning af byggefeltet for hotelanvendelse næsten helt ud til Proviantmagasingraven. Friluftsrådet så gerne en bredere udlagt, offentlig tilgængelig bufferzone mellem hotelbyggefeltet og kajkanten. Det er Friluftsrådets opfattelse, at lokalplanforslagets forslag til placering af byggefelt for hotel kan medføre konflikt med kommunens officielle politik om at sikre fri tilgængelighed og passage for almenheden langs vandarealerne i byens havn og kanaler m.m., især her langs Proviantmagasingraven. En generel politik Friluftsrådet gerne ser fastholdt og håndhævet af kommunen til gavn for almenheden. Fri tilgængelighed og passage for almenheden langs havnen, kanalerne m.m. er allerede problematisk og medfører konflikter flere steder. Friluftsrådet undrer sig over, at bebyggelsesprocenten foreslås hævet fra 60 til 70%. Området er karakteriseret ved kulturhistoriske bygninger og anlæg, der bør respekteres og udviklingen af området underordnes disse. Derfor bør bebyggelsesprocenten fastholdes på maxmalt 60% og gerne lavere. Bynær natur, ”livet mellem husene”, er vigtig for det rekreative byliv. Det er derfor Friluftsrådets opfattelse, at Kuglegårdens ”have” skal fastholdes som et offentligt tilgængeligt frirum for almenheden uden adgangsbegrænsende restriktioner. Kulturarven tilhører os alle. Med venlig hilsen f/Friluftsrådet København Bestyrelsen Svend-Erik Fangel Pedersen Næstformand
Læs høringssvar fra Svend-Erik Fangel Pedersen
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 11. marts 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
København k
Postnr.:
1466
Christianshavns Lokaludvalgs høringssvar er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Georg Schmidt
Dato: 9. marts 2019
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
Bo-Vita
By:
Glostrup
Postnr.:
2600
Vi ønsker en udtalelse om, hvorvidt lokalplanområdet oplægger begrænsninger/ændringer for vores ejendom Bodenhoff Plads, som grænser ud til lokal- planområdets kanal "Tranegraven" og som dermed er nabo til lokalplanområdet.
Læs høringssvar fra Georg Schmidt
Indsendt af:
Peter Japsen
Dato: 26. februar 2019
Svarnummer:
10
By:
København K
Postnr.:
1436
Misvisende skyggediagrammer: Basecamp vil skygge for Halvtolv 6 måneder om året – ikke kun to dage Skyggediagrammerne for hvordan de ekstra etager på Basecamp vil påvirke Halvtolv, viser skyggerne for 21. marts og 21. juni (Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 331 Holmen II, side 16): ”Det fremgår af diagrammerne at skygger vil påvirke Halvtolv ved jævndøgn”. Teksten foregiver med andre ord at skyggevirkningen kun er et problem to dage, 21. marts og 21 september. Men som bekendt står solen endnu lavere på himlen i vinterhalvåret end den gør ved jævndøgn. Det betyder at Halvtolv vil blive påvirket af skygger i hele seks måneder. Og desuden vil skyggevirkningen forstærkes frem til vintersolhverv. Jeg mener lokalplanens beskrivelse er en groft manipulerende omskrivning af virkeligheden i et forsøg på at bagatellisere den negative effekt som de foreslåede ekstra etager på Basecamp vil medføre.
Læs høringssvar fra Peter Japsen
Indsendt af:
Ida Eriksen
Dato: 14. februar 2019
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Radius Elnet
By:
Virum
Postnr.:
2830
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Ida Eriksen
Indsendt af:
Jens Christensen
Dato: 13. februar 2019
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1436
Lokalplan Base Camp - Giv tid og plads til nyt. Forslaget for Kuglegården er godt og kan fremmes. Derimod er forslaget for Base Camp en "kolos" - et arkitektonisk og planmæssigt misfoster. Time out giver mulighed for nye ideer - jeg giver et kreativt input.
Læs høringssvar fra Jens Christensen
Indsendt af:
JensTommmerup
Dato: 9. februar 2019
Svarnummer:
7
By:
København K
Postnr.:
1253
Jeg har følgende kommentarer: Trafik 1. De nye bebyggelser i området vil medføre øget trafik på Inderhavnsbroen. Denne er i forvejen overbelastet i perioder. Denne belastning fører på vestsiden (Nyhavnssiden) til farlige trafiksituationer, der hvor fodgængere og cykler krydser hinanden. Der er opsat hegn for at kontrollere fodgængerne, men hullerne i disse bør lukkes, så fodgængerne tvinges til at anvende gåfelterne, hvorved der er mindre risiko for sammenstød mellem de to grupper. Bebyggelsen; Det nævnes "§ 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Overordnet princip Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige fremtræden skal skabe en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne og relatere sig til områdets miljø med en arkitektonisk tilfredsstillende fremtræden" Desværre ser det ikke ud til at dette krav gennemføres. 1.Det bør indskærpes at vinduesramme og dørpartier i de bevaringsværdige og fredede bygninger holder de oprindelige mål, hvilket i øjeblikket som nævnt i svarindlæg nr.6 ikke ser ud til at være tilfældet. 2. Illustrationen s.12 i lokalplanforslaget, der viser en ny tagetage (ligner snarere en ekstra tagetage), er et eksempel på den såkaldte "skotøjsæskearkitektur", der under ingen omstændigheder lever op til områdets karakter, hvorfor det oprindelige hus burde stå uændret. venlig hilsen Jens Tommerup
Læs høringssvar fra JensTommmerup
Indsendt af:
søren pedersen
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
1422
Er der nogen der bruger øjnene?
Læs høringssvar fra søren pedersen
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 1. februar 2019
Svarnummer:
5
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag tillæg nr. 4 til lokalplan 331 med tilhørende kommuneplantillæg for "Holmen II" Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene. Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 28. januar 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Svend Aage Schiermacher
Dato: 26. januar 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
civilingeniør og byplanlægger
By:
København K
Postnr.:
1401
Se venligst tegninger og beskrivelse om forslag til trafikplan for området.
Læs høringssvar fra Svend Aage Schiermacher
Indsendt af:
Mark Pedersen
Dato: 23. januar 2019
Svarnummer:
1
By:
Copenhagen S
Postnr.:
2300
At omdanne Holmen til et moderne, mondænt område, ville være en hån mod Christianshavns historie og sjæl. Lad de gamle bygninger stå som de er - lad Christianshavn/Holmen leve som den er. Mit forslag er at bygge helt ude ved Lynetten istedet for, især nu hvor Papirøen bliver omdannet til at moderne, arkitektonisk makværk som kun passer ind på placeringen grundet den nye inderhavs-bro og dertilhørende nye bygninger .. Nej tak
Læs høringssvar fra Mark Pedersen
Indsendt af:
Thorbjørn Nesjan
Dato: 23. januar 2019
Svarnummer:
2
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
De påtænkte nyopførte bygninger rundt om Kuglegården respekterer ikke i tilstrækkelig grad de historiske bygninger. Der bygges for stort og for tæt på de historiske bygninger, der visuelt vil blive trykket af de nye bygninger. De historiske palæers storhed og de samlede oplevelse af det historiske miljø påvirkes negativt. Det kan i øvrigt undre hvorfor den mindst interessant bygningsmasse (ejendommen mellem de påtænkte nybyggerier) ikke er indtænkt i planen og bevares uændret. Her var der da potentiale til at opføre nogle af de kvadratmeter, der er for mange af, i forslaget til byggeri rundt om Kuglegården.
Læs høringssvar fra Thorbjørn Nesjan

Sider